VII ŁÓDZKIE SYMPOZJUM DOKTORANTÓW CHEMII

9-10 maja 2019, Łódź

Witamy na stronie VII Łódzkiego Sympozjum Doktorantów Chemii!

Tegoroczne Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii jest już siódmą edycją cieszącego się dużym zainteresowaniem wydarzenia, które jest wspólną inicjatywą doktorantów środowiska łódzkiego: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w dniach 9-10 maja 2019 roku.

Jego głównym celem jest stworzenie okazji dla młodych i ambitnych naukowców do zaprezentowania przed szerszą publicznością wyników badań własnych, uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych i szanowanych profesorów oraz doktorów, a także nawiązywaniu współpracy.

ŁSDCh jest doskonałą okazją do zawarcia nowych znajomości, a także bez wątpienia pozostawi wiele wspaniałych wspomnień z czasu spędzonego razem. Mamy nadzieję, że nadchodząca siódma edycja zachowa tę tradycję i będzie tak samo udana jak poprzednie ŁSDCh. Postaramy się zrobić wszystko, aby stworzyć miłą atmosferę podczas konferencji, zachowując jednocześnie jej wysoki poziom naukowy, dzięki czemu ŁSDCh stanie się wydarzeniem, które warto zapamiętać i wpisać jego termin w swój kalendarz.

W tym roku po raz pierwszy językami konferencji będzie zarówno język polski, jak i angielski! Serdecznie zachęcamy do przygotowywania wystąpień po angielsku. UWAGA! Język abstraktu musi być zgodny z językiem, w którym będą prezentowane wyniki na konferencji!

Jako organizatorzy chcemy Was zapewnić, że będzie to wspaniałe doświadczenie naukowe, jak i społeczne.

Do zobaczenia w Łodzi!

Rejestracja została zakończona

Do zobaczenia w Łodzi!

 • name

  Prof. dr hab. inż. Karol Grela

  Wydział Chemiczny, Uniwersytet Warszawski
  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

  Profesor Karol Grela jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W 1998 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej “Otrzymywanie aktywnych metali i reakcje metaloorganiczne w ciekłym amoniaku” pod promotorstwem prof. dr hab. Mieczysława Mąkoszy. W latach 1999-2000 odbył staż podoktorski w Instytucie Maxa Plancka w Mülheim nad Rurą. W roku 2003 uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 2008 roku tytuł profesora. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe, m. in.: Nagrody Premiera za najlepszy doktorat (1999), Nagrody Premiera za osiągnięcie naukowe (2010) oraz Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2014). Od 2012 roku związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie jest nauczycielem akademickim. Kieruje badaniami naukowymi zespołu w Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w Centrum Nowych Technologii III na kampusie warszawskiej Ochoty.

  Profesor Grela zajmuje się zagadnieniami syntezy organicznej, metatezy olefin i chemii metaloorganicznej. Jednym z najważniejszych obszarów jego badań jest opracowywanie nowych katalizatorów reakcji metatezy i ich zastosowanie w praktyce przemysłowej. Badania, którymi kieruje, doprowadziły do znalezienia wielu nowych katalizatorów będących kompleksowymi związkami rutenu, dzięki którym proces metatezy olefin może być indywidualnie regulowany („dostrajany”) dla uzyskania niezliczonych zastosowań, zarówno w akademickiej chemii organicznej, jak też przemyśle (np. w produkcji nowych leków, nowych materiałów polimerowych, czy opracowywaniu receptur nowych paliw w oparciu o odnawialne materiały wyjściowe).

  O międzynarodowym uznaniu dokonań prof. Greli świadczy m.in. to, że jeden z opracowanych przez niego i skomercjalizowanych katalizatorów jest nazywany w literaturze przedmiotu „katalizatorem Greli”, a jego zespół jest zaliczany do wiodących w skali światowej grup badawczych w tej dziedzinie.

  Profesor Grela jest autorem lub współautorem ponad160 publikacji naukowych oraz twórcą 20 wynalazków chronionych patentami i/lub zgłoszeniami patentowymi. Wypromował 10 doktorów nauk chemicznych.

 • name

  Dr Kamila Borowczyk

  Katedra Chemii Środowiska, Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

  Doktor Kamila Borowczyk w roku 2008 otrzymała tytuł magistra chemii, zaś w 2012 stopień doktora nauk chemicznych, oba przyznane przez Uniwersytet Łódzki. Od 2011 roku pracuje w Katedrze Chemii Środowiska na Uniwersytecie Łódzkim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na wykorzystaniu nowoczesnych technik analitycznych w badaniach medycznych i środowiskowych. Tematyka obecnych badań dotyczy przede wszystkim problemów starzenia organizmu i poszukiwania nowych czynników determinujących ten proces. Główne narzędzia analityczne stosowane przez dr Borowczyk w badaniach laboratoryjnych to wysokosprawna chromatografia cieczowa i elektroforeza żelowa.

  Lista osiągnięć naukowych obejmuje 21 oryginalnych artykułów w renomowanych czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, oraz 52 plakaty i 9 komunikatów ustnych prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Dr Borowczyk była kierownikiem dwóch projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (Preludium i Sonata) oraz głównym wykonawcą dwóch grantów zarządzanych przez prof. Hieronima Jakubowskiego, również finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

  Dr Kamila Borowczyk nabywała i skutecznie rozwijała swoje umiejętności badawcze podczas staży zagranicznych w renomowanych jednostkach naukowych w Stanach Zjednoczonych, m.in. w New Jersey Medical School (New Jersey, USA) w latach 2009-2011, w Stanford University (Kalifornia, USA) w 2015 roku, oraz w Rutgers University Medical School (New Jersey, USA) w 2018 roku, gdzie pracowała przez dłuższy czas jako „visiting researcher”. Była ona także uczestniczką projektu "Top 500 Innovators - Science, Management, Commercialization" zarządzanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także laureatką pierwszej nagrody w konkursie "InnoTechAkademia - BioTechScience" organizowanym przez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego. W ostatnim czasie dr Borowczyk została także laureatką stypendium przyznanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, umożliwiającego wyjazd na staż naukowy do Rutgers University.

 • name

  Prof. dr hab. Marcin Opałło

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

  Prof. dr hab. Marcin Opałło ukończył studia chemiczne w 1980 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1987 uzyskał stopień Doktora, w roku 1999 uzyskał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Natomiast w 2005 otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych. W tym czasie odbył liczne staże naukowe, m.in. na Tohoku University w Japoni, na University of California, w USA czy Forschungzentrum Julich w Niemczech.

  Obecnie jest dyrektorem Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz kierownikiem Zakładu Procesów Elektrodowych. Od 1979 r, należy do Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaś od 2000 r. do Międzynarodowego Towarzystwa Elektrochemii.

  Jego działalność naukowa skupia się nad badaniami dotyczącymi modyfikacji elektrod z wykorzystaniem nanocząsteczek, enzymów bądź cieczy jonowych. Wraz ze swoim zespołem badawczym prowadzi badania w obszarze elektrochemicznej syntezy nowych materiałów np metodą elektrochemii zol-żel. Kolenjnym ekscytującym aspektem pracy prof. Opałło jest elektrochemia granic fazowych. Prof. Opałło jest autorem licznych patentów i publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych. Ponadto, prof. Opałło jest dobrze znanym i uznawanym elektrochemikiem na całym świecie.

 • name

  Dr Anna Zawadzka

  Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej Uniwersytetu Warszawskiego

  Dr Anna Zawadzka w roku 1997 uzyskała stopień magistra, a w 2003 obroniła doktorat na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Czarnockiego. W latach 2006 – 2007 odbyła staż podoktorski w College of Pharmacy University of Illinois w Chicago. Od grudnia 2007 do lutego 2009 była pracownikiem w Zakładzie Chemii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje w Pracowni Chemii Związków Naturalnych Wydziału Chemii UW.

  Zainteresowania naukowe obejmują:
  » syntezę i badanie aktywności biologicznej tzw. „hybrid drugs” – potencjalnych inhibitorów cholinoesteraz,
  » stereoselektywnę syntezę związków naturalnych,
  » melatoninę i jej metabolity.

 • name

  Dr hab. Jarosław Panek

  Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Chemii, Zaklad Chemii Teoretycznej Zespol Teoretycznego Modelowania Procesow Chemicznych

  Dr Jarosław Panek jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego W 2002 roku obronił swoją rozprawę doktorską pt.„Teoretyczne modelowanie oddziaływań cząsteczek CO2, CS2 oraz NO2 z metalami 13. grupy” przygotowaną pod opieką prof. dr hab. Zdzisława Latajki. Przebywał na stażach w laboratoriach prof. Bernarda Silviego (UPMC 6 Paris), prof. Markku Räsänena (University of Helsinki) i prof. Marjany Novič (National Institute of Chemistry, Ljubljana). Obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Chemii Teoretycznej.

  Dr Panek ma na swoim koncie ponad 65 publikacji w renomowanych czasopismach. Do zainteresowań naukowych Pana Doktora należą:
  » rozwój metod teoretycznych stosowanych w badaniach oddziaływań molekularnych, w tym wykorzystanie metody SAPT (rachunek zaburzeń o adaptowanej symetrii) do opisu słabych oddziaływań międzycząsteczkowych,
  » zastosowanie zaawansowanych metod chemii kwantowej do badania struktury elektronowej i właściwości cząsteczek, kompleksów molekularnych, klasterów i ciał stałych,
  » teoretyczna analiza natury wiązań chemicznych i kompleksów molekularnych – w tym za pomocą analiz topologicznych gęstości elektronowej (teoria QTAIM) i funkcji lokalizacji elektronów (ELF),
  » zastosowanie metod dynamiki molekularnej do badań kompleksów molekularnych (opis białek za pomocą klasycznych pól siłowych) oraz kryształów z wiązaniem wodorowym. (wykorzystanie schematu Cara-Parrinello).

Ważne informacje

Obecność osób prezentujących traktujemy bardzo poważnie!

Przypadki nieobecności osób prezentujących będą zgłaszane odpowiednim dziekanom lub kierownikom jednostek macierzystych uczestnika.

Czas przewidziany na prezentację ustną: 15 minut (12 minut komunikat + 3 minuty dyskusji).

Prezentacje, przygotowane w formacie PowerPoint lub PDF, należy zgrywać na przygotowany komputer najpóźniej w trakcie przerwy kawowej lub obiadowej, poprzedzającej wystąpienie.

Preferowany format posteru: B1, orientacja pionowa.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ramowego planu konferencji.Ramowy program konferencji dostępny jest w postaci PDF:

Program-VII-LSDCh.pdf

Miejsce konferencji

Adres i szczegóły dojazdu przedstawia poniższa mapa Google:

Kliknij, aby aktywować mapę.

Komitet organizacyjny

Uniwersytet Łódzki:

 • Opiekun naukowy: dr hab. Sławomira Skrzypek, prof UŁosoba
 • Przewodniczący: Konrad Rudnickiosoba
 • Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Kaczmarekosoba
 • Karolina Sipaosoba
 • Marta Adamiakosoba
 • Kamila Morawskaosoba
 • Natalia Festingerosoba
 • Karolina Chrabąszczosoba
 • Anna Łukawskaosoba
 • Monika Wrońskaosoba
 • Patrycja Olejarzosoba
 • Karolina Kowalczykosoba
 • Kinga Wzgardaosoba
 • Ola Buchcicosoba
 • Wiktoria Zgagaczosoba
 • Justyna Adamczykosoba
 • Paulina Borgulosoba
 • Karolina Koselakosoba
 • Marta Biernackaosoba
 • Martyna Malinowskaosoba
 • Agnieszka Łaska-Jesionowskaosoba
 • Krystian Purgatosoba
 • Mariola Brychtosoba
 • Łukasz Półtorakosoba
 • Anna Fenykosoba
 • Paweł Tokarzosoba

Politechnika Łódzka:

 • Marta Romaniszynosoba
 • Rafał Sałataosoba

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN:

 • Edyta Rzeszotarskaosoba
 • Dominika Pomikłoosoba
 • Ola Jasiakosoba
 • Bartłomiej Gostyńskiosoba

Uniwersytet Medyczny w Łodzi:

 • Ania Hartwichosoba

Konrad Rudnicki
Komitet Organizacyjny VI ŁSDCh
lodz.symp.dok.chem@gmail.com
Wydział Chemii
Uniwersytet Łódzki
Ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
Tel. (42) 635 58 03

Sprawy techniczne, związane
ze stroną internetową
i formularzem zgłoszeniowym:
Dr Paweł Tokarz
paweltokarz.chem@gmail.com