STREFA PRACOWNIKA

Przygotowanie jest najważniejszym kluczem do sukcesu.

Henry Ford

 

 

 

Jesteśmy różnorodną społecznością dążącą do prawdy z poszanowaniem wolności. Kierujemy się zaangażowaniem, odpowiedzialnością, współpracą i wzajemnym szacunkiem. Czerpiąc z tradycji uniwersyteckich i naszej historii odważnie patrzymy w przyszłość. Proponujemy wizję Uniwersytetu Łódzkiego jako nowoczesnej uczelni realizującej pionierskie badania naukowe, „uwalniającej umysły” kolejnym pokoleniom studentów oraz mającej realny wpływ na rzeczywistość i społeczeństwo. 

Robimy „dobrą robotę” w czym wspiera nas pasja tworzenia, odwaga, chęć czynienia dobra i odpowiedzialność za przyszłość.  

NASZE WARTOŚCI

ODWAGA

Jesteśmy kreatywnie, niezależnie myślącymi ludźmi. Nasze postawy wynikają z konsekwentnego dążenia do zrozumienia otaczającego świata. Odważnie rozwijamy naukę nie poddając się chwilowym trendom.

CIEKAWOŚĆ

Jesteśmy otwarci i silnie związani ze swoim otoczeniem. Centrum naszych zainteresowań i dociekań są relacje między człowiekiem a światem i relacje między ludźmi.

ZAANGAŻOWANIE

Wierzymy, że „doba robota” kształtuje podstawy dla zrównoważonego rozwoju i angażuje społeczności. Uprawiamy rzetelną i odpowiedzialną naukę. Podejmujemy świadomy wysiłek, który zapewni lepsze warunki do życia kolejnym pokoleniom.

WSPÓŁPRACA

Dzielimy się doświadczeniami i wiedzą. Czerpiemy siłę z różnorodności i tradycji wielokulturowości. Poszukujemy dobrych partnerów do tworzenia i rozwoju świadomej, odpowiedzialnej nauki oraz kultury – jednocześnie angażującej i zaangażowanej społecznie.

SZACUNEK

Naszą siłą jest różnorodność. Fundamentami działań są szacunek i zrozumienie dla odmiennych opinii i postaw. Otwartość kulturowa i światopoglądowa tolerancja pozwalają nam budować podstawę dialogu i twórczych sporów, będących filarem dla uprawiania rzetelnej, dobrej nauki.

KONSEKWENTNIE BUDUJEMY STATUS UCZELNI BADAWCZEJ

STAWIAMY NA INTENSYFIKACJE UMIĘDZYNARODOWIENIA I USIECIOWIENIA W OBSZARZE NAUKI ORAZ HARMONIJNY ROZWÓJ NAUKOWY MŁODYCH BADACZY W ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z DOŚWIADCZONYMI NAUKOWCAMI.

NAUKA I DYDAKTYKA SĄ DLA NAS NIEROZŁĄCZNE

REALIZUJEMY MODEL KSZTAŁCENIA OPARTY NA BADANIACH NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM, WSPIERAJĄC PRZY TYM NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W ROZWIJANIU KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH, CYFROWYCH ORAZ W ZBIERANIU DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH ZA GRANICĄ.

ODWAŻNIE PODEJMUJEMY WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

CHCEMY, ABY WYNIKI NASZYCH BADAŃ MIAŁY ZNACZENIE DLA ŻYCIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO, A NASZA WIEDZA ORAZ DOŚWIADCZENIE SŁUŻYŁY UMACNIANIU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KSZTAŁTUJĄCEJ WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNĄ I UTRWALAJĄCEJ IDEĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

NIE POZOSTAJEMY OBOJĘTNI

ANGAŻUJEMY SIĘ W PROJEKTY WSPIERAJĄCE NASZĄ SPOŁECZNOŚĆ ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA. KREUJEMY AKTYWNE POSTAWY, ZMIENIAMY TO, CO ZMIAN WYMAGA.

DBAMY O KOMFORT PRACY I BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

WAŻNY JEST DLA NAS ROZWÓJ ORAZ RELACJE W ZESPOLE. DZIAŁAMY Z SZACUNKIEM DLA LUDZI, ICH SYTUACJI I POGLĄDÓW. PRZYSŁUGUJĄCE NAM BENEFITY PRACOWNICZE POZWALAJĄ NA AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU WSPÓLNIE Z RODZINĄ LUB PRZYJACIÓŁMI.