Zdjęcie w tle – kolby i logo Akademii (sowa)

 

AKTUALNOŚCI

Program wykładów na rok 2023/2024 

 1. 25.10.2023
  dr Paweł Krzyczmonik 

  Tlen – pierwiastek życia – czy zawsze? 

 2. 22.11.2023 
  dr hab. Adam Buczkowski 

  Co trze w cieczy – poznajemy lepkość  

 3. 13.12.2023 
  dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ 

  Chemia w życiu codziennym – konserwacja żywności 

 4. 24.01.2024 
  dr Sławomir Domagała 

  Od baterii z Bagdadu do nowoczesnych ogniw paliwowych 

 5. 28.02.2024 
  prof. dr hab. Jarosław Grobelny  

  Jaki pożytek mamy z nanotechnologii? Nanomateriały w leczeniu chorób nowotworowych 

 6. 20.03.2024 
  dr Katarzyna Łudzik-Dychto 

  Głośna historia z fajerwerkami – chemia materiałów wysokoenergetycznych  

 7. 17.04.2024 
  dr Paweł Urbaniak 

  Chemia atmosfery – podstawy podstaw okiem chemika 

 8. 15.05.2024 
  Konkurs Chemiczny 

 9. 19.06.2024 
  dr Adam Pieczonka 

  Wojna chemiczna w przyrodzie 

WYKŁADY

Tlen – pierwiastek życia – czy zawsze

 

Termin: 25 października 2023 godz. 16.30

Wykładowca:

 
 
 

Dr Paweł Krzyczmonik

 
 
 

Dr Paweł Krzyczmonik studia chemiczne ukończył na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Kierował Pracownią Elektrochemii i Korozji na Wydziale Chemii UŁ. Odbył staże naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej Uniwersytetu Szeged (Węgry) i l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie w Montpellier (Francja).

Swoje zainteresowania elektrochemią rozpoczynał od badań własności elektrochemicznych rodników nitroksylowych. Obecnie zajmuje się tematyką polimerów przewodzących i elektrod modyfikowanych, elektroanalizą związków biologicznie czynnych, takich jak neuroprzekaźniki, prowadzi badania nad nowymi typami biosensorów.

Jest współautorem trzech podreczników do elektrochemii. Prowadzi wykłady i zajęcia z elektrochemii, wykłady dotyczące sensorów i biosensorów, zajęcia z analizy ilościowej z technologii informatycznej oraz seminaria specjalizacyjne. Sprawuje opiekę nad pracami licencjackimi, magisterskimi i doktorskimi.

Jest członkiem International Society of Electrochemistry.

 
 
 
 

Pliki do pobrania

 Co trze w cieczy – poznajemy lepkość

 

Termin: 22 listopada 2023 godz. 16.30

 

Czy zastanawialiście się dlaczego miód spływa wolno z łyżeczki, podczas gdy woda o wiele szybciej? Czy ilość rozpuszczonego w wodzie cukru może wpłynąć na szybkość płynięcia cieczy? I jak powiązać to wszystko z lepkością, wielkością wykorzystywaną w chemii do opisu oddziaływań między cząsteczkami, a w przemyśle m.in. do oceny jakości farb, szamponów czy majonezu. W jaki sposób zmierzyć lepkość – wielkość związaną z tarciem w cieczy? I co właściwie może w cieczy o siebie trzeć? Czy lepkość dla danej cieczy jest wielkością stałą, czy może zmieniać się w zależności od siły powodującej przepływ? W wykładzie przedstawione zostaną wybrane zagadnienia związane ze zjawiskiem przepływu lepkiego cieczy newtonowskich i nienewtonowskich.

 

 
 
 

Dr hab. Adam Buczkowski - zdjęcie

 
 
 

Dr hab. Adam Buczkowski ukończył studia chemiczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w 2008 roku z wyróżnieniem (medal za chlubne studia przyznany przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego). W 2012 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską i rozpoczął pracę jako adiunkt w Katedrze Chemii Fizycznej na Wydziale Chemii UŁ. W czasie studiów był stypendystą w dwóch projektach współfinansowanych przez UE. Po doktoracie kierował dwoma krajowymi grantami badawczymi. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2022 roku za cykl publikacji pt. „Fizykochemiczne badania wybranych makromolekularnych nośników leków przeciwnowotworowych”. Za cykl ten otrzymał w 2023 roku Nagrodę Naukową Rektora UŁ I stopnia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół fizykochemicznych badań oddziaływań makrocząsteczek z lekami.

Adres kontaktowy e-mail: adam.buczkowski@chemia.uni.lodz.pl

 
 
 
 

Pliki do pobrania

  

Chemia w życiu codziennym – konserwacja żywności

 

Termin: 13 grudnia 2023 godz. 16.30

 

Zagadnienie wydłużenia czasu przydatności żywności do spożycia nurtuje ludzkość od zarania. Rozwój nauki pozwolił na wykorzystania do tego celu środków chemicznych obok istniejących metod fizycznych. Podczas wykładu omówione zostaną dodatki do żywności, między innymi takie jak: barwniki, aromaty, substancje konserwujące, substancje wzmacniające smak i zapach. Pokrótce przedstawione zostaną dodatkowe sposoby konserwacji żywności, takie jak chłodzenie, usuwanie wody, fermentacja, marynowanie, peklowanie, dodawanie soli czy cukru oraz użycie innych środków konserwujących.

 

 
 
 
 

 
 
 

Dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ jest zatrudniona w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego od 1996. Jej zainteresowania naukowe obejmują opracowywanie nowych chromatograficznych metod wykrywania i oznaczania związków aktywnych biologicznie w preparatach farmaceutycznych i próbkach biologicznych, a w tym żywności, oraz zastosowanie tych metod do monitorowania przemian metabolicznych w organizmach, zarówno w stanach fizjologicznych jak i patologicznych. Swoje doświadczenie naukowe rozwijała podczas rocznego stażu podoktorskiego, związanego z badaniem biochemicznych aspektów aterogennego działania homocysteiny, realizowanego w New Jersey Medical School, International Center for Public Health, Newark, USA. Współautorka 80 artykułów oryginalnych i przeglądowych z listy JCR, 9 artykułów o zasięgu krajowym, rozdziału w monografii naukowej oraz licznych doniesień konferencyjnych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Laureatka wielu nagród w tym Nagroda Prezydium Oddziału PAN i Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Uczelni m. Łodzi, zespołowa Ministra Zdrowia, zespołowe Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Adres kontaktowy e-mail: grazyna.chwatko@chemia.uni.lodz.pl

 
 
 
 

Pliki do pobrania

  

Od baterii z Bagdadu do nowoczesnych ogniw paliwowych

 

Termin: 24 stycznia 2024 godz. 16.30

 

W ramach proponowanego wykładu przedstawione zostaną informacje dotyczące rosnącej roli ogniw galwanicznych i paliwowych. Omówiona zostanie historia ich odkryć począwszy od ogniwa Volty aż po nowoczesne ogniwa litowe i litowo-jonowe oraz ogniwa paliwowe alkaliczne, z kwasem fosforowym, polimerowe, ze stopionymi węglanami i metanolowe. Zaprezentowane zostaną ich właściwości, budowa i zasada działania oraz potencjalne zastosowania w energetyce, transporcie i urządzeniach przenośnych.

 

 
 
 
 

Dr Sławomir Domagała

 
 
 

 

Dr Sławomir Domagała pracuje w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki związanej z elektrokatalizą i elektroanalizą na chemicznie modyfikowanych elektrodach. W trakcie swojej pracy odbył kilka staży naukowych i dydaktycznych, m.in. na Uniwersytecie w Pawii (Włochy), Brnie (Czechy), Pardubicach (Czechy) i w Grazu (Austria).

W swojej działalności dydaktycznej dr S. Domagała prowadzi wykłady dotyczące podstaw chemii analitycznej, elektroanalizy, procesów elektrokatalitycznych oraz magazynowania i przetwarzania energii. Uczestniczy w zajęciach konwersatoryjnych i laboratoryjnych oraz sprawuje opiekę nad pracami magisterskimi i licencjackimi.

Adres kontaktowy e-mail: slawomir.domagala@chemia.uni.lodz.pl

 
 
 
 

Pliki do pobrania

ZESPÓŁ

Prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak

Przewodnicząca Rady Programowej ACCh,
Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Makromolekul
e-mail: malgorzata.jozwiak@chemia.uni.lodz.pl

 


Dr Paweł Urbaniak

Starszy wykładowca,
Opiekun Koła Naukowego Chemików
e-mail: pawel.urbaniak@chemia.uni.lodz.pl

 


Dr Anna Wrona-Piotrowicz

Adiunkt,
Opiekun Koła Naukowego Chemii Kosmetycznej
e-mail: anna.wrona@chemia.uni.lodz.pl

 

DOKUMENTY