Zdjęcie w tle – kolby i logo Akademii (sowa)

 

AKTUALNOŚCI

 • Wyniki konkursu XIV Akademii Ciekawej Chemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

  • I miejsce

   Marlena Marcinkowska, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

  • II miejsce

   Małgorzata Smolarek, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

  • III miejsce

   Anna Martynowska, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli.

   Gratulujemy zwycięzcom!

   Laureaci konkursu oraz 15 kolejnych osób, zgodnie z kolejnością wyników w konkursie, zostają zaproszeni do udziału w warsztatach chemicznych, które odbędą się w dniach od 12 do 14 czerwca b.r., w godzinach od 13 do 15.30, w budynkach Wydziału Chemii UŁ. Szczegóły znajdują się w kolejnym pliku zamieszczonym na stronie Akademii (w sekcji Dokumenty, u dołu).
   Uwaga: pierwsze zajęcia, w poniedziałek 12 czerwca, rozpoczynają się wyjątkowo wcześniej – o 12.15.
   Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas ostatniego wykładu, zamykającego tegoroczną edycję Akademii. Będzie to miało miejsce 14 czerwca 2023 roku o godzinie 16.30 w gmachu Wydziału Chemii, w Łodzi, przy ul. Tamka 12.

 • Uwaga! Dotyczy wyłącznie osób uczestniczących zdalnie w wykładach.
  Prosimy osoby, które zdalnie uczestniczyły w wykładach Akademii Ciekawej Chemii, były zgłoszone przez szkołę, spełniają warunek obecności na minimum 6 wykładach oraz chcą uzyskać stosowny dyplom potwierdzający ich uczestnictwo, o przesłanie informacji na adres pawel.urbaniak@chemia.uni.lodz.pl
  W informacji prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły. Dyplom zostanie wypisany po potwierdzeniu obecności, na podstawie posiadanej przez nas bazy logowań.
  Dyplom będzie można odebrać osobiście, w trakcie ostatniego wykładu ACCh (14 czerwca b.r., godzina 16.30, Budynek WCh, Tamka 12), albo po tym terminie, w Dziekanacie Wydziału Chemii UŁ przy ul. Tamka 12.

WYKŁADY

Polimery przyjazne środowisku, czyli jak sobie radzić z jego zaśmieceniem

Wykład w ramach XXII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, Łódź, 17-24 kwietnia 2023r.

 

Termin: 19 kwietnia 2023 godz. 16.30

 

Polimery towarzyszą nam już od ponad półtora wieku. Nie da się przecenić olbrzymiej, pozytywnej ich roli w naszym codziennym życiu. Jednak z wszechobecnościa polimerów w naszym otoczeniu, łączą się także poważne problemy wynikające z ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Na wykładzie przedstawione zostaną propozycje rozwiązania tego problemu. Jedną z możliwości może być stosowanie odpowiednich rodzajów polimerów, które można określić jako przyjazne środowisku. Czym jest taki polimer? Jak jest zbudowany i dlaczego można nazwać go przyjaznym?
Na te pytania ma odpowiedzieć prezentowany wykład, na który serdecznie zapraszamy.

Materiały do pobrania: slajdy z wykładu, materiały pokazowe.

Wykładowca:

 
 
 

Dr Paweł Urbaniak

 
 
 

Dr Paweł Urbaniak - starszy wykładowca w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Chemików UŁ, a także sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej w Łodzi. Jego działalność dydaktyczna na uczelni to prowadzenie wykładów i laboratoriów z chemii nieorganicznej. Uczestniczy w popularyzacji nauki. Współpracuje z wieloma szkołami w Łodzi i w regionie łódzkim - prowadzi pokazy oraz zajęcia warsztatowe z chemii. Obszar działalności naukowej obejmuje szeroko pojętą chemię związków kompleksowych. Zajmuje się badaniem procesów powstawania połączeń kompleksowych pomiędzy jonami metali lub cząsteczkami organicznymi a makrocząsteczkami zarówno rozpuszczonymi jak i unieruchomionymi (immobilizowanymi) na powierzchniach metalicznych. W jego kręgu zainteresowań znajdują się też badania nad równowagami w roztworach polimerów oraz w innych niż woda rozpuszczalnikach.  

 
 
 
 

 

 Siarka w Naturze – Czyli, co mają ze sobą wspólnego, czosnek, cebula i kwaśne deszcze?

Termin: 15 marca 2023 godz. 16.30

W pierwszej części wykładu zostanie omówiona rola związków siarkoorganicznych występujących w przyrodzie i znalezionych w roślinach gatunku Allium. W szczególny sposób zostanie przedstawiony problem powstawania oraz badań nad tzw. czynnikiem łzawiącym (LF = lachrymatory factor), znanym z procesu obróbki cebuli oraz innych roślin z tego gatunku.  

W drugiej części wykładu zostanie omówiona rola związków organicznych siarki wywołujących zjawisko kwaśnego deszczu. Szczególne miejsce w tym procesie zajmuje lotny siarczek dimetylu Me2S (DMS = dimethyl sulfide) stanowiący produkt rozkładu planktonu morskiego. W górnych warstwach atmosfery ulega on degradacji połączonej z utlenieniem i wyniku reakcji z wodą, tlenowe związki siarki powodują powstawania związków kwasowych powracających na powierzchnię Ziemi w formie opadu atmosferycznego. 

Materiały do pobrania: slajdy z wykładu, materiały pokazowe.

Wykładowca:

 
 
 

Prof dr hab. Grzegorz Mlostoń, trzymający w ręku model cząsteczki

 
 
 

Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie Łódzkim w roku 1974 i następnie, pod opieką prof. Romualda Bartnika, przygotował rozprawę doktorską zatytułowaną ‘Reakcje fenylometylenu z iminami’. Stopień doktora uzyskał w roku 1981 i następnie, w latach 1983-1998 odbył kilka staży podoktorskich za granicą. Pracował w zespołach znanych naukowców, takich jak: laureat Nagrody Nobla George A. Olah (Los Angeles), Rolf Huisgen (Monachium), Hans-Ulrich-Reissig (Berlin), Heinz Heimgartner (Zurich), Guenther Maier (Giessen) i wielu innych. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1991, a tytuł Profesora w roku 1998 i od tego czasu pracuje w Uniwersytecie Łódzkim na stanowisku profesora zwyczajnego.

W latach 1993-1996 pełnił funkcje Prodziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, a później, w kadencji 2012-2016 był Dziekanem Wydziału Chemii. Jest laureatem wielu odznaczeń naukowych, takich jak: Liebig Lecturship (German Chemical Society), Medal im. S. Kostaneckiego (Polskie Towarzystwo Chemiczne), Medal J. Śniadeckiego (Polskie Towarzystwo Chemiczne), Medal Eureka Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Za osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany Nagrodami Ministra oraz JM Rektora UŁ. 

Jego zainteresowania naukowe skupione są na rozwoju metod nowoczesnej syntezy organicznej, chemii związków heteroatomowych, w tym szczególnie związków siarkoorganicznych, chemii związków fluoroorganicznych, reaktywnych związkach przejściowych, mechanizmach reakcji organicznych, chiralności związków organicznych i syntezie asymetrycznej. etc. 

W roku 2011 utworzył Akademię Ciekawej Chemii i przez kilka kolejnych lat kierował jej działalnością. 

 
 
 
 

 

Molekuły, które zmieniły świat – życie bez bólu

Termin: 22 lutego 2023 godz. 16.30

 

Ból towarzyszy człowiekowi już od pierwszych chwil życia. Czy zastanawiamy się jaką funkcję pełni ból w naszym organizmie? Czy możliwe jest życie bez bólu? Jak ludzie radzili sobie z bólem przed wiekami, a jak robimy to obecnie? Jakie leki mamy do dyspozycji w walce z bólem? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarczy kolejny wykład w ACCh.

Materiały do pobrania: slajdy z wykładumateriały pokazowe.

Wykładowca:

 
 
 

zdjęcie pracownika

 
 
 

Dr Zbigniew Malinowski jest adiunktem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje w Katedrze Chemii Organicznej. Studia chemiczne ukończył na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ. W roku 2003 obronił pracę doktorską w dziedzinie chemii organicznej. Zainteresowania badawcze obejmują syntezę i modyfikacje związków heterocyklicznych o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej, przeciwzapalnej oraz przeciwbólowej, z wykorzystaniem reakcji kierowanego metalowania, a także reakcji katalizowanych związkami palladu, miedzi.  

 
 
 
 

 

 Struktura cząsteczek chemicznych – od atomu do makromekuł

Termin: 11 stycznia 2023 godz. 16.30

 

Wykład pozwoli zapoznać się słuchaczom z podstawowymi aspektami współczesnej chemii strukturalnej. Na wstępie wprowadzone będzie pojęcie atomu - indywiduum, na które składa się zestaw cząstek elementarnych. Kolejnym elementem będzie opis wiązania chemicznego, jako formy oddziaływania łączącego atomy w cząsteczki. Wreszcie przybliżone będą oddziaływania międzycząsteczkowe, które wpływają na strukturę makromolekuł (np. na strukturę drugorzędową białek) i kryształów molekularnych.

Istotną część wykładu będzie stanowiło przedstawienie możliwości współczesnej chemii strukturalnej. W tej części wykładu szczególny nacisk będzie położony na metody eksperymentalne oraz obliczeniowe pozwalające uzyskać informację o budowie cząsteczek. Zaprezentowane będą techniki dyfrakcji promieniowania X w kryształach, w tym badania wykorzystujące synchrotrony - jedne z największych konstrukcji budowanych przez człowieka – oraz lasery RTG. Przedstawione będą również możliwości współczesnej chemii obliczeniowej wykorzystującej komputery dużej mocy obliczeniowej.

Wykład będzie ilustrowany wizualizacją wyników analizy rentgenograficznej oraz modelowania molekularnego.

Materiały do pobrania: slajdy z wykładu oraz materiały pokazowe.

Wykładowca:

 
 
 

Prof. dr hab. Marcin Palusiak

 
 
 

Prof. dr hab. Marcin Palusiak jest absolwentem łódzkiego Technikum Chemicznego. W roku 2001 ukończył studia chemiczne na Wydziale Chemii i Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego. W tym samym roku został asystentem w ówczesnej Katedrze Krystalografii (obecnie prowadzonej przez niego Katedrze Chemii Fizycznej). W cztery lata później obronił pracę doktorską w dziedzinie chemii strukturalnej. W 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w specjalności fizyczna chemia organiczna. Od 2011 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2018 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Odbył staże naukowe w kilku ośrodkach badawczych w kraju i za granicą, m.in. w Uniwersytecie Warszawskim, Instytucie Chemii Obliczeniowej w Gironie, Uniwersytecie w Ratyzbonie oraz Uniwersytecie w Amsterdamie (VU). Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki związanej z naturą wiązania chemicznego, słabymi oddziaływaniami wewnątrz i międzycząsteczkowymi, analizą topologiczną rozkładu gęstości elektronowej, efektami π-elektronowymi oraz aromatycznością. W swoich badaniach stosuje metody obliczeniowe bazujące na teorii kwantowo-chemicznej oraz techniki dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego w kryształach związków organicznych i metaloorganicznych. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych opublikowanych w pismach o zasięgu międzynarodowym oraz licznych wystąpień konferencyjnych w kraju i za granicą.

 
 
 
 

 

Od marchewki do LCD czyli niezwykła kariera ciekłych kryształów

Termin: 14 grudnia 2022 godz. 16.30

 

Co to jest ciekły kryształ? Jak można połączyć właściwości twardego kryształu i płynność cieczy w jednej substancji i co z tego wynika dla nowoczesnych technologii? Ciekły kryształ - dobrze znana nazwa materiałów stosowanych, jako składniki wyświetlaczy LCD w kalkulatorach, komputerach, telewizorach i wielu innych powszechnie używanych urządzeniach. Podczas wykładu zostaną wyjaśnione podstawowe zjawiska dotyczące tej ważnej grupy materiałów molekularnych. Zaprezentowane będą ich niektóre właściwości oraz przykłady zastosowań.

Materiały do pobrania: slajdy z wykładu.

 

Wykładowca:

 
 
 

Piotr Kaszyński

 
 
 

Prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński pracuje w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej na Wydziale Chemii UŁ. Kieruje również Grupą Badawczą Materiałów Organicznych w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi i na Wydziale Chemii w Middle Tennessee State University, USA. Obszar zainteresowań to projektowanie, synteza i badanie molekularnych materiałów organicznych, takich jak pochodne stabilnych rodników i klatek boranowych, o potencjalnym zastosowaniu w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, bateriach jonowych i ogniwach fotowoltaicznych.

 
 
 
 

 

Ciepło, znane czy nieznane?

Termin: 23 listopada 2022 godz. 16.30

 

Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy ze zjawiskami związanymi z ciepłem. Słuchacze dowiedzą się czy jest różnica pomiędzy ciepłem i temperaturą. Zapoznają się z rodzajami enrgii oraz procesami wymiany i konwersji energii. Dowiedzą się w jaki sposób ciepło jest przenoszone i jakie są skutki tego procesu. Poznają również jaki wpływ na przebieg przemian fazowych i reakcji chemicznych ma ciepło i temperatura.

Materiały do pobrania: slajdy z wykładu, materiały pokazowe.

 

 

Wykładowca:

 
 
 

Małgorzata Jóźwiak

 
 
 

Prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak studia chemiczne ukończyła na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Zaś w 2014 r otrzymała tytuł profesora nauk chemicznych. Od 2017 roku zatrudniona jest na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracuje w Katedrze Chemii Fizycznej i jest kierownikiem Zakładu Chemii Fizycznej Makromolekuł. Zajmuje się badaniem właściwości fizyko-chemicznych mieszanych wodno-organicznych rozpuszczalników (w szczególności właściwości hydrofilowo-hydrofobowych) oraz organiczno-organicznych mieszanin jak również roztworów substancji rozpuszczonych w tych mieszanych rozpuszczalnikach. Poza tym prowadziła badania procesu tworzenia kompleksów eterów koronowych i ich analogów z kationami metali w mieszanych wodno-organicznych rozpuszczalnikach. Odbyła szereg staży naukowych we Włoszech.

 
 
 
 

 

 

Cyjanobakterie - sprzymierzeńcy czy wrogowie?

Termin: 26 października 2022 godz. 16.30

 

ZakwitCyjanobakterie, czyli sinice, swoją nazwę zawdzięczają obecnemu w ich komórkach barwnikowi – fikocyjaninie, który ma niebieskawy kolor. U większości gatunków barwnik ten częściowo maskuje zielony chlorofil. Należą one do grupy organizmów, które posiadają zdolność wytwarzania związków organicznych na drodze fotosyntezy i możliwość asymilacji azotu atmosferycznego. Zdolności te sprawiają, że sinice są pionierami – rosną wszędzie tam, gdzie znajda odrobinę wody, soli mineralnych i światła, przygotowując grunt dla organizmów bardziej wymagających tj. rośliny czy zwierzęta. Współżyją z tkankami roślin wyższych i niższych, glonami, wiciowcami, a z grzybami tworzą porosty. Sinice wodne stanowią niepożądany składnik biocenozy, szczególnie w okresie tzw. zakwitów, bowiem zużywają tlen, a dodatkowo wydzielają do wody substancje toksyczne dla innych organizmów tam żyjących. Mogą stanowić zagrożenie również dla ludzi.

Sinice mają też swoje pozytywne znaczenie. Hodowla sinic ma wiele zalet, przede wszystkim cechuje się szybkim wzrostem, dlatego mogą być zbierane przez cały rok i z wysoką wydajnością. W południowo-wschodniej Azji niektóre gatunki sinic są przysmakiem, również wyciągi z nich możemy spotkać w coraz popularniejszych suplementach diety. Organizmy te rosną także w środowiskach wód zasolonych oraz pochodzących ze ścieków, można więc je wykorzystać w celu ich oczyszczania. Rosnące zaś w pobliżu zakładów emitujących gazy spalinowe bogate w CO2, mogą go utylizować. W związku z tym, w ostatnich latach prowadzone są intensywne badania nad wykorzystaniem glonów do produkcji biopaliwa trzeciej generacji.

Materiały do pobrania: slajdy z wykładu i materiały pokazowe.

 

Wykładowcy:

 
 
 

Dr Dominik Szczukocki

 
 
 

Dr Dominik Szczukocki jest profesorem uczelni na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni funkcję kierownika zespołu Pracowni Zagrożeń Środowiska. Ukończył m.in. studia podyplomowe Ochrona Środowiska oraz Mikro i nanotechnologie na Politechnice Łódzkiej, a także studium podyplomowe Analityka w Ochronie Środowiska w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi zajęcia z Toksykologii dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

 
 
 
 
 
 
 

Dr Barbara Burnat

 
 
 

Dr Barbara Krawczyk jest adiunktem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje w zespole Pracowni Zagrożeń Środowiska. Ukończyła studia podyplomowe z Ochrony Środowiska na Politechnice Łódzkiej. Jest koordynatorem zajęć z Chemii Środowiska dla studentów Wydziału Chemii UŁ.

 
 
 
 

Główna tematyka badawcza zespołu to badania dotyczące analizy toksyn sinicowych w środowisku i materiale biologicznym oraz badanie wpływu różnego typu czynników na wzrost fitoplanktonu, efektywność zakwitów i biosyntezy toksyn.

 

ZESPÓŁ

Prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak

Przewodnicząca Rady Programowej ACCh,
Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Makromolekul
e-mail: malgorzata.jozwiak@chemia.uni.lodz.pl

 


Dr Paweł Urbaniak

Starszy wykładowca,
Opiekun Koła Naukowego Chemików
e-mail: pawel.urbaniak@chemia.uni.lodz.pl

 


Dr Anna Wrona-Piotrowicz

Adiunkt,
Opiekun Koła Naukowego Chemii Kosmetycznej
e-mail: anna.wrona@chemia.uni.lodz.pl