WYDZIAŁ CHEMII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

ZADANIA

Głównym celem działań realizowanych na Wydziale Chemii jest dążenie do doskonałości, zarówno pod względem naukowym jak i dydaktycznym. Na Wydziale pracuje obecnie 128 osób, spośród których ok. 100 zaangażowanych jest w badania naukowe.

Działalność ta realizowana jest w sześciu katedrach, gdzie prowadzone są badania z zakresu chemii organicznej, metaloorganicznej, nieorganicznej, analitycznej, fizycznej, środowiska oraz technologii i nowoczesnych materiałów. Na Wydziale znaczący udział w finansowaniu badań oraz kształceniu mają tzw. środki zewnętrzne, w ramach których realizowanych jest czternaście projektów naukowych i cztery projekty dydaktyczne.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Wydział Chemii współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, realizując wspólne przedsięwzięcia takie jak granty badawcze, sympozja czy warsztaty. W efekcie wiele publikacji pracowników Wydziału to prace współautorskie, o interdyscyplinarnym charakterze. Przykładem współpracy z otoczeniem gospodarczym mogą być wspólne inicjatywy Wydziału Chemii i działającej przy nim Rady Biznesu, w ramach których realizowane są praktyki studenckie, wykłady czy doktoraty wdrożeniowe.

Na Wydziale Chemii rozprawy doktorskie przygotowują osoby studiujące w Studium Doktoranckim jak i w dwóch szkołach doktorskich (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz BioMedChem).

To co nas wyróżnia w obszarze dydaktyki to systematycznie powiększająca się oferta dydaktyczna, która pozwala dostosowywać kompetencje naszych absolwentów do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Przykładem może być kierunek realizowany w formule studiów dualnych „Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu”, który pozwala zdobyć zarówno umiejętności pracy w laboratorium jak i wiedzę z zakresu zarządzania.

Studenci I, II i III stopnia mogą skorzystać z programów mobilnościowych realizowanych na naszym Wydziale takich jak Erasmus+ i CEEPUS. Poszerzają w ten sposób swoje horyzonty studiując lub odbywając praktyki w zagranicznych ośrodkach naukowych .

LOKALIZACJA WYDZIAŁU

Trzeba podważać wszystko, co się da podważyć, gdyż tylko w ten sposób można wykryć to, czego podważyć się nie da.