zai


ZAKŁAD ANALIZY INSTRUMENTALNEJ Uniwersytet Łódzki

ul. Pomorska 163
90-236 Łódź

Kierownik Zakładu
prof. dr hab.
Witold Ciesielski
tel.: 635-58-09

Sekretariat Katedry (Tamka 12)
tel/fax. (42) 635-58-04


zes


Zespół Zakładu


HISTORIA ZAKŁADU ANALIZY INSTRUMENTALNEJ

Zakład Analizy Instrumentalnej powstał 1 października 1978 r. w wyniku reorganizacji struktury Instytutu Chemii. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Zakładu był doc. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski. Pracownikami Zakładu w chwili powstania byli: adiunkt dr Jadwiga Badecka-Jędrzejewska, asystent mgr Witold Ciesielski oraz pracownicy inżynieryjno-techniczni: mgr Wanda Klajs, mgr Elżbieta Grabicka-Ludwisiak i Andrzej Wielogórski.

Do 2001 r. ZAI zajmował pomieszczenia przy ul. Lindleya 3. Od września 2001 r. siedzibą Zakładu jest budynek przy ul. Pomorskiej 163.

Pracownicy ZAI prowadzili i nadal prowadzą zajęcia z przedmiotu analiza instrumentalna.

W pierwszym okresie istnienia w bardzo małym zespole naukowo-dydaktycznym liczącym początkowo łącznie z kierownikiem trzy osoby, wypracowane zostały dwa kierunki badań:
- reakcje indukowane i katalizowane w kulometrii,
- ligandy polarograficznie czynne w analizie jonów metali.

W 1982r. pracę doktorską pt. "Reakcje indukowane i katalizowane w kulometrii" wykonaną pod kierunkiem doc. dra hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego obronił mgr Witold Ciesielski. W 1991 r. dr Witold Ciesielski przedstawił pracę habilitacyjną pt. "Reakcja jodo-azydkowa w aspekcie kulometrycznych i spektrofotometrycznych metod analizy".

Od 1 października 1993r. do chwili obecnej Zakładem Analizy Instrumentalnej kieruje prof. Witold Ciesielski. Pod jego opieką naukową zrealizowane zostały następujące prace doktorskie:

  1. Sławomira Skrzypek "Barwniki azowe w polarograficzym i woltamperometrycznym oznaczaniu metali", 26.06.1997 r.
  2. Robert Zakrzewski "Jodometryczne oznaczanie 2-merkaptopirydyn i 2-merkaptopirymidyn", 19.09.1997 r.
  3. Anna Krenc "Jodometryczne miareczkowanie związków tiolowych w środowisku zasadowym", 15.11.2001 r.
  4. Michał Kasprzak "Katodowa woltamperometria inwersyjna tiouracyli i merkaptotiadiazoli", 4.12.2003 r.
  5. Monika Skowron "Kulometryczne miareczkowanie związków siarki chlorem", 23.03.2004 r.
  6. Dorota Kaźmierczak "Wykorzystanie reakcji jodo-azydkowej do detekcji aminokwasów i amin biogennych w chromatografii cienkowarstwowej", 07.12.2005 r.
  7. Urszula Żłobińska "Jodometryczne oznaczanie związków siarki w środowisku zasadowym", 04.07.2007 r.
  8. Sylwia Smarzewska "Elektrody przyjazne środowisku w woltamperometrii związków organicznych", 25.09.2012 r.
  9. Katarzyna Dyńska-Kukulska "Zastosowanie programu TLSee w chromatografii cienkowarstwowej do oznaczania substancji biologicznie czynnych", 27.09.2012 r.
  10. Dariusz Guziejewski "Woltamperometria z falą prostokątną jako narzędzie w badaniach mechanizmów reakcji i oznaczeniach ilościowych pestycydów", 26.06.2013 r. Promotor dr hab. S. Skrzypek, prof. UŁ; kopromotor prof. V. Mirceski.

Zdobyte granty aparaturowe pozwoliły wzbogacić Zakład o następującą aparaturę: chromatograf cieczowy, uniwersalny miernik elektrochemiczny mikroAutolab, spektrofotometr UV-VIS, co umożliwiło rozwinięcie nowych kierunków badań: woltamperometrii i chromatografii cieczowej.


PWJ

Prof. Włodzimierz Jędrzejewski