IX ŁÓDZKIE SYMPOZJUM DOKTORANTÓW CHEMII

19 - 20 maja 2022, Łódź

IX Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii dobiegło końca!

Dziękujemy wszystkim za udział i zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia Kliknij tutaj

W dniach 19-20 maja 2022 r.. na Wydziale Chemii UŁ odbyło się IX Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii. Wydarzenie to wpisało się na stałe w kalendarz konferencji nie tylko lokalnych, ale i ogólnopolskich. Na Naszym Wydziale mieliśmy okazję wysłuchać wykładów znamienitych naukowców: prof. dr hab. Andrzej Lewenstam z AGH w Krakowie i Åbo University w Finlandii, dr hab. Karol Kacprzak, prof. UAM z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Bartosz Zarychta, prof. UO z Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr Emilia Tomaszewska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały 22 komunikaty ustne oraz 78 posterowych. Wszystkie wystąpienia uczestników były oceniane przez komitet naukowy w składzie: prof. dr hab. Marcin Palusiak , dr hab. Łukasz Półtorak, dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ, dr hab. Michał Rachwalski, prof. UŁ.

Nagrody komitetu naukowego:
Najlepsze wystąpienie ustne: Pan Maciej Zakrzewski z Uniwersytetu Warszawskiego
Wyróżnienie: Pan Mikołaj Janicki z Politechniki Wrocławskiej
Najlepszy poster: Pani Pola Cybulska Politechniki Wrocławskiej
Wyróżnienie: Pani Dominika Benkowska-Biernacka z Politechniki Wrocławskiej

Przyznane zostały także nagrody publiczności za najlepsze wystąpienie ustne dla Pani Katarzyny Chmur z Uniwersytetu Gdańskiego i za najlepszy poster dla Pani Izabeli Barańskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Rejestracja została zakończona.

Ważne informacje:

 • Czas przewidziany na prezentację ustną: 15 minut (12 minut komunikat + 3 minuty dyskusji).
 • Prezentacje, przygotowane w formacie PowerPoint lub PDF, należy zgrywać na przygotowany komputer najpóźniej w trakcie przerwy kawowej lub obiadowej, poprzedzającej wystąpienie.
 • Preferowany format posteru: B1, orientacja pionowa.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ramowego planu konferencji.
 • Uczestnikami konferencji mogą być tylko i wyłącznie doktoranci.
 • Podkreślamy, iż wybór wystąpienia posterowego/komunikatu w języku angielskim zobowiązuje do zaprezentowania go w tym języku.

Do zobaczenia w Łodzi!

 • name

  prof. dr hab. Andrzej Lewenstam

  Åbo Akademi University, Finlandia i AGH, Kraków

  Prof. dr hab. Andrzej Lewenstam studiował chemię i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych z wyróżnieniem i doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku jest profesorem tytularnym w Åbo Akademi University w Finlandii oraz dyrektorem Center for Process Analytical Chemistry and Sensor Technology “ProSens” na tym Uniwersytecie. Od 1996 jest profesorem zw. na AGH w Krakowie. Przez trzydzieści związany z przemysłem (KONE, Finlandia) i obecnie z największym na świecie producentem aparatury analitycznej Thermo Fisher Scientific (USA), pełniąc kolejne funkcje na ścieżce przemysłowego awansu, od menadżera do głównego doradcy w dziedzinie badań i rozwoju.

  Współzałożyciel Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni członek Naukowej Rady Zarządzającej.

  W obszarze jego zainteresowań naukowych są czujniki chemiczne i biochemiczne, chemia analityczna i kliniczna, elektrochemia i modelowanie matematyczne, metodologia chemii i filozofia nauki. Prof. Lewenstam jest autorem około 500 publikacji naukowych (cytowanych ponad 12 tys. razy, indeks Hirscha = 54), kilku książek oraz licznych patentów międzynarodowych dotyczących technologii czujników elektrochemicznych. Kierował wieloma pracami dyplomowymi i doktorskimi. 6 wypromowanych doktorów jest obecnie profesorami chemii.

  Wieloletni ekspert w Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej, IFCC (International Federation of Clinical Chemistry, przewodniczący Sekcji Elektrod Jonoselektywnych i Bioczujników, Komitetu Naukowego IFCC.

  Do głównych osiągnięć należą:

  1. Zaproponowanie pierwszej na świecie metody automatycznego oznaczania zjonizowanego magnezu i wprowadzenie jej do chemii klinicznej z użyciem komercyjnie dostępnego analizatora

  2. Pomysł eliminacji roztworu wewnętrznego elektrod jonoselektywnych przez stałego kontaktu polimerów przewodzących. Umożliwia to ich integrację elektrod, miniaturyzację i płaską architekturę (nagrodony prestiżową Finnish Industry Innovation Award)

  3. Interpretacja mechanizmu działania elektrod jonoselektywnych, w tym przyczyn zmienności współczynników selektywności, przez zastosowanie Nernsta-Plancka-Poissona w domenach przestrzeni i czasu.

  4. Współautor koncepcji procesowanej kompozytowej elektrody odniesienia i jej wytwarzania drukiem 3D.

  Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Magnezjologicznego Laureat Nagrody im prof. Hoborskiego : Diamentowa Kula 2018 w dziedzinie chemii

 • name

  Dr hab. Bartosz Zarychta, prof. UO

  Uniwersytet Opolski

  W 2002 roku uzyskał tytuł magistra, tytuł pracy magisterskiej: Analiza rozkładu gęstości elektronowej w grupie nitramin aromatycznych

  W 2008 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Chemii, tytuł rozprawy doktorskiej: Struktura i przemiany fazowe w wybranych halogenoantymonianach(III) i bizmutanach(III) z kationami organicznymi

  Od 2019 roku zatrudniony na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego jako profesor uczelni.

  Przewód habilitacyjny: 2009 rok. Tytuł osiągnięcia naukowego: Modelowanie rozkładu gęstości elektronowej jako narzędzie optymalizacji struktury krystalicznej

  Współator publikacji, które ukazały się m.in. w czasopismach: Dalton Transactions, Crystal Growth and Design, Journal of Materials Chemistry C, Physical Chemistry Chemical Physics, Journal of Physical Chemistry A, Inorganic Chemistry i in.

  Staże zagraniczne: Uniwersytet Lotaryngii, Francja (prof. Christian Jelsch) w latach 2003 – 2011 w różnych okresach od 3 do 9 m-cy. Uniwersytet w Toledo, USA (prof. A. Alan Pinkerton) 2015 – 2016

  Laureat Stypendium Rządu Francuskiego na badania naukowe

  Laureat Stypendium krajowego FNP dla młodych uczonych

  Zainteresowania naukowe

  Specjalizuje się w: Studiach mechanizmów przemian fazowych oraz struktury związków typu perowskitu, Krystalografii niskotemperaturowej i wysokorozdzielczej, Wyznaczaniu rozkładu gęstości elektronowej.

  Uczeń Profesora Jacka Zaleskiego.

 • name

  Dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK

  Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (CM UMK)

  Z wykształcenia chemik (studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu), od początku kariery związana z kształceniem farmaceutów (w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego) i studentów farmacji (na Wydziale Farmaceutycznym UMK). Aktualnie pełni funkcję prodziekana Wydziału oraz kierownika Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej CM UMK w Bydgoszczy. Angażuje się organizacyjnie w Zespole wdrażającym strategię uczelni badawczej, jest członkiem Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej”.

  Zainteresowania naukowe obejmują m.in. wykorzystanie metod chemometrycznych w chemii analitycznej, metabolomice oraz lipidomice; badania suplementów diety i produktów roślinnych z wykorzystaniem różnych metod spektroskopowych (np. ATR-FTIR, ED-XRF)w połączeniu z dwuwymiarową spektroskopią korelacyjną; analizę zależności struktura-aktywność (QSAR) oraz struktura- właściwości fluorescencyjne.

 • name

  Dr hab. Karol Kacprzak, prof. UAM

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Prof. UAM dr hab. Karol Kacprzak pracuje na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Autor i współautor 40 prac naukowych, kilkunastu patentów i zgłoszeń patentowych oraz dwóch książek i kilku rozdziałów w książkach. Zainteresowania naukowe obejmują nowoczesną syntezę organiczną, zwłaszcza stereoselektywną, chemię alkaloidów kory chinowej oraz chemię supramolekularną oraz medyczną. Jego prace cytowane były ponad 1200 razy (h = 18).

  Entuzjastyczny popularyzator chemii i nauki w ogólności. Od wielu lat aktywnie działa w biznesie chemicznym i wdrażaniu wyników badań naukowych oraz jako ekspert. Zainteresowania pozanaukowe: muzyka klasyczna (przede wszystkim opera), gra na fortepianie, filozofia, żeglarstwo i kajak oraz dobre wina i kuchnia.

 • name

  Dr Emilia Tomaszewska

  Uniwersytet Łódzki

  Dr E. Tomaszewska jest pracownikiem Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego od 2012 roku, gdzie wcześniej ukończyła studia magisterskie i doktoranckie. Jej droga naukowa od początku związana jest z Katedrą Technologii i Chemii Materiałów, w której rozpoczęła przygodę z interdyscyplinarną dziedziną nauki, jaką jest nanotechnologia. Początkowo dr Tomaszewska zajmowała się materiałami ceramicznymi, jednak od ponad 10 lat prowadzi badania związane z wytwarzaniem, modyfikacją i charakterystyką nanocząstek metalicznych. Intensywna współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi umożliwia wykorzystanie wytwarzanych przez dr Tomaszewską materiałów w różnorodnych aplikacjach od elektronicznych po biomedyczne.

I DZIEŃ KONFERENCJI

Rejestracja: 730 - 1000

Program Szczegółowy:

830 - 900 Uroczyste rozpoczęcie konferencji
900 - 1100 Sekcja komunikatów ustnych S01
Przewodniczący sekcji: Dominika Świątczak, Karolina Koprowska
900 - 945 Wykład Gościa prof. dr hab. Andrzej Lewenstam, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Czujniki jonowe - od pomysłu do produktu i rutynowego zastosowania w analizie klinicznej
945 - 1000 K01 Katarzyna Chmur, Uniwersytet Gdański
Struktura i właściwości nitrylotrioctanowych kompleksów wanadu (IV)
1000 - 1015 K02 Mariola Stypik, Celon Pharma S.A.; Politechnika Warszawska
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine derivatives as novel PI3Kδ inhibitors, highly potent drugs candidates for SLE and other inflammatory and autoimmune diseases
1015 - 1030 K03 Mateusz Grabowski, Szkoła Doktorska BioMedChem
Modyfikacja polilaktydu poprzez wprowadzenie do struktury polimeru ugrupowania zawierającego podatne na termiczną dysocjację wiązanie kowalencyjne
1030 - 1045 K04 Mikołaj Janicki, Politechnika Wrocławska
Selektywna fotoredukcja pirymidynowych tioanhydronukleozydów inspirowana oddziaływaniem chalkogenowym z wodorosiarczkiem
1045 - 1100 K05 Edyta Strzelec, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Optymalizacja hodowli wybranych bakterii na pożywce modyfikowanej odpadowym glicerolem
1100 - 1105 Prezentacja przedstawiciela firmy Haas
1105 - 1130 Przerwa kawowa
1130 - 1330 Sesja posterowa
1330 - 1530 Przewa obiadowa
1530 - 1535 Prezentacja przedstawiciela firmy Linegal Chemicals
1535 - 1735 Sekcja komunikatów ustnych S02
Przewodniczący sekcji: Agnieszka Lech, Katarzyna Bednarczyk
1535 - 1620 Wykład Gościa dr hab. Bartosz Zarychta, profesor UO, Uniwersytet Opolski
Rozkład gęstości elektronowej – transferowalność danych multipolowych
1620 - 1635 K06 Małgorzata Namiota, Politechnika Łódzka
Analiza składu związków lotnych w pieczarkach (Agaricus bisporus) oraz jego zmiany podczas przechowywania
1635 - 1650 K07 Karolina Cichoń, CBMiM PAN w Łodzi
Synteza i właściwości kopolimerów blokowych typu „ABA” zawierających poliestrowe bloki „A” oraz poliacetalowe bloki „B”
1650 - 1705 K08 Karina Mroczyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Enancjoselektywne annulacje ketonów aminoarylo-trifluorometylowych katalizowane N heterocyklicznymi karbenami
1705 - 1720 K09 Dawid Drozdowski, INTiBS PAN we Wrocławiu
Wpływ mieszania halogenków na właściwości strukturalne i optoelektroniczne trój- i dwuwymiarowych ołowiowych perowskitów hybrydowych zawierających metylohydrazynę
1720 - 1735 K10 Alicja Nejman, Uniwersytet Łódzki
Conductive cotton fibrous structure with Ag nanowires
1735 - 1740 Prezentacja przedstawiciela firmy Polygen
1740 - 1745 Oficjalne zakończenie I dnia konferencji
2030 Impreza integracyjna

II DZIEŃ KONFERENCJI

Rejestracja: 830 - 930

915 - 1000 Wykład Gościa dr hab. Karol Kacprzak, prof. UAM,Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jak zrobić lek, czyli co przez 20 lat udało się wycisnąć z chemii klik?
1000 - 1115 Sekcja komunikatów ustnych S03
Przewodniczący sekcji: Karolina Kowalewska, Kamil Świątek
1000 - 1015 K11 Izabela Wolańska, Wojskowa Akademia Techniczna
Procesy tworzenia jonów tlenowych w spektrometrze ruchliwości jonów
1015 - 1030 K12 Beata Wyżga, Uniwersytet Jagielloński
Wpływ ekologicznego konserwantu z rzodkwi na modele błon komórkowych wybranych bakterii
1030 - 1045 K13 Elżbieta Adamska, Uniwersytet Gdański
Multifunkcjonalne struktury rdzeń-otoczka- od syntezy po określanie ich właściwości
1045 - 1100 K14 Agnieszka Hejduk, Politechnika Łódzka
Stabilność elagotanin w sokach nieklarowanych i przecierach podczas rocznego przechowywania
1100 - 1115 K15 Mehrnaz Khalaji, CBMiM
Pharmaceutical and physicochemical properties enhancement of linezolid by mechanochemical co-crystallization and drug delivery design
1115 - 1120 Prezentacja przedstawiciela firmy Witko
1120 - 1140 Przerwa kawowa
1140 - 1145 Prezentacja przedstawiciela firmy Spectro Poland
1145 - 1345 Sekcja komunikatów ustnych S04
Przewodniczący sekcji: Paulina Kuwerska, Aleksandra Topolska
1145 - 1230 Wykład Gościa dr Emilia Tomaszewska, Uniwersytet Łódzki
Synteza nanocząstek metalicznych do zastosowań biomedycznych
1230 - 1245 K16 Łukasz Szkudlarek, Politechnika Łódzka
Biodiesel production via transesterification reaction of rapeseed oil with heterogeneous CaO catalyst supported on ZSM-5 zeolite
1245 - 1300 K17 Adam Koza, Uniwersytet Warszawski
Towards collisional cooling of polyatomic molecules
1300 - 1315 K18 Martyna Malinowska, Uniwesytet Łódzki
Tiomoczniki i tiosquaramidy w syntezie Zasad Betti`ego
1315 - 1330 K19 Ariba Aziz, Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences
Activity imaging of immobilized catalase with scanning electrochemical microscopy
1330 - 1345 K20 Dominik Wołosz, Politechnika Warszawska
Badania nad syntezą i charakteryzacją bezizocyjanianowych poli(węglano-uretanów)
1345 - 1350 Prezentacja przedstawiciela firmy Abl&eJasco
1350 - 1545 Przerwa obiadowa
1545 - 1730 Sekcja komunikatów ustnych SO5
Przewodniczący sekcji: Marta Biernacka, Paulina Borgul
1545 - 1630 Wykład Gościa dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dwuśladowa dwuwymiarowa spektroskopia korelacyjna (2T2D-COS) w analizie widm UV-VIS-IR
1630 - 1645 K21 Nina Tarnowicz-Staniak, Politechnika Wrocławska
Gold Nanorods-based Composite as a Catalyst of the Z-E Isomerization of Azobenzene
1645 - 1700 K22 Adrianna Biedrzycka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Tytanian baru – Metody otrzymywania i potencjalne zastosowania
1700 - 1715 K23 Maciej Zakrzewski, Uniwesytet Warszawski
Wpływ rozmieszczenia domen wiążących jony na zdolności kompleksotwórcze i ekstrakcyjne receptorów soli
1715 - 1730 K24 Anna Kawka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Synteza i analiza spektroskopowa nowych koniugatów kwasów żółciowych i cholesterolu zawierających pierścień 1,2,3- triazolowy
1730 - 1800 Przerwa kawowa
1800 Oficjalne zakończenie i wręczenie nagródMiejsce konferencji

Adres i szczegóły dojazdu przedstawia poniższa mapa Google:

Kliknij, aby aktywować mapę.

Komitet organizacyjny

Uniwersytet Łódzki:

 • Opiekun naukowy: prof. dr hab. Sławomira Skrzypekosoba
 • Przewodnicząca: Karolina Sobczakosoba
 • Paulina Borgulosoba
 • Marta Biernackaosoba
 • Karolina Kowalewskaosoba
 • Dominika Świątczakosoba
 • Karolina Koprowskaosoba
 • Agnieszka Lechosoba
 • Katarzyna Bednarczykosoba
 • Kamil Świątekosoba
 • Artur Stępniakosoba
 • Anna Fenykosoba
 • Agnieszka Łaska-Jesionowskaosoba

Politechnika Łódzka:

 • Aleksandra Topolskaosoba
 • Paulina Kuwerskaosoba

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN:

 • Patrycja Szczupakosoba

mgr Karolina Sobczak
Treść strony internetowej,
Komitet Organizacyjny VIII ŁSDCh
lodzkie.sympozjum.doktorantow@gmail.com
Wydział Chemii
Uniwersytet Łódzki
Ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
Tel. (42) 635 50 31

Sprawy techniczne, związane
ze stroną internetową
i formularzem zgłoszeniowym:
mgr Karolina Kowalewska
karolina.kowalewska@chemia.uni.lodz.pl