Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego organizuje przewidziane w planach studiów i w programach kształcenia studenckie praktyki zawodowe kierunkowe, studenckie praktyki zawodowe pedagogiczne oraz studenckie praktyki zawodowe opiekuńczo-wychowawcze.
Podstawą prawną organizacji praktyk są następujące akty prawne:

 • Ustawa: Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia z 20 lipca 2018 (Dz. U. z 2018r., poz. 1668, z późniejszymi zmianami),
 • Zarządzenie nr 82 Rektora UŁ z dnia 20.01.2021 r. w sprawie: organizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Łódzkim wraz z załącznikami, dostępne pod Linkiem ,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

(Dz. U. 2019 poz. 1450).

Celem praktyk zawodowych kierunkowych jest zapoznanie studentów z pracą chemika w laboratorium chemicznym, zakładzie przemysłowym i instytucjach badawczych. Poznanie nowej aparatury badawczej, metod badawczych i metod pracy laboratoryjnej, jak również warsztatu pracy chemika różnych specjalności w zakładzie przemysłowym.
Praktyki studenckie organizowane są w zakładach, które są w stanie zapewnić ich prawidłowy przebieg. Mogą odbywać się w zakładach przemysłowych, laboratoriach, placówkach PAN lub Instytutach Naukowo-Badawczych i uczelniach wyższych. Mogą być również organizowane w formie obozów naukowo-badawczych. Obowiązujący wymiar godzinowy praktyk zawodowych jest różny w zależności od kierunku i specjalności.

Celem praktyk zawodowych pedagogicznych jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki przedmiotowej z rzeczywistością pedagogiczną. Praktyki zawodowe pedagogiczne odbywają się zarówno w szkole podstawowej jak i ponadpodstawowej. Są zintegrowane z realizacją zajęć z zakresu dydaktyki chemii. Obowiązujący wymiar godzinowy praktyk pedagogicznych to 160 godzin, w tym 80 godzin realizowanych w szkole podstawowej i 80 godzin realizowanych w szkole ponadpodstawowej.

Celem praktyk opiekuńczo-wychowawczych jest zapoznanie z charakterystyką placówki danego typu, zapoznanie ze środowiskiem, organizacją, statutem i planem pracy działania szkoły. Ponadto zapoznanie z programem wychowawczo-profilaktycznym, bezpieczeństwem uczniów w szkole i poza nią, rolą i zadaniami działających w szkole społecznych organów jak również obserwacja i prowadzenie lekcji wychowawczych w różnych typach szkół. Obowiązujący wymiar godzinowy praktyk opiekuńczo-wychowawczych to 30 godzin w tym 15 godzin realizowanych w szkole podstawowej i 15 godzin realizowanych w szkole ponadpodstawowej.

Wymienione rodzaje praktyk realizowane są zarówno w trybie ciągłym jak i śródrocznym.

W roku akademickim, w którym realizowane będą praktyki, zorganizowane zostanie zebranie informacyjne z odpowiednim opiekunem kierunkowym praktyk zawodowych na Wydziale Chemii UŁ.

Studenci mają także możliwość zrealizowania dodatkowych praktyk zawodowych w trakcie studiów, nieobjętych programem studiów. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie: praktyki-nieobligatoryjne.


NAUCZANIE CHEMII - STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

program studiów dostępny na stronie: Programy studiów

Regulaminy

Terminy odbywania, rodzaje i wymiar godzinowy praktyk:

 • Praktyki zawodowe pedagogiczne oraz praktyki opiekuńczo-wychowawcze w szkole podstawowej praktyki odbywają się w trybie ciągłym we wrześniu na II semestrze I roku studiów drugiego stopnia; zaliczenie jest przypisane do semestru III, II roku studiów. Obowiązujący wymiar godzinowy praktyk pedagogicznych - 80 godzin i praktyk opiekuńczo wychowawczych - 15 godzin;
 • Praktyki zawodowe pedagogiczne oraz praktyki opiekuńczo-wychowawcze w szkole ponadpodstawowej praktyki odbywają się w trybie ciągłym na początku semestru IV, II roku studiów; zaliczenie jest przypisane do semestru IV, II roku studiów. Obowiązujący wymiar godzinowy praktyk pedagogicznych - 80 godzin i praktyk opiekuńczo wychowawczych - 15 godzin.

Ponadto na kierunku Nauczanie chemii, ćwiczenia metodyczne z dydaktyki chemii szkoły podstawowej w wymiarze 30 godzin i ponadpodstawowej w wymiarze 30 godzin, realizowane są w trybie praktyk śródrocznych zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ w tej sprawie.


CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

program studiów dostępny na stronie: Programy studiów

Regulamin

Terminy odbywania, rodzaje i wymiar godzinowy praktyk:

 • Praktyki zawodowe kierunkowe śródroczne odbywają się w trybie śródrocznym (jeden dzień zajęciowy przez 15 tygodni, 15 x 8 h = 120 h) w semestrze II, III, IV, V, V, VI. Łączny wymiar praktyk wynosi 6 x 120 h = 720 h. Zaliczenie praktyk jest przypisane do danego semestru.
 • Praktyki zawodowe kierunkowe ciągłe odbywają się w trybie ciągłym w okresie wakacyjnym w semestrze II i IV. Zaliczenie praktyk jest przypisane do semestru III i V. Łączny wymiar praktyk wynosi 2 x 120 h = 240 h.

ANALITYKA CHEMICZNA - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

program studiów dostępny na stronie: Programy studiów

Regulamin

Terminy odbywania, rodzaje i wymiar godzinowy praktyk:

 • Praktyki zawodowe kierunkowe ciągłe w wymiarze 3 tygodni odbywają się w okresie wakacyjnym pomiędzy semestrem IV a V, a punkty ECTS przypisuje się do semestru VI.

CHEMIA - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

program studiów dostępny na stronie: Programy studiów

Regulamin

Terminy odbywania, rodzaje i wymiar godzinowy praktyk:

 • Praktyki zawodowe kierunkowe ciągłe w wymiarze 3 tygodni odbywają się w okresie wakacyjnym pomiędzy semestrem IV a V, a punkty ECTS przypisuje się do semestru VI.

CHEMIA - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

program studiów dostępny na stronie: Programy studiów

Regulaminy

Terminy odbywania, rodzaje i wymiar godzinowy praktyk:

 • Praktyki zawodowe kierunkowe ciągłe w wymiarze 3 tygodni odbywają się w okresie wakacyjnym pomiędzy semestrem IV a V, a punkty ECTS przypisuje się do semestru V.

CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA STUDIA INŻYNIERSKIE - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

program studiów dostępny na stronie: Programy studiów

Regulaminy

Terminy odbywania, rodzaje i wymiar godzinowy praktyk:

 • Praktyki zawodowe kierunkowe, każde w wymiarze 3 tygodni, odbywają się w okresie wakacyjnym pomiędzy semestrem IV a V oraz pomiędzy semestrem VI a VII, a punkty ECTS przypisuje się odpowiednio do semestru V oraz VII.

Opiekun studenckich praktyk zawodowych pedagogicznych i opiekuńczo wychowawczych:

Dziekan

Dziekan ds. studenckich i jakości kształcenia

dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ
tel. (042) 635-58-02
e-mail: anna.zawisza@chemia.uni.lodz.pl


Opiekun studenckich praktyk zawodowych pedagogicznych i opiekuńczo wychowawczych (Nauczanie chemii):

aws

Koordynator studiów niestacjonarnych

dr Anna Wypych-Stasiewicz, prof. UŁ
tel. (042) 635 57 87
e-mail: anna.stasiewicz@chemia.uni.lodz.pl


 


Opiekun studenckich praktyk zawodowych kierunkowych (Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu):

mc

dr Magdalena Ciechańska,
email: magdalena.ciechanska@chemia.uni.lodz.pl


Opiekun studenckich praktyk zawodowych kierunkowych (Chemia, Analityka chemiczna, Chemia materiałów i nanotechnologia):

rsb

dr Renata Stanecka-Badura,
email: renata.stanecka@chemia.uni.lodz.pl