Chemia w Uniwersytecie Łódzkim przed utworzeniem  Wydziału Chemii – zarys historii

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego został utworzony 1 października 2007 roku, ale nauki chemiczne w Uniwersytecie Łódzkim były rozwijane od chwili powstania uczelni. W Dzienniku Ustaw z 1945 roku nr 21, poz. 119 opublikowano dekret z dnia 24 maja 1945 roku o utworzeniu Uniwersytetu Łódzkiego. Artykuł 3 dekretu stanowi, że "(1) Uniwersytet Łódzki dzieli się na trzy wydziały: 1) humanistyczny, 2) matematyczno-przyrodniczy i 3) prawno-ekonomiczny; (2) Minister Oświaty może w drodze rozporządzenia powołać nowe wydziały i oddziały."

Chemia w Uniwersytecie Łódzkim na początku była rozwijana w ramach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Czesław Wycech, minister oświaty w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej, w Rozporządzeniu z dnia 11 lutego 1946 roku (Nr-IV-3960/45 N) w sprawie utworzenia katedr i zakładów naukowych w Uniwersytecie Łódzkim usankcjonował powołanie 25. jednostek strukturalnych (katedr wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi) na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UŁ. Jednostki chemiczne zostały wymienione kolejno pod numerami: 9. Zakład Chemii Nieorganicznej, 10. Zakład Chemii Organicznej, 11. Zakład Chemii Fizycznej, 12. Zakład Mineralogii i Krystalografii oraz 22. Zakład Biochemii - traktowanej jako zakład biologiczny.

W monografiach dotyczących dziejów Uniwersytetu Łódzkiego podkreślany jest fakt, że w pierwszych latach istnienia uczelni badania chemiczne napotykały na poważne trudności, głównie ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury (laboratoriów). Pierwsze zajęcia dydaktyczne na kierunku chemicznym odbywały się w Państwowej Szkole Techniczno-Przemysłowej przy ul. Stanisława Żeromskiego 115 (obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi) i w Państwowym Zakładzie Higieny przy ul. Wodnej 40 (obecnie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi). Od roku akademickiego 1945/1946 większość zajęć była prowadzona w budunku dawnej Szkoły Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi przy ul. prez. Gabriela Narutowicza 68.

Zakład Chemii Nieorganicznej rozpoczął działalność pod kierownictwem prof. dr hab. Ernesta Syma, organizatorem i pierwszym kierownikiem Zakładu Chemii Organicznej była prof. dr hab. Anna Chrząszczewska, Zakład Chemii Fizycznej powierzono prof. dr hab. Alicji Dorabialskiej, a pierwszym kierownikiem Zakładu Mineralogii i Krystalografii była prof. dr hab. Maria Kołaczkowska.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Łódzkiego w 1951 roku został podzielony na Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi obejmujący zakłady biologiczne i geograficzne.

W składzie osobowym i spisie wykładowców na rok akademicki 1955/1956 używane jest po raz ostatni określenie Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, w podobnym wydawnictwie na rok akademicki 1956/1957 stosowana jest już nazwa Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.

W dniu 1 czerwca 1996 roku z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii wyodrębniono dwie nowe jednostki organizacyjne: Wydział Fizyki i Chemii oraz Wydział Matematyki. Później, 1 października 2007 roku, z Wydziału Fizyki i Chemii UŁ utworzono Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.


 

Etapy tworzenia Wydziału Chemi UŁ

Wydział Chemii­­

2012-2016
Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń
2007-2012
Dr hab. Bogusław Kryczka, prof UŁ

 

Wydział Fizyki i Chemii

2002-2007
Dr hab. Bogusław Kryczka, prof UŁ (chemik)
1999-2002
Prof. dr hab. Henryk Piekarski (chemik)
1996-1999
Prof. dr hab. Wacław Tybor (fizyk)

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

1993-1996
Prof. dr hab. Wacław Tybor (fizyk)
1990-1993
Prof. dr hab. Leszek Wojtczak (fizyk)
1984-1990
Prof. dr hab. Władysław Wilczyński (matematyk)
1981-1984
Prof. dr hab. Romuald Bartnik (chemik)
1978-1981
Prof. dr hab. Zbigniew Jakubowski (matematyk)
1969-1978
Prof. dr hab. Bogdan Jakuszewski (chemik)
1965-1969
Prof. dr hab. Witold Hahn (chemik)
1958-1965
Prof. dr hab. Witold Janowski (matematyk)
1952-1958
Prof. dr hab. Mikołaj Łaźniewski (chemik)
1951-1952
Prof. dr hab. Feliks Joachim Wiśniewski (fizyk)
formalnie pełnił funkcję organizatora wydziału w roku akademickim 1951/1952

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

1948-1951
Prof. dr hab. Leszek Kazimierz Pawłowski (biolog)
1945-1948
Prof. dr hab. Tadeusz Wolski (biolog)

schemat

Okres przed utworzeniem Wydziału Chemii

Zwracamy się między innymi do naszych kolegów seniorów - świadków narodzin i rozwoju Chemii na Uniwersytecie Łódzkim z prośbą o współredagowanie strony i podzielenie się z nami swoimi wspomnieniami oraz informacjami dotyczącymi tego okresu.

Materiały uzupełniające przeznaczone do zamieszczenia na stronie, prosimy nadsyłać na adres: janusz.kupis@chemia.uni.lodz.pl


Wspomnienia pracowników i absolwentów


Prof. dr hab. Romuald Bartnik

Prof. dr hab. Witold Ciesielski

Prof. dr hab. Wacław Włodzimierz Jędrzejewski

Dr hab. Bogusław Kryczka, prof UŁ

Dr Bohdan Oprządek

Prof. dr hab. Henryk Piekarski

Prof. dr hab. Stanisław Płaza

Tomasz Prot

Prof. dr hab. Romuald Skowroński

Prof. Zbigniew R. Grabowski (PAN w Warszawie)

  LITERATURA

  Opracowania dotyczące historii Wydziału Chemii

  1. Andrzej Jóźwiak, 10 lat Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 7-14. [dostęp online]
  2. Henryk Piekarski, Leszek Wojtczak, Wydział Fizyki i Chemii, w: Album Jubileuszowy Uniwersytetu Łódzkiego, red. S. Liszewski, K. Piotrowicz-Marczak, W. Puś, J. Janik, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2000, s. 59-63.
  3. Jarosław Kita, Stefan Pytlas, Uniwersytet Łódzki w latach 1945-1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, s. 88-92.
  4. Bohdan Baranowski, Krzysztof Baranowski, Pierwsze lata Uniwersytetu Łódzkiego (1945-1949), Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1985, s. 126-129.
  5. Uniwersytet Łódzki 1945-1970, red. Antonina Kłoskowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź 1970, s. 86-102.
  6. Tadeusz Wolski, Zarys rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego, w: Materiały do dziejów Uniwersytetu Łódzkiego (1945-1950), red. Bohdan Baranowski, Krystyna Duda-Dziewierz, Uniwersytet Łódzki, materiały i sprawozdania, tom 1, Łódź 1952, s. 79-91. [dostęp online]

  Opracowania dotyczące pracowników Wydziału Chemii

  Prof. dr hab. Romuald Skowroński

  (a) Profesor Romuald Skowroński, w: Sylwetki Łódzkich Uczonych, red. Edward Karasiński, zeszyt 32, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1996. (b) Profesor Romuald Skowroński, Orbital, nr 5/2013, s. 213-214, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Warszawa 2013. (c) nota biograficzna w Wikipedii.

  Prof. dr hab. Mieczysław Grabowski

  (a) Profesor Mieczysław Grabowski, w: Sylwetki Łódzkich Uczonych, red. Edward Karasiński, zeszyt 55, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2000. (b) nota biograficzna w Wikipedii.

  Prof. dr hab. Jan Epsztajn

  A. Jóźwiak, A Tribute to Prof. Jan Epsztajn. Commemorative Issue in Honor of Prof. Jan Epsztajn on the occasion of his 75th anniversary. ARKIVOC 2007 (vi), 1-5. [dostęp online]

  Prof. dr hab. Maria Turowska

  (a) H. Scholl, Prof. dr hab. Maria Turowska, [dostęp online]. (b) A. Sztyk, Maria Turowska „Myszka”, Archiwum Historii Mówionej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2022. [dostęp online]

  Prof. nadzw. dr Wacław Kirkor

  L. Miastkowski, Sylwetki łódzkich uczonych: od Wolnej Wszechnicy Polskiej do Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego,s. 172-173 i 286. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.

  Prof. dr Zygmunt Kozłowski

  (a) A. M. Wasiak, Jubileusz prof. dr Z. Kozłowskiego, Chemia w szkole, 198/XXXIX, nr 3, s. 176, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993. (b) A. M. Wasiak, J. Mikulska, Pro memoria prof. Zygmunt Kozłowski (1923-1994), Multi-Eko nr 5, s. 2, Sobieszewo 1995.

  Prof. Anna Chrząszczewska

  (a) Wołyńskie korzenie profesorów Uniwersytetu Łódzkiego - prof. Anna Chrząszczewska, w: D. Klemantowicz, W. Ziomek, Ucrainica Polonica I, Kijów-Żytomierz 2007, s. 374-380. (b) nota biograficzna

  Prof. dr hab. Edward Bald

  (a) Współcześni uczeni polscy: słownik biograficzny, tom V, s. 51, red. Marek Halawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2006. (b) Złota księga nauki polskiej 2006: Naukowcy Zjednoczonej Europy, red. Krzysztof Pikoń, Agnieszka Sokołowska, Krystyna Pikoń, s. 22, Helion, Gliwice, 2006. (c) Noty biograficzne w Who's who in the World i Who's who in Science and Engineering w kolejnych wydaniach od 2000 r., (wydawnictwo Marquis Who's Who). (d) Profesor Edward Bald, w: Sylwetki łódzkich uczonych, red. Edward Karasiński, zeszyt 109, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2012. (e) nota biograficzna w Wikipedii.

  Prof. Józef Chrząszczewski

  M. Wroński, Józef Chrząszczewski (1891-1964), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, zeszyt 19, Łódź 1965, s. 87-90. [dostęp online]

  Prof. dr hab. Henryk Piekarski
  (a) Profesor Henryk Piekarski, w: Sylwetki Łódzkich Uczonych, red. Edward Karasiński, zeszyt 134, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2019.­ (b) nota biograficzna.

  Dr Bohdan Oprządek

  Dr Bohdan Oprządek, Orbital, nr 5-6/2007, s. 248-249, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Warszawa 2007.


  Opracowania dotyczące historii Uniwersytetu Łódzkiego

  1. Wiesław Puś, Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, wydanie drugie (poprawione i uzupełnione), Łódź 2020.
  2. Adrianna Szczerba, Dom uczonych. Kamienica przy ul. Uniwersyteckiej 3 w Łodzi w latach 1945-2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018. [dostęp online]
  3. Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek, Agata Zysiak, Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, wydanie drugie uzupełnione, Łódź 2016. [dostęp online]
  4. Karolina Kołodziej, Maciej Kronenberg, 70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945–2015), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015. [dostęp online]
  5. Jarosław Kita, Stefan Pytlas, W służbie nauki. Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-2004. Pro memoria, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
  6. Bohdan Baranowski, Krzysztof Baranowski, Trudne lata Uniwersytetu Łódzkiego (1949-1956), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.