AktualnościWyszukaj pracownikaWyszukiwarka naukowa
Dr Karolina Czarny laureatką konkursu "Ekologiczny magister i doktor"
Dr Karolina Czarny została laureatką VI edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.
Nagrodzona rozprawa doktorska pt. Wpływ hormonów na fitoplankton oraz metody ich oznaczania w środowisku wodnym została przygotowana w Pracowni Zagrożeń Środowiska Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr hab. Sławomiry Skrzypek, prof. UŁ, dr hab. Renaty Gadzały-Kopciuch, prof. UMK jako kopromotora i dra Dominika Szczukockiego jako promotora pomocniczego.
Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 18 grudnia 2019 r. podczas spotkania Wigilijnego pracowników i Zarządu WFOŚiGW w Łodzi.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
22 grudnia 2019 r.
Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla mgr Kamili Morawskiej
Mgr Kamila Morawska, doktorantka w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ, otrzymała Nagrodę I stopnia w konkursie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów w dziedzinie nauk ścisłych.
Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 grudnia, podczas Wigilii Doktorantów UŁ w Pałacu Biedermanna.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
18 grudnia 2019 r.
Gala Absolwenta na Wydziale Chemii 2019
W dniu 7 grudnia 2019 r. odbyła się Gala Absolwenta na Wydziale Chemii UŁ, którą uroczyście otworzyła Pani Dziekan prof. dr hab. Sławomira Skrzypek witając gości honorowych: Prorektora prof. dr hab. Pawła Starostę, Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Andrzeja Kruka, Prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego dr hab. Michała Przybylińskiego, i Pełnomocnika Dziekana Wydziału Zarządzania dr Tomasza Kalinowskiego, pracowników Wydziału, a także absolwentów i ich najbliższych.
Po przemówieniach Pani Dziekan Sławomiry Skrzypek i gości, Pani Dziekan odczytała listę studentów, którzy otrzymali listy gratulacyjne Rektora UŁ oraz wręczyła Medale za "Chlubne Studia" Pani mgr Annie Wiktorii Chojnackiej oraz Pani mgr Patrycji Popławskiej. Następnie Dziekani wręczyli dyplomy magisterskie i licencjackie absolwentom. W imieniu tegorocznych absolwentów podziękowanie złożył mgr Henadzi Zhylinski. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu prof. Piotra Kaszyńskiego pt. "Chemia jest kolorowa".
Ważnym punktem Gali Absolwenta było wręczenie nagród dla najlepszych wykładowców. "Złote Kolby" przyznawane były w pięciu kategoriach: Najciekawiej prowadzone zajęcia (I miejsce dr Sylwia Smarzewska), Najlepszy kontakt ze studentami (I miejsce dr Lech Leszczyński), Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie (I miejsce dr Mariola Tkaczyk), Najlepsze poczucie humoru (I miejsce dr Mariola Tkaczyk), Najlepszy z najlepszych (I miejsce dr Mariola Tkaczyk). Są to nagrody stanowiące wyraz uznania i sympatii studentów dla wykładowców z naszego Wydziału.
Lista osób nominowanych:
 • Najlepszy z najlepszych - dr Mariola Tkaczyk
 • Najciekawiej prowadzone zajęcia
  • dr Sylwia Smarzewska
  • dr Emilia Obijalska
  • dr hab. Liliana Chęcińska, prof. UŁ
  • prof. dr hab. Rafał Głowacki
  • dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ
 • Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie
  • dr Mariola Tkaczyk
  • dr Emilia Obijalska
  • prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak
  • dr hab. Anna Ignaczak, prof. UŁ
  • dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ
  • dr hab. Damian Plażuk, prof. UŁ
 • Najlepszy kontakt ze studentami
  • dr Lech Leszczyński
  • dr Rafał Karpowicz
  • dr Ewa Miękoś
  • dr Sławomir Domagała
  • dr hab. Magdalena Małecka, prof. UŁ
 • Najlepsze poczucie humoru
  • dr Mariola Tkaczyk
  • dr Lech Leszczyński
  • dr Dominik Szczukocki
  • prof. dr hab. Marcin Palusiak

Po uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek.
WSZYSTKIM TEGOROCZNYM ABSOLWENTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Zobacz zdjęcia z uroczystości!
16 grudnia 2019 r.
Ambasada Francji wyłoniła beneficjentów stypendiów BGF na pobyty badawcze dla wybitnych młodych naukowców
Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) od ponad 50 lat finansują i umożliwiają pobyty badawcze we Francji wybitnym młodym naukowcom, pracującym w polskich instytucjach naukowych. Oferowane programy stypendialne pozwalają zwiększyć dynamikę wymian akademickich pomiędzy Polską i Francją. Jak co roku Ambasada Francji w Polsce wyłoniła beneficjentów stypendiów wśród, których znalazła się dwójka pracowników Naszego Wydziału z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej dr Karolina Sipa oraz dr Konrad Rudnicki, pracujących w zespole prof. dr. hab. Sławomiry Skrzypek. Młodzi naukowcy jesienią 2020 roku odbędą dwumiesięczne staże na University of Lorraine w Nancy, w zespole światowej sławy elektrochemika prof. Alaina Walcariusa pod opieką dr. Grégoira Herzoga. W trakcie pobytu zrealizowane zostaną dwa projekty badawcze o tematyce elektrochemicznej: "Electrochemical study of a silica thin films modified electrodes decorated with polyelectrolyte multilayers; toward molecular sieving" (dr Karolina Sipa) oraz Electrochemical detection of -lactam antibiotics at the polarized liquid junctions (dr Konrad Rudnicki).
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
10 grudnia 2019 r.
Nagroda za najlepszy plakat naukowy na 20th European Meeting on Environmental Chemistry dla dr Karoliny Czarny
Dr Karolina Czarny otrzymała nagrodę za najlepszy plakat naukowy pt. Toxic effects of single bisphenols and their mixtures on the growth of Chlorella vulgaris and Scenedesmus armatus na konferencji 20th European Meeting on Environmental Chemistry, która odbyła się w Łodzi w dniach 2-5 grudnia 2019 r. Współautorami posteru są prof. Sławomira Skrzypek i dr Dominik Szczukocki.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
10 grudnia 2019 r.
Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Zbigniewowi Galusowi
W dniu 29 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 w Pałacu Biedermanna w Łodzi (Franciszkańska 1/5) odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Zbigniewowi Galusowi. Profesor Zbigniew Galus, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego należy do grona najwybitniejszych polskich elektrochemików, a jego publikacje przyczyniły się zarówno do rozwoju dziedziny, którą się zajmował jak również do kształcenia kadry naukowej.
Swoją karierę zawodową Profesor Galus związał z Uniwersytetem Warszawskim gdzie uważany jest za twórcę warszawskiej szkoły elektrochemii. W trakcie uroczystości stosowną laudację wygłosi Pani Dziekan Wydziału Chemii UŁ Prof. Sławomira Skrzypek. Wszystkich pracowników oraz studentów Wydziału Chemii serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości!
Biogram Profesora Zbigniewa Galusa
Zobacz zdjęcia z uroczystego posiedzenie Senatu.
Informacja o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. Z. Galusowi na stronie UŁ.
25 listopada 2019 r.
II konferencja naukowa "MŁodzi Zdolni"
Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkie zainteresowane osoby nieposiadające jeszcze tytułu zawodowego magistra do udziału w drugiej edycji konferencji naukowej "MŁodzi Zdolni". Jej głównym celem jest stworzenie młodym i ambitnym studentom możliwości zaprezentowania siebie oraz swoich zainteresowań naukowych. Pragniemy podkreślić, że konferencja ma charakter multidyscyplinarny, zatem każdy z zainteresowanych studentów studiów I i II stopnia może wziąć w niej udział. Dodatkowo w celu zapewnienia możliwości uczestniczenia wszystkim studentom udział w konferencji jest bezpłatny. Jako Organizatorzy pragniemy zapewnić uczestnikom wspaniałą platformę do prezentacji osiągnięć własnych, możliwość zdobywania lub poszerzania wiedzy z różnych dziedzin nauki oraz niezapomnianą atmosferę do nawiązywania nowych znajomości. Konferencja odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Tamka 12. Każdy z czynnych uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji. Szczegóły i dodatkowe informacje są dostępne na Facebooku Młodzi Zdolni. Zapraszamy do udziału! Komitet Naukowo-Organizacyjny (mlodzi@uni.lodz.pl)
Informujemy, że od dnia 07.10.2019 r. wszyscy studenci są zobowiązani przejść na system logowania do poczty elektronicznej Active Directory. Wszelkie informacje wysyłane z dziekanatu do Państwa będą widoczne tylko przez logowanie na pocztę przez USOSWEB.
Filmy promujące studia na Wydziale Chemii UŁ
Umowa o współpracy naukowo-badawczej między Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego a Siecią Badawczą Łukasiewicz Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi.
W dniu 22 października 2019 r. Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego podpisał umowę o współpracy naukowo-badawczej z Siecią Badawczą Łukasiewicz Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Dokument sygnował Dyrektor, dr Radosław Dziuba z ramienia Instytutu oraz dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ - Dziekan Wydziału Chemii UŁ. Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-badawcza pomiędzy jednostkami w zakresie badań materiałów opartych na bazie polimerów oraz biopolimerów z wykorzystaniem materiałów odpadowych. Podpisanie porozumienia umożliwi stronom rozwój, zarówno pod kątem realizacji badań podstawowych jaki i prac wdrożeniowych.
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (obecnie Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych), to jednostka naukowa o ponad 65-letniej tradycji, prowadząca działalność badawczo-rozwojową o charakterze interdyscyplinarnym. Jednym z podstawowych zadań instytutu jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających znaczący wkład zarówno w naukę jak i gospodarkę. Instytut posiada bardzo bogate doświadczenie przy realizacji grantów finansowanych lub współfinansowanych przez różnorodne instytucje np.: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych. Większość projektów realizowanych jest we współpracy z przedsiębiorstwami. Instytut może pochwalić się realizacją ponad 130 innowacyjnych projektów: indywidualnych, celowych, rozwojowych, strategicznych, wdrożeniowych, a także międzynarodowych (w tym w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej). Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ to unikatowy projekt o ogromnym potencjale komercyjnym działającym w formule Science to Business. Z ośmioma tysiącami pracowników, 38 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w całej Polsce, jest trzecią największą siecią badawczą w Europie.
30 października 2019 r.
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Chemii
W dniu 27 września 2019 r. odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Chemii UŁ, która zgromadziła liczną grupę studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału. W uroczystości wzięli udział Pani Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ., prodziekani: dr hab. Rafał Głowacki, prof. UŁ, dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ, dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ oraz zaproszeni goście: Pani Prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. PŁ, Pani Prodziekan ds. studenckich Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Prof. dr hab. Izabela Witońska, Przewodnicząca Łódzkiego Oddziału PTChem dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi dr hab. Arkadiusz Chworoś, Prezes Firmy Witko Sławomir Witkowski oraz zaproszony wykładowca dr hab. Tomasz Pośpieszny, prof. UAM.
Spośród zaproszonych gości głos zabrała Pani Prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska. Rok Akademicki otworzyła swoim przemówieniem Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ. W swoim wystąpieniu Pani Dziekan podkreśliła między innymi, że w roku akademickim 2019/20 uruchomiony został nowy kierunek studiów Chemia materiałów i nanotechnologia, jest to pierwszy kierunek inżynierski na Wydziale Chemii UŁ. W dalszej części uroczystości zaprezentowano filmy promocyjne z udziałem tegorocznych magistrantów Wydziału Chemii przygotowane przez Biuro Promocji UŁ. Po projekcji filmów Pani Dziekan Sławomira Skrzypek wraz z Panią Prodziekan Bogną Rudolf wręczyły nagrodę SUPER PARTNER z RADY BIZNESU. Wyróżnienie to jest przyznawane przez Radę Wydziału Chemii w celu podkreślenia szczególnych zasług członka Rady Biznesu dla Wydziału Chemii UŁ. Pierwszym laureatem nagrody SUPER PARTNER jest firma Witko sp. z o.o., z którą Wydział Chemii UŁ współpracuje od 30 lat. Nagrodę odebrał Prezes Firmy Witko Pan Sławomir Witkowski.
Następnie odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I, oraz II stopnia. Uroczyste ślubowanie od studentów odebrał Prodziekan ds. studenckich dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ. Wykład inauguracyjny pt. Pasja i geniusz. Kobiety, które zasłużyły na Nagrodę Nobla wygłosił dr hab. Tomasz Pośpieszny, prof. UAM z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zapraszamy do galerii zdjęć.
30 września 2019 r.
25th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2019)

W dniach 15-18 września odbyło się w Łodzi 25th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2019). Organizatorami konferencji byli pracownicy Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz Katedry Chemii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja odbywała się pod auspicjami Central European Group for Separation Sciences, Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Honorowy patronat nad konferencją objęli prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz ich magnificencje rektorzy, prof. dr hab. Sławomir Wiak (PŁ) oraz prof. dr hab. Antoni Różalski (UŁ). Przewodniczącymi komitetu organizacyjnego byli dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ oraz prof. dr hab. Rafał Głowacki z naszego wydziału. Miejscem konferencji było Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu.
Sympozjum zgromadziło ponad 160 uczestników z całego świata, w tym z Polski, Włoch, Czech, Słowenii, Słowacji, Hiszpanii, Rumuni, Ukrainy, Austrii, Niemiec, Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Wykłady wygłosili wybitni specjaliści z zakresu technik rozdzielania, w tym m.in. prof. Oliver Schmitz, prof. Luigi Mondello, prof. Bogusław Buszewski, prof. Danilo Corradini, prof. Monika Waksmundzka-Hajnos, prof. Tadeusz Dzido, prof. Erwin Rosenberg czy prof. Michal Holčapek. Konferencja zakończyła się pełnym sukcesem, czego dowodem są liczne podziękowania płynące od uczestników przedsięwzięcia. Podkreślają Oni bardzo wysoki poziom naukowy jak również doskonałą organizację i trafnie dobrane imprezy towarzyszące. W ramach konferencji, na Wydziale Chemii UŁ odbyły się warsztaty z zakresu technik przygotowania próbek do analiz chromatograficznych wykorzystujących detekcję mas, które przeprowadziła firma Shim-Pol.
19 września 2019 r.
Profesor Janusz Zakrzewski laureatem Medalu im. Stanisława Kostaneckiego

W dniach 2-6 września odbył się w Warszawie 62 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Tegoroczny Zjazd był szczególnie uroczysty, gdyż odbył się w roku jubileuszu 100-lecia istnienia Towarzystwa Chemicznego. Wszystkie obrady odbywały się na terenie Politechniki Warszawskiej, miejsca podpisania aktu założycielskiego Towarzystwa.
Dla Wydziału Chemii UŁ był to szczególnie ważny Zjazd ponieważ jeden z pracowników Wydziału, Profesor Janusz Zakrzewski został uhonorowany Medalem im. Stanisława Kostaneckiego. Medal ten jest przyznawany, członkom Polskiego Towarzystwa Chemicznego, za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii organicznej.
Profesor Janusz Zakrzewski został zaproszony przez organizatorów do wygłoszenia wykładu plenarnego. Podczas wykładu p.t. Od kompleksów renu do fluoroforów pirenowych: blisko cztery dekady współpracy z chemikami francuskimi Profesor przybliżył tematykę swoich badań oraz osiągnięcia naukowe wynikające z wieloletniej współpracy polsko-francuskiej.
Gratulujemy Laureatowi i życzymy wielu sukcesów!
Nota biograficzna.
Prof. Janusz Zakrzewski - życiorys
Janusz Zakrzewski urodził się 28 lipca 1948r. w Łodzi.
 • W 1967 roku rozpoczął studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
 • W 1972 roku uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy dyplomowej pt.: Efekty soli w addycji nitrometanu do 4-metylocykloheksen-2-onu, wykonanej pod kierunkiem docent Zofii Madeja-Kotkowskiej. W tym samym roku rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Chemii Organicznej UŁ.
 • W latach 1973-74 odbył sześciomiesięczny staż naukowy w Uniwersytecie Leningradzkim w grupie prof. B.A. Jerszowa. Podczas tego pobytu zajmował się badaniem procesów tautomerycznych z wykorzystaniem spektroskopii NMR.
 • W 1979 roku uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy pt. Synteza i stereochemia wybranych 5,6- i 5,9-epoksy- pochodnych 6,7,8,9-tetrahydrobenzocykloheptenu, przygotowanej pod kierunkiem docent Zofii Kotkowskiej-Machnik.
 • W 1981 roku rozpoczął roczny staż podoktorski w Institut de Chimie des Substances Naturelles, CNRS w Gif-sur-Yvette (pod Paryżem) gdzie pod kierunkiem Hugh Felkina, zajmował się aktywacją wiązania C-H w alkanach za pomocą polihydrydo- kompleksów renu, irydu i rutenu oraz pi-kompleksami metali przejściowych ze związkami heterocyklicznymi. Do Institut de Chimie des Substances Naturelles w Gif-sur-Yvette wrócił w roku 1988, aby rozpocząć długoletnią współpracę z doktorem Charlem Giannottim w dziedzinie reakcji fotoutleniania alkanów katalizowanych polioksowolframianami, która trwała aż do połowy lat dziewięćdziesiątych.
 • W 1990 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy zatytułowanej "Zastosowania polihydrydo-kompleksów renu i irydu w syntezie organicznej".
 • W roku 1996 rozpoczął bardzo owocną współpracę z profesorem Gérardem Jaouenem z Ecole Nationale Superieure de Chimie de Paris: Laboratoire de Chimie Organometallique. Rok później rozpoczęła się, trwająca w zasadzie do dziś, współpraca z Ecole Normale Superieure de Cachan: PPSM Laboratoire de Photophysique and Photochimie Supramoleculaires et Macromoleculaires którym kierował wówczas prof. Jacques Delaire, a następnie prof. Keitaro Nakatani. Współpraca z ośrodkiem w Cachan zaowocowała istotnymi odkryciami w dziedzinie fotofizycznych badań nad pochodnymi ferrocenu, fosfaferrocenu i azaferrocenu (z uwzględnieniem optyki nieliniowej).
Obszar zainteresowań badawczych prof. Janusza Zakrzewskiego obejmuje również badania nad nowymi elektrofilowymi reakcjami ferrocenu, które mają na celu uproszczenie istniejących procedur syntetycznych oraz zminimalizowanie ich negatywnego wpływu na środowisko. Badania te zostały niedawno rozszerzone na piren, co doprowadziło do otrzymania szeregu nowych fluoroforów. Badania te prowadzone są we współpracy z PPSM z Dr. Remi Métivier i Clémence Alain. Oprócz wspomnianych kontaktów z francuskimi ośrodkami badawczymi, prof. Janusz Zakrzewski współpracował również z profesorem Jackiem Silverem z University of Greenwich (widma Mössbauera pochodnych azaferrocenu).
 • W 1999 roku dr hab. Janusz Zakrzewski otrzymał tytuł naukowy profesora.
 • W latach 1997-2014 profesor Janusz Zakrzewski kierował Katedrą Chemii Organicznej Uniwersytetu Łódzkiego.
Profesor Janusz Zakrzewski wypromował kilkudziesięciu magistrów i 12 doktorów. Czterech spośród nich uzyskało stopień doktora habilitowanego i rozwija swoje samodzielne kariery naukowe. Wielu jego współpracowników odbyło staże naukowe w ośrodkach we Francji, które wcześniej odwiedzał osobiście prof. Janusz Zakrzewski.
Profesor Janusz Zakrzewski jest współautorem około 160 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wyniki swoich badań wielokrotnie prezentował na konferencjach naukowych oraz podczas wizyt na uniwersytetach w Giessen, Monachium, Paryżu, Cachan, Dublinie, Greenwich i Denton (USA).
16 września 2019 r.
Konferencja European Meeting on Physical Organic Chemistry 2019
W dniach 3-7 czerwca 2019 r. w Spale odbyła się międzynarodowa konferencja European Meeting on Physical Organic Chemistry (EMPOC-2019), której organizatorem był Wydział Chemii UŁ. W czasie obrad wygłoszonych zostało 14 wykładów na zaproszenie, 14 referatów oraz 15 krótkich prelekcji. Wśród aktywnych uczestników byli naukowcy z krajowych uczelni oraz ośrodków badawczych a także zaproszeni goście z następujących ośrodków zagranicznych: Universidad Nacional del Litoral (Argentyna), Roskilde University (Dania), Tallinn University of Technology (Estonia), Centre d'Études Nucléaires de Grenoble, (Francja), Universitat de Girona (Hiszpania), Vrije Universiteit Amsterdam (Holandia); Ulm University (Niemcy), St. Petersburg State University (Rosja), University of Pannonia (Węgry).
Tematyka konferencji związana była z szeroko rozumianą chemia fizyczną i obejmowała zagadnienia z dziedziny badań strukturalnych, analizy oddziaływań międzycząsteczkowych, chemii materiałowej, analizy właściwości fizycznych nowych mieszanin cieczy i roztworów, syntezy organicznej oraz inżynierii kryształów. Podczas i po konferencji uczestnicy podkreślali bardzo wysoki poziom naukowy, jak również doskonałą atmosferę spotkania. Zawdzięczamy to pracy komitetów naukowego oraz organizacyjnego.
W skład tego ostatniego wchodzili następujący pracownicy naszego Wydziału: prof. dr hab. Marcin Palusiak, dr Małgorzata Domagała, dr hab. Agnieszka Rybarczyk-Pirek, dr Zdzisław Kinart, mgr Marta Adamiak, mgr Kinga Wzgarda-Raj. Sukces zachęcił nas do kontynuacji organizacji konferencji EMPOC w następnych latach.
7 lipca 2019 r.
ZAKOŃCZENIE X EDYCJI AKADEMII CIEKAWEJ CHEMII
W dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 16.30 w auli im. Anny Chrząszczewskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu Chemicznego oraz dyplomów uczestnikom Akademii Ciekawej Chemii. Laureatkami Konkursu Chemicznego zostały: I miejsce - Anna Madej z I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, II miejsce - Karolina Nowak z Pijarskiego LO Królowej Pokoju w Łowiczu, III miejsce - Magdalena Sobczak z XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi. Na uroczystości obecni byli Pani Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ przewodnicząca łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBN PAN, właściciel firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek, przedstawicielka firmy WITKO Angelika Braun, uczniowie, nauczyciele, pracownicy Wydziału Chemii oraz Rada Programowa ACCh (prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak, dr Mariola Tkaczyk, dr Anna Wrona-Piotrowicz oraz dr Paweł Urbaniak). Laureaci Konkursu Chemicznego otrzymali nagrody (między innymi miniwieżę, karty podarunkowe, zestawy kosmetyków, książki, notatniki, długopisy oraz gadżety z logami sponsorów), które ufundowane były przez Dziekana Wydziału Chemii oraz firmy: Delia Cosmetics, THETA Doradztwo Techniczne, WITKO, a także Łódzkiego Kuratora Oświaty, Polskie Towarzystwo Chemiczne i Program MŁODZI W ŁODZI - Urząd miasta Łodzi.
Wszystkim Laureatom gratulujemy.
Zobacz zdjęcia z uroczystości.
19 czerwca 2019 r.
Mgr Konrad Rudnicki, doktorant naszego Wydziału nagrodzony prestiżową nagrodą International Society of Electrochemistry
Mgr Konrad Rudnicki, doktorant w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ, który swoją rozprawę doktorską przygotowuję pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Sławomiry Skrzypek znalazł się wśród laureatów nagrody "Travel Award" Dywizji 1 "International Society of Electrochemistry". Nagroda ta przyznawana jest na podstawie dorobku naukowego i osiągnięć młodych naukowców prowadzących badania w obszarze elektrochemii. Laureatami w tym konkursie jest 5 doktorantów z całego świata, w tym roku jednym z nich jest mgr Konrad Rudnicki. Uroczyste wręczenie dyplomu i nagrody pieniężnej odbędzie się w sierpniu podczas "70th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry" w Durbanie (Południowa Afryka). W trakcie tej konferencji doktorant naszego Wydziału wygłosi komunikat ustny zatytułowany "Ion Transfer Voltammetry for Analytical Screening of Veterinary Drugs at the Miniaturized Water - Oil Interface".
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
13 czerwca 2019 r.
Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej
www.chemia.uni.lodz.pl
XIIth International Mini-Symposium on Current Problems of Organic Chemistry
'Advances in the Chemistry of Carbenes - Synthesis, Structure and Applications'
W dniach 23-24 maja 2019 r. na Wydziale Chemii odbyło się doroczne 'International Mini-Symposium on Current Problems of Organic Chemistry'. Zorganizowane po raz dwunasty spotkanie naukowców z kraju i z zagranicy dotyczyło szeroko rozumianej chemii karbenów, a w szczególności ich syntezy, struktury i zastosowań w różnych działach nauk chemicznych. Łódzki ośrodek naukowy znany jest w kraju i za granicą nie tylko z prowadzonych od wielu lat badań w zakresie syntezy związków heteroatomowych, lecz także prowadzi się w nim badania związane z chemią karbenów. Zaprezentowane zostały osiągnięcia zaproszonych gości w zakresie prowadzonych aktualnie badań nad karbenami oraz ich możliwym zastosowaniem w chemii materiałowej, biologii i naukach pokrewnych. Program sympozjum obejmował prezentacje dziewięciu zaproszonych wykładów, z których cztery zostały przedstawione przez naukowców z uczelni krajowych (z Łodzi, Torunia i Warszawy) oraz pięć kolejnych przez naukowców z uczelni zagranicznych, takich jak Uniwersytety w Belgii (Lige), Francji (Montpellier, Strasbourg), Niemczech (Giessen) i Rosji (Saint-Petersburg). Obradom przewodniczyli profesorowie krajowi i zagraniczni: Józef Drabowicz (CBMiM PAN, Łódź), Alexander Khlebnikov (University of Saint Petersburg), Karol Grela (IChO PAN, Warszawa) oraz Heinz Heimgartner (University of Zurich). Uczestnikami konferencji byli także doktoranci, studenci oraz pracownicy naukowi UŁ.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Prof. Grzegorz Mlostoń oraz Sekretarz dr hab. Jarosław Romański dziękują wszystkim za pomoc w organizacji i udział w Mini-Sympozjum. Sponsorami tegorocznego sympozjum były Odział Łódzki PAN, Odział Łódzki PTChem oraz firmy Alchem, Trimen oraz Witko.
27 maja 2019 r.
III Wieczór Naukowców w Korczaku
Już po raz trzeci II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu zaprosiło przedstawicieli naszego wydziału do udziału w "Wieczorze Naukowców w Korczaku". Impreza odbyła się 16 maja 2019 roku, w pomieszczeniach organizującego ją liceum. Wieczór Naukowców był skierowany do młodzieży szkolnej zamieszkującej Wieluń oraz powiat wieluński.
Szkoła dysponuje dobrze przygotowanym do zajęć z chemii pomieszczeniem laboratoryjnym. Stąd oczywiste było, że w ramach "wieczoru" poprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe. Uczniowie zostali podzieleni na grupy piętnastoosobowe. W trakcie uczniowie mogli samodzielnie wykonać szereg eksperymentów chemicznych z chemii ogólnej oraz analitycznej. Zajęcia, jak zwykle, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony zarówno uczniów jak i nauczycieli.
Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, że były one prowadzone przez dr. Pawła Urbaniaka, mgr Annę Fenyk oraz mgr Paulinę Borgul, która jest absolwentką organizującego "wieczór" liceum.
Zobacz zdjęcia z imprezy!
21 maja 2019 r.
Juwenaliowe zwycięstwa reprezentantów Wydziału Chemii i III roku chemii

W juwenaliowym turnieju siatkówki o puchar Rektora UŁ zwycięstwo odniosła reprezentacja naszego Wydziału w składzie: prof. Jarosław Grobelny, dr Krzysztof Prawicki, Izabela Wasiak, Kamil Widerski, wzmocniona kolegami z Wydziału Fizyki i IS. Nasza ekipa wygrała 5 meczów i zakończyła turniej bez porażki.
Julia Kurasik z I roku chemii uczestnicząca w zawodach pływackich zdobyła brązowy medal na dystansie 100 m stylem dowolnym.
W rozegranym też juwenaliowo III Turnieju o Puchar Dziekana Wydziału Chemii zwyciężyła reprezentacja studentów III roku chemii po wygranej w meczu finałowym z reprezentacją pracowników, doktorantów i magistrantów 2:1 (15:6, 11:15, 15:8).
Za MVP turnieju została uznana studentka I roku Zuzanna Sykulska.
Gratulujemy i oczekujemy na powtórzenie sukcesu za rok.
Wyniki
Eliminacje:
II rok chemii pracownicy, doktoranci, magistranci - 0:2 ( 8:15, 11:15)
I rok chemii III rok chemii - 0:2 (13:15, 10:15)
Mecz o III miejsce
II rok chemii I rok chemii - 2:0 (15:6, 15:11)
Mecz o I miejsce i puchar
III rok chemii pracownicy, doktoranci, magistranci - 2:1 (15:6, 11:15, 15:8)
20 maja 2019 r.
Jubileuszowa 50. Ogólnopolska Szkoła Chemii "50 twarzy chemii",
Jubileuszowa 50. Ogólnopolska Szkoła Chemii "50 twarzy chemii", organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Chemików UŁ, dobiegła końca. Spotkaliśmy się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym INWEST między 30 kwietnia a 04 maja w Smardzewicach. W konferencji udział wzięło 100 uczestników z ośrodków akademickich od Szczecina aż po Rzeszów. Podczas 50. Ogólnopolskiej Szkoły Chemii mieliśmy okazję wysłuchać następujących wykładów zaproszonych gości:
 • mgr inż. Tomasz Holband i mgr inż. Adam Szelążek "Narodziny ASSChemu czyli 25 lat Szkół Chemii";
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz "Piękno krystalografii białek";
 • prof. nadzw. dr hab. Rafał Wiglusz "Nanotechnologia w zastosowaniach biomedycznych";
 • dr Marta Dudek "Przewidywanie struktur krystalicznych nadzieją dla przemysłu farmaceutycznego?";
 • dr Emilia Tomaszewska "Synteza nanocząstek metalicznych do zastosowań w aplikacjach biomedycznych";
 • prof. Luca Sancineto "Walking on the moon: my research on Selenium Chemistry".
Niezmiernie miło nam zaprosić na 51. Ogólnopolską Szkołę Chemii "Władcy chemii" organizowaną przez Koło Naukowe Chemików "Jeż" UWr oraz Koło Naukowe Wydziału Chemii "Allin" PWr.
11 maja 2019 r.
VII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii - 2019
W dniach 09-10 maja 2019 roku na Wydziale Chemii UŁ odbędzie się konferencja naukowa "VII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii", która jest wspólną inicjatywą doktorantów środowiska łódzkiego: Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.
Podczas VII ŁSDCh, swoimi wykładami podzieli się z nami pięciu znakomitych wykładowców: prof. dr hab. inż. Karol Grela (Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk), prof. dr hab. Marcin Opałło (Instytut Chemii Fizycznej PAN), dr Kamila Borowczyk (Uniwersytet Łódzki), dr Anna Zawadzka (Uniwersytet Warszawski) oraz dr Jarosław Panek (Uniwersytet Wrocławski).
W tym roku po raz pierwszy językami konferencji będzie zarówno język polski, jak i angielski! Serdecznie zachęcamy do przygotowywania wystąpień w języku angielskim.
Mamy nadzieję, że nadchodząca siódma edycja zachowa tę tradycję i będzie tak samo udana jak poprzednie ŁSDCh.
Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.chemia.uni.lodz.pl/lsdch/ Zapraszamy również do odwiedzenia funpagea na Facebooku: "Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii" Serdecznie zapraszamy!
20 lutego 2019 r.
Mgr Katarzyna Kaczmarek, doktorantka naszego Wydziału otrzymała brązowy medal za najlepszy plakat naukowy.
Mgr Katarzyna Kaczmarek, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Łódzkich Uczelni Publicznych "InterChemMed" w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ, otrzymała brązowy medal za najlepszy plakat naukowy K. Kaczmarek, A. Leniart, S. Skrzypek "Materiały ceramiczne stosowane w stomatologii - właściwości i metody badawcze", który prezentowała na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej INNOWACJE W PRAKTYCE w Lublinie 4-5 kwietnia 2019 r.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
15 kwietnia 2019 r.
X Sesji Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików
4 czerwca 2019 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej odbędzie się X jubileuszowa Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików.
Patronat nad Sesją objął JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. Sławomir Wiak. Sesja jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną na terenie Łodzi.
Więcej informacji na stronie: http://sesjachemikow.p.lodz.pl
3 kwietnia 2019 r.
Nagrody Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk 2019
Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk na swoim posiedzeniu w dniu 20 marca 2019 roku rozpatrzyło wnioski nadesłane na konkurs "NAJLEPSZE PRACE DOKTORSKIE '2019". Przyznano pięć równorzędnych nagród finansowanych przez firmy Polygen, MS Spektrum, LGC Standards, Perlan Technologies oraz Witko. Z satysfakcją informujemy, że spośród pięciu nagrodzonych prac, dwie powstały na naszym Wydziale!
Jedną z laureatek konkursu została Pani dr Justyna Węgiel, która wykonała pracę doktorską zatytułowaną Wytwarzanie i zastosowanie ceramicznych elektrod węglowych do oznaczania wybranych związków biologicznie czynnych pod kierunkiem dr hab. Sławomiry Skrzypek, prof. UŁ i została wyróżniona nagrodą firmy Polygen w kategorii najlepsza rozprawa z chemii analitycznej.
Drugą laureatką została Pani dr Justyna Piechocka, która za rozprawę zatytułowaną Wysokosprawna chromatografia cieczowa wybranych pochodnych endogennych tioli otrzymała nagrodę w kategorii najlepsza praca związana z rozwojem technik rozdzielania, ufundowaną przez firmę Perlan Technologies. Promotorem w rozprawie był prof. dr hab. Rafał Głowacki.
Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas inauguracji 25th International Symposium on Separation Sciences, które odbędzie się w Łodzi w dniach 15-18 września br., i którego współorganizatorem jest nasz Wydział.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
3 kwietnia 2019 r.
Studencka Konferencja Naukowa z cyklu "MŁodzi Zdolni"
"W dniu 20 lutego 2019 roku na Wydziale Chemii odbyła się pierwsza, studencka konferencja naukowa z cyklu "MŁodzi Zdolni". W konferencji wzięli udział studenci różnych kierunków, studiujący m.in. w Łodzi, Wrocławiu, Warszawie czy Gdańsku. Szczególne zainteresowanie audytorium wzbudziły zaprezentowane wykłady pochodzące z różnych obszarów nauki w tym: "Czy przegramy walkę z chorobami infekcyjnymi?" prof. dr hab. Eligii Szewczyk (zaprezentowany przez dr Magdalenę Grażul), "Rodzaje błędów językowych w tekstach naukowych" dr Izabeli Różyckiej oraz "Smog - cichy zabójca" prof. dr hab. Witolda Ciesielskiego.
Organizatorzy pragną podziękować uczestnikom za aktywność i (niespotykany wśród starych konferencyjnych wyjadaczy ;) ) entuzjazm podczas sesji posterowej.
Komitet Naukowo-Organizacyjny w kategorii "Najlepsze wystąpienie konferencyjne" postanowił przyznać nagrodę główną Panu Dawidowi Drozdowskiemu oraz dodatkowo wyróżnić Panie: Martę Podgórny oraz Monikę Pikuzińską.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałe, wyjątkowe, mądre i bardzo kolorowe prezentacje.
Szczególne podziękowania, zarówno za wsparcie organizacyjne, merytoryczne jaki i finansowe, kierujemy także do władz Wydziału Chemii.
Do zobaczenia za rok!"
8 marca 2019 r.
X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DYDAKTYKÓW CHEMII NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
W dniach 16 17 luty 2019 roku w Sali Rady Wydziału Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się X Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Chemii Nauczanie Chemii dla Potrzeb Nowoczesnego Społeczeństwa. Organizatorami Konferencji była Sekcja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki. Celem naszego weekendowego spotkania była refleksja oraz dyskusja nad potrzebami oraz nowymi możliwościami wsparcia uczniów w szkole oraz doktorantów opierających swoje badania o edukacje dydaktyczne.
Konferencja zgromadziła wielu Polskich Dydaktyków (Profesorów, Doktorów oraz czynnych Nauczycieli). Były to osoby czynnie działające w strefie rozwoju młodzieży oraz nauk chemicznych i częściowo fizycznych. Konferencję otworzyła Honorowa Przewodnicząca Sekcji Dydaktycznej PTCh prof. Hanna Gulińska oraz obecny przewodniczący Sekcji Dydaktycznej PTCh prof. Robert Zakrzewski. Podkreślili oni konieczność uwzględniania nowej podstawy programowej w określonych celach kształcenia jak i udoskonalenia możliwości technologicznych w szkołach i placówkach dydaktycznych. Tematy paneli dyskusyjnych, którym przewodniczyli różni dydaktycy, opierały się na współczesnych problemach szkolnictwa wyższego jak standardowego. Organizatorami pomocniczymi konferencji byli Pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii oraz Doktoranci.
Podczas naszego spotkania mogliśmy wyjaśnić wiele kwestii, które nurtują młode pokolenie, które chciałoby kształcić się w dyscyplinach nauk dydaktycznych. Otwarta i szczera rozmowa pozwoliła znaleźć nam ciekawe rozwiązania dotyczące zainteresowania młodzieży dziedzinami przyrodniczymi, poprzez spotkania uniwersyteckie, otwarte dialogi jak i gry dydaktyczne. Jesteśmy dumni, że konferencja ta, którą mogliśmy odnowić na naszym wydziale po 10 latach cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród nauczycieli szkolnych jak i akademickich.
17 lutego 2019 r.
Dr Anna Wieczorek-Błauż odbędzie roczny staż na Uniwersytecie w Auckland w Nowej Zelandii.
Badania nad metaloorganicznymi związkami, które mogą przyczynić się do ograniczenia zjawiska oporności wielolekowej w terapii antynowotworowej przeprowadzi na Uniwersytecie w Auckland w Nowej Zelandii dr Anna Wieczorek-Błauż z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
W swojej pracy dr Wieczorek-Błauż skupi nad określeniem mechanizmu działania nowych metaloorganicznych pochodnych popularnego leku przeciwnowotworowego - paklitaxelu.
Badaczka z Katedry Chemii Organicznej UŁ jest laureatką Programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Dzięki przyznanemu stypendium odbędzie roczny staż na nowozelandzkiej uczelni.
Dr Wieczorek-Błauż podkreśla, że jednym z wyzwań współczesnej nauki jest poszukiwanie związków, które są niezbędne do przezwyciężenia ograniczeń stosowanych obecnie metod leczenia. Wśród tych ograniczeń wymienia m.in. działania niepożądane oraz wrodzoną lub nabytą oporność na działanie dostępnych chemoterapeutyków. Czytaj więcej...
10 lutego 2019 r.
Mgr Iwona Drelich laureatką konkursu "Ekologiczny magister i doktor"
Laureatką V edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została absolwentka kierunku Analityka chemiczna Pani mgr Iwona Drelich. Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.
Nagrodzona praca magisterska pt. ,,Oznaczanie hormonów za pomocą GC/MS w wodach powierzchniowych została wykonana w Pracowni Zagrożeń Środowiska Wydziału Chemii pod kierunkiem dr. Dominika Szczukockiego, opiekunem pracy była mgr Karolina Czarny. Badania zostały przeprowadzone dzięki pozyskaniu środków finansowych w pierwszej edycji Studenckich Grantów Badawczych przyznawanych przez Uniwersytet Łódzki.
Komisja Konkursowa doceniła aplikacyjny charakter pracy i możliwość wykorzystania opracowanej metody podczas prowadzenia rutynowych badań stężeń hormonów steroidowych w zbiornikach wodnych w Polsce i uznała ją, jako najlepszą pracę z dziedziny ochrony bioróżnorodności pod względem naukowym i praktycznym w obszarze nauk przyrodniczych.
Z okazji 25-lecia WFOŚiGW w Łodzi 18 grudnia 2018 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbyła się uroczysta gala podsumowująca dotychczasową działalność Funduszu. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu.


Pani Iwonie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
2 stycznia 2019 r.
ZŁOTY MEDAL i Nagroda Specjalna na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Projektowania KIDE 2018 na Tajwanie za projekt opracownay w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
W dniach 07 - 09 grudnia 2018 r. w Kaohsiung (Tajwan) odbyły się Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Projektowania KIDE 2018, na których ZŁOTY MEDAL oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ (Toronto - Canada International Society of Innovation and Advanced Skills) otrzymał projekt pt. "Sposób separacji komponentów odpadowych blisterów farmaceutycznych" (A method of separation of waste components of pharmaceutical blisters), finansowany z projektu "Inkubator Innowacyjności +" (W_12_UŁ, uchwała nr 30/2017/PII+ z dnia 16.11.2017 r.) i realizowany przez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Autorami wynalazku są naukowcy z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ: prof. nadzw. Marek Zieliński, prof. nadzw. Sławomira Skrzypek, dr Ewa Miękoś i dr Dominik Szczukocki.
Czytaj więcej o nagrodzonym wynalazku!
Uniwersytet Łódzki na Targach w Kaohsiung (Tajwan) reprezentowany był przez przedstawiciela Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Panią mgr Karinę Kołodziejczyk (Doktorantka prof. M. Zielińskiego) i przedstawiciela Centrum Transferu Technologii UŁ Panią dr Agnieszkę Zalewską.
14 grudnia 2018 r.
Wyjazdy zagraniczne na studia i praktyki
Rekrutacja 2020/21 ruszyła !!!
Składanie wniosków w systemie USOSweb 13.01.2020 godz.12:00 - 17.02.2020 godz. 12:00
Kraje do których możesz wyjechać
Chorwacja: Zagrzeb
Cypr: Nikozja
Czechy: Praga, Brno, Pardubice
Estonia: Tallin
Finlandia: Oulu
Francja: Paryż, Montpellier, Pau, Brest
Hiszpania: Girona, Kadyks, Madryt
Litwa: Wilno
Macedonia: Skopje
Niemcy: Oldenburg, Giessen, Jena
Portugalia: Aveiro
Słowacja: Koszyce
Szwecja: Sztokholm
Turcja: Ankara, Canakkale, Denizli, Stambuł, Izmir, Karaman
Pomożemy
Masz pytania, wątpliwości?
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS+,
dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ
dyżur czw. 10.30-12:00 dziekanat bogna.rudolf@chemia.uni.lodz.pl
Zespół ds. mobilności studentów:
dr Joanna Skiba, joanna.skiba@chemia.uni.lodz.pl
dr Beata Pasternak, beata.pasternak@chemia.uni.lodz.pl
dr Mariola Brycht, mariola.brycht@chemia.uni.lodz.pl
dr Barbara Burnat, barbara.burnat@chemia.uni.lodz.pl
dr Andrzej Leniart, andrzej.leniart@chemia.uni.lodz.pl
dr Łukasz Półtorak, lukasz.poltorak@chemia.uni.lodz.pl
OFERTY PRACY
The Eiffel Scholarship
Szansa na stypendia Eiffel
Czytaj więcej!
Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS.
Do 15 stycznia 2020 trwa nabór sieci akademickich 2020/2021. Do 3 lutego 2020 istnieje możliwość składania wniosków/projektów szkół letnich i intensywnych kursów 2019/2020. Więcej informacji na stronie.
ogłosiła nabór wniosków w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej. Program skierowany jest do doktorantów polskich jednostek naukowych i umożliwia realizowanie części pracy doktorskiej w najlepszych ośrodkach zagranicznych. Termin składania wniosków upływa 18 grudnia 2019 o godz. 15:00 czasu polskiego. Czytaj więcej na stronie internetowej.
 • Dzięki programowi Erasmus+ od wielu lat studenci UŁ mają okazję poznać inne kultury poprzez wyjazdy stypendialne. Dają one możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności oraz studiowania w środowisku międzynarodowym. Wyjazd w ramach programu ERASMUS+ powoduje, że granice przestają istnieć. Mobility go ahead!
Informacje na temat rekrutacji na wyjazdy Erasmus +
dla pracowników akademickich
Spała, 3-7.06.2019
EIT FOOD ogłosiło nabór na płatne staże dla studentów/doktorantów/młodych doktorów (1350 Euro miesięcznie dla studenta i 2000 Euro miesięcznie dla doktoranta/młodego doktora) zainteresowanych sektorem agri-food.
Więcej informacji, brochure-candidates.
XIIth International
Mini-Symposium
Studenckie Granty Badawcze UŁ

Wypadek w pracy?

Nagroda Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
Regulamin Nagrody, Formularz Zgłoszeniowy.

Program 'Staż na Start' w nowoczesnej firmie kosmetycznej skierowany jest do studentów naszego Wydziału kierunku: chemia kosmetyczna (II i III rok studiów I stopnia oraz I i II rok studiów II stopnia).
Czytaj więcej.

Wykłady
członków Rady Biznesu

Studenci naszego Wydziału mogą korzystać z KREATORA KARIERY!
Kompleksowego Systemu Wsparcia Studentów UŁ na Rynku Pracy
http://biurokarier.uni.lodz.pl/kreatorkariery/
W zakładce - "Informacje dla studentów" znajdują się ważne informacje o stażach!

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
Tym osobom, które jeszcze tego nie uczyniły uprzejmie przypominam o możliwości ubezpieczenia się w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW), na warunkach specjalnie wynegocjowanych dla studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni. Obecnie ubezpieczyć się można wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.nnw-studentow.pl , na której znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat tego ubezpieczenia. Opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2016r. zapewnia ochronę za cały rok akademicki 2016/2017; jeżeli natomiast wpłata zostanie dokonana po tym terminie, ubezpieczenie obowiązuje od daty wpływu składki na konto NAU Broker do dnia 30.09.2017r.

Zostań
wolontariuszem

w projekcie "Razem z Rodziną"!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Razem z Rodziną". W ramach projektu będą kierowani do rodzin zastępczych wolontariusze, którzy będą pomagali dzieciom w nauce, a rodzicom w organizacji czasu wolnego wspierając tym samym prawidłowe wypełnianie opiekuńczo-wychowawczych funkcji rodziny. Studenci, którzy chcieliby zostać wolontariuszami proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi. http://www.mops.lodz.pl/index.php/razem-z-rodzina

Nr projektu: POIS.13.01-00-005/08
"Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"


Wartość projektu: 102.077.264,91 zł
Realizacja : 2009-2012
www.pois.gov.pl

WYBORY 2016

obsługa witryny - Jarosław Wyrozębski