SYLABUS

Sposób tworzenia sylabusa przedmiotu reguluje Zarządzenie nr 64 Rektora UŁ z dnia 10.02.2022 r. w sprawie opisu przedmiotów w Uniwersytecie Łódzkim (sylabus) oraz weryfikacji efektów uczenia się i zadań koordynatora przedmiotu.

Sylabusy przedmiotów w Uniwersytecie Łódzkim tworzone są zgodnie ze schematem, zapewniającym ich jednorodność oraz stanowią integralną część programu studiów.

Opis każdego przedmiotu opracowywany jest w języku polskim i języku angielskim, w przypadku filologii obcych lub lub kierunku w innym języku obcym niż angielski, drugim językiem opisów może być język właściwy dla tych filologii lub tego kierunku.

Opisy przedmiotów wprowadzane są do USOSweb w zakresie określonym w Zarządzeniu nr 64 Rektora UŁ; nadawany jest im unikatowy kod.

Każdy przedmiot ma przydzielonego koordynatora odpowiedzialnego za opis przedmiotu, jego aktualizację i wprowadzenie do systemu. Ustalenie koordynatora oraz wskazanie jego zadań uregulowane jest w przedmiotowym zarządzeniu.

Opis przedmiotu powinien zostać wprowadzony dla danego cyklu dydaktycznego do elektronicznego systemu uczelnianego USOSweb nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym uruchamiany jest dany cykl dydaktyczny z zastrzeżeniem, że koordynatorzy przedmiotów zobowiązani są aktualizować opisy w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt 10-14 i 17, najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym uruchamiany jest przedmiot.