Uchwały Rady Wydziału

Data Uchwały w sprawie:
 • nadania dr Tomaszowi Pospiesznemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • nadania dr Waldemarowi Tejchmanowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • nadania dr inż. Markowi Zielińskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • zatwierdzenia programu Międzyobszarowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
 • Zmiany zasad rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Chemii UŁ
 • zatwierdzenia tematów prac dyplomowych (licencjackich), które będą wykonywane w roku akademickim 2015/2016
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Waldemara Tejchmana w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Justyny
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Łukasza Szczupaka w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia, specjalności chemia organiczna powołania promotora, oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • przyjęcia sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału Chemii za rok 2015
 • zmiany Międzywydziałowych Studiów Matematyczno - Przyrodniczych na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno - Przyrodnicze, zatwierdzenia programów ramowych i regulaminu tych Studiów
 • zmiany efektów kształcenia na studiach I i II stopnia kierunku "Chemia" specjalność: "Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów"
 • zmiany planów studiów na studiach II stopnia
 • wymiaru godzin nauki języka obcego na studiach niestacjonarnych
 • zmiany planu zajęć na niestacjonarnych studiach I i II stopnia
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Artura Stępniaka
 • wystąpienia z wnioskiem o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ z grupy młodych pracowników do 35 roku życia
 • wystąpienia z wnioskiem o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ skierowana do doktorantów
 • zatwierdzenia wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia
 • uchylenia "Regulaminu wyróżniania prac dyplomowych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Marka Zielińskiego w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Moniki Nowak w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia, powołania promotora, promotora pomocniczego oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • zatwierdzenia wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia Rada Wydziału Chemii UŁ akceptuje i zatwierdza zmiany wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Marcinowi Rosowskiemu
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Monice Wyszczelskiej - Rokiel
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Beacie Tkacz-Szczęsnej
 • wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Marioli Brycht
 • zmian w regulaminie wyróżnień prac doktorskich
 • zgody Rady Wydziału na prowadzenie niektórych wykładów kursowych na Wydziale Chemii w roku akademickiego 2015/2016 przez pomocniczych pracowników naukowych ze stopniem doktora
 • zatwierdzenia tematów prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Chemii w roku akademickim 2015/2016
 • korekty budżetu na rok 2015
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Jolanty Robak
 • wniosków o przyznanie Medali "Za chlubne studia" absolwentkom Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2014/2015
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Marcinowi Sendeckiemu
 • zmiany programów studiów i siatek godzin studiów I i II stopnia na Wydziale Chemii UŁ
 • powołania koordynatora studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia na Wydziale Chemii UŁ
 • poparcia wniosku o Stypendium Ministra dla Pana mgr Szymona Jarzyńskiego
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Joannie Marcie Skiba
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Piotrowi M. Zagórskiemu
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Magdalenie Kindze Tyczyńskiej
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marty Joanny Krawczyk, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Justyny Stachniuk, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Marioli Brycht
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Ewelinie Socha
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Pawłowi Tokarzowi
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Moniki Wyszczelskiej-Rokiel
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marii Rodriguez Moya, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału Chemii w roku akademickim 2015/2016
 • zamknięcia przewodu doktorskiego
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Beaty Tkacz-Szczęsnej
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marcina Rosowskiego
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Pawła Tokarza
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Piotra M. Zagórskiego
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzynie Abramczyk, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Izabela Szulc, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej Pani Anny Karmanowicz wykonywanej na Wydziale Chemii w roku akademickim 2014/2015
 • powołania studiów podyplomowych "Chromatografia i techniki pokrewne we współczesnej analizie" i zatwierdzenia jego programu studiów od roku akademickiego 2015/2016
 • akceptacji nowego programu studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi" od roku akademickiego 2015/2016
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marioli Brycht
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Skiby
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Sochy
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marcina Sendeckiego
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Tyczyńskiej
 • zmiany tematów prac magisterskich
 • powołania studiów podyplomowych "Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych" i zatwierdzenia jego programu studiów od roku akademickiego 2015/2016
 • nadania dr Magdalenie Małeckiej stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Kindze Kądziole
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Agnieszce Matusiak
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anety Wróblewskiej, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • zatwierdzenia tematów prac dyplomowych (licencjackich) wykonywanych na Wydziale Chemii w roku akademickim 2014/2015 przez studentów studiów I stopnia
 • zmiany tematu pracy magisterskiej
 • zatwierdzenia "Systemu ustalania wartości punktowej ECTS dla przedmiotów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"
 • powołania kierunku "Nauczanie chemii" i zatwierdzenia jego programu studiów od roku akademickiego 2015/2016
 • zatwierdzenia planów studiów na Wydziale Chemii UŁ od roku akademickiego 2015/2016
 • zasad przyjęć na pierwszy rok Studiów Doktoranckich Chemii w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Chemii UŁ
 • zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Anety Wróblewskiej
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Aleksandrze Grali
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marioli Brycht, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wystąpienia z wnioskiem o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ z grupy młodych pracowników do 35 roku życia
 • wystąpienia z wnioskiem o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ skierowaną do doktorantów
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiegoza rok 2014
 • podwyższenia przelicznika za zajęcia w języku obcym na Wydziale Chemii UŁ
 • zgody Rady Wydziału na ryczałtowe rozliczenie opieki nad studentem wykonującym eksperymentalną część pracy dyplomowej
 • zgody Rady Wydziału na ryczałtowe rozliczenie prowadzenia specjalizacyjnego seminarium doktoranckiego
 • zgody Rady Wydziału na ryczałtowe rozliczenie opieki nad studentem, uczestnikiem europejskiego programu dydaktycznego
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Małeckiej w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Matusiak
 • zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Marioli Brycht
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Jolancie Robak, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joannie Skiba, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • nadania dr Grażynie Chwatko stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • nadania drowi Stanisławowi Porwańskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Kingi Kądzioły
 • wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Beaty Olszewskiej
 • wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Justyny Dominikowskiej
 • zatwierdzenia zarządzenia dziekana dotyczącego zmiany zarządzenia o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • zatwierdzenia zarządzenia dziekana dotyczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Katarzynie Kośli
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Michałowi Piotrowiczowi
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Grali
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Paulinie Furmaniak, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Monice Wyszczelskiej-Rokiel, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Paulinie Grzelak, powołania promotora i promotora pomocniczego oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Monice Stefaniak, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Rafałowi Flamholcowi, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marcinowi Rosowskiemu, powołania promotora i promotora pomocniczego oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • zmiany promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Anny Wieczorek
 • wniosku o przyznanie Medalu "Za chlubne studia" dla Pani Agaty Katarzyny Zawadzkiej absolwentki Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2013/2014
 • wniosku o przyznanie Medalu "Za chlubne studia" dla Pani mgr Dominiki Białek absolwentki studiów II stopnia Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2013/2014
 • wniosku o przyznanie Medalu "Za chlubne studia" dla Pani mgr Justyny Kowalczyk absolwentki studiów II stopnia Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2013/2014
 • wniosku o przyznanie Medalu "Za chlubne studia" dla Pani mgr Róży Hamery absolwentki studiów II stopnia Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2013/2014
 • zgody Rady Wydziału na prowadzenie niektórych wykładów kursowych na Wydziale Chemii w roku akademickiego 2014/2015 przez pomocniczych pracowników naukowych ze stopniem doktora
 • powołania kierownika specjalizacji na kierunku Chemia
 • zmiany Uchwały RW Chemii z dnia 25.09.2013 dotyczącej ustalenia formy egzaminu licencjackiego
 • zatwierdzenia wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia
 • korekty w siatce godzin na specjalności "Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów" - studia I stopnia
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Justynie Dominikowskiej
 • wszczęcia mgr Paulinie Pipiak przewodu doktorskiego, powołania promotora, promotora pomocniczego oraz skierowania do komisji I
 • określenia możliwości ubiegania się od pierwszego semestru na studiach drugiego stopnia o indywidualny plan studiów i program kształcenia (IPS)
 • podziału studentów I roku kierunku chemia na specjalności po I semestrze
 • poparcia wniosku o stypendium ministra dla Pani mgr Joanny Skiby
 • poparcia wniosku o stypendium ministra dla Pani mgr Marioli Brycht
 • wszczęcia mgr Beacie Tkacz-Szczęsnej przewodu doktorskiego, powołania promotora oraz skierowania do komisji II
 • przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału Chemii w roku akademickim 2014/2015.
 • zatwierdzenia szczegółowych kryteriów i zasad oceny działalności doktorantów
 • nadania drowi Damianowi Plażukowi stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Michała Piotrowicza
 • wszczęcia mgrowi Pawłowo Tokarzowi przewodu doktorskiego, powołania promotora oraz skierowania do komisji I
 • zatwierdzenia wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia
 • prac nad uzupełnieniem programu kształcenia na studiach I stopnia
 • prac nad kalkulatorem ECTS
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Grażyny Chwatko w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Stanisława Porwańskiego w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia
 • wszczęcia mgr Aleksandrze Kubickiej przewodu doktorskiego, powołania promotora oraz skierowania do komisji I
 • zmiany tematów pracy magisterskich
 • nadania drowi Michałowi Rachwalskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • odmowy nadania drowi Tomaszowi Girkowi stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kośli
 • podtrzymania decyzji Rady Wydziału Chemii o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dariuszowi Calowi
 • zmiany tematów prac magisterskich
 • zatwierdzenia tematów prac dyplomowych (licencjackich) wykonywanych na Wydziale Chemii w roku akademickim 2013/2014 przez studentów studiów I stopnia
 • o zmianie trybu obiegu dokumentu "Karta osiągnięć studenta"
 • zatwierdzenia wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia
 • zatwierdzenia planów studiów
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Katarzynie Łudzik
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgrowi Adamowi Łuczakowi
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Justyny Dominikowskiej
 • wszczęcia mgrowi Piotrowi Zagórskiemu przewodu doktorskiego, powołania promotora, powołania promotora pomocniczego oraz skierowania do komisji I
 • przyjęcia planu budżetu na rok 2014
 • zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej pani Marty Paruzel
 • zmiany tematów prac magisterskich
 • przyjęcia sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału Chemii za rok 2013
 • powtarzania przez studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Wydziału Chemii pierwszego semestru
 • wystąpienia z wnioskiem o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ z grupy młodych pracowników do 35 roku życia
 • wystąpienia z wnioskiem o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ skierowana do doktorantów
 • wyróżnienia rozprawy doktorskiej dra Dariusza Guziejewskiego
 • wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Emilii Tomaszewskiej
 • zatwierdzenia wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia
 • powołania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego kursu dokształcającego "Egzamin maturalny z chemii od roku 2015"
 • zatwierdzenia regulaminów praktyk zawodowych pedagogicznych
 • zatwierdzenia wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia
zatwierdzenia tematów prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Chemii w roku akademickim 2012/2013
 • wniosku o przyznanie Medalu "Za chlubne studia" dla Pani Eweliny Anny Mackiewicz absolwentki Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2012/2013
 • wniosku o przyznanie Medalu "Za chlubne studia" dla Pani mgr Justyny Stachniuk absolwentki Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2012/2013
poparcia wniosków o stypendium ministra
programu kształcenia na studiach podyplomowych "Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi"
warunkowego zaliczania I semestru I roku studiów
zatwierdzenia tematów prac dyplomowych (licencjackich) wykonywanych na Wydziale Chemii w roku akademickim 2012/2013 przez studentów studiów I stopnia
przyjęcia harmonogramu działań Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz podziału kompetencji w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Chemii UŁ
przeniesienia praktyk śródrocznych na wrzesień - jednorazowo
wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Kamili Borowczyk
pisania pracy dyplomowej w języku angielskim
zatwierdzenia tematów prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Chemii w roku akademickim 2012/2013
wniosku o przyznanie Medalu "Za chlubne studia" dla absolwentki Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2011/2012
poparcia wniosków o stypendium ministra
zatwierdzenia programów kształcenia od roku akademickiego 2012/2013 na kierunkach: Chemia, Chemia kosmetyczna i Analityka chemiczna
zmiany tematów prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Chemii UŁ w roku akademickim 2011/2012
zmiany tematów prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Chemii UŁ w roku akademickim 2011/2012
 • zatwierdzenia tematów prac dyplomowych (licencjackich) wykonywanych na Wydziale Chemii w roku akademickim 2011/2012 przez studentów studiów I stopnia
 • zatwierdzenia programu kształcenia od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku Analityka Chemiczna
powołania nowego kierunku Chemia kosmetyczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
zatwierdzenia planów studiów
 • zatwierdzenia tematów prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Chemii w roku akademickim 2011/2012
 • zgody Rady Wydziału na prowadzenie niektórych wykładów kursowych na Wydziale Chemii w roku akademickiego 2011/2012 przez pomocniczych pracowników naukowych ze stopniem doktora
 • powołania nowego kierunku Analityka chemiczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
 • zatwierdzenia tematów prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Chemii w roku akademickim 2011/2012
 • zgody Rady Wydziału na prowadzenie niektórych wykładów kursowych na Wydziale Chemii w roku akademickiego 2011/2012 przez pomocniczych pracowników naukowych ze stopniem doktora
obowiązku uczestniczenia przez studenta w szkoleniu bibliotecznym
 • poparcia wniosków o stypendia ministra dla studentów Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2010/2011
 • zmiany planów studiów II-go stopnia
 • zmiany planów studiów I-go stopnia (a)
 • zmiany planów studiów I-go stopnia (b)
Uwagi dotyczące strony internetowej Wydziału
proszę kierować na adres e-mail:

wyrozebski@uni.lodz.pl