Studia Doktoranckie


Kierownik studiów:

dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ

Obsługa administracyjna

Agnieszka Łaska-Jesionowska
tel./fax. 042 635 - 57 - 44
e-mail: agnieszka.laska@chemia.uni.lodz.pl
Studia Doktoranckie Chemii kształcą w zakresie: chemia organiczna, chemia nieorganiczna, chemia teoretyczna, krystalografia i krystalochemia, chemia fizyczna, chemia analityczna.
Studia Doktoranckie Chemii przygotowują przyszłych absolwentów do dalszej pracy naukowo-badawczej jak i dydaktycznej w różnych specjalnościach chemii oraz do pracy przy wdrażaniu i rozwijaniu nowych technologii na przykład w zakresie nanotechnologii.
Studia trwają cztery lata. Prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na WYDZIALE CHEMII

Zasady rekrutacji 2018/19 PDF

Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii

 1. Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na Studia Doktoranckie na Wydziale Chemii UŁ tworzą:
  • dziekan - jako przewodniczący,
  • kierownik studiów doktoranckich,
  • osoby przewodniczące komisjom do spraw przewodów doktorskich,
  • przedstawiciel właściwego organu samorządu doktorantów - w charakterze obserwatora.
 2. Do postępowania rekrutacyjnego mogą przystąpić osoby mające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów z dziedziny naukowej chemia lub dziedziny pokrewnej.
 3. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie kompletu dokumentów w podanym terminie.
 4. Kandydat zobowiązany jest do odbycia bezpośredniej rozmowy z potencjalnym opiekunem naukowym, w terminie określonym w terminarzu rekrutacyjnym, w siedzibie Wydziału Chemii UŁ. W trakcie rozmowy kandydat przedstawia udokumentowaną aktywność naukową, organizacyjną i znajomość języków obcych.
 5. Zasady oceniania w postępowaniu rekrutacyjnym:
  • w przypadku jednolitych studiów magisterskich - liczba uzyskanych punktów to średnia ocen z całego toku studiów pomnożona dwukrotnie;
  • w przypadku studiów dwustopniowych - liczbę uzyskanych punktów stanowi zsumowana średnia ocena z całego toku studiów pierwszego i drugiego stopnia;
  • w przypadku laureatów "Diamentowego Grantu", kandydat uzyskuje maksymalną liczbę punktów;
  • w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, o ile jest to konieczne, komisja ustala kolejność uwzględniając działalność naukową kandydata.
 6. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie powinna złożyć następujące dokumenty:
  1. Wniosek o przyjęcie na studia, wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji.
  2. Życiorys uwzględniający w szczególności informacje o znajomości języków obcych, zainteresowaniach naukowych kandydata oraz jego aktywności naukowej, w tym o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach czy stażach.
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź innych równorzędnych.
  4. 2 fotografie (1 o wymiarze 6,5 x 4,5 i 1 o wymiarze 3,5 x 4,5).
  5. Dokumenty potwierdzające osiągnięte w czasie studiów wyniki w nauce, w tym średnią ocen z całego toku studiów w przypadku jednolitych studiów magisterskich lub średnią z toku studiów odpowiednio dla studiów I-go i II-go stopnia.
  6. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, jeżeli kandydat zamierza ubiegać się o takie stypendium.
  7. Rekomendację od promotora pracy magisterskiej lub kierownika jednostki, w której praca została wykonana. Rekomendacja nie jest wymagana w przypadku, gdy promotor pracy magisterskiej jest przyszłym opiekunem naukowym.
  8. Formularz - opinia samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Chemii UŁ, zawierająca informacje o przeprowadzonej bezpośredniej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem, klauzulę o wyrażeniu przez niego zgody na objęcie opieką naukową kandydata na studia doktoranckie i określenie tematyki przyszłej rozprawy doktorskiej. Opinia wymaga akceptacji Dziekana Wydziału.
 7. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów złożonych przez kandydata, przyznanie odpowiedniej punktacji i stworzenie listy rankingowej
 8. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na Studia Doktoranckie Chemii podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w ramach limitu ustalonego przez Dziekana Wydziału Chemii UŁ oraz zajmowanego miejsca na liście rankingowej.
Potrzebne dodatkowe informacje o pracownikach i tematyce badawczej (WCh UŁ) można znaleźć na stronach: http://www.chemia.uni.lodz.pl
 • rejestracja elektroniczna 17.09.2018 r. do 28.09.2018 r.
 • przyjmowanie dokumentów na studia doktoranckie do 04.10.2018 r.
 • rozmowa z przyszłym opiekunem naukowym w dniach 17.09.2018 r. - 04.10.2018 r.
 • posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej i ogłoszenie wyników rekrutacji jest przewidziane w dniu 05.10.2018 r.

Dziekan do spraw studenckich

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. nadzw. UŁ
Dyżur: wtorek 12.00 -13.30, czwartek 12.00 - 13.30, Dziekanat.
tel. (042) 635-57-45
e-mail: robert.zakrzewski@chemia.uni.lodz.pl

Biblioteka Wydziału Chemii

czynna w każdą niedzielę zjazdu w godzinach 10-12,
zamówienia na książki przyjmuje
mgr Renata Juszczak
e-mail: renata.juszczak@chemia.uni.lodz.pl
Poszukujemy Kandydata na Studia Doktoranckie
do projektu
Paramagnetic nanographenes for fundamental studies and new technologies
w zespole prof. Kaszyńskiego
Zainteresowanych prosimy o kontakt: piotr.kaszynski@chemia.uni.lodz.pl
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŁ
Informacje dla doktorantów
Poszukujemy Kandydatów na Studia Doktoranckie
Wolne miejsca znajdują się w zespole dr hab. Magdaleny Małeckiej. Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty.
Dr hab. Magdalena Małecka Katedra Chemii Teoretycznej
i Strukturalnej,
Łódź, Pomorska 163/165, C-17.
Poszukujemy Kandydatów na Studia Doktoranckie
Wolne miejsca znajdują się w zespole prof. Konrada Kowalskiego.
Wydziałowa Rada
Samorządu Doktorantów:
Wydziałowa Komisja Socjalno-Stypendialna Doktorantów:
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów:
Zarządzenia obowiązujące od 01.10.2018 r.:
REGULAMINY:
STYPENDIA:
Program zajęć Studiów Doktoranckich
ARCHIWUM

Krajowa Reprezentacja Doktorantów
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego