Wydziałowa Komisja Oceniająca Wydziału Chemii UŁ
Przewodnicząca: prof. dr hab. Sławomira Skrzypek
Członkowie:

dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ
prof. dr hab. Rafał Głowacki
dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ
dr hab. Marcin Jasiński, prof. UŁ
dr Sławomir Domagała
Przedstawiciel NSZZ ”Solidarność” dr Dominik Szczukocki
Przedstawiciel ZNP dr Lech Leszczyński

Komisja Historyczna
Przewodniczący: dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ
Członkowie: prof. dr hab. Sławomira Skrzypek
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń
prof. dr hab. Witold Ciesielski

Komisja ds. Nagród oraz opracowania kryteriów oceny dla Pracowników Niebędących Nauczycielami
Przewodnicząca: dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ
Członkowie: dr Lech Leszczyński
dr Dominik Szczukocki
mgr Grażyna Sieradzka
mgr Magdalena Pietruszka

Komisja ds. Wyróżnień Prac Doktorskich
Przewodniczący: dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ
Członkowie: Przewodniczący I komisji
Przewodniczący II komisji

Komisja Kadrowa– zajmująca się sprawą polityki kadrowej.
Przewodnicząca – prof. dr. hab. Sławomira Skrzypek
- kierownicy samodzielnych jednostek
- przedstawiciele związków zawodowych

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych
Przewodniczący – Prof. dr hab. Rafał Głowacki
Członkowie: Prof. dr hab. Jarosław Grobelny
Prof. dr hab. Marcin Palusiak
Prof. dr hab. Konrad Kowalski
Dr hab. Marcin Jasiński, prof. UŁ
Dr hab. Damian Plażuk, prof. UŁ
Dr Łukasz Półtorak

Komisja ds. Awansów Stanowiskowych
Przewodnicząca: prof. dr hab. Sławomira Skrzypek – dziekan
prof. dr hab. Rafał Głowacki - prodziekan
Członkowie: dr hab. Michał Rachwalski, prof. UŁ
dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ
prof. dr hab. Konrad Kowalski
prof. dr hab. Marcin Palusiak
prof. dr hab. Jarosław Grobelny
Obserwatorzy: dr Adam Buczkowski
dr Andrzej Leniart
 
Komisja ds. Wyróżnień Prac Dyplomowych
Przewodnicząca: dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ
Członkowie: dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ
dr hab. Jarosław Romański, prof. UŁ
dr hab. Magdalena Małecka
dr Krzysztof Prawicki

Komisji ds. podziału dotacji dla młodych naukowców
Przewodniczący: prof. dr hab. Rafał Głowacki
Członkowie: prof. dr hab. Marcin Palusiak
dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ
dr hab. Jarosław Romański, prof. UŁ

Komisja ds. Egzaminów Dyplomowych
Przewodniczący: dr hab. Jarosław Romański, prof. UŁ
Członkowie:

- prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak
- dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ
- dr Renata Stanecka – Badura
- dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ (zmiana RW. 28.10.2020)
- dr hab. Paweł Kubalczyk, prof. UŁ
- dr Paweł Urbaniak
- dr Piotr Matczak
- dr Bożena Chmielewska-Bojarska
- przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Komisja ds. Nagród Naukowych i Dydaktycznych
Przewodniczący: dr hab. Michał Cichomski, prof. UŁ
Członkowie: dr hab. Marek Zieliński, prof. UŁ
dr hab. Paweł Kubalczyk, prof. UŁ
dr hab. Michał Rachwalski, prof. UŁ
prof. dr hab. Witold Ciesielski

Komisja Doktorancka:
Przewodniczący: Dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ
Członkowie: Dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ
Dr hab. Lilianna Chęcińska, prof. UŁ
Przedstawiciel doktorantów

Wydziałowa Komisji Jakości Kształcenia
I. Rada Programowej do spraw kształcenia Wydziału Chemii UŁ:

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Sławomira Skrzypek – Dziekan WCH UŁ
Członkowie:
dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ
– prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia
dr hab. Anna Ignaczak, prof. UŁ
prof. dr hab. Rafał Głowacki
– kierownik Katedry Chemii Środowiska
prof. dr hab. Jarosław Grobelny
–kierownik Katedry Technologii i Chemii Materiałów
dr hab. Marcin Jasiński, prof. UŁ
- kierownik Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej
prof. dr hab. Marcin Palusiak
– kierownik Katedry Chemii Fizycznej
dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ
– kierownik Katedry Chemii Organicznej
dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ
– kierownik Studium Doktoranckiego
dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ
– kierownik kierunku „Analityka Chemiczna”
dr Emilia Obijalska
– kierownik specjalizacji „Chemia w nauce i gospodarce” kierunku „Chemia”
dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ
– kierownik specjalizacji „Chemia i nanotechnologia
   nowoczesnych materiałów” oraz kierownik kierunku „Chemia materiałów i nanotechnologia”
dr Aleksandra Szcześniak
– kierownik kierunku „Chemia kosmetyczna”
dr Anna Wypych-Stasiewicz, prof. UŁ
– kierownik kierunku „Nauczanie chemii”
Małgorzata Witkowska
– wiceprezes firmy WITKO Sp. z o.o.
dr Krzysztof Prawicki
– członek zespołu ds. Kontaktów z Pracodawcami
dr Konrad Rudnicki
– członek Zespołu ds. Kontaktów z Pracodawcami
mgr Magdalena Pietruszka – sekretarz komisji

II. Komisja ds. oceny jakości kształcenia Wydziału Chemii UŁ
Przewodnicząca: Dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ
Członkowie:
dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ
dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ
dr Emilia Obijalska
dr Aleksandra Szcześniak
dr hab. Andrzej Józwiak, prof. UŁ
dr hab. Jarosław Romański, prof. UŁ
dr hab. Magdalena Małecka, prof. UŁ
dr Anna Wypych - Stasiewicz, prof. UŁ
Pastuszyński Alexander– kierunek Chemia
Sudomir Urszula – kierunek Analityka chemiczna
Doroszko Cyprian – kierunek Nauczanie chemii
Kornatowska Zofia – kierunek Chemia materiałów i nanotechnologia
Głowińska Julia – kierunek Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

III. Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia Wydziału Chemii UŁ
Przewodnicząca: dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ
Członkowie:
dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ;
dr hab. Agnieszka Rybarczyk-Pirek, prof. UŁ
dr Mariola Tkaczyk
dr hab. Anna Ignaczak, prof. UŁ
dr Renata Stanecka-Badura
dr Zbigniew Malinowski
dr Monika Skowron-Jaskółska
dr Andrzej Leniart
dr Magdalena Ciechańska
mgr Agnieszka Łaska-Jesionowska

Kierownicy kierunków i specjalności
1. Kierunek Analityka chemiczna:
    dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ
2. Kierunek Chemia:

  • Specjalność: Chemia kosmetyczna dr Aleksandra Szcześniak
  • Specjalność: chemia w nauce i gospodarce dr Emilia Obijalska
  • Specjalność: Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ

3. Kierunek Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu:
    dr Anna Wrona-Piotrowicz
4. Kierunek Nauczanie chemii:
    dr Anna Wypych-Stasiewicz, prof. UŁ
5. Kierunek Chemia materiałów i nanotechnologia:
    dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ