VIII ŁÓDZKIE SYMPOZJUM DOKTORANTÓW CHEMII

24 września 2021, Łódź

Witamy na stronie VIII Łódzkiego Sympozjum Doktorantów Chemii!

Przed nami już ósma edycja tej wyjątkowej, cieszącej się dużym zainteresowaniem młodych naukowców konferencji, która jest wspólną inicjatywą doktorantów środowiska łódzkiego: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.

Głównym celem sympozjum jest stworzenie możliwości do zaprezentowania przed szerszą publicznością wyników badań młodych i ambitnych naukowców, uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych i szanowanych profesorów oraz doktorów, a także nawiązywania współpracy.

ŁSDCh będzie doskonałą okazją do zawarcia nowych znajomości, a także bez wątpienia pozostawi wiele wspaniałych wspomnień z czasu spędzonego razem. Mamy nadzieję, że nadchodząca ósma edycja zachowa tę tradycję i będzie tak samo udana jak poprzednie ŁSDCh.

Organizację tegorocznej konferencji chcielibyśmy dedykować ś.p. prof. dr. hab. Jarosławowi Lewkowskiemu, który związany był z Łódzkim Sympozjum Doktorantów Chemii od pierwszej edycji. Dodatkowo przypominamy, że językami konferencji wzorem ubiegłych lat jest zarówno polski, jak i angielski. Zachęcamy, do zgłaszania wystąpień po angielsku.

Jako organizatorzy chcemy Was zapewnić, że będzie to wspaniałe doświadczenie naukowe, jak i społeczne. Dołożymy wszelkich starań, aby stworzyć dla Was miłą atmosferę podczas konferencji, zachowując jednocześnie wysoki poziom naukowy i kulturalny.

Do zobaczenia w Łodzi!

UWAGA! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy konferencji ze stacjonarnej na formę online w związku z wciąż zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2.

Rejestracja została zakończona.

Ważne informacje:

 • Czas przewidziany na prezentację ustną: 10 minut (8 minut komunikat + 2 minuty dyskusji).
 • Prezentacje, przygotowane w formacie PowerPoint lub PDF, należy zgrywać na przygotowany komputer najpóźniej w trakcie przerwy kawowej lub obiadowej, poprzedzającej wystąpienie.
 • Preferowany format posteru: B1, orientacja pionowa.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ramowego planu konferencji.
 • Uczestnikami konferencji mogą być tylko i wyłącznie doktoranci.
 • Podkreślamy, iż wybór wystąpienia posterowego/komunikatu w języku angielskim zobowiązuje do zaprezentowania go w tym języku.

Do zobaczenia w Łodzi!

 • name

  prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht

  Politechnika Łódzka

  Łukasz Albrecht jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej (PŁ). Studia w zakresie chemii związków biologicznie ważnych ukończył w 2004 roku. Pracę doktorską, obronioną pięć lat później, wyróżniono Nagrodą Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodą firmy Sigma-Aldrich i Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych, a tytuł profesora cztery lata później. Staż podoktorski odbył, jako stypendysta programu Kolumb, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w zespole badawczym prof. Karla Ankera Jørgensena w duńskim Aarhus University.

  Po ponad trzech latach, w roku 2013, powrócił do Instytutu Chemii Organicznej PŁ. Grant uzyskany z NCBiR w ramach programu Lider pozwolił na stworzenie nowego zespołu badawczego zajmującego się tematyką katalizy asymetrycznej z wykorzystaniem chiralnych katalizatorów organicznych. Jest współautorem ponad 100 publikacji w czasopismach z listy JCR i kilku rozdziałów w książkach (parametry bibliometryczne: indeks h= 28, jego prace były cytowane ponad 3600 razy). Kierował 7 grantami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki (Opus, Sonata Bis, Sheng), Fundację na rzecz Nauki Polskiej (Homing Plus) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Lider).

  Za swoją działalność naukową był wielokrotnie nagradzany. Jest laureatem Nagrody Naukowej im. Włodzimierza Kołosa III Wydziału Polskiej Akademii Nauk, Medalu Młodego Uczonego Politechniki Warszawskiej, Nagrody Naukowej Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy oraz Nagrody za wybitne osiągnięcia przyczyniające się do rozwoju nauki dla młodych uczonych pracujących na terenie województwa łódzkiego. Otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych młodych naukowców. Był także finalistą XIV edycji Nagród Naukowych Polityki.

  Prowadzone przez prof. Łukasza Albrechta badania są związane z jednym z najważniejszych obecnie nurtów współczesnej chemii organicznej, czyli katalizą asymetryczną. Dotyczą syntezy i wykorzystania katalizatorów o ściśle zdefiniowanej budowie przestrzennej. Jego zespół (A-Team) zajmuje się ich projektowaniem, modyfikacją i wykorzystaniem w syntezie związków biologicznie ważnych. Opracowywane rozwiązania mogą posłużyć jako innowacyjne narzędzia do przygotowywania nowych leków, pestycydów i innych związków organicznych o dużym znaczeniu praktycznym.

 • name

  dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka

  Instytut Chemii Fizycznej
  Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

  Dr Martin Jönsson-Niedziółka studiował fizykę na Uniwersytecie w Göteborgu gdzie odbył studia doktoranckie pod opieką prof. Eleanor E.B. Campbell. Jego pierwszy naukowy projekt dotyczył badań fullerenów endoedrycznych przy pomocy spektrometrii mas i innych metod. W trakcie studiów doktoranckich, Dr Jönsson-Niedziolka zajmował się również badaniami związanymi z syntezą nanorurek węglowych przy użyciu chemicznego osadzania z fazy gazowej ze wspomaganiem plazmowym (PECVD).

  Próbując powiązać właściwości plazmy z otrzymywanymi nanorurkami węglowymi stworzył system do charakteryzowania plazmy za pomocą optycznej spektroskopii emisyjnej. Prowadzone w tym zakresie badania zaowocowały współpracą z zespołem profesora Marcina Opałło w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Mimo, że nie miał wcześniejszego doświadczenia w dziedzinie elektrochemii zaproponowano mu pracę i możliwość prowadzenia badań dotyczących stosowania nanorurek węglowych do modyfikacji elektrod. Po odbyciu stażu podoktorskiego w IEMN w Lille we Francji, gdzie zajmował się tematyką elektrozwilżania, Dr Jönsson-Niedziółka powrócił do IChF PAN gdzie został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Po otrzymaniu habilitacji Jönsson-Niedziółka zyskał możliwość prowadzenia własnej grupy badawczej. Obecnie główne badania dr Jönsson-Niedziółki dotyczą elektrochemii w układach napędzanych hydrodynamicznie. Obejmują one systemy mikroprzepływowe, wirujący system kroplowy do elektrochemii w małych objętościach oraz ruch indukowany - EWOD. Z biegiem lat, badania nad transferem jonów stopniowo stawały się coraz większą częścią jego zainteresowań. Dr Jönsson-Niedziółka jest autorem kilku patentów i około 90 publikacji naukowych.

 • name

  dr Iwona Misztalewska-Turkowicz

  Uniwersytet w Białymstoku

  Dr Iwona Misztalewska-Turkowicz w roku 2012 uzyskała tytuł magistra chemii zaś w roku 2019 stopień doktora nauk chemicznych. Oba przyznane przez Uniwersytet w Białymstoku. W 2015 roku została laureatką programu Transformation.doc (projekt MNiSW), w wyniku którego wyjechała na dwutygodniowy staż do University of Alberta w Edmonton w Kanadzie. W 2019 roku odbyła półroczny staż podoktorski w ramach stypendium ETIUDA (finanoswany z NCN). Staż realizowała w laboratorium IMRCP w grupie profesora Mathiasa Destarac na Uniwersytecie im. Paula Sabatier w Tuluzie. W 2017 roku rozpoczęła pracę jako asystent w Zakładzie Chemii Produktów Naturalnych. Obecnie pracuje w Zakładzie Polimerów i Syntezy Organicznej na Wydziale Chemii UwB.

  Lista osiągnięć naukowych obejmuje 20 oryginalnych publikacji zamieszczonych w międzynarodowych czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, 20 posterów oraz 7 komunikatów ustnych prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Dr Misztalewska-Turkowicz jest obecnie kierownikiem grantu finansowanego z NCN (PRELUDIUM), była również głównym wykonawcą w dwóch grantach krajowych (OPUS) oraz jednym międzynarodowym (POLONIUM) zarządzanych przez dr hab. Agnieszkę Z. Wilczewską, prof. UwB.

  Jej zainteresowania badawcze obejmują wykorzystanie nanocząstek magnetycznych, powlekanych powłokami polimerowymi jako nośników katalizatorów heterogenicznych. Dodatkowo uczestniczy w projektowaniu polimerowych nośników leków wykorzystujących m.in. cholesterol czy kwas foliowy jako czynniki naprowadzające. Głównymi narzędziami, które wykorzystuje w swojej codziennej pracy są Transmisyjny Mikroskop Elektronowy, Skaningowy Mikroskop Elektronowy, Chromatograf Żelowy (SEC) czy Spektrofotometry UV-Vis oraz IR.

Rejestracja: 800 - 1100

Program Szczegółowy:

830 - 900 Uroczyste rozpoczęcie konferencji
900 - 1100 Sekcja komunikatów ustnych
Przewodniczący sekcji: Justyna Adamczyk, Angelika Becht
900 - 1000 W01 dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka, PAN w Warszawie
LIQUIDS IN PAPER – ELECTROCHEMISTRY AT THE LIQUID-LIQUID INTERFACE
1000 - 1010 K01 Katarzyna Grzyb, UAM w Poznaniu
DROGI REAKCJI KATIONORODNIKA SIARKOWEGO W UTLENIONEJ N-ACETYLOMETIONINIE: DEPROTONACJA I DEKARBOKSYLACJA
1010 - 1020 K02 Jayasankari Senthilganesh, SASTRA Deemed University
IN SITU GEL FORMULATION OF ANTIFUNGAL DRUGS TO MITIGATE VULVO VAGINAL CANDIDIASIS MEDIATED BIOFILM INFECTIONS
1020 - 1030 K03 Sonia Pielorz, Uniwersytet Wrocławski
NOWA METODA WYZNACZANIA PH NANO I MIKRO PRÓBEK NA BAZIE WIDM RAMANA BARWNIKÓW AZOWYCH
1030 - 1040 K04 Saruti Sirimatayanant, Wroclaw University of Science and Technology
TPA SPECTRA OF THE RETINAL CHROMOPHORE MODEL CALCULATED WITH TDDFT AND COUPLED CLUSTER METHODS
1040 - 1050 K11 Simona Baluchová, Charles University
ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF DOPAMINE AND SEROTONIN ON POLY-L-LYSINE-COATED BORON-DOPED DIAMOND ELECTRODE IN BIOMIMICKING MEDIA
1050 - 1100 K06 Damian Krystian Kaczmarek, Politechnika Poznańska
CIECZE JONOWE JAKO NOWE REGULATORY WZROSTU ROŚLIN
1100 - 1105 Prezentacja przedstawiciela firmy Trimen
1105 - 1130 Przerwa kawowa
1130 - 1230 Sesja posterowa
1230 - 1235 Prezentacja przedstawiciela firmy ABL&E – Jasco
1235 - 1435 Sekcja komunikatów ustnych
Przewodniczący sekcji: Dominika Świątczak, Karolina Sobczak
1235 - 1335 W02 dr Iwona Misztalewska-Turkowicz, Uniwersytet w Białymstoku
ZASTOSOWANIE KATALIZATORÓW HETEROGENICZNYCH W PRZEMYSŁOWEJ SYNTEZIE LEKÓW – REALNA PRZYSZŁOŚĆ CZY KATALITYCZNA UTOPIA?
1335 - 1345 K07 Damian Tarasek, Uniwersytet Opolski
RÓŻNICE W UTLENIENIU DOPAMINY I DOBUTAMINY PRZEZ PEROKSYDAZĘ CHRZANOWĄ
1345 - 1355 K08 Monika Kaczmarek, Politechnika Łódzka
ENZYMATYCZNE UTLENIANIE BAKTERYJNEJ NANOCELULOZY – WYZWANIA I PERSPEKTYWY
1355 - 1405 K09 Witold Stachowiak, Politechnika Poznańska
BETAINA Z MELASY BURACZANEJ JAKO NIEDROGIE ŹRÓDŁO PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA CIECZY JONOWYCH
1405 - 1415 K10 Joanna Chudzik, Politechnika Łódzka
WPŁYW NAPEŁNIENIA KRZEMIANAMI WARSTWOWYMI NA WŁAŚCIWOŚCI LATEKSÓW POLIMEROWYCH
1415 - 1425 K13 Natalia Barteczko, Politechnika Śląska
ZASTOSOWANIE ALTERNATYWNYCH SURFAKTANTÓW W METATEZIE OLEFIN
1425 - 1435 K12 Karolina Podskoczyj, Politechnika Łódzka
SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA FRAGMENTÓW tRNA ZAWIERAJĄCYCH PATOGENNE MODYFIKACJE W POZYCJI 37
1435 - 1440 Prezentacja przedstawiciela firmy Witko
1440 - 1600 Przerwa obiadowa
1600 - 1800 Sekcja komunikatów ustnych
Przewodniczący sekcji: Marta Romaniszyn, Katarzyna Dębiec
1600 - 1700 W03 prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht, Politechnika Łódzka
NOWE STRATEGIE DEAROMATYZACYJNE W STEREOKONTROLOWANEJ SYNTEZIE ORGANICZNEJ
1700 - 1710 K18 Julia Krzywik, UAM w Poznaniu
NATURA JAKO ŹRÓDŁO INSPIRACJI W POSZUKIWANIU NOWYCH LEKÓW – O POCHODNYCH KOLCHICYNY I ICH WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWNOWOTWOROWYCH
1710 - 1720 K14 Maria Jędrzejewska, Politechnika Warszawska
HETEROMETALICZNE KOMPLEKSY CYNKU I LITU: SYNTEZA I TRANSFORMACJE DO NANOKRYSTALICZNEGO ZNO
1720 - 1730 K15 Amirali R. Davoudpour, UAM in Poznan
ANALYSIS OF INTRINSIC FLUORESCENCE OF RED BLOOD CELLS IN OXIDATIVE STRESS CONDITIONS BY FLIM AND PHASOR APPROACH
1730 - 1740 K16 Wojciech Zięba, UMK w Toruniu
NANOROGI WĘGLOWE - NOWY ALOTROP O WSZECHSTRONNYM ZASTOSOWANIU
1740 - 1750 K17 Karol Kułacz, Uniwersytet Wrocławski
ANALIZA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI STRUKTURALNYCH I DIELEKTRYCZNYCH WYGRZEWANEGO NONTRONITU
1750 - 1755 Prezentacja przedstawiciela firmy HydroSafeGuard
1755 - 1820 Przerwa kawowa
1820 Zakończenie i wręczenie nagródMiejsce konferencji

Adres i szczegóły dojazdu przedstawia poniższa mapa Google:

Kliknij, aby aktywować mapę.

Komitet organizacyjny

Uniwersytet Łódzki:

 • Opiekun naukowy: prof. dr hab. Sławomira Skrzypekosoba
 • Przewodnicząca: Paulina Borgulosoba
 • Marta Biernackaosoba
 • Karolina Kowalewskaosoba
 • Kamila Morawskaosoba
 • Karolina Sobczakosoba
 • Dominika Świątczakosoba
 • Anna Łukawskaosoba
 • Justyna Adamczykosoba
 • Wiktoria Frankiewiczosoba
 • Katarzyna Kaczmarekosoba
 • Konrad Rudnickiosoba
 • Karolina Sipaosoba
 • Mariola Brychtosoba
 • Łukasz Półtorakosoba
 • Agnieszka Łaska-Jesionowskaosoba
 • Anna Fenykosoba

Uniwersytet Medyczny w Łodzi:

 • Iwona Rozparaosoba
 • Aleksandra Trochaosoba

Politechnika Łódzka:

 • Katarzyna Dębiecosoba
 • Angelika Bechtosoba
 • Marta Romaniszynosoba
 • Martyna Przydaczosoba

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN:

 • Patrycja Szczupakosoba
 • Anna Graczykosoba

Komitet honorowy

Uniwersytet Łódzki:

 • śp. prof. dr hab. Jarosław Lewkowskiosoba
 • prof. dr hab. Sławomira Skrzypekosoba
 • prof. dr hab. Grzegorz Mlostońosoba
 • dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁosoba
 • dr Paweł Tokarzosoba
 • dr Emilia Obijalskaosoba
 • dr Greta Utecht-Jarzyńskaosoba
 • dr Anna Wieczorek-Błaużosoba
 • dr Mariola Brychtosoba
 • dr Karolina Sipaosoba
 • dr Konrad Rudnickiosoba

mgr Paulina Borgul
Treść strony internetowej,
Komitet Organizacyjny VIII ŁSDCh
lsdch.8@gmail.com
Wydział Chemii
Uniwersytet Łódzki
Ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
Tel. (42) 635 50 31

Sprawy techniczne, związane
ze stroną internetową
i formularzem zgłoszeniowym:
mgr Karolina Kowalewska
karolina.kowalewska@chemia.uni.lodz.pl