GŁÓWNE INFORMACJE

ICM

Utworzenie i wdrożenie w życie interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich InterChemMed, realizowanego przez cztery Wydziały łódzkich uczelni publicznych PŁ, UŁ i UMed, ma za zadanie zwiększenie jakości i efektywności kształcenia doktorantów. Uczestnicy studiów III stopnia będą mieli możliwość zapoznania się z kadrą dydaktyczną i infrastrukturą badawczą uczelni partnerskich, a zdobyte podczas studiów kompetencje i wiedza z obszarów Nauk Ścisłych, Nauk Technicznych oraz Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu umożliwią dostosowanie do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Celem prowadzenia wspólnych studiów doktoranckich jest również poprawa jakości dysertacji doktorskich, które będą przygotowywane w oparciu o interdyscyplinarne badania wykonywane w jednostkach partnerskich w projekcie i kopromowane przez specjalistów z różnych dziedzin. Zwiększy się również wymiana informacji i kadry naukowej pomiędzy łódzkimi jednostkami naukowo-dydaktycznymi, co zapobiegnie w przyszłości pogłębianiu się tzw. “luki pokoleniowej” wśród pracowników dydaktyczno-naukowych w obszarach Nauk Ścisłych, Nauk Technicznych oraz Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w regionie łódzkim i Polsce. Studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej: chemia, technologia chemiczna, biologia medyczna, medycyna oraz stomatologia

 

O STUDIACH

MEDIA


Charakterystyka Studiów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało trzem największym łódzkim uczelniom publicznym ponad 5 milionów złotych na realizację nowatorskiego kształcenia doktorantów.

Projekt „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” dotyczy utworzenia i realizacji studiów doktoranckich wspólnie przez Politechnikę Łódzką (Wydział Chemiczny), Uniwersytet Medycznym w Łodzi (Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego) oraz Uniwersytet Łódzki (Wydziału Chemii). Wiele zagadnień badawczych realizowanych na trzech największych łódzkich uczelniach od dawna ma charakter międzyobszarowy, a realizacja wspólnych doktoratów wzmocni współpracę uczelni. 40 doktorantów (20 na UM, 15 na PŁ, 5 na UŁ) podejmie studia III stopnia w okresie od października 2018 do końca października 2022. Interdyscyplinarna formuła studiów połączy wiedzę z obszaru nauk chemicznych oraz technicznych z naukami medycznymi i naukami o zdrowiu.

Międzyuczelniany charakter studiów polegający na wykonywaniu projektów doktorskich w zespołach badawczych funkcjonujących na różnych uczelniach sprzyjać będzie zapewnieniu wysokiego poziomu kształcenia młodych naukowców. Przygotowanie dysertacji doktorskich np. z obszarów medycyny i chemii, nauki o materiałach i stomatologii, czy biochemii i analityki chemicznej, ułatwi absolwentom dostosowanie się do rynku pracy.

Uczestnicy projektu InterChemMed otrzymają dodatkowe stypendium doktoranckie w wysokości 1500 zł miesięcznie oraz grant naukowy w wysokości 20 000 zł na realizację programu badawczego przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Otrzymane środki finansowe umożliwią też młodym naukowcom prezentację wyników na prestiżowych konferencjach krajowych i zagranicznych.

Doktoranci będą mieli dostęp do infrastruktury i kadry naukowej czterech Wydziałów na trzech największych łódzkich uczelniach. W programie zaplanowano dużą liczbę zajęć praktycznych prowadzonych w nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriach, w znacznej części realizowanych w formule projektowej przy współuczestnictwie specjalistów z przemysłu.

Projekt przewiduje także organizację szkół letnich. Jedna z nich poświęcona będzie kształtowaniu kompetencji miękkich, w tym pracy zespołowej i zarządzania projektami. Dwie kolejne umożliwią uzyskanie uprawnień do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej zgodnie ze standardami tzw. Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz Zarządzania Akredytowanym Laboratorium.


 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/jarmoluk-143740/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=436498"> Michal Jarmoluk</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=436498"> Pixabay</a>

W tym miejscu będą znajdować się materiały lub odnośniki do nich lub do stron osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.

I semestr

Technologie informatyczne I – prowadzący dr Paweł Krzyczmonik

Dydaktyka Szkoły Wyższej – prowadzący prof. Robert Zakrzewski

III semestr

Język angielski chemiczny – prowadzący dr Piotr Seliger


 

KONTAKT

kontakt

 

Koordynator Projektu InterChemMed

prof. dr hab. Sławomira Skrzypek
tel. (042) 635-57-00
e-mail: slawomira.skrzypek@chemia.uni.lodz.pl

Skrzypek

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Andrzej Jóźwiak
tel. (042) 635-57-94
e-mail: andrzej.jozwiak@chemia.uni.lodz.pl

Jóźwiak

Pełnomocnik Dziekana do kontaktów ze studentami InterChemMed

dr Piotr Seliger
pokój 1-221
tel. (042) 635-57-93
e-mail: piotr.seliger@chemia.uni.lodz.pl

Seliger

Obsługa Studiów Doktoranckich – Dziekanat

mgr Agnieszka Łaska-Jesionowska
pokój 1-09,
tel. (042) 635 57 45
e-mail: agnieszka.laska@chemia.uni.lodz.pl

Agnieszka