Wydział Chemii

AktualnościWyszukiwarka naukowa

Chcesz wyjechać? Studiować (I lub II semestry ) na jednej z partnerskich uczelni za granicą?
Poznać inny kraj, ludzi, kulturę?
Wyjedź na studia za granicę w ramach programu Erasmus+
Termin rekrutacji:
16.01-22.02.2017
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS,
dr hab. Bogna Rudolf, prof. nadzw. UŁ, dyżur czw. 11-12:30 dziekanat, brudolf@chemia.uni.lodz.pl
Anna Wrona-Piotrowicz laureatką konkursu -Uniwersytet Młodego Odkrywcy
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu "Uniwersytet Młodego Odkrywcy". Wśród 65 projektów objętych dofinansowaniem znalazł się wniosek zgłoszony przez Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego p.t."Na Tropie Odkryć - Kreatywni w Gimnazjum". Autorką zwycięskiego projektu jest dr Anna Wrona-Piotrowicz. Celem projektu jest popularyzacja nauki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego. Projektem objętych zostanie 80-ciu uczniów (cztery grupy po dwadzieścia osób). Dzięki zajęciom prowadzonym na terenie Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego Gimnazjaliści będą mogli zapoznać się ze środowiskiem akademickim i uczelnią - miejscem prowadzenia badań naukowych. Zróżnicowana forma zajęć ma stanowić stymulację intelektualną uczniów. Zajęcia zostały podzielone na bloki tematyczne. W każdym bloku znalazły się wykłady interdyscyplinarne z elementami dyskusji i dopasowane do nich warsztaty eksperymentalne. Innowacyjne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych ma ułatwić Gimnazjalistom zrozumienie otaczającego ich świata. Każdy blok tematyczny omawia zagadnienia z zakresu chemii w powiązaniu z biologią, biochemią i fizyką. Większość zajęć odbywać się będzie w małych grupach, co ma ułatwić uczniom bezpośredni kontakt z kadrą akademicką wpisując się jednocześnie w trzecią, służebną misję Uniwersytetu. Nabór uczestników, którzy zostaną objęci projektem rozpocznie się 10 stycznia.
5 stycznia 2017 r.
Umowa patronacka pomiędzy naszym Wydziałem i II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku.
W dniu 15 grudnia 2016 roku w Łodzi została podpisana umowa patronacka pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego i II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku, które reprezentowali Dziekan Wydziału Chemii dr hab. prof. UŁ Sławomira Skrzypek, i Dyrektor Liceum mgr Sławomir Kowalczyk.
W ramach umowy obie jednostki mają wspólnie wspierać uzdolnioną młodzież uczącą się w Liceum oraz propagować nauki chemiczne i podnosić efekty kształcenia w tym zakresie. Będzie to realizowane m.in. poprzez zajęcia prowadzone na Wydziale oraz w Liceum przez nauczycieli akademickich, współpracę przy organizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie projektów edukacyjnych czy umożliwienie odbywania praktyk w Liceum przez studentów Wydziału.
2 stycznia 2017 r.
Uroczystość odnowienia doktoratu po 50 latach prof. Bolesławowi Fleszarowi
W dniu 5-ego grudnia 2016 roku w Pałacu Biedermanna, w obecności Rektora UŁ, Dziekanów Wydziałów i Promotorów, odbyła się podniosła uroczystość odnowienia doktoratów po 50 latach trzem znakomitym profesorom, którzy swoje przewody doktorskie ukończyli na Uniwersytecie Łódzkim. Wśród wyróżnionych był jeden ze współzałożycieli Politechniki Rzeszowskiej, jej były Rektor, znakomity polski elektrochemik, działacz społeczny i Senator RP I-ej kadencji profesor Bolesław Fleszar . W 1966 roku obronił on na ówczesnym Wydziale Mat-Fiz-Chem UŁ pracę doktorską zatytułowaną "Wpływ związków powierzchniowo czynnych na elektroredukcję nitrozwiązków w różnych środowiskach". Promotorem tego przewodu był prof. Bogdan Jakuszewski. Na początku uroczystości sylwetkę i wybitne dokonania profesora Fleszara przedstawił promotor odnowienia doktoratu dr hab. Grzegorz Andrijewski prof. UŁ. Następnie, po odczytaniu dyplomu , został on przez Jego Magnificencję Rektora UŁ prof. Antoniego Różalskiego wręczony dr hab. Annie Ignaczak prof. UŁ, która zastępowała nieobecnego ze względu na stan zdrowia profesora Fleszara. Rektorowi w ceremonii wręczania dyplomu towarzyszyli : dziekan Wydz. Chemii prof. Sławomira Skrzypek i promotor prof. Grzegorz Andrijewski. Uroczystość zakończyła się odczytaniem przez dr hab. Annę Ignaczak prof. UŁ listu profesora Fleszara, zawierającego podziękowania i życzenia pomyślności Uniwersytetowi Łódzkiemu, Wydziałowi Chemii i wszystkim jego pracownikom.
→   Zobacz więcej zdjęć z uroczystości.
9 grudnia 2016 r.
Szlachetna Paczka Wydziału Chemii - edycja 2016
Po raz kolejny na naszym Wydziale ruszyła akcja charytatywna dla rodzin w potrzebie. W tej edycji przygotowaniu paczek towarzyszą konkursy: "ŚWIĄTECZNE BOMBY - EKSPLOZJA PACZKOWEJ MIŁOŚCI" dla doktorantów oraz "BENZENEM ZAPLECIONY" dla studentów.
Szczegółowe informacje na temat paczek i konkursów można znaleźć w oknie poniżej lub bezpośrednio na stronie http://www.chemia.uni.lodz.pl/kai/podstrony/pol/paczka.htm


25 listopada 2016 r.
Z wizytą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
W dniu 24 listopada Pani Dziekan Sławomira Skrzypek, dr Krzysztof Klimaszewski oraz studenci Koła Chemików wzięli udział w obchodach Dnia Patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie k/Konina. Przedstawiciele Wydziału Chemii udali się do Zagórowa na zaproszenie Pana Dyrektora Marka Kujawy. W trakcie uroczystości Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ w swoim wystąpieniu podziękowała za udostępnienie obiektu szkolnego dla potrzeb Studenckiego Koła Naukowego Chemików w czasie obozu naukowego w Zagórowie i wyraziła nadzieję na kontynuację współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych. Dr Klimaszewski wygłosił wykład p.t. "Kolorowa chemia, czyli dlaczego niebieski długo był niemodny", zaś studenci z Koła Chemików: Agata Wojna, Marta Bujanowska, Maciej Ostrowski, Łukasz Bartos, Andrzej Krempiński zaprezentowali pokaz eksperymentów chemicznych. W dalszej części uroczystości Pan Dyrektor Marek Kujawa wręczył Pani Dziekan Sławomirze Skrzypek Medal Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie.
Zdjęcia oraz więcej informacji o uroczystości na stronie szkoły:
http://www.zspzag.republika.pl/
30 listopada 2016 r.
Kwiaty pod tablicą pamięci prof. St. Kostaneckiego
11 listopada 2016 roku, w dniu Święta Niepodległości, na 4 dni przed 106 rocznicą śmierci profesora Stanisława Kostaneckiego, złożone zostały kwiaty pod tablicą Jego pamięci, umieszczoną na grobowcu rodziny Kostaneckich w Kazimierzu pod Lutomierskiem. Wiązankę złożyła delegacja Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w skład której wchodzili profesorowie: Wanda Midura, Grzegorz Mlostoń i Jarosław Lewkowski. Stanisław Kostanecki, patron jednego z medali Polskiego Towarzystwa Chemicznego, był nie tylko wybitnym chemikiem-organikiem, ale również gorącym i aktywnie działającym polskim patriotą, dlatego uczczono Jego pamięć właśnie w dniu Święta Niepodległości.

16 listopada 2016 r.
Uroczystość Rozdania Dyplomów na Wydziale Chemii
W dniu 04 listopada 2016 r. odbyła się Uroczystość Rozdania Dyplomów na Wydziale Chemii UŁ, w której licznie uczestniczyli absolwenci studiów magisterskich i licencjackich, członkowie ich rodzin oraz pracownicy Wydziału. Uroczystość otworzyła swoim przemówieniem Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ. W uroczystości wzięli także udział prodziekani: dr hab. Rafał Głowacki prof. UŁ, dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ, dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ oraz zaproszeni goście członkowie Rady Biznesu przy Wydziale Chemii UŁ: Małgorzata Witkowska vice prezes Firmy WITKO, Tomasz Gendek właściciel firmy THETA, Piotr Mikuła Dyrektor Handlowy Wytwórni preparatów ZOOLEK, a także dziekani poprzedniej kadencji Pan profesor Grzegorz Mlostoń, a także Pan profesor Grzegorz Andrijewski.
!
W dalszej części uroczystości głos zabrali dr hab. Magdalena Małecka Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z absolwentami oraz przedstawiciel Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ Jędrzej Szynkowski. W imieniu tegorocznych absolwentów podziękowanie złożyła mgr Natalia Festinger. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu okolicznościowego dr hab. Marka Zielińskiego pt. "Badanie i modyfikacja wybranych materiałów metalicznych i niemetalicznych z wykorzystaniem stałego pola magnetycznego". Po wykładzie Pani Dziekan Sławomira Skrzypek odczytała listę studentów, którzy otrzymali listy gratulacyjne Rektora UŁ oraz podkreśliła, że Medal za Chlubne Studia został przyznany mgr Agacie Zawadzkiej jednak zostanie wręczony w terminie późniejszym. Następnie Dziekani wręczyli dyplomy licencjackie i magisterskie absolwentom. Po uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek.
WSZYSTKIM TEGOROCZNYM ABSOLWENTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Zobacz zdjęcia z uroczystości!
6 listopada 2016 r.
Ósma edycja Akademii Ciekawej Chemii ruszyła !!!
W dniu 19 października na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczysta inauguracja kolejnej edycji Akademii Ciekawej Chemii, zajęć skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Spotkanie Rozpoczęło się od uroczystego odśpiewania hymnu. Następnie uczniów i nauczycieli powitała, i zachęciła do zgłębiania wiedzy i kontynuacji nauki na Uniwersytecie Łódzkim, Pani Dziekan Wydziału Chemii prof. nadzw. dr hab. Sławomira Skrzypek.
Spotkanie uświetnili swoją obecnością i przemówieniami Prorektor do spraw nauki prof. zw. dr hab. Elżbieta Żądzińska oraz dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi Ryszard Szubański. W inauguracji uczestniczył także zespół organizujący pracę ACCh w składzie: Prodziekan do spraw studenckich prof. nadzw. dr hab. Robert Zakrzewski, prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak, dr Anna Wrona-Piotrowicz oraz dr Paweł Urbaniak. Część oficjalną spotkania zakończyło uroczyste odśpiewanie pieśni Gaudeamus igitur. Następnie uczniowie uczestniczyli w wykładzie popularno-naukowym zakończonym pokazami eksperymentów. Wykład inauguracyjny p.t. "Struktura cząsteczek chemicznych - od atomu do makromolekuł" wygłosił prof. nadzw. Marcin Palusiak.
Zobacz zdjęcia.
24 pażdziernika 2016 r.
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Chemii
W dniu 30 września 2016 r. odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Chemii UŁ, która zgromadziła liczną grupę studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału. Rok Akademicki otworzyła swoim przemówieniem Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ. W uroczystości wzięli także udział prodziekani: dr hab. Rafał Głowacki prof. UŁ, dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ, dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ oraz zaproszeni goście Pani Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska, Pani Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, Pan wicedyrektor ds. nadzoru pedagogicznego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego przy Uniwersytecie Łódzkim, mgr Mirosław Kaczmarek, Pani dyrektor Liliana Borycka reprezentująca Firmę Witko, a także dziekani naszego wydziału ubiegłych kadencji - Pan profesor Grzegorz Mlostoń, a także Pan profesor Bogusław Kryczka. Gościem specjalnym była Pani Profesor Aleksandra Skowrońska fundatorka medalu i nagrody im. prof. Romualda Skowrońskiego za najlepszą pracę magisterską Wydziału Chemii UŁ, żona zmarłego w 2013 roku prof. Romualda Skowrońskiego.
!
Spośród zaproszonych gości głos zabrali Pani Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz Pani Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga.
W dalszej części uroczystości medal oraz nagrodę za najlepszą pracę magisterską Wydziału Chemii w roku akademickim 2014/15 zdobyte w konkursie im. prof. Romualda Skowrońskiego wręczyła prof. Aleksandra Skowrońska. Laureatką nagrody jest mgr Kinga Kaczmarska obecnie studentka Studiów Doktoranckich Chemii na Wydziale Chemii (Katedra Chemii Nieorganicznej). Następnie odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I, II oraz III stopnia. Uroczyste ślubowanie od studentów odebrał Prodziekan ds studenckich dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ. Indeksy studentom pierwszego roku Studiów Doktoranckich Chemii na Wydziale Chemii wręczyła Pani Dziekan prof. dr hab. Sławomira Skrzypek. Ostatnim punktem uroczystości był wykład laureatki konkursu im prof. Romualda Skowrońskiego na najlepszą pracę magisterską mgr Kingi Kaczmarskiej zatytułowany "Para nie do pary: pestycydy i elektrochemia".

Zapraszamy do galerii zdjęć.
4 października 2016 r.
Uroczystość nadania Sali Rady Wydziału Chemii UŁ (1-020) imienia Romualda Skowrońskiego
Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, na posiedzeniu w dniu 22.06.2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu Sali Rady Wydziału Chemii UŁ (pomieszczenia 1-020) imienia Romualda Skowrońskiego. Oficjalne wydziałowe uroczystości, które odbyły się 06.07.2016, zaszczycili swoją obecnością prof. dr hab. Antoni Różalski - Prorektor ds. nauki UŁ oraz prof. dr hab. Aleksandra Skowrońska - żona prof. dr hab. Romualda Skowrońskiego. Obecni byli również członkowie PTChem oraz pracownicy Wydziału.
Prezentacja "Pro memoria"
13 września 2016 r.
W wieku 104 lat zmarł prof. Adam Bielański, autor wielu podręczników i monografii
O śmierci Profesora poinformowały uczelnie: AGH i UJ, z którymi był związany. Prof. Bielański był chemikiem, nestorem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, przewodniczącym honorowym Komitetu Chemii PAN, profesorem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Więcej http://wiadomosci.onet.pl/krakow/w-wieku-104-lat-zmarl-prof-adam-bielanski/pmhe1g
13 września 2016 r.
Nowa kadencja władz dziekańskich na lata 2016 - 2020 rozpoczęta
Z dniem 1 września 2016 podjęły pracę nowe władze dziekańskie w składzie: dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ - dziekan, dr hab. Rafał Głowacki prof. UŁ - prodziekan ds. naukowych i ogólnych, dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ - prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Wydziału, dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ - prodziekan ds. studenckich.
Do czasu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych tj. 4 października 2016 r. dziekani pełnią dyżury w Dziekanacie w godzinach: dziekan - poniedziałek, wtorek, czwartek 10-12, prodziekani poniedziałek i czwartek 12 - 13.30.

Medal im. Andrzeja Waksmundzkiego dla prof. Edwarda Balda
Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Edward Bald, wieloletni pracownik naszego Wydziału, były kierownik Katedry Chemii Środowiska, został Laureatem Medalu im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego. To honorowe wyróżnienie jest nadawane od roku 2001 przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk na podstawie nominacji Zespołu Chromatografii i Technik Pokrewnych, za osiągnięcia w dziedzinie chromatografii. Uroczystość wręczenia Medalu miała miejsce podczas inauguracji międzynarodowej konferencji EXTECH-ISSS 2016, która odbyła się w Toruniu w lipcu b.r. Serdecznie gratulujemy !
9 września 2016 r.
Medal - Uniwersitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo dla przewodniczącego Koła Chemików Marcina Podrażki
Decyzją Senatu UŁ student naszego Wydziału, przewodniczący Koła Chemików Marcin Podrażka został odznaczony Medalem Uniwersitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo, przyznawanym studentom wyróżniającym się wynikami w nauce oraz działalnością organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego.
Wręczenie Medalu odbyło się na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 22 czerwca 2016 r.
W imieniu J. M. Rektora UŁ wręczenia dokonał Dziekan Wydziału prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń.
23 czerwca 2016 r.
Zakończenie VII edycji ACCh, wręczenie dyplomów laureatom tegorocznego Konkursu Chemicznego.
W dniu 15 czerwca odbyły się ostatnie zajęcia VII edycji Akademii Ciekawej Chemii. Wykład "Historia we włosie zamknięta" wygłoszony przez Panią dr Kamilę Borowczyk poprzedziła krótka uroczystość, w ramach której wręczono dyplomy laureatom tegorocznego Konkursu Chemicznego Akademii Ciekawej Chemii. W uroczystości wzięli udział nauczyciele ze szkół uczestników Akademii, rodziny laureatów, a w imieniu Kuratora Oświaty dr Grzegorza Wierzchowskiego - wizytator Pani mgr Elżbieta Celer.
Zobacz zdjęcia.
16 czerwca 2016 r.
Warsztaty dla laureatów Konkursu Chemicznego VII edycji ACCh.
W dniach 6 - 8 czerwca br. odbyły się Warsztaty Chemiczne dla uczestników VII edycji Akademii Ciekawej Chemii. Uczestnictwo w warsztatach jest formą nagrody dla 24 najlepszych uczestników tegorocznego konkursu chemicznego Akademii. Wzięli w nich udział uczniowie reprezentujący siedem liceów ogólnokształcących zarówno z Łodzi (XII LO im. St. Wyspiańskiego, XXXIII LO im. Armii Krajowej) jak i województwa (I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, II LO im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli, II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej oraz Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie). Uczestniczyła w nich także gimnazjalistka z Gimnazjum nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim.
W trakcie trzydniowych warsztatów uczniowie mieli możliwość wykonania szeregu interesujących doświadczeń chemicznych, często wychodzących poza tzw. podstawę programową chemii w liceum. Prace prowadzono w trzech pracowniach: chemii organicznej, chemii nieorganicznej i analitycznej oraz pracowni chemii fizycznej. Zadaniem uczniów było m.in. samodzielne wykonanie analiz otrzymanych substancji, czy oznaczenie twardości wody. Uczniowie mogli także samodzielnie syntezować lek i zbadać jego właściwości. W pracowni chemii fizycznej poznali metody wyznaczania wybranych parametrów opisujących właściwości materii. Nie obyło się też bez odpowiedniego treningu w prowadzeniu obliczeń rachunkowych, związanych z wykonywanymi doświadczeniami. Mamy nadzieję, że uczestnicy warsztatów w ten sposób pogłębili swoją wiedzę chemiczną i są zadowoleni z uczestnictwa w zajęciach.
Zobacz zjęcia z Warsztatów.
10 czerwca 2016 r.
7 Konferencja Chromatograficzna
W dniach 11-13 maja na terenie Politechniki Łódzkiej odbyła się 7 Konferencja Chromatograficzna zatytułowana Zastosowanie Technik Chromatograficznych w Analizie Środowiskowej i Klinicznej. Współorganizatorami konferencji ze strony naszego Wydziału byli pracownicy Katedry Chemii Środowiska oraz Zakładu Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego była dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ z Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego PŁ, zaś funkcję wiceprzewodniczących pełnili dr hab. Rafał Głowacki, prof. UŁ oraz dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ. Uroczystość otwarcia konferencji uświetnili m.in. Prorektor PŁ ds. nauki prof. dr hab. inż. Piotr Paneth oraz Dziekani obydwu wydziałów, tj. dr hab. inż. Jerzy L. Gębicki, prof. PŁ oraz prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń.
Konferencja zgromadziła ponad 160 uczestników z całej Polski. Wykład inauguracyjny pt. "Wykorzystanie analityki w badaniach biologicznych i medycznych" wygłosił prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik z Politechniki Gdańskiej. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również pozostałe wykłady plenarne prezentowane przez zaproszonych gości, w tym prof. Zygfryda Witkiewicza (WAT Warszawa), prof. Wiesława Wasiaka (UAM Poznań), prof. Monikę Waksmundzką-Hajnos (UM Lublin), prof. Piotra Wieczorka (UO Opole), prof. Renatę Gadzała-Kopciuch (UMK Toruń), prof. Piotra Młynarza (PWr Wrocław) oraz prof. Michała Markuszewskiego (GUMed Gdańsk). Na zakończenie konferencji wręczono nagrody za najlepsze komunikaty ustne oraz prezentacje posterowe.
19 maja 2016 r.
Wieczór naukowy - Badamy pecHa.
"Wieczór naukowy - Badamy pecHa" to tytuł imprezy zorganizowanej w ubiegły piątek 13 maja br., w Radomsku przez nauczycieli przedmiotów ścisłych II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W imprezie uczestniczyły trzy wydziały Uniwersytetu Łódzkiego. Obok naszego Wydziału Chemii byli też przedstawiciele Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Impreza była skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu radomszczańskiego i miała głównie charakter zajęć warsztatowych.
Mimo, wydawałoby się, niesprzyjającego terminu (piątkowe popołudnie oraz wieczór, po zakończeniu zajęć lekcyjnych), w warsztatach uczestniczyło ok. 100 uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież miała możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów, a także porozmawiania z pracownikami Uniwersytetu Łódzkiego na różne zagadnienia związane zarówno z nauką jak i ze studiami czy dalszą możliwą ścieżką kariery zawodowej po ich zakończeniu. Wieczór naukowy pokazał, że istnieje spora grupa nastolatków zainteresowanych przedmiotami takimi jak chemia, fizyka czy biologia.
Zobacz zdjęcia z imprezy.
16 maja 2016 r.
IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii
W dniach 12-13 maja 2016 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się "IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii", zorganizowane przez doktorantów Wydziału Chemii UŁ we współpracy z Wydziałem Chemicznym PŁ oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. W Sympozjum uczestniczyło ponad 160-ciu doktorantów z wielu ośrodków akademickich w Polsce oraz z Politechniki Brneńskiej (Republika Czeska). W ramach obrad wygłoszono 31 komunikatów ustnych i zaprezentowano 131 posterów podczas dwóch sesji posterowych.
Uczestnicy Sympozjum mieli przyjemność wysłuchania zaproszonych gości, którymi byli: Doc. Ing. Josef Čáslavský (Brno University of Technology), prof. Jacek Młynarski (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Chemii Organicznej PAN), prof. Maciej Jarosz (Politechnika Warszawska), dr hab. Marcin Drąg (Politechnika Wrocławska) oraz prof. Stanisław Słomkowski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN). Na zakończenie Sympozjum zostało przyznanych dziewięć nagród za najlepsze wystąpienia.
Zobacz zdjęcia z Sympozjum - dzień pierwszy, dzień drugi.
15 maja 2016 r.
XVI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki na Wydziale Chemii
Wiedza bez tajemnic - to hasło tegorocznego, XVI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, który odbywał się w dniach od 18 do 25 kwietnia w Łodzi. W ciągu 8 dni odbyło się prawie 500 imprez festiwalowych. Tradycyjnie wśród wielu organizatorów nie zabrakło Wydziału Chemii UŁ. W cyklu "Wykłady noblowskie", zaproszony gość, dr Marcin Cieślak z CBMiM PAN wygłosił w środę 20 kwietnia wykład pt. "Jak naprawić DNA?" Dzień później, 21 kwietnia odbyła się dyskusja panelowa, tradycyjnie dotycząca tematów na styku przyrody ożywionej i nieożywionej. Temat tegorocznej dyskusji, której moderatorem był prof. Grzegorz Mlostoń brzmiał: "Dlaczego natura wybrała fosfor?"
Wiele imprez festiwalowych jest kierowanych do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 21 oraz 22 kwietnia odbyły się warsztaty chemiczne. Uczestniczyli w nich uczniowie pięciu szkół z Łodzi oraz regionu łódzkiego. Dzień wcześniej, tj. 20 kwietnia odbył się konkurs chemiczny dla uczestników Akademii Ciekawej Chemii w roku szkolnym 2015/2016. Na jego wyniki musimy jeszcze trochę poczekać (pojawią się na stronie www dotyczącej naszej akademii). W sumie, w wydarzeniach festiwalowych na terenie naszego wydziału wzięło udział ponad 400 osób. Głównym wydarzeniem będącym kulminacją festiwalu, był jak co roku Piknik Naukowy na Rynku Manufaktury. Trzeba nadmienić, że była to jubileuszowa, 10 jego edycja. W pikniku wzięli udział studenci - członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików UŁ. Przez dwa dni studenci prezentowali ciekawe i nietypowe doświadczenia pokazowe. Niektóre z nich potrafiły wzbudzać duży aplauz, zwłaszcza wśród najmłodszej części publiczności.
Zobacz zdjęcia z Pikniku Naukowego i Warsztatów Chemicznych.
24 kwietnia 2016 r.
II Etap 62 Olimpiady Chemicznej
W dniach 29 oraz 30 stycznia br. odbyły się na naszym Wydziale zawody drugiego etapu 62 Olimpiady Chemicznej. W drugim etapie wzięło udział 36 uczniów szkół okręgu łódzkiego, obejmującego prawie całe terytorium województwa łódzkiego (bez powiatów skierniewickiego i łowickiego) oraz 5 powiatów województwa mazowieckiego, w tym powiat radomski. Tradycyjnie najliczniejszą grupę uczestników stanowili uczniowie I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Do tego etapu zakwalifikowało się 16 uczniów tego liceum. 9 osób reprezentowało VI LO im. Jana Kochanowskiego z Radomia, zaś 7 uczniów Publiczne LO Politechniki Łódzkiej. Po jednym uczestniku zakwalifikowało się z czterech innych szkół ponadgimnazjalnych. Były to licea: III LO im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego, I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu oraz II LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego z Radomska.
Zawody drugiego etapu Olimpiady Chemicznej są dwuetapowe. Pierwszego dnia należało w ciągu 5 godzin rozwiązać pięć zadań teoretycznych, natomiast drugiego, w części laboratoryjnej, trzeba było przeprowadzić analizę jakościową 12 substancji. Były to roztwory zarówno pojedynczych związków chemicznych jak i mieszanin. Na wykonanie analiz przeznaczone były 4 godziny. Treść zadań wraz z rozwiązaniami zainteresowani mogą znaleźć na oficjalnych stronach Olimpiady Chemicznej (http://www.olchem.edu.pl/). Ostateczne wyniki zawodów zostaną opublikowane w piątek, 26 lutego. Najlepsi uczestnicy drugiego etapu olimpiady będą uczestniczyć w zawodach III etapu, które odbędą się 1 oraz 2 kwietnia na wydziałach chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej. Niestety w bieżącym roku Polska nie weźmie udziału w zawodach Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Karaczi, w Pakistanie (patrz informacja na stronie głównej Olimpiady Chemicznej http://www.olchem.edu.pl/ ).
2 lutego 2016 r.
Zachęcamy do wyjazdów na studia zagraniczne
(I lub II semestry) w roku akademickim 2017/18 na jednej z partnerskich uczelni za granicą w ramach programu ERASMUS+
Termin rekrutacji:
16.01-22.02.2017,
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS,
dr hab. Bogna Rudolf, prof. nadzw. UŁ, dyżur czw. 11-12:30 dziekanat, brudolf@chemia.uni.lodz.pl
Dodatkowe terminy zajęć
23 stycznia 2017 - zajęcia odbywają się według planu poniedziałkowego
24 stycznia 2017 - zajęcia odbywają się według planu piątkowego
Dodatkowa rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS +
Terminy rekrutacji:
I do 21.12.2016,
II do 21.01.2017,
III do 18.02.2017.
Termin realizacji praktyk:
do 30.09.2017.
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS, dr hab. Bogna Rudolf, prof. nadzw. UŁ, dyżur czw. 11-12:30 dziekanat, brudolf@chemia.uni.lodz.pl
Wypadek w pracy?
Studenci naszego Wydziału mogą korzystać z KREATORA KARIERY!
Kompleksowego Systemu Wsparcia Studentów UŁ na Rynku Pracy
http://biurokarier.uni.lodz.pl/kreatorkariery/
W zakładce - "Informacje dla studentów" znajdują się ważne informacje o stażach!

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
Tym osobom, które jeszcze tego nie uczyniły uprzejmie przypominam o możliwości ubezpieczenia się w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW), na warunkach specjalnie wynegocjowanych dla studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni. Obecnie ubezpieczyć się można wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.nnw-studentow.pl , na której znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat tego ubezpieczenia. Opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2016r. zapewnia ochronę za cały rok akademicki 2016/2017; jeżeli natomiast wpłata zostanie dokonana po tym terminie, ubezpieczenie obowiązuje od daty wpływu składki na konto NAU Broker do dnia 30.09.2017r.

Zostań
wolontariuszem

w projekcie "Razem z Rodziną"!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Razem z Rodziną". W ramach projektu będą kierowani do rodzin zastępczych wolontariusze, którzy będą pomagali dzieciom w nauce, a rodzicom w organizacji czasu wolnego wspierając tym samym prawidłowe wypełnianie opiekuńczo-wychowawczych funkcji rodziny. Studenci, którzy chcieliby zostać wolontariuszami proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi. http://www.mops.lodz.pl/index.php/razem-z-rodzina

Nr projektu: POIS.13.01-00-005/08
"Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"


Wartość projektu: 102.077.264,91 zł
Realizacja : 2009-2012
www.pois.gov.pl

obsługa witryny - Jarosław Wyrozębski