AKADEMIA CIEKAWEJ CHEMII (ACCh) zaprasza.
W dniu 21 listopada 2018 r. (środa) o godz. 16.30
w Auli Wydziału Chemii (ul. Tamka 12)
odbędzie się drugie w roku akademickim 2018/19 spotkanie z cyklu ACCh,
na którym
Dr Anna Piotrowicz-Wrona
oraz
Dr Magdalena Ciechańska
Katedra Chemii Organicznej
wygłoszą wykład zatytułowany:
"Krótka historia piękna, kosmetyki wczoraj i dziś"
(po wykładzie - pokazy chemiczne 'na żywo')
Zapraszamy uczestników Akademii oraz wszystkich miłośników chemii; goście mile widziani
Nasz adres: http://www.chemia.uni.lodz.pl/ciekawachemia.html
Inauguracja interdyscyplinarnych studiów doktoranckich - InterChemMed
Uroczysta inauguracja interdyscyplinarnych studiów doktoranckich łódzkich uczelni publicznych InterChemMed odbyła się na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej w dniu 17 października 2018 roku. Władze Uczelni ze strony Uniwersytetu Łódzkiego reprezentował Prorektor ds. jakości kształcenia prof. dr hab. Sławomir Cieślak zaś Politechnikę Łódzka Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Grzegorz Bąk.
W uroczystościach udział wzięły Władze Wydziałów poszczególnych uczelni: z naszego Wydziału Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ oraz Pan Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ; z Politechniki Łódzkiej Pani Dziekan prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska, Pan Prodziekan ds. nauki i innowacji prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński, Pani Prodziekan ds. kształcenia dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, Pani Prodziekan ds. studenckich dr hab. inż. Izabela Witońska prof. PŁ, prof. dr hab. inż. Piotr Paneth - Kierownik Studiów Doktoranckich InterChemMed, dr Maciej Szczepańczyk - Kierownik Biura Projektu InterChemMed; z Uniwersytetu Medycznego Pan Prodziekan ds. Rozwoju Nauczania Oddziału Stomatologicznego prof. dr n. med. Jerzy Sokołowski, Pani Prodziekan ds. Dydaktyki Oddziału Stomatologicznego dr hab. n. med. Monika Łukomska-Szymańska prof. UM, Pan Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Lekarskiego dr hab. n. med. Jacek Rożniewski prof. UM.
W czasie uroczystości ślubowanie złożyli doktoranci w liczbie 40, wyłonieni w ramach postępowań kwalifikacyjnych na Wydziałach trzech uczelni: 6 osób z Uniwersytetu Łódzkiego, 14 z Politechniki Łódzkiej i 20 z Uniwersytetu Medycznego. Wspomagali ich duchowo licznie przybyli promotorzy i współpromotorzy prac doktorskich.
Po przemowach Dziekanów oraz przedstawicieli Rad Doktorantów nowi doktoranci otrzymali certyfikaty immatrykulacyjne. Na zakończenie ceremonii wykład inauguracyjny pod tytułem "InterChemMed... I co dalej?" wygłosił prof. dr hab. inż. Paneth.
Galeria zdjęć autorstwa Jacka Szabeli.
24 październik 2018 r.
Uroczysta inauguracja X edycji Akademii Ciekawej Chemii (ACCh)
W dniu 17 października odbyła się uroczysta inauguracja X edycji Akademii Ciekawej Chemii (ACCh). Akademia kierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych chemią. W jej ramach uczniowie uczestniczą w wykładach oraz pokazach doświadczeń chemicznych.
Na uroczystości obecna była Pani Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. nadzw. UŁ, członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak (przewodnicząca Rady Programowej ACCH), dr Mariola Tkaczyk (sekretarz Rady Programowej ACCH), dr Anna Wrona- Piotrowicz (opiekunka Koła Naukowego Chemii Kosmetycznej) oraz dr Paweł Urbaniak (opiekun Koła Naukowego Chemików, który jest jednocześnie sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej), licznie przybyli uczniowie szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielami z Łodzi i regionu łódzkiego oraz pracownicy Wydziału Chemii.
Akademia Ciekawej Chemii rozpoczęła 10 rok swojej działalności. Do życia powołana została we wrześniu 2009 roku z inicjatywy prof. dr hab. Grzegorza Mlostonia kierownika Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej.
Działalność Akademii ma na celu popularyzację wiedzy wśród młodzieży zainteresowanej chemią oraz naukami pokrewnymi, takimi jak: fizyka, biologia, medycyna, kosmetologia czy inżynieria materiałowa.
Dobór tematów, proponowanych dla każdej edycji przez Radę Programową, pozwala lepiej zrozumieć wpływ nauk chemicznych na rozwój takich obszarów wiedzy jak ochrona środowiska, ochrona zdrowia czy rozwój nowych materiałów. Problematyka prowadzonych zajęć ma na celu ułatwienie poznania i zrozumienia procesów zachodzących w otaczającym nas świecie.
Każda edycja składa się z wykładów (wygłaszanych przez pracowników naukowych Wydziału Chemii) oraz pokazów doświadczeń chemicznych prezentowanych przez studentów kół naukowych działających na Wydziale Chemii UŁ. Przeźrocza prezentowane na każdym wykładzie i na pokazach chemicznych, dostępne są później w formie elektronicznej na stronie internetowej Wydziału Chemii.
Cykl zajęć, podobnie jak w ubiegłych latach, obejmie 7 wykładów, konkurs chemiczny (w maju, na końcu edycji) oraz warsztaty laboratoryjne, przewidziane dla najlepszych uczestników konkursu chemicznego.
Zapraszamy do galerii zdjęć.
18 października 2018 r.
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Chemii
W dniu 28 września 2018 r. odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Chemii UŁ, na którą licznie przybyli studenci, doktoranci oraz pracownicy Wydziału. W uroczystości wzięli udział Pani Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ., prodziekani: Pan dr hab. Rafał Głowacki prof. UŁ, Pani dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ, Pan dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ oraz zaproszeni goście: Pani Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska, Pani Prodziekan ds. studenckich Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Prof. dr hab. Izabela Witońska, Pan Prodziekan ds. kształcenia i toku studiów dla kierunków: analityka gospodarcza, informatyka, informatyka i ekonometria, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ dr hab. Michał Przybyliński, prof. UŁ, Pani Dr Monika Wodnicka z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, Pani mgr Ewa Wojciechowska Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, Pani mgr Maja Kaczmarkiewicz - pedagog szkolny (ILO w Łodzi), przedstawiciel Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz Pani Profesor Aleksandra Skowrońska fundatorka medalu i nagrody im. Prof. Romualda Skowrońskiego. Gościem specjalnym uroczystości był Dr Józef Szmich Prezes Delia Cosmetics firmy, w której odbywają praktyki studenci naszego Wydziału. W tym roku po raz pierwszy uroczystość uświetnił występ chóru ILO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.
Spośród zaproszonych gości głos zabrała Pani Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Rok Akademicki otworzyła swoim przemówieniem Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ. W swoim wystąpieniu Pani Dziekan podkreśliła, że 1 października ruszają na Wydziale Chemii interdyscyplinarne studia doktoranckie InterChemMed realizowane wspólnie z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, na które pozyskano finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kolejnym sukcesem Wydziału, o którym wspomniała Pani Dziekan w swoim wystąpieniu jest uruchomienie na Wydziale Chemii nowego kierunku studiów: "Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu". Kierunek ten to przykład studiów dualnych, w których zakłada się równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego. W ramach nowego kierunku przewidziano dla studentów dużą ilość godzin praktyk w firmach kosmetycznych, z którymi Wydział współpracuje (Członkowie Rady Biznesu przy Wydziale Chemii). Środki na pierwszy na Wydziale kierunek dualny zdobyto w konkursie Narodowego Centrum Badan i Rozwoju. W dalszej części uroczystości medal oraz nagrodę za najlepszą pracę magisterską Wydziału Chemii w roku akademickim 2016/17 zdobyte w konkursie im. prof. Romualda Skowrońskiego wręczyła Pani Prof. Aleksandra Skowrońska. Laureatką tegorocznej nagrody jest Pani mgr Kamila Morawska, natomiast wyróżnienie w tym konkursie zdobyła Pani mgr Karolina Kowalczyk. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I, II oraz III stopnia. Uroczyste ślubowanie od studentów odebrał Pan Prodziekan ds studenckich dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ. Indeksy studentom pierwszego roku Studiów Doktoranckich Chemii na Wydziale Chemii wręczyła Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ. Wykład inauguracyjny pt. "Ogniwa galwaniczne - historia i teraźniejszość" wygłosił Pan dr Sławomir Domagała z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ.
Zapraszamy do galerii zdjęć.
2 października 2018 r.
Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Wydział Chemii) tegorocznym laureatem Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego, przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne
Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem), założone w roku 1919, należy do najstarszych towarzystw naukowych działających w Polsce. Wśród licznych członków honorowych posiada ono w swoich szeregach wielu laureatów Nagrody Nobla, takich jak: M. Skłodowska-Curie (Paryż, Nagrody Nobla w 1903 (fizyka) oraz 1911 (chemia)), P. Sabatier (Tuluza, chemia, 1912),), L. Róicka (Zurych, chemia, 1939), J. Heyrovsky (Praga, chemia, 1959), Sir D. Barton (Londyn, chemia, 1969) i kilku innych.
Jednym z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez PTChem od roku 1965, w uznaniu wybitnych osiągnięć o charakterze międzynarodowym, jest Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego, którym uhonorowano dotychczas 30 osób. Tradycyjnie jest on wręczany na dorocznych Zjazdach Naukowych PTChem jednej osobie, chemikowi pracującemu na stałe w Polsce.
Na zakończonym w piątek, 21 września, tegorocznym 61. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Krakowie, Medal im. J. Śniadeckiego został po raz pierwszy przyznany pracownikowi Uniwersytetu Łódzkiemu. Jego laureatem został kierownik Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej na Wydziale Chemii, prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń. Jest on współautorem ok. 400 publikacji naukowych oryginalnych i przeglądowych, zamieszczonych w renomowanych czasopismach fachowych. Kierował wieloma projektami badawczymi finansowanymi przez instytucje krajowe i zagraniczne; obecnie kieruje grantami Beethoven-2 (DFG/NCN) oraz Institutspartnerschaft (Fundacja im. A. Humboldta).
Zobacz dyplom wręczony laureatowi.
24 września 2018 r.
Doktorantki z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej zdobywczyniami prestiżowych nagród
Dnia 1 września Pani mgr Natalia Festinger (doktorantka prof. W. Ciesielskiego, promotor pomocniczy dr S. Smarzewska) otrzymała nagrodę za prezentację ustną pt. Carbon paste electrode for determination of nonsteroidal anti-inflammatory drug used in osteoarthritis treatment, którą to wygłosiła podczas międzynarodowej konferencji The 4th International Conference New Trends on Sensing - Monitoring - Telediagnosis for Life Sciencesw Braszow w Rumuni.
W dniu 13 września odbyła się w Warszawie uroczysta gala 75-lecia istnienia firmy Metrohm, podczas której wręczono nagrody w ramach ogłoszonego wcześniej konkursu Metrohm Young Chemist Award 2018 na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub doktorską. Konkurs Metrohm Young Chemist Award 2018 został przeprowadzony w każdym kraju, w którym siedzibę ma firma Metrohm. Zwycięzcy polskiej edycji oprócz nagród pieniężnych otrzymali specjalne zaproszenia na uroczystość obchodów 75-lecia firmy, podczas której mogli zaprezentować swój dorobek naukowy przed znanymi osobistościami świata nauki i przedstawicielami największych koncernów przemysłowych w Polsce. Powołana przez organizatora konkursu Metrohm Young Chemist Award Komisja Konkursowa, po wnikliwej analizie prac przyznała wyróżnienie mgr Kamili Morawskiej za pracę magisterską Elektroanaliza związków biologicznie czynnych (promotor pracy magisterskiej dr S. Smarzewska).
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć.
20 września 2018 r.
Krystian Purgat, doktorant Katedry Chemii Środowiska naszego Wydziału laureatem konkursu na najlepszą prezentację ustną w SESJI MŁODYCH na X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej w Lublinie
W dniach 1-5 lipca 2018 roku odbyła się X Polska Konferencja Chemii Analitycznej w Lublinie, w ramach której wzięło udział ok. 300 uczestników prezentujących swoje osiągnięcia z różnych obszarów chemii analitycznej. Jednym z uczestników reprezentujących naszą Uczelnię był mgr Krystian Purgat, doktorant Katedry Chemii Środowiska Wydziału Chemii, który otrzymał nagrodę za najlepszą prezentację ustną w SESJI MŁODYCH pod tytułem OZNACZANIE TIOLAKTONU HOMOCYSTEINY W MOCZU Z WYKORZYSTANIEM MIKROEKSTRAKCJI DO POJEDYNCZEJ KROPLI W ELEKTROFOREZIE KAPILARNEJ od Komitetu Organizacyjnego, któremu przewodniczyła Pani prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos.
10 lipca 2018 r.
Warsztaty chemiczne dla gimnazjalistów ze Szkoły Podstawowej nr 6. im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu
W dniu 7 czerwca br. grupa gimnazjalistów z klasy 2a ze Szkoły Podstawowej nr 6. im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi wraz z opiekunami (Pani Jolanta Jóźwiak oraz Pan Piotr Zagórski) wzięła udział w warsztatach chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Warsztaty te były fantastyczną okazją do zapoznania się z eksperymentem chemicznym, który trudno zorganizować w warunkach szkolnych. Uczniowie mogli samodzielnie wykonać szereg doświadczeń z zakresu chemii nieorganicznej pod okiem pracowników Wydziału w osobie dr Emilii Obijalskiej, dra Pawła Tokarza oraz dra Piotra Zagórskiego notabene również nauczyciela chemii Szkoły Podstawowej nr. 6 w Zgierzu. Warto zaznaczyć, iż gimnazjaliści należą do klasy dwujęzycznej dlatego warsztaty odbywały się w języku angielskim. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr. 6 serdecznie dziękuje Władzom Wydziału Chemii w szczególności Prodziekanowi Wydziału Chemii ds. studenckich i jakości kształcenia Panu dr hab. Robertowi Zakrzewskiemu prof. UŁ oraz pracownikom Wydziału Chemii za możliwość zorganizowania tych wspaniałych warsztatów.
8 czerwca 2018 r.
XIth International Mini-Symposium on Current Problems of Organic Chemistry 'Heterocyclic and heteroatomic compounds in asymmetric synthesis'
W dniu 24 maja 2018 r. na Wydziale Chemii odbyło się doroczne 'International Mini-Symposium on Current Problems of Organic Chemistry'. Zorganizowane po raz jedenasty spotkanie naukowców dotyczyło tematyki syntezy organicznej w powiązaniu z chemią związków heteroatomowych i heterocyklicznych. Tematem przewodnim tegorocznego Sympozjum był wykorzystanie takich związków do celów syntezy asymetrycznej w jej różnych aspektach. Łódzki ośrodek naukowy znany jest w kraju i za granicą z prowadzonych od wielu lat badań w zakresie syntezy związków chiralnych w świetle syntezy asymetrycznej prowadzonej przy wykorzystaniu różnych metod. Zaprezentowane zostały osiągnięcia zaproszonych gości w zakresie badań nad wykorzystaniem w syntezie organicznej tlenowych, azotowych oraz siarkowych związków heterocycklicznych oraz ich możliwe zastosowania w biologii, medycynie i naukach pokrewnych. Program sympozjum obejmował prezentacje ośmiu zaproszonych wykładów, w tym trzech naukowców z uczelni krajowych (z Łodzi i Warszawy) oraz pięciu naukowców zagranicznych z Uniwersytetów w Niemczech (Berlin, Braunschweig, Giessen) i Czechach (Pardubice). Uczestnikami konferencji byli także doktoranci oraz pracownicy naukowi UŁ.
W następnym dniu, tj. 25 maja odbyła się impreza towarzysząca, którą był zorganizowany po raz trzeci Łódź-Giessen Chemistry Workshop'. Wzięło w nim udział sześciu doświadczonych naukowców oraz czternastu młodych chemików z Uniwersytetów w Gieen oraz w Łodzi. Inspiracją do zorganizowania tego wydarzenia były obchody 40-lecia podpisania umowy o partnerstwie obydwu Uczelni.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Grzegorz Mlostoń oraz Sekretarz dr hab. Jarosław Romański dziękują wszystkim za pomoc w organizacji i udział w Mini-Sympozjum oraz Workshop. Sponsorami tegorocznego sympozjum były Odział Łódzki PAN, Odział Łódzki PTChem oraz firmy Alchem, Trimen oraz Witko.
Zobacz zdjęcia z Mini-Symposium i Łódź-Gieen Chemistry Workshop.
Zobacz także filmy:
         
6 czerwca 2018 r.
II Turniej Siatkówki o Puchar Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
Po wygranych 2:0 (8, 11) ze student(k)ami II roku chemii i również 2:0 (9, 12) ze student(k)ami I roku pracownicy Wydziału wygrali po raz drugi turniej organizowany juwenaliowo w hali CWFiS UŁ. II miejsce zajęła reprezentacja II roku chemii po wygranej 2:0 (14, 10) z I rokiem.
30 maja 2018 r.
Konferencja naukowa - CHEMONIT 2018
Pracownia Zagrożeń Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego i WITKO Group Łódź zapraszają na konferencję naukową CHEMONIT 2018: Monitoring środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych, która odbędzie się w dniu 29 maja (wtorek) 2018 roku w godzinach 9.30 - 14.15 w gmachu Wydziału Chemii w Łodzi, ul. Tamka 12.
W czasie Konferencji zostaną wygłoszone wykłady przez ekspertów, a gościem specjalnym będzie Pan Prof. dr hab. Zygfryd Witkiewicz, autor podręczników z dziedziny technik separacyjnych, który opowie o analizie zanieczyszczeń powietrza.
W tym roku Konferencja realizowana jest w ramach europejskiej kampanii informacyjnej 2018-2019 pn. "Substancje niebezpieczne pod kontrolą".
Zapraszamy do udziału w Konferencji wszystkich pracowników, doktorantów i studentów.
Zobacz program Konferencji.
28 maja 2018 r.
VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii
W dniach 10-11 maja 2018 roku na naszym Wydziale odbyło się VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii.
Konferencja zgromadziła ponad 160 uczestników prezentujących swoje osiągnięcia w formie posterów i komunikatów ustnych z dziedzin nauk przyrodniczych i medycznych.
Uczestnikami konferencji byli doktoranci z ośrodków naukowych z całej Polski, jak również wykładowcy z czołowych uczelni: dr hab. Teobald Kupka, prof. UO (Uniwersytet Opolski), prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska (Politechnika Łódzka), dr hab. inż. Piotr Ulański, prof. PŁ (Politechnika Łódzka), dr inż. Tomasz Tronina (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz dr Łukasz Półtorak (Delft University of Technology, Holandia).
Wygłaszane przez uczestników komunikaty ustne i prezentowane podczas sesji posterowych postery oceniał Komitet Naukowy, w skład którego wchodzili: dr Sławomir Domagała, dr Rafał Karpowicz, dr hab. Ryszard Nazarski, prof. UŁ, dr Joanna Skiba, prof. UŁ, dr Emilia Tomaszewska, dr Michał Wasiak. Najlepszą prezentację pierwszego dnia konferencji wygłosiła mgr Sylwia Kutyła (Uniwersytet Warszawski), a drugiego dnia mgr Greta Klejborowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Przewidziane zostały także nagrody publiczności za najlepsze wystąpienia ustne, które powędrowały do mgr Jakuba Sęka (Uniwersytet Warszawski) oraz mgr Katarzyny Haraźnej (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie). Nagrody za najlepszy poster oceniany przez Komitet Naukowy zdobyły mgr Marta Jaksender (Uniwersytet Łódzki) oraz mgr inż. Katarzyna Dębiec (Politechnika Łódzka). Nagrodę specjalną za poster dotyczący chemii medycznej ufundowaną przez firmę Trimen Chemicals zdobyła mgr Dominika Czerwonka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Konferencja odbyła się w miłej atmosferze, a oprócz dyskusji naukowych doktoranci mieli okazję do wzajemnego poznania się, które być może zaowocuje w przyszłości wspólnymi badaniami.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do wzięcia udziału w VII Łódzkim Sympozjum Doktorantów Chemii w maju 2019 roku.
Zobacz zdjęcia z sympozjum!
14 maja 2018 r.

Wydział Chemii bierze  
udział w Kampanii  
- Substancje Niebezpieczne  
Pod Kontrolą  

Czytaj więcej: link 1 i link 2   

II Powiatowa Konferencja Ekologiczna Zdrowie dla wszystkich, Wieluń 26.04.2018r.
26 kwietnia b.r. odbyła się w Wieluniu II Powiatowa Konferencja Ekologiczna, na którą dostaliśmy zaproszenia. Organizatorami konferencji było Starostwo Powiatowe w Wieluniu oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu. Nad całością konferencji czuwała dyrektor II LO w Wieluniu pani mgr Renata Tatara.
Konferencja obfitowała w wiele wydarzeń, mimo iż trwała tylko jeden dzień. Jednym z jej kluczowych momentów było otwarcie nowo powstałej pracowni chemicznej w II LO. Docelowo pracownia ta ma być jedną z najnowocześniejszych szkolnych pracowni chemicznych w całym województwie łódzkim.
Jak w każdej tego typu imprezie ważny element stanowiły wykłady czy prezentacje przygotowane przez zaproszonych gości. Prezentowane wykłady były związane tematycznie ze zdrową żywnością. Jeden z wykładów konferencyjnych wygłosił prof. Robert Zakrzewski. Tytuł jego wystąpienia: Czy należy bać się E300?. Wykład został urozmaicony pokazem doświadczeń chemicznych przygotowanym przez studentki naszego wydziału - Monikę Dudzic oraz Sandrę Wójcik. Dla uczniów szkół powiatu wieluńskiego ważnym momentem było wręczenie nagród przyznanych nagród w dwóch konkursach organizowanych przez Powiatową stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieluniu oraz przez II liceum Ogólnokształcące.
Jednym z elementów konferencji były warsztaty laboratoryjne dotyczące chemicznych metod badań wód studziennych oraz wody wodociągowej. Zajęcia te prowadziły studentki naszego wydziału: Anna Kowalczyk, Izabela Kleśta oraz Dominika Sołtysiak pod opieką dr Pawła Urbaniaka i mgr Anny Fenyk.
W trakcie konferencji bardzo obszernie zaprezentowały się firmy Ziemi Wieluńskiej, związane z produkcją i przetwórstwem ekologicznej żywności. Impreza zakończyła się degustacją regionalnych produktów ekologicznych.
Zobacz zdjęcia z Konferencji!
27 kwietnia 2018 r.
XVIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki - 2018
Zakończył się trwający w dniach od 16 do 23 kwietnia 2018 roku XVIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Jak co roku, na naszym wydziale, w ramach festiwalu, odbyło się kilka interesujących imprez. Dokładniej ujmując były to 4 wykłady o bardzo zróżnicowanej tematyce. Tradycyjny panel dyskusyjny poświęcony był tym razem, roli polskich chemików w odzyskaniu przez Polskę niepodległości i ich uczestnictwie w budowaniu naszej państwowości. Młodzież szkolna mogła rozwijać swoje chemiczne zainteresowania uczestnicząc w warsztatach , które w sumie trwały 10 godzin. Tradycyjnie, jedną z najważniejszych imprez festiwalowych był, organizowany po raz dwunasty w festiwalowy weekend, Festyn Nauki na Rynku Manufaktury. Tam swoje stoisko zorganizowało Koło Naukowe Chemików. W sumie, w imprezach odbywających się na terenie naszego wydziału wzięło udział ok. 300 osób (oczywiście nie licząc publiczności na Festynie Nauki).
Zobacz zdjęcia z Festiwalu!
25 kwietnia 2018 r.
Workshop Grupy Lodz/Jena/Oulu/Brest
W dniu 23 marca na Wydziale Chemii odbył się workshop Grupy Lodz/Jena/Oulu/Brest. Celem spotkania było nawiązanie szerszej współpracy w ramach programu Erasmus+ naukowców pochodzących z czterech uczelni: Uniwersytetu w Jenie (Niemcy), Uniwersytetu w Oulu (Finlandia), Uniwersytetu w Breście (Francja) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (Polska). W spotkaniu udział wzięli: Prof. Wolfgang Weigand (Jena), Prof. Risto Laitinen (Oulu), Prof. Philippe Schollhammer (Brest), dr Franc Thetiot (Brest). Organizatorami spotkania Grupy Lodz/Jena/Oulu/Brest na Wydziale Chemii byli: Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Wydziału, dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ oraz Prof. Grzegorz Mlostoń. W spotkaniu wzięła również udział Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ oraz wykładowcy i studenci Wydziału Chemii UŁ. Uczestnicy spotkania przedstawili informację na temat istniejącej współpracy naukowej między reprezentowanymi ośrodkami (Lodz/Jena/Oulu/Brest), a także zaprezentowali obszary w jakich chcieliby współpracę nawiązać. Wystąpienia gości z zagranicy miały też na celu zachęcić studentów naszego Wydziału do odbycia staży naukowych w Jenie, Oulu i Breście. W drugiej części spotkania zaprezentowane zostały badania prowadzone w poszczególnych Katedrach Wydziału Chemii UŁ.
  • Marcin Palusiak (Katedra Chemii Fizycznej)
  • Grzegorz Celichowski (Katedra Technologii i Chemii Materiałów)
  • Marcin Jasiński (Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej)
  • Damian Plażuk (Katedra Chemii Organicznej)
  • Kamila Borowczyk (Katedra Chemii Środowiska)
  • Sławomir Domagała (Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej)
W spotkaniu udział wzięła również Pani Weronika Ćmielewska z Biura Współpracy z Zagranicą UŁ. Dyskutowano na temat wspólnych przedsięwzięć naukowych, a także możliwości wymiany studentów jak i wykładowców w ramach podpisanych umów Erasmus + pomiędzy reprezentowanymi ośrodkami. Po południu uczestnicy workshopu mieli okazję zapoznać się z historycznym dziedzictwem naszego miasta, zwiedzili między innymi Muzeum Fabryki oraz Muzeum Historii Miasta Łodzi.
Zdjęcia ze spotkania.
28 marca 2018 r.
Wizyta Attachè Ambasady Francuskiej na Wydziale Chemii
W dniu 21.03.2018 r. na Wydziale Chemii gościliśmy dr Christophe Paoli, Attache ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej z Ambasady Francuskiej. W spotkaniu tym udział wzięli: Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ., prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Wydziału dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ, dr hab. Anna Zawisza prof. UŁ, dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. UŁ, dr hab. Stanisław Porwański oraz Antonina Sobczak z Konsulatu Honorowego Francji w Łodzi.
Celem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy z ośrodkami francuskimi w ramach umów bilateralnych, programów wymiany (Erasmus+, Polonium), a także współpracy nieformalnej. Historia współpracy Wydziału Chemii z uniwersytetami francuskimi jest bardzo długa, już w latach siedemdziesiątych podpisano pierwsze umowy bilateralne (UCLB, Lyon). Obecnie aktywną współpracę z uczelniami we Francji prowadzą głównie: Katedra Chemii Organicznej (UPMC, Paryż; ENSCM Montpellier; ENS, Cachan, Ecole Polytechnique, Palaiseau) oraz Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej (Universite de Pau, Universite-Nancy). Ponadto, studenci i pracownicy Wydziału Chemii mogą wyjeżdżać do szeregu uczelni, z którymi mamy podpisane umowy w ramach programu Erasmus + (Brest, Montpellier, Paryż, Pau).
O pełnej sukcesów współpracy naszego Wydziału z ośrodkami francuskimi świadczą liczne wspólne publikacje naukowe, wyjazdy studentów na staże, a także starania o finansowanie badań (wspólne aplikacje grantowe). Dr Christophe Paoli przedstawił nowe możliwości rozwijania współpracy z uczelniami francuskimi, a także laboratoriami przemysłowymi we Francji. Wizyta attaché scientifique na Wydziale Chemii na pewno przyczyni się do dalszej owocnej współpracy Wydziału Chemii i francuskich ośrodków naukowych.
Więcej informacji na temat promowania i rozwoju wymiany naukowej między Francją i Polską na stronie: https://www.institutfrancais.pl/pl/nauka
22 marca 2018 r.
Nowy Członek Rady Biznesu przy Wydziale Chemii
W ubiegłym tygodniu na Wydziale Chemii gościliśmy Prezesa Firmy Delia Cosmetics dr inż. Józefa Szmicha. W trakcie spotkania została podpisana umowa pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego a Firmą Delia Cosmetics.
W wydarzeniu tym udział wzięli Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ., prodziekani: dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ, dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ oraz dr Krzysztof Prawicki - Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Pracodawcami i Biznesem. Firma Delia Cosmetics jest firmą rodzinną działającą w województwie łódzkim, powstałą w 1998 roku. Obecnie produkuje szeroki wachlarz preparatów kosmetycznych należących zarówno do kosmetyki białej jak i kolorowej. Firma prowadzi także własne laboratorium gdzie opracowywane są nowe produkty.
Studenci Wydziału Chemii będą mieli możliwość odbycia praktyk w Delia Cosmetics w ramach programu "Staż na start" oraz innych wspólnych przedsięwzięć. Współpraca z Firmą Delia Cosmetics jak również z innymi firmami branży kosmetycznej jest niezwykle cenna dla naszego Wydziału. Należy podkreślić, że wartość polskiego rynku kosmetycznego w 2016 roku wyniosła 16 mld zł co czyni Polskę szóstym rynkiem w Europie. Sukces polskiej branży kosmetycznej wynika między innymi z inwestycji w innowacyjność oraz kapitał ludzki, dlatego tak ważne jest kształcenie wykwalifikowanej kadry, która pozwoli na dalszy intensywny rozwój tej dziedziny gospodarki. Więcej o firmie Delia Cosmetics na stronie: www.delia.pl
19 marca 2018 r.

KALENDARZ
akademicki
Francusko-Polska konferencja
organizowana
z okazji 70 urodzin
Prof. Janusza Zakrzewskiego
29.11.2018
Studenckie Granty Badawcze UŁ

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie im. Iwanowskiej. Wnioski można składać od 09.10 do 18.12.2018 do godz.15.
Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizowania części programu "Doktorat wdrożeniowy", prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji innych form aktywności naukowej lub akademickiej powiązanych z realizacją pracy doktorskiej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
Jeszcze więcej informacji!

Wypadek w pracy?
ogłosiła nabór wniosków do programu im. Bekkera,
którego celem jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich. Beneficjenci programu (posiadający przynajmniej stopień doktora) będą mogli prowadzić badania naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do publikacji bądź odbyć staż naukowy w wybranym ośrodku goszczącym na całym świecie. Wyjazdy mogą trwać od 3 do 12 miesięcy. Wnioski należy składać do 31 maja.
Jeszcze więcej informacji!

Nagroda Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
Regulamin Nagrody, Formularz Zgłoszeniowy.

International Mini-Symposia
'Current Problems
of Organic Chemistry'

Informacje dla
Kandydatów na studia
Program 'Staż na Start' w nowoczesnej firmie kosmetycznej skierowany jest do studentów naszego Wydziału kierunku: chemia kosmetyczna (II i III rok studiów I stopnia oraz I i II rok studiów II stopnia).
Czytaj więcej.

Wykłady
członków Rady Biznesu

Studenci naszego Wydziału mogą korzystać z KREATORA KARIERY!
Kompleksowego Systemu Wsparcia Studentów UŁ na Rynku Pracy
http://biurokarier.uni.lodz.pl/kreatorkariery/
W zakładce - "Informacje dla studentów" znajdują się ważne informacje o stażach!

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
Tym osobom, które jeszcze tego nie uczyniły uprzejmie przypominam o możliwości ubezpieczenia się w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW), na warunkach specjalnie wynegocjowanych dla studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni. Obecnie ubezpieczyć się można wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.nnw-studentow.pl , na której znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat tego ubezpieczenia. Opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2016r. zapewnia ochronę za cały rok akademicki 2016/2017; jeżeli natomiast wpłata zostanie dokonana po tym terminie, ubezpieczenie obowiązuje od daty wpływu składki na konto NAU Broker do dnia 30.09.2017r.

Zostań
wolontariuszem

w projekcie "Razem z Rodziną"!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Razem z Rodziną". W ramach projektu będą kierowani do rodzin zastępczych wolontariusze, którzy będą pomagali dzieciom w nauce, a rodzicom w organizacji czasu wolnego wspierając tym samym prawidłowe wypełnianie opiekuńczo-wychowawczych funkcji rodziny. Studenci, którzy chcieliby zostać wolontariuszami proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi. http://www.mops.lodz.pl/index.php/razem-z-rodzina

Nr projektu: POIS.13.01-00-005/08
"Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"


Wartość projektu: 102.077.264,91 zł
Realizacja : 2009-2012
www.pois.gov.pl

WYBORY 2016

obsługa witryny - Jarosław Wyrozębski