VI ŁÓDZKIE SYMPOZJUM DOKTORANTÓW CHEMII

10-11 maja 2018, Łódź

Witamy na stronie VI Łódzkiego Sympozjum Doktorantów Chemii!

Tegoroczne Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii jest już szóstą edycją cieszącego się dużym zainteresowaniem wydarzenia, które jest wspólną inicjatywą doktorantów środowiska łódzkiego: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w dniach 10-11 maja 2018 roku.

Jego głównym celem jest stworzenie okazji dla młodych i ambitnych naukowców do zaprezentowania przed szerszą publicznością wyników badań własnych, uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych i szanowanych profesorów oraz doktorów, a także nawiązywaniu współpracy.

ŁSDCh jest doskonałą okazją do zawarcia nowych znajomości, a także bez wątpienia pozostawi wiele wspaniałych wspomnień z czasu spędzonego razem. Mamy nadzieję, że nadchodząca szósta edycja zachowa tę tradycję i będzie tak samo udana jak poprzednie ŁSDCh. Postaramy się zrobić wszystko, aby stworzyć miłą atmosferę podczas konferencji, zachowując jednocześnie jej wysoki poziom naukowy, dzięki czemu ŁSDCh stanie się wydarzeniem, które warto zapamiętać i wpisać jego termin w swój kalendarz.

Pragniemy podkreślić, iż oficjalnym językiem konferencji jest język polski, a w celu zapewnienia możliwości uczestniczenia wszystkim doktorantom w VI ŁSDCh udział jest bezpłatny.

Jako organizatorzy chcemy Was zapewnić, że będzie to na wspaniałe doświadczenie naukowe, jak i społeczne.

Do zobaczenia w Łodzi!

Zgłoszenia

Rejestracja

Termin rejestracji na V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii upływa 20 marca 2018 roku.

Dla wszystkich, którzy nie zdążyli jeszcze zarejestrować się na naszą konferencję, mamy świetną wiadomość!

Termin zgłoszeń na VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii został przedłużony! Nadal przyjmujemy zgłoszenia prezentacji i posterów. Czekamy na Wasze abstrakty do 8 kwietnia 2018 roku.

Możliwa jest tylko rejestracja na udział czynny (prezentacja posteru lub prezentacja ustna). Komitet organizacyjny wystawi zaświadczenia tylko dla uczestników, którzy wygłoszą prezentację ustną, bądź będą obecni na swojej sesji posterowej. Uczestnictwo bierne jest możliwe bez rejestracji i nie jest poświadczane przez komitet organizacyjny.

Językiem wykładowym konferencji jest język polski.

W celu zarejestrowania się na konferencję należy:

 1. Wypełnić arkusz formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresem:
  http://goo.gl/55b4fB
 2. Przesłać abstrakt przygotowany zgodnie z poniższymi wytycznymi na adres konferencji:
  lodz.symp.dok.chem@gmail.com

Tytuł wiadomości powinien być identyczny z nazwą pliku abstraktu (patrz poniżej). Prosimy nie dodawać żadnych innych słów!

Oba elementy rejestracji muszą zostać dokonane przed upływem terminu rejestracji!

Wytyczne dotyczące abstraktu

 1. Abstrakt należy przygotować poprzez edycję szablonu, dostępnego pod linkiem:
  S00_nazwisko_imie_posterprezentacja.doc
 2. Należy dokładnie dostosować się do informacji zawartych w szablonie! Zalecamy wklejenie własnego tekstu do pliku szablonu.
  Prosimy o staranne wypełnienie formatki abstraktu, ponieważ niepoprawnie sformatowane abstrakty będą odsyłane autorom w celu poprawienia, a także mogą decydować o odrzuceniu zgłoszenia.

 3. Nazwa pliku powinna mieć następujący format:
  • W przypadku zgłoszenia prezentacji ustnej:
   S00_nazwisko_imie_prezentacja,
  • W przypadku zgłoszenia posteru:
   S00_nazwisko_imie_poster,
  • Uwaga!
   zamiast S00 nalęży użyć numeru sekcji dokładnie takiego samego, jak przy rejestracji!
   Numery sekcji:
  • S01 Chemia organiczna, synteza chemiczna
  • S02 Chemia nieorganiczna, koordynacyjna, analityczna, zielona chemia
  • S03 Chemia strukturalna, teoretyczna, krystalografia
  • S04 Chemia fizyczna, fizykochemia, chemia supramolekularna
  • S05 Technologia chemiczna, chemia materiałów, nanotechnologia
  • S06 Biochemia, biologia molekularna, farmakochemia

Informacja o otrzymaniu zgłoszenia

Informacja o otrzymaniu zgłoszenia na konferencję i ewentualnych koniecznych poprawkach w abstrakcie zostaną przesłane do autorów w ciągu 5 dni od otrzymania abstraktu przez organizatorów. W przypadku braku informacji w tym terminie prosimy o kontakt mailowy.

Informacja o zaakceptowaniu zgłoszenia

Informacja o przyjęciu uczestnika na daną formę wystąpienia zostanie wysłana do autorów do 10 kwietnia 2018 roku. W przypadku braku informacji w tym terminie prosimy o kontakt mailowy.

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona i z tego powodu część zgłoszeń może zostać nieprzyjęta. Prosimy nie podejmować żadnych nieodwołalnych decyzji (jak kupno biletów) przed otrzymaniem od nas ostatecznego zaakceptowania abstraktu.

Prosimy o potraktowanie zgłoszenia poważnie. W przypadku zgłoszenia udziału (w szczególności na prezentację) i nieprzybycia na konferencję informacja o tym fakcie zostanie przesłana do promotora (opiekuna naukowego) oraz kierownika jednostki.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 • name

  Dr hab. inż. Piotr Ulański, prof. PŁ

  Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka

  Dr hab. Piotr Ulański jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. W roku 1996 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (nagroda Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską), a w roku 2009 stopień doktora habilitowanego.

  Odbył wieloletni staż naukowy w Max-Planck-Institut für Strahlenchemie w Mülheim an der Ruhr w Niemczech, w zespole prof. Clemensa von Sonntaga. Współpracował z wieloma ośrodkami zagranicznymi, m.in. z M.I.T. (wspólny grant), prowadził zajęcia na uczelniach w Ekwadorze, Indiach, Pakistanie i Tajlandii. Jest ekspertem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA, ONZ), redaktorem naczelnym Radiation Physics and Chemistry (Elsevier), prezesem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych i zastępcą dyrektora MITR.

  Zainteresowania naukowe dr Ulańskiego to: chemia radiacyjna i sonochemia polimerów; kinetyka i mechanizm reakcji rodnikowych w polimerach; reakcje sieciowania między- i wewnątrzcząsteczkowego; fizykochemia roztworów polimerów; nowe techniki eksperymentalne w chemii fizycznej polimerów; chemiczne podstawy terapii sonodynamicznej; otrzymywanie, właściwości i zastosowanie nanożeli i mikrożeli; hydrożele; kompleksy polimerowe; radiacyjna i sonochemiczna modyfikacja biopolimerów; biomateriały polimerowe; polimery inteligentne; nanomateriały dla medycyny.

 • name

  Dr inż. Tomasz Tronina

  Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  Dr inż. Tomasz Tronina jest absolwentem Biotechnologii na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W 2007 roku obronił pracę dyplomową zatytułowaną „Izolowanie i biotransformacje składników wychmielin”. W trakcie trwania studiów doktoranckich (2007-2011) kontynuował badania dotyczące bioaktywnych związków chmielu. Dr inż. Tronina w 2012 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Mikrobiologiczne transformacje związków biologicznie czynnych, pochodzących z chmielu oraz ich pochodnych” uzyskując tytuł doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologii. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  Kariera naukowa dr. inż. Troniny rozwija się również na arenie międzynarodowej. W latach 2013-2015 odbył podoktorskie staże zagraniczne:

  – w Centrum Algatech Czeskiej Akademii Nauk,
  – na Uniwersytecie Waszyngtońskim w St. Louis,

  gdzie zajmował się izolowaniem nowych barwinków z sinic oraz badaniami struktury kompleksów enzymów katalizujących końcowe reakcje szlaku biosyntezy chlorofilu u cyjanobakterii, z wykorzystaniem sieciowania chemicznego i wysokorozdzielczej spektrometrii mass.

  Zainteresowania dr. inż. Tomasza Troniny skupiają się wokół nowych metod otrzymywania związków biologicznie aktywnych, w tym na drodze biotransformacji oraz syntezy chemicznej i fotochemicznej, skutecznych w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych, co ma fundamentalne znaczenie w zastosowaniu nowych biologicznie aktywnych związków jako potencjalnych leków, suplementów diety i kosmetyków.

 • name

  Dr Łukasz Półtorak

  Katedra Inżynierii Chemicznej, Delft University of Technology, Holandia

  Dr Łukasz Półtorak rozpoczął studia chemiczne w 2007 roku na Uniwersytecie w Białymstoku, które ukończył w 2012 roku broniąc pracę magisterską w Zakładzie Elektrochemii pod opieką prof. Zbigniewa Figaszewskiego i dr hab. Moniki Naumowicz. We wrześniu 2012 roku dr Półtorak rozpoczął swój doktorat na Universite de Lorraine (Francja) w zespole prof. Alaina Walcariusa rozwijając swoje zainteresowania naukowe w obrębie elektrochemii. W 2015 roku obronił swoją rozprawę doktorską zatytułowaną: „Electrochemical modification of the liquid – liquid interface with mesoporous silica materials”, która została nagrodzona jako jedna z najlepszych prac doktorskich w konkursie „Prix de these 2015/2016”.

  Od listopada 2015 roku dr Półtorak jest zatrudniony w ramach stażu podoktorskiego na Delft University of Technology (Holandia) w Katedrze Inżynierii Chemicznej.

  Do zainteresowań naukowych dr. Łukasza Półtoraka należą:

  – oddziaływania pomiędzy pęcherzykami lipidowymi i polielektrolitami,
  – miniaturyzacja w elektrochemii, wytwarzanie materiałów na drodze procesów elektrochemicznych,
  – zagadnieniami z dziedziny elektrochemii.

 • name

  Dr hab. Teobald Kupka, prof. UO

  Instytut Chemii Uniwersytetu Opolskiego

  Profesor Teobald Kupka jest wybitnym chemikiem teoretykiem, ale również nanotechnologiem. W kręgu zainteresowań Profesora znalazła się także fizyka medyczna, biologia, spektroskopia NMR, IR i Ramana, modelowanie molekularne parametrów strukturalnych i spektroskopowych wybranych układów molekularnych, nanotechnologia i badania in vivo.

  Karierę naukową rozpoczął w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 1979 roku. W 1992 roku uzyskał tytuł doktora chemii, a za rozprawę doktorską zatytułowaną “Struktura kompleksów Mn(II), Co(II) i Cu(II) z niektórymi penicylinami w roztworach określane metodą MRJ z zastosowaniem polepszania parametrów widma metodą komputerową “ otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2011 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył proces habilitacyjny.

  Na uwagę zasługuje fakt, że będąc zatrudnionym na Uniwersytecie Śląskim współpracował z zespołem Profesora Zbigniewa Religi. Profesorowie podejmowali próby nieinwazyjnej oceny jakości energetycznej serca przy transplantacji. Profesor Kupka współpracował także z Instytutem Onkologii w Gliwicach, biorąc udział w badaniach nad nowotworami mózgu.

  Profesor Teobald Kupka prowadzi szeroką współpracę z uczelniami krajowymi oraz zagranicznymi:
  – Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej, Warszawa,
  – Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,
  – Uniwersytet Śląski, Wydział Fizyki/Chemii, Katowice,
  – Department of Molecular Spectroscopy, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Prague, Czech Republic
  – Department of Chemistry, University of Copenhagen, DK-2100 Copenhagen, Denmark
  – Tatung Technical University and Academia Sinica, Taipei, Taiwan
  – University of Ioannina, Department of Chemistry, Greece.

 • name

  Prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska

  Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Politechnika Łódzka

  Profesor Małgorzata Szynkowska jest absolwentką kierunku technologia chemiczna nieorganiczna Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk chemicznych na podstawie wyróżnionej rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Badania binarnych układów tlenkowych i naniesionych na nie katalizatorów metalicznych” pod promotorstwem prof. dr hab. inż. Jacka Rynkowskiego. W grudniu 2008 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. Profesor Szynkowska odbyła liczne staże naukowe, a także nawiązała współpracę z wieloma ośrodkami badawczymi.

  Do obszaru badań Profesor Szynkowskiej należą:
  – Zastosowanie współczesnych technik badawczych (TOF-SIMS, SEM-EDS, ICP-OES, ICP-MS, LA-ICP-TOF-MS, AAS) w rozwiązywaniu wybranych zagadnień z zakresu analizy śladowej i uzyskaniu (jakościowych i ilościowych) informacji z różnych dziedzin, obejmujących kryminalistykę, stomatologię, ochronę środowiska, badania surowców i wyrobów włókienniczych, analizę dzieł sztuki.
  – Katalizatory i fotokatalizatory w procesach utleniania odorowych związków azotu i siarki.
  – Technologia redukcji emisji rtęci z procesów spalania węgla.

  Dorobek publikacyjny Profesor Szynkowskiej obejmuje około 150 pozycji, w tym ponad 80 artykułów w czasopismach naukowych z bazy JCR, 28 rozdziałów w monografiach krajowych i zagranicznych. Dodatkowo, Profesor Szynkowska jest także redaktorem naukowym monografii „Współczesna problematyka odorów”.

  Profesor Szynkowska od wielu lat działa aktywnie jako członek w wielu organizacjach, m. in. w:
  – Komisji Analityki Sądowej i Toksykologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (2007-2011),
  – Zespole Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (2011-2015),
  – Komitecie Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (2015-2019),
  – Komisji Analityki Sądowej i Toksykologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (2015-2019),
  – Zespole Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (2015-2019).

Komitet organizacyjny

Uniwersytet Łódzki:

 • Opiekun naukowy: dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ
 • Przewodnicząca komitetu: Karolina Sipa
 • Konrad Rudnicki
 • Marta Głodek
 • Kinga Wzgarda-Raj
 • Marta Adamiak
 • Marlena Komudzińska
 • Karolina Chrabąszcz
 • Natalia Festinger
 • Kamila Morawska
 • Ewa Czechowska
 • Ewelina Mackiewicz
 • Kaja Spilarewicz-Stanek
 • Karolina Czarny
 • Anna Łukawska
 • Karolina Kowalczyk
 • Aneta Kosińska
 • Monika Wrońska
 • Paweł Tokarz
 • Mariola Brycht

Uniwersytet Medyczny w Łodzi:

 • Anna Zdzienicka

Politechnika Łódzka:

 • Karolina Radomska

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN:

 • Bartłomiej Gostyński

Miejsce konferencji

Adres i szczegóły dojazdu przedstawia poniższa mapa Google:

Kliknij, aby aktywować mapę.

Karolina Sipa
Komitet Organizacyjny VI ŁSDCh
lodz.symp.dok.chem@gmail.com
Wydział Chemii
Uniwersytet Łódzki
Ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
Tel. 635 57 79

Sprawy techniczne, związane
ze stroną internetową
i formularzem zgłoszeniowym:
Dr Paweł Tokarz
paweltokarz.chem@gmail.com