Wybrane publikacje pracowników Wydziału Chemii

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej:

PUBLIKACJE 2015

 • Szczukocki D., B. Krawczyk, K. Czarny, Z. Romanowska-Duda;
  "Testy toksyczności z wykorzystaniem zielenicy rodzaju Chlorella sp. i Scenedesmusarmatus";
  Monografia: "Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamknietych z recyklingiem CO 2 i innych odpadów z biogazowni", pp. 287- 298 (2015)
 • Szczukocki D., B. Krawczyk, K. Czarny, Z. Romanowska-Duda;
  "Wykorzystanie glonów do produkcji biopaliw";
  Monografia: Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamknietych z recyklingiem CO 2 i innych odpadów z biogazowni", pp. 299-308 (2015)
 • M. Brycht, S. Skrzypek, K. Kaczmarska, B. Burnat, A. Leniart, S. Smarzewska;
  "Woltamperometryczne i korozyjne badania pestycydu fenfuram";
  Elektrochemia stosowana, pp. 121-140 (2015)
 • Paweł Krzyczmonik,Ewelina Socha;
  "Structure, properties and applicatios of nano- and microstructure electrodes";
  Chemik, Vol. 69, pp. 11-18 (2015)
 • Artur Stepniak, Sylwia Belica-Pacha, Sylwia Rozalska, Jerzy Dlugonski, Pawel Urbaniak, Bartlomiej Palecz;
  "Study on a host-guest interaction of β-cyclodextrin with tebuconazole in water";
  Journal of Molecular Liquids, Vol. 211, pp. 288-293 (2015)
 • Józef Drabowicz, Frank Jordan, Marcin H Kudzin, Zbigniew H Kudzin, Christian V. Stevens, Pawel Urbaniak;
  "Reactivity of Aminophosphonic Acids. Oxidative Dephosphonylation of 1-Aminoalkylphosphonic Acids by Aqueous Halogens";
  Dalton Trans., (2015)
 • Barbara Burnat, Justyna Robak , Damian Batory, Andrzej Leniart, Ireneusz Piwoński, Sławomira Skrzypek, Mariola Brycht;
  "Surface characterization, corrosion properties and bioactivity of Ca-doped TiO2 coatings for biomedical applications";
  Surface & Coatings Technology, Vol. 280, pp. 291-300 (2015)
 • Piotr Seliger, Natalia Gutowska, Monika Stefaniak, Jarosław Romański;
  "Investigation on silver complexes of novel 1,2,3-triazole linked crown ethers by NMR analysis";
  J. Chem. Sci., Vol. 127, pp. 1811-1817 (2015)
 • Dominik Szczukocki, Radosław Dałkowski, Barbara Krawczyk, Renata Juszczak, Luiza Kubisiak-Banaszkiewicz, Barbara Olejniczak, Grzegorz Andrijewski;
  "Cyanobacterial blooms in kaliski region water reservoirs and water quality parameters";
  Archives of Environmental Protection, Vol. 41 1, pp. 15-23 (2015)
 • Paweł Krzyczmonik*, Ewelina Socha, Sławomira Skrzypek;
  "Immobilization of glucose oxidase on modified electrodes with composite layers based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene)";
  Bioelectrochemistry, Vol. 101, pp. 8-13 (2015)
 • Marek Zieliński , Ewa Miękoś, Dominik Szczukocki, Krzysztof Polański, Barbara Krawczyk, Radosław Dałkowski, Renata Juszczak;
  "Waste fly ashes in composites enhanced by constant magnetic field";
  Wulfenia Journal, Vol. 22 7, pp. 285-297 (2015)
 • D. Guziejewski, V. Mirceski, D. Jadresko;
  "Measuring the Electrode Kinetics of Surface Confined Electrode Reactions at a Constant Scan Rate";
  Electroanalysis, Vol. 27(1), 10.1002/elan.201400349 (2015)
 • Adam Buczkowski, Tomasz Olesinski, Elzbieta Zbicinska, Pawel Urbaniak, Bartlomiej Pałecz;
  "Spectroscopic and calorimetric studies of formation of the supramolecular complexes of PAMAM G5-NH2 and G5-OH dendrimers with 5-fluorouracil in aqueous solution";
  International Journal of Pharmaceutics, Vol. 490, doi:10.1016/j.ijpharm.2015.05.033 (2015)
 • Brycht, M., Skrzypek, S., Robak, J., Guzsvány, V., Vajdle, O., Zbiljić, J., Nosal-Wiercińska, A., Guziejewski, D., Andrijewski, G.;
  "Ultra trace level determination of fenoxanil by highly sensitive square wave adsorptive stripping voltammetry in real samples with a renewable silver amalgam film electrode";
  Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol. 738, pp. 69-76 (2015)
 • Brycht, M. , Burnat, B., Skrzypek, S., Guzsvány, V., Gutowska, N., Robak, J., Nosal-Wiercińska, A.;
  "Voltammetric and corrosion studies of the fungicide fludioxonil";
  Electrochimica Acta, Vol. 158, pp. 287-297 (2015)
 • Brycht, M., Skrzypek, S., Kaczmarska, K., Burnat, B., Leniart, A., Gutowska, N.;
  "Square-wave voltammetric determination of fungicide fenfuram in real samples on bare boron-doped diamond electrode, and its corrosion properties on stainless steels used";
  Electrochimica Acta, Vol. 169, pp. 117-125 (2015)
 • Natalia Gutowska, Piotr Seliger, Grzegorz Andrijewski, Mariola Siwy, Magdalena Małecka, Joachim Kusz;
  "Single and double crown macrocyclic derivatives of cyclotriphosphazene as receptors of silver( I ) ions";
  RSC Advances, Vol. 5, pp. 3843538442 (2015)
 • Malinowski Zbigniew, Sroczyński Dariusz, Szcześniak Aleksandra K.;
  "Synthesis of some novel n-substituted phthalazinone and pyridopyridazinone derivatives";
  An International Journal for Rapid Communication of Synthetic Organic Chemistry, Vol. 45, pp. 1743-1750 (2015)
 • M. Zieliński;
  "Influence of constant magnetic field on the properties of waste phosphogypsum and fly ash composites";
  Construction and Building Materials, Vol. 89, pp. 1324 (2015)
 • M. Zieliński, E. Miękoś, D. Szczukocki, R. Dałkowski, A. Leniart, B. Krawczyk, R. Juszczak;
  "Effects of constant magnetic field on electrodeposition of Co-W-Cu alloy";
  International Journal of Electrochemical Science, Vol. 10, Issue 5, pp. 4146-4154 (2015)
 • M. Zieliński, E. Miękoś, D. Szczukocki, B. Krawczyk, R. Dałkowski, R. Juszczak;
  "Technology of phosphogypsum waste treatment and influence of constant magnetic field on new materials";
  Wulfenia, Vol. 22, No. 5, pp. 383-399 (2015)
 • W. Kozłowski, I. Piwoński, M. Zieliński, E. Miękoś, K. Polański , W. Szmaja, M. Cichomski;
  "Investigation of nanocrystalline cobalt films electrodeposited at different current densities";
  Applied Physics A, Materials Science and Processing, Vol. 120, Issue 1, pp. 155-160 (2015)
 • S. Smarzewska, A. Leniart, D. Guziejewski, M. Skowron, W. Ciesielski;
  "Woltamperometryczne badania pindololu";w "Elektrochemia stosowana" (red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak); Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2015; ISBN 978-83-63663-58-2, str. 229
 • D. Guziejewski, V. Mirceski, S. Smarzewska;
  "Wpływ amplitudy na sygnał wybranych witamin oraz alizaryny rejestrowany techniką woltamperometrii fali prostokątnej";
  w "Elektrochemia stosowana" (red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak); Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2015; ISBN 978-83-63663-58-2, str. 169
 • D. Guziejewski, S. Smarzewska, M. Skowron, S. Skrzypek, W. Ciesielski;
  "Woltamperometryczne badanie i oznaczanie flumetralinu";w "Elektrochemia stosowana" (red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak);
  Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2015; ISBN 978-83-63663-58-2, str. 163
 • M. Brycht, S. Skrzypek, K. Kaczmarska, B. Burnat, A. Leniart, S. Smarzewska;
  "Woltamperometryczne i korozyjne badania pestycydu fenfuram";w "Elektrochemia stosowana" (red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak);
  Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2015; ISBN 978-83-63663-58-2, str. 121
 • S. Smarzewska, J. Pokora, A. Leniart, D. Guziejewski, R. Metelka, M. Skowron, W. Ciesielski;
  "Wpływ pochodnych grafenu na właściwości strukturalne i elektrochemiczne elektrod pastowych";
  w "Elektrochemia stosowana" (red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak); Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2015; ISBN 978-83-63663-58-2, str. 77
 • P. Bałczewski, J. Skalik, P. Uznański, D. Guziejewski, W. Ciesielski;
  "Use of Isomeric, Aromatic Dialdehydes in Synthesis of Photoactive, Positional Isomers of Higher Analogs of o-Bromo(hetero)acenaldehydes";
  RSC Advances, 5 (31), 24700-24704 (2015)
 • V. Mirceski, D. Guziejewski, R. Gulaboski;
  "Electrode kinetics from a single square-wave voltammogram";
  Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 34(1), 181-188 (2015)
 • A. Nosal-Wiercińska, M. Grochowski, M. Wiśniewska, K. Tyszczuk-Rotko, S. Skrzypek, M. Brycht, D. Guziejewski;
  "The Influence of Protonation on the Electroreduction of Bi(III) Ions in Chlorates (VII) Solutions of Different Water Activity";
  Electrocatalysis, 6(3), 315-321 (2015)
 • M. Brycht, S. Skrzypek, N. Karadas, S. Smarzewska, B. Bozal-Palabiyik, S. A. Ozkan, B. Uslu;
  "Voltammetric behavior and determination of antidepressant drug paroxetine at carbon based electrodes";
  Ionics, 21(8), 2345-2354 (2015)
 • S. Smarzewska, W. Ciesielski;
  "Application of a graphene oxide-carbon paste electrode for the determination of lead in rainbow trout from Central Europe";
  Food Anal. Methods, 8(3), 635-642 (2015)
 • S. Dal Borgo, H. Sopha, S. Smarzewska, S.B. Hocevar, I. Svancara, R. Metelka;
  "Macroporous bismuth film screen-printed carbon electrode for simultaneous determination of Ni(II) and Co(II)";
  Electroanalysis, 27(1), 209-216 (2015)
 • A. Leniart, S. Skrzypek, B. Burnat, M. Brycht, S. Domagała, G. Andrijewski;
  "Redukcja jonów Pd(II) i Ni(II) na polikrystalicznej elektrodzie złotej";
  Elektrochemia stosowana (red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak);
  Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, ISBN 978-83-63663-58-2, s. 195-203 (Kraków, 2015)
 • P. Krzyczmonik, Sł. Skrzypek, E. Socha;
  "Elektrody z immobilizowaną oksydazą glukozową na warstwach poli(3,4-etyleno-1,4-dioksytiofenu) jako biosensory glukozy";
  Elektrochemia stosowana (red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak);
  Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, ISBN 978-83-63663-58-2(Kraków, 2015)

PUBLIKACJE 2016

 • W. Kozłowski, I. Piwoński, W. Szmaja, M. Zieliński;
  "Quantitative study of the effect of current density on the morphological and magnetic domain structures of electrodeposited nanocrystalline cobalt films";
  Journal of Electroanalytical Chemistry, Volume 769, 42-47 (2016)
 • R. Karpowicz, J. Lewkowski, M. Morawska, E. Miękoś, M. Zieliński;
  "The aza-Pudovik Reaction Is Also Accelerated in External Constant Magnetic Field";
  Chemical Papers, Volume 70, No 11, 1529-1532 (2016)
 • D. Guziejewski, A. Nosal-Wiercinska, S. Skrzypek, W. Ciesielski, S. Smarzewska;
  "First electrochemical method of nitrothal-isopropyl determination in water samples";
  J. Chem., (2016), Article ID 6045347, 6 pages (2016)
 • V. Mirceski, D. Guziejewski, M. Bozem, I. Bogeski;
  "Characterizing electrode reactions by multisampling the current in square-wave voltammetry";
  Electrochim. Acta, 213, 520-528 (2016)
 • S. Smarzewska, A. Wojcik, D. Guziejewski, N. Festinger, M. Skowron, W. Ciesielski;
  "Woltamperometryczne oznaczanie lamotryginy;
  Postepy elektroanalizy" (red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak);
  Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2016; ISBN 978-83-63663-78-0, str. 189-203
 • D. Guziejewski, S. Smarzewska, V. Mirceski;
  "Szacowanie kinetyki procesow elektrodowych na podstawie pojedynczego woltamperogramu SWV;
  Postepy elektroanalizy" (red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak);
  Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2016; ISBN 978-83-63663-78-0, str. 27-36
 • Monika Skowron, Robert Zakrzewski, Witold Ciesielski;
  "Application of Image Analysis Technique for the Determination of Organophosphorus Pesticides by Thin-Layer Chromatography";
  JPC 29 (3), 221-226 (2016)
 • M. Skowron, R. Zakrzewski, W. Ciesielski;
  "Application of thin-layer chromatography image analysis technique in quantitative determination of sphingomyelin;";
  J. Anal. Chem. 71 (8), 808-813 (2016)
 • Ż. Rembisz, R. Zakrzewski, M. Skowron, W. Ciesielski;
  "Image analysis of phenylisothiocyanate derivatized and charge-couple device-detected glyphosate and glufosinate in food samples separated by thin layer chromatography";
  International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 96 (4), 320-331 (2016)
 • S. Smarzewska, J. Pokora, A. Leniart, N. Festinger, W. Ciesielski;
  "Carbon paste electrodes modified with graphene oxides comparative electrochemical studies of thioguanine";
  Electroanalysis, accepted (2016)
 • D. Guziejewski, S. Smarzewska, M. Skowron, W. Ciesielski, A. Nosal-Wiercinska, S. Skrzypek;
  "Rapid and sensitive voltammetric determination of aclonifen in water samples";
  Acta Chimica Slovenica, 63 (1), 1-7 (2016)
 • V. Mirceski, S. Smarzewska, D. Guziejewski;
  "Measuring the electrode kinetics of vitamin B2 at a constant time window of a square wave voltammetric experiment";
  JElectroanalysis, 28 (2), 385-393 (2016)
 • R. Zakrzewski, M. Skowron, W. Ciesielski, Ż. Rembisz;
  "Spectrophotometric determination of 6-propyl-2-thiouracil in pharmaceutical formulations based on Prussian Blue complex formation: an undergraduate instrumental analysis laboratory experiment";
  Journal of Chemical Education, 93 (1), 182-185 (2016)
 • Piotr Seliger, Danuta Tomczyk, Grzegorz Andrijewski, Ewa Tomal;
  "The Determination of Protonation Constants of Peptidomimetic Cyclophanes in Binary Methanol-Water Mixtures";
  Journal of Analytical Methods in Chemistry, ID 1721069, 7 pages (2016)
 • Danuta Tomczyk, Sławomira Skrzypek, Wiktor Bukowski, Karol Bester, Paweł Urbaniak, Piotr Seliger, Grzegorz Andrijewski;
  "Utlenianie kompleksów niklu (II) z wybranymi pochodnymi salenu na elektrodzie platynowej";
  Postępy elektroanalizy (red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak), Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, ISBN 978-83-63663-78-0; str. 261 271 (Kraków 2016)
 • D. Sroczyński, Z. Malinowski, A. K. Szcześniak and W. Pakulska;
  "New 1(2H)-phthalazinone derivatives as potent nonpeptidic HIV-1 protease inhibitors: molecular docking studies, molecular dynamics simulation, oral bioavailability and ADME prediction";
  Molecular Simulation, 42, 628641, (2016)
 • D. Batory, A. Jedrzejczak, W. Kaczorowski, L. Kolodziejczyk, B. Burnat;
  "The effect of Si incorporation on the corrosion resistance of a-C:H:SiOx coatings";
  Diamond and Related Materials, 67 p. 1-7, (2016)
 • A. Leniart, M. Brycht, B. Burnat, S. Skrzypek;
  "Voltammetric determination of the herbicide propham on glassy carbon electrode modified with multi-walled carbon nanotubes";
  Sensors and Actuators B, 231 p. 54-63, (2016)
 • M. Brycht, T. Ozmen, B. Burnat, K. Kaczmarska, A. Leniart, M. Tastekin, E. Kilic, S. Skrzypek;
  "Voltammetric behavior, quantitative determination, and corrosion investigation of herbicide bromacil";
  Journal of Electroanalytical Chemistry, 770 p. 6-13, (2016)
 • M. Brycht, P. Lochyński, J. Barek, S. Skrzypek, K. Kuczewski, K. Schwarzova-Peckova;
  "Electrochemical study of 4-chloro-3-methylphenol on anodically pretreated boron-doped diamond electrode in the absence and presence of a cationic surfactant";
  J. Electroanal. Chem., 771 p. 1-9, (2016)
 • M. Brycht, K. Kaczmarska, B. Uslu, S. A. Ozkan, S. Skrzypek;
  "Sensitive determination of anticancer drug imatinib in spiked human urine samples by differential pulse voltammetry on anodically pretreated boron-doped diamond electrode";
  Diamond Relat. Mater., 68 p. 13-22, (2016)
 • J. Robak, B. Burnat, A. Leniart, M. Brycht, S.Skrzypek;
  "Ceramiczne elektrody węglowe (CCE) modyfikowane nanorurkami węglowymi";
  Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, ISBN: 978-83-63663-78-0, s. 63-72, (Kraków, 2016)
 • M. Brycht, B. Burnat, A. Leniart, S. Skrzypek;
  "Analiza woltamperometryczna wybranych pestycydów z ugupowaniem nitrylowym na elektrodzie srebrnej z odnawialnym filmem amalgamatu srebra";
  Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, ISBN: 978-83-63663-78-0, s. 123-132 (Kraków, 2016)
 • A. Leniart, M. Brycht, B. Burnat, S. Skrzypek;
  "Zastosowanie elektrody z węgla szklistego zmodyfikowanego nanorurkami węglowymi do oznaczania profamu";
  Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, ISBN: ISBN: 978-83-63663-78-0, s. 103-114 (Kraków, 2016)
 • A. Leniart, M. Brycht, B. Burnat, S. Skrzypek;
  "Voltammetric determination of the herbicide propham on glassy carbon electrode modified with multi-walled carbon nanotubes";
  Sensors and Actuators B, Chemical 231 p. 5463, (2016)
 • J. Robak, B. Burnat, A. Leniart, A. Kisielewska, M. Brycht, S. Skrzypek;
  "The effect of carbon material on the electroanalytical determination of 4-chloro-3-methylphenol using the sol-gel derived carbon ceramic electrodes";
  Sensors and Actuators B, Chemical 236 p. 318325, (2016)
 • M. Brycht, T. Ozmen, B. Burnat, K. Kaczmarska, A. Leniart, M. Tastekin, E. Kilic, S. Skrzypek;
  "Voltammetric behavior, quantitative determination, and corrosion investigation of herbicide bromacil";
  Journal of Electroanalytical Chemistry, 770p. 6-13, (2016)
 • M. Brycht, B. Burnat, A. Nosal-Wiercińska, S. Skrzypek;
  "New sensitive square-wave adsorptive stripping voltammetric determination of pesticide chlornitrofen, and an evaluation of its corrosivity towards steel agricultural equipment";
  Journal of Electroanalytical Chemistry, 777 p. 8-18, (2016)
 • M. Brycht, A. Nosal-Wiercińska, K. Sipa, K. Rudnicki, S. Skrzypek;
  "Highly sensitive analysis of the veterinary drug closantel in the commercial formulation by square-wave adsorptive stripping voltammetry";
  Monatshefte für Chemie/Chemical Monthly, 148 p. 463472, (2016)
 • B. Pązik, J. Grabarczyk, D. Batory, W. Kaczorowski, B. Burnat, M. Czerniak-Reczulska, M. Makówka, P. Niedzielski;
  "Plasma oxidized Ti6Al4V and Ti6Al7Nb alloys for biomedical applications";
  Engineering of Biomaterials, 135 p. 8-12, (2016)
 • S. Domagała, M. Cichomski, S. Skrzypek, A. Leniart;
  "The mediatory activity of meso-tetraphenylporphyrin iron(III) complex immobilized in Nafion film on a Pt electrode in the oxidation of 1,2- and 1,4-hydroquinones";
  Turkish Journal of Chemistry, 40, p. 588-601, (2016)
 • K. Rudnicki, S. Domagała, B. Burnat, S. Skrzypek;
  "Voltammetric and corrosion studies of the ionophoric antibiotic salinomycin and its determination in a soil extract";
  Journal of Electroanalytical Chemistry, 783 p. 56-62, (2016)
 • P. Krzyczmonik, E. Socha, G. Andrijewski;
  "Determination of Ascorbic Acid by a Composite-Modified Platinum Electrode";
  Analytical Letters, DOI 10.1080/00032719.2016.1201096, (2016)
 • P. Krzyczmonik, Sł. Skrzypek, E. Socha;
  "Immobilizacja oksydazy glukozowej na powierzchni kompozytu na bazie poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) poprzez wytworzenie wiązania kowalencyjnego";Postępy elektroanalizy, (red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak);
  Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, ISBN 978-83-63663-78-0, (Kraków, 2016)

PUBLIKACJE 2017

 • Konrad Kowalski, Barbara Krawczyk, Dominik Szczukocki, Artur Jabłoński i inni;
  "Cymantrenyl-Nucleobases: Synthesis, Anticancer, Antitrypanosomal and Antimicrobial Activity Studies";
  Molecules, (2017)
 • D. Sroczyński, Z. Malinowski,
  "Spectroscopic investigations (FT-IR, UV, 1H and 13C NMR) and DFT/TDDFT calculations of potential analgesic drug 2-[2-(dimethylamino)ethyl]-6-methoxy-4-(pyridin-2-yl)-1(2H)-phthalazinone";
  Journal of Molecular Structure, 1150 (2017) 614-628
 • S. Smarzewska, D. Guziejewski, A. Leniart, W. Ciesielski;
  "Nanomaterials vs Amalgam in Electroanalysis: Comparative Electrochemical Studies of Lamotrigine";
  J. Electrochem. Soc., 164 (7), B321-B329 (2017)
 • S. Smarzewska, A. Jasińska, W. Ciesielski, D. Guziejewski;
  "First electroanalytical studies of profluralin with square wave voltammetry using glassy carbon electrode";
  Electroanalysis, 29 (1), 244-248 (2017)
 • D. Guziejewski, S. Smarzewska, R. Metelka, A. Nosal-Wiercińska, W. Ciesielski;
  "Improved electroanalytical characteristics for flumetralin determination in the presence of surface active compound";
  Monatsh. Chem., 148 (3), 555-562 (2017)
 • A. Nosal-Wiercińska, M. Wiśniewska, M. Grochowski, W. Kaliszczak, S. Skrzypek, M. Brycht, D. Guziejewski, W. Franus;
  "The effect of homocysteine and homocystine protonation on double layer parameters at the electrode/chlorates(VII) interface";
  Adsorption Science and Technology, accepted (2017)
 • S. Smarzewska, R. Metelka, N. Festinger, D. Guziejewski, W. Ciesielski;
  "Comparative study on electroanalysis of fenthion using silver amalgam film electrode and glassy carbon electrode modified with reduced graphene oxide";
  Electroanalysis, accepted (2017)
 • W. Kozłowski, J. Balcerski, W. Szmaja, I. Piwoński, D. Batory, E. Miękoś, M. Cichomski;
  "Investigation of nanocrystalline thin cobalt films thermally evaporated on Si(100) substrates";
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 426, 108-113 (2017)
 • Danuta Tomczyk, Wiktor Bukowski, Karol Bester, Paweł Urbaniak, Piotr Seliger, Grzegorz Andrijewski, Sławomira Skrzypek;
  "Mechanism of electropolymerization of nickel(II) salen type complexes";
  New J. Chem.,41, 2112 2123,(2017)
 • K. Sipa, E. Socha, Sł. Skrzypek, P. Krzyczmonik;
  "Electrodes modified with composite layers based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) as sensors for paracetamol";
  Analytical Sciences, 33(3), 281 (2017)
 • Paweł Krzyczmonik, Ewelina Socha, Grzegorz Andrijewski;
  "Determination of Ascorbic Acid by a Composite-Modified Platinum Electrode"
  ;Analytical Letters (2017)
 • Sylwia Smarzewska, Natalia Festinger, Monika Skowron, Dariusz Guziejewski, Radovan Metelka, Mariola Brycht, Witold Ciesielski;
  "Voltammetric analysis of disulfiram in pharmaceuticals with a cyclic renewable silver amalgam film electrode";
  Turkish Journal of Chemistry, (2017)
 • Mariola Brycht, Agnieszka Nosal-Wiercińska, Karolina Sipa, Konrad Rudnicki, Sławomira Skrzypek;
  "Electrochemical determination of closantel in the commercial formulation by square-wave adsorptive stripping voltammetry";
  Monatshefte für Chemie Chemical Monthly, (2017)
 • Joanna Skiba, Claudia Schmidt, Petra Lippmann, Philipp Ensslen,Hans-Achim Wagenknecht, Rafał Czerwieniec, Fabian Brandl, Ingo Ott,Tytus Bernaś, Barbara Krawczyk, Dominik Szczukocki, Konrad Kowalski;
  "Substitution of Metallocenes with [2.2]Paracyclophane to Enable Confocal Microscopy Imaging in Living Cells";
  European Journal of Inorganic Chemistry, (2017)
 • Karolina Czarny , Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk, Marek Zieliński, Ewa Miękoś & Renata Gadzała-Kopciuch;
  "The impact of estrogens on aquatic organisms and methods for their determination";
  Critical Reviews in Environmental Science and Technology, (2017)
 • Kinga Kaczmarska, Mariola Brycht, Andrzej Leniart, Sławomira Skrzypek;
  "Differential pulse voltammetric determination of immunosuppressive drug teriflunomide on edge plane pyrolytic graphite electrode";
  RSC Advances, (2017)
 • Barbara Burnat, Justyna Robak, Andrzej Leniart, Ireneusz Piwoński, Damian Batory;
  "The effect of concentration and source of calcium ions on anticorrosion properties of Ca-doped TiO 2 bioactive sol-gel coatings";
  Ceramics International, (2017)
 • Anna Skoczyńska, Magdalena Małecka, Marcin Cieślak, Julia Kazmierczak-Barańska, Karolina Królewska-Golińska, Andrzej Leniart, Elżbieta Budzisz;
  "Synthesis, structural analysis, redox properties and in vitro antitumor evaluation of half-sandwich complexes of Ru(II) with aminocoumarins";
  Polyhedron, (2017)
 • Krystian Węgiel, Justyna Robak, Bogusław Baś;
  "Voltammetric determination of iron with catalyticsystem at a bismuth bulk annular band electrode electrochemically activated";
  RSC Advances, (2017)
 • Justyna Robak, Barbara Burnat, Aneta Kisielewska, Katarzyna Fendrych, Sławomira Skrzypek;
  "Fabrication and Application of FerrieriteModified Carbon Ceramic Electrode in Sensitive Determination of Estradiol";
  Journal of The Electrochemical Society, (2017)
 • Mojca Bavcon Kralj, Marcin Podrażka, Barbara Krawczyk, Ruža Pandel Mikuš, Kristjan Jarni, Polonca Trebše;
  "Raw food" diet: the effect of maximal temperature (46 ± 1 °C) on aflatoxin B and oxalate contents in food";
  Journal of Food and Nutrition Research, (2017)
 • Mariola Brycht, Andrzej Leniart, Justyna Robak, Barbara Burnat, Kinga Kaczmarska, Karolina Sipa, Sławomira Skrzypek;
  "First electrochemical study of the fungicide oxycarboxin";
  International Journal of Environmental Analytical Chemistry, (2017)
 • Ewa Miękoś*, Marek Zieliński, Karina Kołodziejczyk and Marta Jaksender;
  "Application of industrial and biopolymers waste to stabilize the subsoil of road surfa ces";
  Road Materials and Pavement Design, (2017)
 • Justyna Robak*, Krystian Węgiel, Barbara Burnat, Sławomira Skrzypek;
  "A carbon ceramic electrode modified with bismuth oxide nanoparticles for determination of syringic acid by stripping voltammetry";
  Microchimica Acta, (2017)
 • Adam Buczkowski, Paweł Urbaniak, Henryk Piekarski, Bartłomiej Pałecz;
  "Spectroscopic and calorimetric studies on the interaction between PAMAM G4-OH and 5-fluorouracil in aqueous solutions";
  Spectrochim.Acta A, (2017)
 • M.Cypryk, J.Drabowicz, B.Gostyński, M.Kudzin, Z.H.Kudzin, Paweł Urbaniak;
  "1-( N Acylamino)alkylphosphonic Acids Deacylation in Aqueous Solutions";
  Phosphorus Sulfur and Silicon and the Related Elements, (2017)
 • Sylwia Smarzewska, Radovan Metelka, Bogusław Baś, Karel Vytřas;
  "Recent Applications of Silver Amalgam Electrodes for Analysis of Pharmaceuticals and Vitamins";
  Current Medicinal Chemistry, (2017)

PUBLIKACJE 2018

 • Monika Nowak, Emilia Fornal, Renata Kontek, Dariusz Sroczyński, Andrzej Jóźwiak, Ewelina Augustowska, Anna Warpas, Marta Adamczyk, Zbigniew Malinowski;
  "Synthesis of acylnaphthylamines and their applications in the formation of benzoquinazolines;
  Arkivoc, (2018).
 • Grzegorz Mlostoń, Katarzyna Urbaniak, Paweł Urbaniak, Anna Marko, Anthony Linden, Heinz Heimgartner;
  "First thia-Diels-Alder reactions of thiochalcones with 1,4-quinones;
  Beilstein Journal of Organic Chemistry, (2018).
 • Robert Zakrzewski, Paweł Urbaniak, Arkadiusz Nowicki, Waldemar Tejchman;
  "Chromatographic and Computational Studies of Molecular Lipophilicity and Drug-likeness for few 2-Thioxo-1,3-Thiazolidin-4-one Derivatives and their Analogs;
  Journal of Chromatographic Science, (2018).
 • Adam Buczkowski, Artur Stepniak, Pawel Urbaniak, Bartlomiej Palecz;
  "Calorimetric and spectroscopic investigations of interactions between cucurbituril Q7 and gemcitabine in aqueous solutions;
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, (2018).
 • K. Morawska, T. Popławski, W. Ciesielski, S. Smarzewska;
  "Electrochemical and spectroscopic studies of the interaction of antiviral drug Tenofovir with single and double stranded DNA;
  Bioelectrochemistry, (2018), 123, 227-232.
 • Paweł Krzyczmonik, Sławomira Skrzypek;
  "Composites of Poly (3,4-Ethylenedioxythiophene) with Nanostructures as Electrochemical Sensors for Application in Bioelectroanalysis;
  Current Analytical Chemistry, (2018).
 • Valentin Mirčeski, Sławomira Skrzypek, Leon Stojanov;
  "Square-wave voltammetry";
  ChemText, (2018).
 • Valentin Mirčeski, Leon Stojanov, Sławomira Skrzypek;
  "Recent advances and prospects of square-wave voltammetry";
  CONTRIBUTIONS, (2018).
 • Barbara Krawczyk*, Dominik Szczukocki, Monika Szczepańska, Karolina Czarny, Piotr Seliger, Sławomira Skrzypek;
  "Spatial water quality estimation of artificial lakes in Central Poland";
  International Journal of Environment and Pollution, (2018).
 • Sylwia M. Krzemińska, Aleksandra A. Smejda-Krzewicka, Andrzej Leniart;
  "Use of carbon and aluminosilicate nanofi llers in XNBR composites designed for protective materials against oils";
  Polish Journal of Chemical Technology, (2018).
 • Kinga Konecka, Mariola Brycht, Andrzej Leniart, Sławomira Skrzypek;
  "Development and first application of the edge plane pyrolytic graphite electrode modified with graphene nanoplatelets for highly sensitive voltammetric determination of oxolinic acid";
  Journal of Electroanalytical Chemistry, (2018).
 • Andrzej Leniart, Mariola Brycht, Barbara Burnat, Sławomira Skrzypek;
  "An application of a glassy carbon electrode and a glassy carbon electrode modified with multi-walled carbon nanotubes in electroanalytical determination of oxycarboxin";
  IONICS, (2018).
 • Mariola Brycht, Andrzej Leniart, Janez Zavasnik, Agnieszka Nosal-Wiercińska, Krzysztof Wasiński, Paulina Półrolniczak, Sławomira Skrzypek, Kurt Kalcher;
  "Synthesis and characterization of the thermally reduced graphene oxide in argon atmosphere, and its application to construct graphene paste electrode as a naptalam electrochemical sensor";
  Analytica Chimica Acta, (2018).
 • Mariola Brycht, Andrzej Leniart, Janez Zavasnik, Agnieszka Nosal-Wiercińska, Krzysztof Wasiński, Paulina Półrolniczak, Sławomira Skrzypek, Kurt Kalcher;
  "Paste electrode based on the thermally reduced graphene oxide in ambient air Its characterization and analytical application for analysis of 4echloro-3,5-dimethylphenol";
  Electrochimica Acta, (2018).
 • Justyna Węgiel , Barbara Burnat, Sławomira Skrzypek;
  "A graphene oxide modified carbon ceramic electrode for voltammetric determination of gallic acid";
  Diamond & Related Materials, (2018).
 • Karolina Sipa, Mariola Brycht, Sławomira Skrzypek;
  "The effect of the supporting electrolyte on the voltammetric determination of the veterinary drug nitroxinil";
  Journal of Electroanalytical Chemistry, (2018).
 • Karolina Sipa, Mariola Brycht, Andrzej Leniart, Agnieszka Nosal-Wiercińska, Sławomira Skrzypek;
  "Improved electroanalytical characteristics for the determination of pesticide metobromuron in the presence of nanomaterials";
  Analytica Chimica Acta, (2018).
 • Karolina Czarny, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk, Ewa Miękoś, Sławomira Skrzypek;
  "Inhibition of growth of Anabaena variabilis population by single and mixed steroid hormones;
  Journal of Applied Phycology, (2018).
 • Karina Kołodziejczyk, Ewa Miękoś, Marek Zieliński, Marta Jaksender, Dominik Szczukocki, Karolina Czarny, Barbara Krawczyk;
  "Influence of constant magnetic field on electrodeposition of metals,alloys, conductive polymers, and organic reactions";
  Journal of Solid State Electrochemistry, (2018).
 • Konrad Rudnicki, Łukasz Poltorak, Sławomira Skrzypek, Ernst J. R. Sudholter;
  "Fused Silica Microcapillaries Used for a Simple Miniaturization of the Electrified LiquidLiquid Interface";
  Analytical Chemistry, (2018).
 • Karol Bester, Agnieszka Bukowska, Bogdan Myśliwiec, Krzysztof Hus, Danuta Tomczyk, Paweł Urbaniak, Wiktor Bukowski;
  "Alternating ring-opening copolymerization of phthalic anhydride with epoxides catalysed by salophen chromium(III) complexes. An effect of substituents in salophen ligands";
  Polymer Chemistry, (2018).
 • Natalia Gutowska, Piotr Seliger, Grzegorz Andrijewski, Grażyna Adamus, Iwona Kwiecień;
  "Tandem mass spectroscopy as a tool for investigation of complexes of PNP lariat ether derivative with metal ions";
  Journal of Mass Spectrometry, (2018).
 • Konrad Rudnicki, Pavlína Landová, Monika Wrońska, Sławomir Domaga, Josef Čáslavský, Milada Vávrová, Sławomira Skrzypek;
  "Quantitative determination of the veterinary drug monensin in horse feedsamples by square wave voltammetry (SWV) and direct infusioelectrospray ionization tandem mass spectrometry (DIESIMS/MS)";
  Microchemical Journal, (2018).
 • Marta Jaksender, Ewa Miękoś, Marek Zieliński, Karina Kołodziejczyk, Anna Łukawska, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk, Karolina Czarny, Renata Juszczak, Dariusz Sroczyński;
  "Influence of Constant Magnetic Field on Electrodeposition of CoW/Cu/CoW Composite";
  International Journal of ELECTROCHEMICAL SCIENCE, (2018).
 • Sylwia Smarzewska, Radovan Metelka, Bogusław Baś, Karel Vytřas;
  "Recent Applications of Silver Amalgam Electrodes for Analysis of Pharmaceuticals and Vitamins";
  Current Medicinal Chemistry, (2018).
 • Monika Skowron, Robert Zakrzewski ,Witold Ciesielski;
  Application of image analysis technique for the determination of thiophanate methyl by thin-layer chromatography;
  "International Journal of Environmental Analytical Chemistry, (2018).
 • Danuta Tomczyk, Wiktor Bukowski, Karol Bester;
  Redox processes in the solution of Ni(II) complex with salen type ligand and in the polymer films";
  Electrochimica Acta, (2018).
 • Mariola Brycht*, O. Vajdle, K. Sipa, J. Robak, K. Rudnicki, J. Piechocka, A. Tasić, S. Skrzypek,V. Guzsvany*;
  "B-Cyclodextrin and multiwalled carbonnanotubes modified boron-doped diamond electrode for voltammetric assay ofcarbendazim and its corrosion inhibition behavior on stainless steel";
  Ionics, (2018).
 • S. Smarzewska, E. Miękoś, D. Guziejewski, M. Zieliński, B. Burnat;
  "Graphene oxide activation with a constant magnetic field";
  Anal. Chim. Acta, (2018), 1011, 35-39.
 • D. Guziejewski, K. Morawska, T. Popławski, R. Metelka, W. Ciesielski, S. Smarzewska;
  "Lactofen – electrochemical sensing and interaction with dsDNA";
  Electroanalysis,(2018), 30 (1), 94-100.
 • D. Jadresko, D. Guziejewski, V. Mirceski;Electrochemical Faradaic Spectroscopy";
  ChemElectroChem, 5, 187-194 (2018)
 • Karolina Sipa, Mariola Brycht, Andrzej Leniart, Paweł Urbaniak, Agnieszka Nosal-Wiercińska, Bartłomiej Pałecz, Sławomira Skrzypek;
  "Cyclodextrins incorporated multi-walled carbon nanotubes modified electrode for the voltammetric determination of the pesticide dichlorophen";
  Talanta, (2018).

PUBLIKACJE 2019

 • Mariola Brycht, Kinga Konecka, Karolina Sipa, Slawomira Skrzypek, Valentin Mirčeski;
  „Toxicity of single steroid hormones and their mixtures toward the cyanobacterium Microcystis aeruginosa”;
  Electroanalysis, (2019). Vol 31 pp.2246-2253
 • Sebastian Gröber, Piotr Matczak, Sławomir Domagała, Thomas Weisheit, Helmar Görls, Annika Düver, Grzegorz Mlostoń, Wolfgang Weigand;
  „Diferrocenyl Thioketone: Reactions with (Bisphosphane)Pt(0) Complexes – Electrochemical and Computational Studies”;
  Materials, (2019). Vol. 12 No. 17 Art. No. 2832 (18 pp).
 • Paulina Mucha, Paweł Hikisz, Krzysztof Gwoździński, Urszula Krajewska, Andrzej Leniart, Elzbieta Budzisz;
  „Cytotoxic effect, generation of reactive oxygen/nitrogen species and electrochemical properties of Cu(II) complexes in comparison to half-sandwich complexes of Ru(II) with aminochromone derivatives”;
  RSC Advances, (2019). vol. 9 Iss. 55 pp. 31943-31952.
 • Katarzyna Jedlińska, Justyna Lipińska, Sylwia Smarzewska, Bogusław Baś;
  „The bi-disc glassy carbon electrode for determination of vitamin K2 (menaquinone) using stripping voltammetry”;
  Journal of The Electrochemical Society, (2019). 166 (6), B360-B366.
 • P. Bałczewski, E. Kowalska, J. Skalik, E. Różycka-Sokołowska, K. Owsianik, M. Koprowski, B. Marciniak, D. Guziejewski, W. Ciesielski;
  „Mono-aryl/alkythio-substituted (hetero)acenes of exceptional thermal and photochemical stability via thio-Friedel Crafts/Bradsher cyclization reaction”;
  Chem. Eur. J., (2019). 25(62), 14148-14161.
 • V. Mirceski, D. Guziejewski, L. Stojanov, R. Gulaboski;
  „Differential square-wave voltammetry”;
  Anal. Chem., (2019). 91(23), 14904-14910.
 • Waldemar Kaliszczak, Mariusz Grochowski, Agnieszka Nosal-Wiercińska, Mariola Brycht, Dorota Checinska-Majak, Beata Gołębiowska;
  „Effect of azathioprine on the parameters of double Hg/chlorate(VII) interface layer in the presence of nonionic surfactants”;
  Physicochemical Problems of Mineral Processing, (2019).
 • Karolina Sipa, Mariola Brycht, Andrzej Leniart, Sławomira Skrzypek;
  „The application of carbon nanomaterials as electrode surface modifiers for the voltammetric sensing of nitroxinil A comparative study”;
  Journal of Electroanalytical Chemistry, (2019).
 • Konrad Rudnicki, Łukasz Półtorak, Sławomira Skrzypek, Ernst JR Sudhölter;
  „Ion transfer voltammetry for analytical screening of fluoroquinolone antibiotics at the water1.2-dichloroethane interface”;
  Analytica Chimica Acta, (2019).
 • Vasudevan Lakshminarayanan, Łukasz Półtorak, Duco Bosma, Ernst JR Sudhölter, Jan H van Esch, Eduardo Mendes;
  „Locally pH controlled and directed growth of supramolecular gel microshapes using electrocatalytic nanoparticles”;
  Chemical Communications, (2019).
 • Kamila Morawska, Katarzyna Jedlińska, Sylwia Smarzewska, Radovan Metelka, Witold Ciesielski, Dariusz Guziejewski;
  „Analysis and DNA interaction of the profluralin herbicide”;
  Environmental Chemistry Letters, (2019).
 • Ewa Miękoś, Marek Zieliński, Karina Kołodziejczyk, Marta Jaksender;
  „Application of industrial and biopolymers waste to stabilise the subsoil of road surfaces”;
  Road Materials and Pavement Design, (2019).
 • Michał Cichomski, Barbara Burnat, Milena Prowizor, A. Jedrzejczak, D. Batory, Ireneusz Piwoński, Witold Kozłowski, W. Szymanski, M. Dudek;
  „Tribological and corrosive investigations of perfluoro and alkylphosphonic self-assembled monolayers on Ti incorporated carbon coatings”;
  Tribology International, (2019).
 • Paweł Krzyczmonik, Sławomira Skrzypek;
  „Composites of Poly (3,4-Ethylenedioxythiophene) with Nanostructures as Electrochemical Sensors for Application in Bioelectroanalysis”;
  Current Analytical Chemistry, (2019).
 • Karolina Czarny, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk,Renata Gadzała-Kopciuch,Sławomira Skrzypek;
  „Toxicity of single steroid hormones and their mixtures toward the cyanobacterium Microcystis aeruginosa”;
  Journal of Applied Phycology, (2019).
 • Karolina Czarny, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk, Renta Juszczak, Sławomira Skrzypek, Renata Gadzała-Kopciuch;
  „Molecularly imprinted polymer film grafted from porous silica for efficient enrichment of steroid hormones in water samples”;
  Journal of Separation Science, (2019).
 • Karolina Czarny, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk, Ewa Miękoś, Sławomira Skrzypek;
  „Inhibition of growth of Anabaena variabilis population by single and mixed steroid hormones”;
  Journal of Applied Phycology, (2019).
 • Karolina Czarny, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk, Sławomira Skrzypek, Marek Zieliński, Renata Gadzała-Kopciuch;
  „Toxic effects of single animal hormones and their mixtures on the growth of Chlorella vulgaris and Scenedesmus armatus”;
  Chemosphere, (2019).
 • Dariusz Guziejewski;
  „Square-wave amplitude effect in cathodic and anodic stripping square-wave voltammetry”;
  Electroanalysis, (2019).
 • Danuta Tomczyk, Wiktor Bukowski, Karol Bester;
  „Kinetics of Redox Processes in the Polymer Films of Ni(II) Salen Type Complexes”;
  J. Electrochem. Soc., (2019).
 • Łukasz Półtorak, Ernst Sudholter, Marcel de Puit;
  „Electrochemical cocaine (bio)sensing. From solid electrodes to soft junctions”;
  Trends in Analytical Chemistry, (2019).

PUBLIKACJE 2020

 • Kamila Morawska, Natalia Festinger, Grażyna Chwatko, Rafał Głowacki, Witold Ciesielski, Sylwia Smarzewska;
  „Rapid electroanalytical procedure for sesamol determination in real samples”;
  Food Chemistry, (2020).

Katedra Chemii Organicznej:

PUBLIKACJE 2015

 • M. Nowak, Z. Malinowski, E. Fornal, A. Jóźwiak, E.Parfieniuk, G. Gajek, R.Kontek,
  "Substituted benzoquinazolinones. Part 2: Synthesis of amino-, and sulfanyl-derivatives of benzo[f]- and benzo[h]quinazolinones",
  Tetrahedron 2015, 71, 9463-9473 Link
 • Z. Malinowski, E. Fornal, M. Nowak, R. Kontek, G. Gajek & B. Borek,
  "Synthesis and biological evaluation of some amino- and sulfanyl-3H-quinazolin-4-one derivatives as potential anticancer agents",
  Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly 2015, 146, 17231731 Link
 • E. M. Lewandowski, J. Skiba, N.J. Torelli, A. Rajnisz, J. Solecka, K. Kowalski, Y. Chen,
  "Antibacterial properties and atomic resolution X-ray complex crystal structure of a ruthenocene conjugated β-lactam antibiotic",
  Chem. Commun. 2015, 51, 61866189
 • K. Kowalski, R. Karpowicz, G. Mlostoń, D. Miesel, A. Hildebrandt, H. Lang, R. Czerwieniec, B. Therrien,
  "Synthesis and (spectro)electrochemistry of mixed-valent diferrocenyl-dihydrothiopyran derivatives",
  Dalton Trans., 2015, 44, 6268-6276
 • J. Lewkowski, A. Jóźwiak, P. Tokarz, P.M. Zagórski, R. Hamera, D. Cal, G. Satała, A. Bojarski,
  "Synthesis of Some Aminophosphonates Bearing N-(Fluorophenyl)-piperazynyl Moiety and Their Activity toward Serotonin Receptors",
  Heteroatom Chemistry, 2015, 26, 290.,DOI: 10.1002/hc.21259
 • M. Piotrowicz, J. Zakrzewski, R. Métivier, A. Brosseau, A. Makal, K. Woźniak.
  "Aerobic palladium(II)-catalyzed dehydrogenative Heck reaction in the synthesis of pyrenyl fluorophores. A photophysical study of β-pyrenyl acrylates in solution and in the solid state",
  J. Org. Chem. 2015, 80, 2573-2581., Link
 • A. Wrona-Piotrowicz, J. Zakrzewski, A. Gajda, T. Gajda, A. Makal, A. Brosseau, R. Métivier.
  "Friedel-Crafts reaction of pyrene with diethyl (isothiocyanato)alkylphosphonates. Efficient synthesis of highly fluorescent diethyl 1-(pyrene-1-carboxamido)alkylphosphonates and 1-(pyrene-1-carboxamido)methylphosphonic acid",
  Beilstein J. Org. Chem. 2015, 11, 2451-2458., Link
 • A. Wrona-Piotrowicz, D. Plażuk, J. Zakrzewski, R. Métivier, K. Nakatani, A. Makal,
  "Solution-and solid-state emitters with large Stokes shifts combining pyrene and 4-hydroxythiazole fluorophores",
  Dyes and Pigments 2015, 121, 290.,Link.
 • M. V. Babak, D. Plazuk, S. M. Meier, H. J. Arabshahi, J. Reynisson, B. Rychlik, A. Blauz, K. Szulc, M. Hanif, S. Strobl, A. Roller, B. K. Keppler, C. G. Hartinger,"
  Half-sandwich ruthenium(II) biotin conjugates as biological vectors to cancer cells",
  Chem. Eur. J. 2015, 21, 5110.,Link.

PUBLIKACJE 2016

 • D. Sroczyński, Z. Malinowski, A. K. Szcześniak, W. Pakulska,
  "New 1(2 H)-phthalazinone derivatives as potent nonpeptidic HIV-1 protease inhibitors: Molecular docking studies, molecular dynamics simulation, oral bioavailability and ADME prediction",
  Molecular Simulation 2016, 42, 628-641, Link
 • Z. Malinowski, E. Fornal, B. Sierocińska, R. Czeczko, M. Nowak,
  "Synthesis of 4-alkylsulfanylphthalazin-1(2H)-ones via palladium catalyzed sulfanylation of substituted 4-bromophthalazin-1(2H)-ones",
  Tetrahedron 2016, 72, 7942-7951, Link
 • K. Kowalski,
  "Ferrocenyl-nucleobase complexes: synthesis, chemistry and applications",
  Coord. Chem. Rev. 2016, 317, 132-156.
 • A. Koceva-Chyła, K. Matczak, P. Hikisz, K. Durka, K. Kochel, G. Süss-Fink, J. Furrer, K. Kowalski,
  "Insights into the in vitro Anticancer Effects of Diruthenium-1,"
  ChemMedChem, 2016, 11, 2171-2187.
 • J. Pecyna, R. Żurawiński, P. Kaszyński, D. Pociecha, P. Zagórski, S. Pakhomov,
  "Polar Liquid Crystals Derived from Sulfonium Zwitterions of the [closo-1-CB11H12] Anion"
  European Journal of Inorganic Chemistry, 2016, 2923., DOI: 10.1002/ejic.201600240
 • P.M. Zagórski, A. Jóźwiak, M.W. Płotka, D. Cal,
  "A hitherto undescribed addition of the lithium salt of dimethyl methylphosphonate to N-substituted phthalimides"
  Tetrahedron Letters, 2016, 57, 1835., DOI: 10.1016/j.tetlet.2016.03.045
 • A. Kubicka, E. Fornal, A. B. Olejniczak, A. J. Rybarczyk-Pirek, S. Wojtulewski, & B. Rudolf,
  "Oxa-Michael reaction of metallocarbonyl complexes bearing the maleimidato ligand. Reactivity studies with selected hydroxy compounds."
  Polyhedron, 2016, 107, 38-47., Link
 • B. Rudolf, A. Kubicka, M. Salmain, M. Palusiak, A. J. Rybarczyk-Pirek, & S. Wojtulewski,
  "Synthesis and characterization of new M (II) carbonyl complexes (M= Fe or Ru) including an 1-N-maleimidato ligand. Reactivity studies with biological thiols"
  Journal of Organometallic Chemistry, 2016, 801, 101-110., Link
 • A. Wieczorek, A. Blauz, A. Zal, H. J. Arabshahi, J. Reynisson, C. G. Hartinger, B. Rychlik, D. Plazuk,
  "Ferrocenyl Paclitaxel and Docetaxel Derivatives: Impact of an Organometallic Moiety on the Mode of Action of Taxanes",
  Chem. Eur. J. 2016, 22, 11413., Link
 • A. Wrona-Piotrowicz, M. Ciechańska, J. Zakrzewski, R. Métivier, A. Brosseau, A. Makal,
  "Directed lithiation of a pyrene-1-carboxamide as a route to novel pyrenyl fluorophores.",
  Dyes & Pigments 2016, 125, 331-338., Link
 • A. Wieczorek, A. Blauz, J. Zakrzewski, B. Rychlik, D. Plazuk,
  "Ferrocenyl 2,5-Piperazinediones as Tubulin-Binding Organometallic ABCB1 and ABCG2 Inhibitors Active against MDR Cells",
  ACS Med. Chem. Lett. 2016, 7, 612., Link
 • R. Flamholc, J. Zakrzewski*, A. Makal, R. Métivier, A. Brosseau,
  "Synthesis and the photophysical properties of pyrenylphenylpyrazoles.",
  Photochem. Photobiol. Sci. 2016, 15, 580-588., Link
 • P. Strzelczyk, D. Plazuk, J. Zakrzewski, G. Bujacz,
  "Structural Characterization of the Avidin Interactions with Fluorescent Pyrene-Conjugates: 1-Biotinylpyrene and 1-Desthiobiotinylpyrene",
  Molecules 2016, 21., Link
 • M. Głodek, A. Makal, A. Kłys, J. Zakrzewski, D. Plażuk,
  "Direct Synthesis of Perylene-Fused Cyclic Ketones from Perylene and 2-Alkenoic Acids",
  Eur. J. Org. Chem. 2016, 4215., Link
 • A. Błauż, B. Rychlik, A. Makal, K. Szulc, P. Strzelczyk, G. Bujacz, J. Zakrzewski, K. Woźniak, D. Plażuk,
  "Ferrocene-Biotin Conjugates: Synthesis, Structure, Cytotoxic Activity and Interaction with Avidin",
  ChemPlusChem 2016, 81, 1191., Link
 • M. Beauperin, S. Top, M. A. Richard, D. Plazuk, P. Pigeon, S. Toma, V. Polackova, G. Jaouen,
  "The length of the bridging chain in ansa-metallocenes influences their antiproliferative activity against triple negative breast cancer cells (TNBC)",
  Dalton Trans. 2016, 45, 13126., Link
 • J. Lewkowski, M. Rodriguez Moya, A. Wrona-Piotrowicz, J. Zakrzewski, R. Kontek, G. Gajek,
  "Synthesis, fluorescent properties and the promising cytotoxicity of pyrenederived aminophosphonates",
  Beilstein J. Org. Chem., 2016, 12, 1229-1235. DOI:10.3762/bjoc.12.117., Link
 • A. Wrona-Piotrowicz, M. Ciechańska, J. Zakrzewski, A. Makal,
  "Pyrene fluorophores bearing two carbonyl groups in 1,2-positions: synthesis and photophysical properties of pyrene-1,2-dicarboximides and a pyrene-1,2-dicarboxamide.",
  J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 2016, 330, 15-21., Link
 • J. Lewkowski, Z. Malinowski, A. Matusiak, M. Morawska, D. Rogacz, P. Rychter,
  "The Effect of New Thiophene-Derived Aminophosphonic Derivatives on Growth of Terrestrial Plants: A Seedling Emergence and Growth Test",
  Molecules 2016, 21, 694; DOI:10.3390/molecules21060694, Link
 • J. Lewkowski, M. Rodriguez Moya, M. Chmielak, D. Rogacz, K. Lewicka, P. Rychter,
  "Synthesis, spectral characterization of several novel 1-pyrene-derived aminophosphonates and their ecotoxicological evaluation using Heterocypris incongruens and Vibrio fisheri tests",
  Molecules, 2016, 21, 936; DOI:10.3390/molecules21070936., Link
 • R. Karpowicz, J. Lewkowski, M. Morawska, E. Miękoś, M. Zieliński,
  "The aza-Pudovik Reaction Is Also Accelerated in External Constant Magnetic Field",
  Chem. Pap., 2016, 70(11), 15291532. DOI: 10.1515/chempap-2016-0087, Link

PUBLIKACJE 2017

 • D. Sroczyński, Z. Malinowski,
  "Spectroscopic investigations (FT-IR, UV, 1H and 13C NMR) and DFT/TD-DFT calculations of potential analgesic drug 2-[2-(dimethylamino)ethyl]-6-methoxy-4-(pyridin-2-yl)-1(2H)-phthalazinone",
  Journal of Molecular Structure, 2017, 1150, 614-628
 • E. M. Lewandowski, Ł. Szczupak, S. Wong, J. Skiba, A. Guśpiel, J. Solecka, V. Vrček, K. Kowalski, Y. Chen,
  "Antibacterial properities of metallocenyl-7-ADCA derivatives and structure in complex with CTX-M β-lactamase",
  Organometallics, 2017, 36, 1673-1676
 • K. Kowalski, Ł. Szczupak, S. Saloman, D. Steverding, A. Jabłoński, V. Vrček, A. Hildebrandt, H. Lang, A. Rybarczyk-Pirek,
  "Cymantrene, cyrhetrene and ferrocene nucleobase conjugates: Synthesis, structure, computational study, electrochemistry and antitrypanosomal activity",
  ChemPlusChem 2017, 82, 303-314
 • J. Skiba, C. Schmidt, P. Lippmann, P. Ensslen, H.-A. Wagenknecht, R. Czerwieniec, F. Brandl, I. Ott, T. Bernaś, B. Krawczyk, D. Szczukocki, K. Kowalski,
  "Substitution of metallocenes with [2.2]paracyclophane to enable confocal microscopy imaging in living cells",
  Eur. J. Inorg. Chem. 2017, 297-305
 • P. Tokarz, P.M. Zagórski,
  "Phosphinine synthesis of a heavy sibling of pyridine (microreview)",
  Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2017, 53, 858.,DOI: 10.1007/s10593-017-2138-1
 • J. M. Zimbron, K. Passador, B. Gatin-Fraudet, C.-M. Bachelet, D. Plażuk, L.-M. Chamoreau, C. Botuha, S. Thorimbert, M. Salmain,
  "Synthesis, Photophysical Properties, and Living Cell Imaging of Theranostic Half-Sandwich Iridium4,4-Difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene (BODIPY) Dyads",
  Organometallics 2017, 36, 3435., Link
 • A. Wieczorek, A. Blauz, A. Makal, B. Rychlik, D. Plazuk,
  "Synthesis and evaluation of biological properties of ferrocenyl-podophyllotoxin conjugates",
  Dalton Trans. 2017, 46, 10847., Link
 • D. Plazuk, A. Wieczorek, W. M. Ciszewski, K. Kowalczyk, A. Blauz, S. Pawledzio, A. Makal, C. Eurtivong, H. J. Arabshahi, J. Reynisson, C. G. Hartinger, B. Rychlik,
  "Synthesis and in vitro Biological Evaluation of Ferrocenyl Side-Chain-Functionalized Paclitaxel Derivatives",
  ChemMedChem 2017, 12, 1882., Link
 • K. Kowalczyk, A. Blauz, W. M. Ciszewski, A. Wieczorek, B. Rychlik, D. Plazuk,
  "Colchicine metallocenyl bioconjugates showing high antiproliferative activities against cancer cell lines",
  Dalton Trans. 2017, 46, 17041., Link
 • J. Lewkowski, M. Morawska, R. Karpowicz, P. Rychter, D. Rogacz, K. Lewicka, P. Dobrzyński,
  "Evaluation of Ecotoxicological Impact of New Pyrrole-derived Aminophosphonates Using Selected Bioassay Battery",
  Ecotoxicology, 2017, 26, 914929. DOI: 10.1007/s10646-017-1821-4, Link
 • J. Lewkowski, R. Karpowicz, M. Morawska, P. Rychter, D. Rogacz, K. Lewicka, P. Dobrzynski,
  "Synthesis and ecotoxicological impact of ferrocene-derived amino-phosphonates using a battery of bioassays",
  RSC Adv., 2017, 7, 38399-38409. DOI: 10.1039/c7ra06079c, Link
 • J. Lewkowski, M. Morawska, A. Kaczmarek, D. Rogacz, P. Rychter,
  "Novel N-arylaminophosphonates Bearing a Pyrrole Moiety and Their Ecotoxicological Properties",
  Molecules, 2017, 22, 1132. DOI:10.3390/molecules22071132., Link
 • J. Lewkowski, M. Morawska, R. Karpowicz, P. Rychter, D. Rogacz, K. Lewicka,
  "Novel (5-nitrofurfuryl)-substituted esters of phosphonoglycine Their synthesis and phyto- and ecotoxicological properties",
  Chemosphere, 2017, 188, 618-632. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.09.031., Link
 • A. Wrona-Piotrowicz*, M. Witalewska, J. Zakrzewski*, A. Makal,
  "Regioselective (thio)carbamoylation of 2,7-di-tert-butylpyrene at the 1-position with iso(thio)cyanates.",
  Beilstein J. Org. Chem. 2017, 13, 1032-1038., Link

PUBLIKACJE 2018

 • D. Rogacz, J. Lewkowski, Z. Malinowski, A. Matusiak, M. Morawska, P. Rychter,
  "Effect of new thiophene-derived aminophosphonic derivatives on growth of terrestrial plants. Part 2. Their ecotoxicological impact and phytotoxicity test toward herbicidal application in agriculture",
  Molecules 2018, 23, 3173 Link
 • Z. Malinowski, E. Fornal, A. Warpas, M. Nowak,
  "Synthesis of benzoquinoline derivatives from formyl naphthylamines via Friedländer annulation under metal-free conditions",
  Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly 2018 , 149, 19992011 Link
 • M. Nowak, E. Fornal, R. Kontek, D. Sroczyński A. Jóźwiak, E. Augustowska, A. Warpas, M. Adamczyk, Z. Malinowski,
  "Synthesis of acylnaphthylamines and their applications in the formation of benzoquinazolines",
  Arkivoc, 2018 , part VII, 248 - 265 Link
 • Magdalena Ciechańska, Anna Wrona-Piotrowicz, Anna Makal, Janusz Zakrzewski,
  "Alkylation of the K Region in a Sterically Hindered Pyrene Carboxamide via Directed Reaction with Alkyllithiums under Air",
  Journal of Organic Chemistry, 2018, 83, 12793-12797 Link
 • J. Skiba, Q. Yuan, A. Hildebrandt, H. Lang, D. Trzybiński, K. Woźniak, R. K. Balogh, B. Gyurcsik, V. Vrček, K. Kowalski,
  Ferrocenyl GNA nucleosides: a bridge between organic and organometallic xeno-nucleic acids",
  ChemPlusChem, 2018, 83, 77-86 Link
 • K. Kowalski,
  "Recent developments in the chemistry of ferrocenyl secondary natural product conjugates,"
  Coord. Chem. Rev. 2018, 366, 91-108 Link
 • A. Kubicka, E. Parfieniuk, E. Fornal, M. Palusiak, D. Lizińska, A. Gumieniczek, & B. Rudolf,
  "Metallocarbonyl complexes: (5-C5H5) M (CO) n (1-N-imidato)(M= Fe, Ru, Mo, W; n= 2, 3) as new photoactive CO-releasing molecules (CORMs)"
  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2018, 351, 115-123., Link
 • M. Witalewska, A. Wrona-Piotrowicz, A. Makal, J. Zakrzewski,
  "Polycyclic Aromatic N-Ethoxycarbonyl Thioamide S-Oxides and their Triflic Acid-Promoted Cyclization to Fluorescent Thiophene Imine-Fused Arenes.",
  J. Org. Chem. 2018, 83, 1933-1939., Link
 • R. Flamholc, A. Wrona-Piotrowicz, A. Makal, J. Zakrzewski,
  "Pyrenylpyrazole-based donor/acceptor fluorescent dyes: Synthesis and photophysical properties",
  Dyes & Pigments, 2018, 154, 52-61., Link

PUBLIKACJE 2019

 • D. Rogacz, J. Lewkowski, M. Siedlarek, R. Karpowicz, A. Kowalczyk, P. Rychter,
  "The Effect of New Thiophene-Derived Diphenyl Aminophosphonates on Growth of Terrestrial Plants",
  Materials, 12, 2018, (2019). Link
 • E. Pensa, R. Karpowicz, A. Jabłoński, D. Trzybiński, K. Woźniak, D. Šakić, V. Vrček, N.J. Long, T. Albrecht, K. Kowalski,
  "Gold-Induced Desulfurization in a Bis(ferrocenyl) Alkane Dithiol",
  Organometallics, 38, 2227-2232, (2019). Link
 • Inna Székács, Paweł Tokarz, Robert Horvath, Krisztina Kovács, Adam Kubas, Mari Shimura, Justyna Brasun, Vadim Murzin, Wolfgang Caliebe, Zbigniew Szewczuk, Aneta Paluch, László Wojnárovits, Tünde Tóth, József S. Pap, Łukasz Szyrwiel,
  "In vitro SOD-like activity of mono- and di-copper complexes with a phosphonate substituted SALAN-type ligand",
  Chemico-Biological Interactions 2019, 306, 7888 Link 10.1016/j.cbi.2019.04.003
 • Adam Buczkowski, Paweł Tokarz, Artur Stepniak, Jarosław Lewkowski, Aleksandra Rodacka, Bartlomiej Palecz,
  "Spectroscopic and calorimetric studies of interactions between mitoxantrone and cucurbituril Q7 in aqueous solutions",
  Journal of Molecular Liquids 2019, 290 , 111190 Link 10.1016/j.molliq.2019.111190
 • Magdalena Ciechańska, Andrzej Józwiak, Ryszard B. Nazarski, Ewa A. Skorupska,
  "Unexpected Rearrangement of Dilithiated Isoindoline-1,3-diols into 3-Aminoindan-1-ones via N-Lithioaminoarylcarbenes: A Combined Synthetic and Computational Study"
  Journal of Organic Chemistry, 2019, 84, 11425-11440 Link
 • N. FischerDurand, D. Lizinska, V. Guérineau, B. Rudolf, M. Salmain,"
  'Clickable' cyclopentadienyl iron carbonyl complexes for bioorthogonal conjugation of midinfrared labels to a model protein and PAMAM dendrimer,
  "Appl Organometal Chem. 2019;e4798 Link
 • Wilczewska, A. Z.; Kosińska, A.; Misztalewska-Turkowicz, I.; Kubicka, A.; Niemirowicz-Laskowska, K.; Markiewicz, K. H.; Bucki, R.; Celichowski, G.; Kalska-Szostko, B.; Rudolf, B.,
  "Magnetic Nanoparticles Bearing Metallocarbonyl Moiety as Antibacterial and Antifungal Agents."
  ,Applied Surface Science 2019, 487, 601609. DOI:10.1016/j.apsusc.2019.05.159. Link
 • J. Skiba, A. Kowalczyk, P. Stączek, T. Bernaś, D. Trzybiński, R. Czerwieniec, K. Kowalski,
  "Luminescent fac-[Re(CO)3(phen)] carboxylato complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs: synthesis and mechanistic insights into the in vitro anticancer activity of fac[Re(CO)3(phen)(aspirin)]",
  New. J. Chem. 2019, 43, 573-583 Link
 • E. Pensa, R. Karpowicz, A. Jabłoński, D. Trzybiński, K. Woźniak, D. Sakic, V. Vrček, N. J. Long, T. Albrecht, K. Kowalski,
  "Gold-Induced Desulfurization in a Bis(ferrocenyl) Alkane Dithiol",
  Organometallics, 2019, 38, 2227-2232 Link
 • K. Kowalski,
  "Insight into the Biological Activity of Organometallic Acetylsalicylic Acid (Aspirin) Derivatives,"
  ChemPlusChem, 2019, 84, 403-415. Link

PUBLIKACJE 2020

 • P. Olszewska, D. Cal, P. Zagórski, E. Mikiciuk-Olasik,
  "A novel trifluoromethyl 2-phosphonopyrrole analogue inhibits human cancer cell migration and growth by cell cycle arrest at G1 phase and apoptosis.",
  European Journal of Pharmacology 2020, 871, 172943 Link
 • D. Rogacz, J. Lewkowski, D. Cal , P. Rychter,
  "Ecotoxicological Effects of New C-substituted Derivatives of N-phosphonomethylglycine (glyphosate) and Their Preliminary Evaluation Towards Herbicidal Application in Agriculture",
  Ecotoxicology and Environmental Safety 2020, 194, 110331 Link
 • Adam Buczkowski, Michał Gorzkiewicz, Artur Stepniak, Małgorzata Malinowska-Michalak, Paweł Tokarz, Paweł Urbaniak, Maksim Ionov, Barbara Klajnert-Maculewicz, Bartlomiej Palecz,
  "Physicochemical and in vitro cytotoxicity studies of inclusion complex between gemcitabine and cucurbit[7]uril host",
  Bioorganic Chemistry 2020, 99 , 1038432 Link 10.1016/j.bioorg.2020.103843
 • M. Salmain, N.Fischer-Durand, B. Rudolf,
  "Bioorthogonal conjugation of transition organometallic complexes to peptides and proteins:strategies and applications,"
  Eur.J.Chem. 2020, 21-35. Link
 • D. Jamroz, N. Fischer-Durand, M. Palusiak, S. Wojtulewski, S. Jarzyński, M. Stępniewska, M.Salmain, B. Rudolf,
  "Inverse electron-demand Diels-Alder (iEDDA) bioorthogonalconjugation of half-sandwich transitionmetallocarbonyl entities to a model protein",
  Appl Organometal Chem. 2020; e5507 Link
 • Ł. Szczupak, A. Kowalczyk, D. Trzybiński, K. Woźniak, G. Mendoza, M. Arruebo, D. Steverding, P. Stączek, K. Kowalski,
  "Organometallic ciprofloxacin conjugates with dual action: synthesis, characterization, and antimicrobial and cytotoxicity studies",
  Dalton Trans., 2020, 49, 1403-1415 Link
 • M. Piotrowicz, A. Kowalczyk, D. Trzybiński, K. Woźniak, K. Kowalski,
  "Redox-Active Glycol Nucleic Acid (GNA) Components: Synthesis and Properties of the Ferrocenyl-GNA Nucleoside, Phosphoramidite, and Semicanonical Dinucleoside Phosphate",
  Organometallics, 2020, 39, 813-823 Link
 • E. M. Lewandowski, Ł. Szczupak, A. Kowalczyk, G. Mendoza, M. Arruebo, L. M. C. Jacobs, P. Stączek, Y. Chen, K. Kowalski,
  "Metallocenyl 7-ACA Conjugates: Antibacterial Activity Studies and Atomic-Resolution X-ray Crystal Structure with CTX-M - Lactamase",
  ChemBioChem 10.1002/cbic.202000054 Link

Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej:

PUBLIKACJE 2015

 1. G. Mlostoń, K. Urbaniak, A. Szychowska, A. Linden, H. Heimgartner,
  Thermal [2+2]-cycloadditions of diphenylketene with aryl- and hetaryl-substituted thioketones.
  Heterocycles, 2015, 90, 529-539.
 2. G. Mlostoń, P. Pipiak, H. Heimgartner,
  1,3-Dipolar cycloadditions of α-diazoketones derived from N-protected (S)-proline with aromatic and cycloaliphatic thioketones.
  Helv. Chim. Acta, 2015, 98, 190-200.
 3. H.-P. Reisenauer, P. R. Schreiner, J. Romański, G. Mlostoń,
  Gas-phase generation and matrix isolation of the methylsulfonyl radical CH3SO2.
  J. Phys. Chem. A, 2015, 119, 2211-2216.
 4. G. Mlostoń, H. Heimgartner,
  Sulfur Ylides Sulfonium Ylides (update 2014).
  Science of Synthesis, 2015, Vol. 27, Chapter 27.1.7, pp. 401-424.
 5. K. Kowalski, R. Karpowicz, G. Mlostoń, D. Miesel, A. Hildebrandt,
  H. Lang, R. Czerwoniec, B. Therrien,Synthesis and (spectro)electrochemistry of mixed-valent differrocenyl-dihydrothiopyran derivatives.
  Dalton Transactions, 2015, 44, 6268-6276.
 6. G. Mlostoń, K. Urbaniak, A. Linden, H. Heimgartner,
  Selenopen-2-yl substituted thiocarbonylylides at the boarderline of dipolar and diradical reactivity.
  Helv. Chim. Acta, 2015, 98, 453-461.
 7. A. Wróblewska, G, Mlostoń, H. Heimgartner,
  Synthesis of optically active polycyclic N-heterocycles derived from L-prolinamine.
  Tetrahedron; Asymmetry, 2015, 26, 505-509.
 8. G. Mlostoń, P. Pipiak, A. Linden, H. Heimgartner,
  Studies on the reactions of thiocarbonylS-methanides with hetaryl thioketones.
  Helv. Chim. Acta, 2015, 98, 462-473.
 9. A. S. Mereshchenko, A. V. Ivanov, V. I. Baranovskii, G. Mloston,L. L. Rodina, V. A. Nikolaev,
  On the strong difference in reactivity of acyclic and cyclic diazodiketones with thioketones: experimental results and quantum-chemical interpretation.
  Beilstein J. Org. Chem. 2015, 11, 504-513.
 10. G. Mlostoń, P. Grzelak, M. Mikina, A. Linden, H. Heimgartner,
  Hetro-Diels-Alder Reactions of aryl and hetarylthioketones with acetylenicdipolarophiles.
  Beilstein J. Org. Chem., 2015, 11, 576-582.
 11. H. P. Reisenauer, J. Romański, G. Mlostoń, P. R. Schreiner,
  Reactions of methylsulfinyl radical (CH3(O)S) with oxygen (3O2) in solid argon.
  Chem. Commun., 2015, 10022-10025.
 12. E. Obijalska, G. Utecht, M. K. Kowalski, G. Mlostoń, M. Rachwalski,
  Nucleophilic additions of (difluoromethyl)trimethylsilane to α-iminoketones and aryl diketones: a new route to the β-amino-α-(difluoromethyl) alcohols.
  Tetrahedron Lett. 2015, 56, 4701-4703.
 13. G. Mlostoń, A. Wróblewska, A. Linden, H. Heimgartner,
  Studies on the reaction of aryl glyoxals with L-prolinol: Unexpected formation of morpholin-2-one derivatives and stereoselective trifluoromethylation of the bicyclic system.
  Asian J. Org. Chem., 2015, 4, 770-777.
 14. M. Jasiński, G. Mlostoń, A. Gebert, H. Heimgartner,
  Lithium diisopropylamide (LDA) as an efficient reducing agent for thioketones - mechanistic consideration.
  Phosphorus Sulfur Silicon Rel. Elem., 2015, 190, 1281-1284.
 15. A. Wróblewska, G. Mlostoń, H. Heimgartner,
  Synthesis of optically active polyheterocycles containing pyrrolidine, imidazole, and 1,2,3-triazole rings.
  Tetrahedron; Asymmetry, 2015, 26, 1448-1452.
 16. G. Mlostoń, R. Hamera, H. Heimgartner,
  Synthesis of ferrocenylthioketones and their reactions with diphenyldiazomethane.
  Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem., 2015, 190, 2125-2133.
 17. A. Wojciechowska, M. Jasiński, P. Kaszyński,
  Tautomeric equilibrium in trifluoroacetaldehydearyl hydrazones.
  Tetrahedron 2015, 71, 2349-2356.
 18. S. Ciastek, M. Jasiński, P. Kaszyński,
  3-Substituted 6-oxoverdazyl bent-core nematic radicals: synthesis and characterization.
  RSC Adv. 2015, 5, 33328-33333.
 19. J. Maciaszczyk, M. Jasiński,
  Synthesis of aldopentapyranose-derived nitrones by silylation or Cu(II)-catalyzed aerobic oxidation of N-glycosylhydroxylamines.
  Tetrahedron: Asymmetry 2015, 26, 510-515.
 20. M. Stefaniak, M. Jasiński, J. Romański,
  Synthesis of sulfur-rich crown ethers via azide-alkyne macrocyclisation of α,ω-diazido- and α,ω-dipropargyl sulfide derivatives.
  Synlett 2015, 26, 1045-1048.
 21. M. Jasiński, K. Gębicki, P. Kaszyński,
  Bent-core 6-thioxoverdazyl: a comparison of mesogenic properties with the 6-oxo analogue,Liq.
  Cryst. 2015, 42, 982-988.
 22. P. Kaszynski, B. Ringstrand,
  Functionalization of closo-borates through iodonium zwtterions.
  Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 65766581.
 23. J. Pecyna, A. Jankowiak, D. Pociecha, P. Kaszyński,
  o-Carborane derivatives for probing molecular polarity effects on liquid crystal phase stability and dielectric behavior.
  J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 11412-11422.
 24. P. Tokarz, P. Kaszyński, S. Domagała, K. Wozniak,
  The [closo-B12H11-1-IAr]- zwitterion as precursor to monosubstituted derivatives of [closo-B12H12]2-.
  J. Organometal. Chem. 2015, 798, 70-79.
 25. J. Robak, B. Kryczka, B. Świerczyńska, A. Zawisza, S. Porwański,
  New sugar-derived bifunctional chiral ureas as highly effective organocatalysts in asymmetric aza-Henry reaction.
  Carbohydr. Res. 2015, 404, 83-86.
 26. I. Szulc, R. Kołodziuk, B. Kryczka, A. Zawisza,
  New phosphineimine ligands derived from D-gluco- and D-galactosamine in Pd-catalysed asymmetric allylic alkylation.
  Tetrahedron Lett. 2015, 56, 4740-4743.
 27. A. Kubiak, R. Kołodziuk, S. Porwański, A. Zawisza,
  Palladium(0)-catalysed synthesis of 2,3- and 3,4-unsaturated aryl β-O-glycosides.
  Carbohydrate Res. 2015, 417, 34-40.
 28. G. Witkowski, A. Zawisza, M. Malik, S. Jarosz,
  Higher carbon sugars by a phosphonate methodology. Part I: Synthesis of methyl (methyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-glucopyranosid)urinate.
  Carbohydrate Chemistry: Proven Synthetic Methods 2015, 3-10.
 29. M. Malik, A. Zawisza, G. Witkowski, S. Jarosz,
  Higher carbon sugars by a phosphonate methodology. Part II: Synthesis of dimethyl (methyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-gluco-heptopyranos-6-ulos-7-yl)phosphonate and application for carbon chain elongation.
  Carbohydrate Chemistry: Proven Synthetic Methods 2015, 11-18.
 30. J. Robak, B. Kryczka, B. Świerczyńska, A. Zawisza, S. Porwański,
  New sugar-derived bifunctional chiral ureas as effective organocatalysts in asymmetric aza-Henry reaction.
  Carbohydr. Res. 2015, 404, 83-86.
 31. S. Jarzyński, S. Leśniak, A. M. Pieczonka, M. Rachwalski,
  N-Trityl-aziridinyl alcohols as highly efficient chiral catalysts in asymmetric additions of organozinc species to aldehydes.
  Tetrahedron: Asymmetry 2015, 26, 35 40.
 32. A. M. Pieczonka, S. Leśniak, S. Jarzyński, M. Rachwalski,
  Aziridinylethers as highly enantioselective ligands for asymmetric addition of organozinc species to carbonyl compounds.
  Tetrahedron: Asymmetry 2015, 26, 148 151.
 33. S. Jarzyński, M. Rachwalski, A. M. Pieczonka, Z. Wujkowska, S. Leśniak,
  Highly efficient conjugate addition of diethylzinc to enones promoted by chiral aziridine alcohols and aziridine ethers.
  Tetrahedron: Asymmetry 2015, 26, 924 927.
 34. A. M. Pieczonka, S. Jarzyński, Z. Wujkowska, S. Leśniak, M. Rachwalski,
  Zinc(II) mediated asymmetric aldol condensation catalyzed by chiral aziridine ligands.
  Tetrahedron Lett. 2015, 56, 6506 6507.
 35. M. Rachwalski, Z. Wujkowska, S. Leśniak, P. Kiełbasiński,
  Highly efficient asymmetric aziridination of unsaturated aldehydes promoted by chiral heteroorganic catalysts.
  Chem. Cat. Chem. 2015, 7, 35893592.
 36. P. Seliger, N. Gutowska, M. Stefaniak, J. Romański,
  Investigation on silver complexes of novel 1,2,3-triazole linked crown ethers by NMR analysis.
  J. Chem. Sci., 2015, 127, 18111817.

PUBLIKACJE 2016

 1. G. Mlostoń, M. Celeda, A. Linden, H. Heimgartner,
  Synthesis of hetaryl-substituted 1,2,4-trithiolanes via three-component reaction with dihetarylthioketones, benzyl azide and 2,2,4,4-tetramethyl-3-thioxocyclobutanone.
  J. Sulfur Chem., 2016, 37, 14-22.
 2. G. Mlostoń, M. Celeda, H. Heimgartner,
  An unexpected reaction of diethyl phosphite with electron-deficient dialkyldicyanofumarates.
  Phosphorus Sulfur Silicon Relat.
  Elem., 2016, 191, 207-210.
 3. E. Obijalska, A. Żurawik, G. Mlostoń, H. Heimgartner,
  Efficient synthesis of trifluoro- and difluorohydrazides as useful building blocks for fluorinated 1,3,4-oxadiazoles.
  Chem. Heterocycl. Comp., 2016, 52, 133-139.
 4. G. Mlostoń, M. Jasiński, A. Wróblewska, and H. Heimgartner,
  Recent progress in the chemistry of 2-unsubstituted imidazole N-oxides.
  Curr. Org. Chem., 2016, 20, 13591369.
 5. G. Mlostoń, P. Pipiak, H. Heimgartner,
  Diradical reaction mechanisms in [3+2]-cycloadditions of hetarylthioketones with alkyl- or trimethylsilyl-substituted diazomethanes.
  Beilstein J. Org. Chem., 2016, 12, 716-724.
 6. P. Pipiak, G. Mlostoń,
  Selected applications of N-protected (S)-2-(diazoacetyl)pyrrolidines (microreview)
  .Chem. Heterocycl. Comp., 2016, 52, 146-148.
 7. R. Hamera, G. Mlostoń,
  Ferrocenyl Substituted 1,3-Dithiolanes via [3+2]-Cycloadditions of Thiocarbonyl S-Methanides with Ferrocenyl/HetarylThioketones.
  Phosphorus Sulfur Silicon Rel. Elem., 2016, 191, 576-577.
 8. P. Grzelak, G. Mlostoń,
  Applications of thiobenzophenone for the syntheses of 3-, 4-, 5- and 6-membered sulfur heterocycles (mini-review).
  Chem. Heterocyclic Comp., 2016, 52, 282-284.
 9. B. Jędrzejewska, A. Zakrzewska, G. Mlostoń, Š. Budzák, K. Mroczyńska, A. M. Grabarz, M. Kaczorowska, D. Jacquemin, B. Ośmiałowski,
  Synthesis and photophysical properties of novel donor-acceptor N-(pyridyn-2-yl) substituted benzo(thio)amides and their difluoroboranyl derivatives.
  Phys. Org. Chem. A, 2016, 120, 4116-4123.
 10. G. Mlostoń, R. Hamera, A. Linden, H. Heimgartner,
  Synthesis of ferrocenyl-substituted 1,3-dithionaes vis [3+2]-cycloadditions of ferrocenyl hetaryl thioketones with thiocarbonyl S-methanides.
  Beilstein J. Org. Chem., 2016, 12, 1421-1427.
 11. G. Mlostoń, R. Hamera-Fałdyga, M. Celeda, K. Gębicki, H. Heimgartner,
  Synthesis of ferrocenyl- and hetaryl-substituted 2,2,2-trifluoroethanols and their conversion into 2,2,2-trifluoroethanethiols using Lawesson reagent.
  J. Fluorine Chem., 2016, 188, 147-152.
 12. G. Mlostoń, A. Wróblewska, H. Heimgartner,
  Synthesis of optically active trifluoromethyl-substituted 2,3-dihydroimidazo[2,1-b]oxazoles.
  J. Fluorine Chem., 2016, 189, 1-6.
 13. M. T. Kowalski, G. Mlostoń, E. Obijalska, A. Linden, H. Heimgartner,
  First application of fluorinated nitrones for the syntehsis of fluoroalkyl-lactams via Kinugasa reaction.
  Tetrahedron, 2016, 72, 5305-5313.
 14. G. Mlostoń, P. Grzelak, H.Heimgartner,
  Strong influence of the trifluoromethyl group on the chemoselectivity of [3+2]-cycloadditions of thiocarbonyl S-methanides with ,αβ-unsarurated ketones.
  J. Fluorine Chem., 2016, 190, 56-60.
 15. A. Michalak, G. Mlostoń, A. Fruziński, M. Jasiński,
  Stereoselective 1,3-dipolar cycloadditions of thioketones to carbohydrate-derived nitrones.
  Tetrahedron; Asymmetry, 2016, 27, 973-979.
 16. G. Mlostoń, K. Urbaniak,G. Utecht, D. Lentz, M. Jasiński,
  Trifluoromethylated 2,3-dihydro-1,3,4-thiadiazoles via the regioselective (3+2)-cycloadditions of fluorinated nitrile imines with aryl, hetaryl, and ferrocenylthioketones.
  J. Fluorine Chem., 2016, 192, 147-154.
 17. G. Mlostoń, K. Urbaniak, A. Pawlak, H. Heimgartner,
  New application of hetarylthioketones for the synthesis of hetaryl-substituted ethenes via 'two-fold extrusion reaction'.
  Heterocycles, 2016, 93, 127139.
 18. M. Jasiński, G. Utecht, A. Fruziński, H.-U. Reissig,
  Three-step synthesis of 3-aminoseptanoside derivatives by using lithiatedmethoxyallene and δ-siloxynitrones.
  Synthesis 2016, 48, 893-905.
 19. B. Busiak, G. Utecht, M. Jasiński,
  Anion alkoksyallenowy w syntezie związków naturalnych i ich analogów.
  Wiad. Chem. 2016, 70, 3-23.
 20. G. Utecht, M. Jasiński,
  3,6-Dihydro-2H-1,2-oxazines.
  Chem. Heterocycl. Compd. 2016, 52, 143-145.
 21. M. Jasiński, J. Szczytko, D. Pociecha, H. Monobe, P. Kaszyński,
  Substituent-dependent magnetic behavior of discotic benzo[e][1,2,4]triazinyls,
  J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 9421-9424.
 22. S. Ciastek, P. Kaszyński, D. Pociecha, M. Jasiński,
  Induction of smectic polymorphism in bent-core derivatives of the 6-oxoverdazyl by partial fluorination of alkyl chains.
  RSC Adv. 2016, 6, 102343-102347.
 23. J. Pecyna, P. Kaszyński, B. Ringstrand, D. Pociecha, S. Pakhomov, A. G. Douglass, V. Young Jr.,
  Synthesis and characterization of quinuclidinium derivatives of the [closo-1-CB11H12]- anion as potential polar components of liquid crystal materials.
  Inorg. Chem. 2016, 55, 4016-4025.
 24. J. Pecyna, R. Żurawiński, P. Kaszyński, D. Pociecha, P. Zagórski, S. Pakhomov,
  Evaluation of sulfonium zwitterions of the [closo-1-CB11H12]- anion as polar mesogens for electro-optical applications.
  Eur. J. Inorg. Chem., 2016, 2923-2931.
 25. P. Kaszyński, C. P. Constantinides, V. G. Young, Jr.,
  The Planar Blatter Radical: structural chemistry of 1,4-dihydrobenzo[e][1,2,4]triazin-4-yls.
  Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 11149-11152.
 26. Ch. P. Constantinides, E. Obijalska, P. Kaszyński,
  Access to 1,4-dihydrobenzo[e][1,2,4]triazin-4-yl derivatives.
  Org. Lett. 2016, 18, 916-919.
 27. J. Chrzanowski, M. Rachwalski, A. M. Pieczonka, S. Leśniak, J. Drabowicz, P. Kiełbasiński,
  Highly efficient chiral polydentate sulfinyl ligands/catalysts containing prolinol moiety.
  Tetrahedron 2016, 72, 2649 2655.
 28. Z. Wujkowska, S. Jarzyński, A. M. Pieczonka, S. Leśniak, M. Rachwalski,
  Highly enantioselective addition of arylzinc reagents to aldehydes promoted by chiral aziridine alcohols.
  Tetrahedron: Asymmetry 2016, 27, 12381244.
 29. S. Jarzyński, S. Leśniak,
  Recent progress In the synthesis of aziridine derivatives.
  Chem. Heterocycl. Compd. 2016, 52, 353355.
 30. R.B. Nazarski, K. Justyna, S. Leśniak, A. Chrostowska,
  A benefit of using the IDSCRF- over UFF-Radii cavites and why joint correlation of NMR chemical shifts can be advantageous: condensed pyridines as an IEF-PCM/GIAO/DFT case study.
  J. Chem. Phys. A, 2016, 120, 9519-9528.
 31. S. Porwanski, F. Moretti, F. Dumarcay-Charbonnier, A. Marsura,
  Cesium cation templated selective synthesis of a "cone-shaped" su gar macrotricyclic cryptand: A dual anion cation molecular recognition of pottasium tartrate.
  Ann. Pharm. Fr., 2016, 74, 196-204.

PUBLIKACJE 2017

 1. M. K. Kowalski, G. Mlostoń, E. Obijalska, H. Heimgartner,
  Application of diethyl ethynephosphonate for the synthesis of 3-phosphonylated β-lactams via Kinugasa reaction.
  Arkivoc, 2017, ii, 5967.
 2. G. Mlostoń, P. Grzelak, H. Heimgartner,
  Hetero-Diels-Alder reactions of hetaryl-thiochalcones with acetylenic dienophiles.
  J. Sulfur Chem., 2017, 38, 110.
 3. G. Mlostoń, P. Grzelak, R. Hamera-Fałtyga, M. Jasiński, K.Urbaniak, P. Pipiak, Ł. Albrecht, J. Hejmanowska, H. Heimgartner,
  Aryl, hetaryl, and ferrocenylthioketones as versatile building blocks for exploration in the organic chemistry of sulfur.
  Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 2017, 192, 204211.
 4. R. Hamera-Fałdyga, P. Grzelak, P. Pipiak, G. Mlostoń,
  Microwave assisted synthesis of ferrocenyl and hetaryl functionalized thioketones.
  Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 2017, 192, 197198.
 5. J. Hejmanowska, M. Jasiński, G. Mlostoń, Ł. Albrecht,
  Taming of thioketones the first asymmetric thio-diels-alder reaction with thioketones as heterodienophiles.
  Eur. J. Org. Chem., 2017, 950954.
 6. H. Abul-Futouh, L. R. Almazahreh, , T. Sakamoto, N. Y T. Stessman, D. L. Lichtenberger, R. S. Glass, H. Görls, M. El-khateeb, P. Schollhammer, G. Mloston,
  W. Weigand,[FeFe]-Hydrogenase H-cluster mimics with unique planar μ-(SCH2 )2 ER2 linkers (E=Ge and Sn).
  Chem. Eur. J., 2017, 23, 346359.
 7. M. L. McKee, G. Mloston, K. Urbaniak, H. Heimgartner,
  Dimerization reactions of diaryl- and dihetaryl-substituted thiocarbonylS-methanides as diradical processes a computational study.
  Beilsten J. Org. Chem., 2017, 13, 410416.
 8. G. Mlostoń, P. Pipiak, H. Heimgartner,
  [3+2]-Cycloadditions of N-protected '(S)-diazoprolines' with selected acetylenes.
  Heterocycles, 2017, 95, 223231.
 9. G. Mlostoń, P. Grzelak, G. Utecht, M. Jasiński,
  First [3+2]-cycloadditions of thiochalcones as C=S dipolarophiles in reactions with fluorinated nitrile imines (Feature Article).
  Synthesis, 2017, 49, 21292137.
 10. G. Mlostoń, M. K. Kowalski, E. Obijalska, H. Heimgartner,
  Efficient synthesis of fluoroalkylated 1,4,2-oxathiazoles via regioselective [3+2]-cycloaddition of fluorinated nitrile oxides with thioketones.
  J. Fluorine Chem., 2017, 199, 9296.
 11. G. Mloston, R. Hamera-Fałdyga, H. Heimgartner,
  Unexpected course of the attempted conversion of ferocenyl(hetaryl)methanols into thiols using Lawessons reagent.
  Phosphorus Sulfur Silcon Relat. Elem., 2017, 192, 732736.
 12. G. Mlostoń, P. Grzelak, A. Linden, H. Heimgartner,
  Thia-DielsAlder reactions of hetarylthioketones with nonactivated 1,3-dienes leading to 3,6-dihydro-2H-pyrans: evidence for a diradical mechanism.
  Chem. Heterocycl. Compd., 2017, 53, 518525.
 13. M. K. Kowalski, E. Obijalska,, G. Mlostoń, H. Heimgartner,
  Generation and reactions of thiocarbonylS-(2,2,2-trifluoroethanides). Synthesis of trifluoromethylated 1,3-dithiolanes, thiiranes and alkenes.
  J. Fluorine Chem., 2017, 200, 102108.
 14. G. Utecht, J. Sioma, M. Jasiński, G. Mlostoń,
  Expected and unexpected results in reactions of fluorinated nitrile imines with (cyclo)aliphatic thioketones.
  J. Fluorine Chem., 2017, 201, 6875.
 15. G. Mlostoń, P. Pipiak, R. Hamera-Fałdyga, H. Heimgartner,
  A novel application of silylated 1,3-dithiolanes for the synthesis of aryl/hetaryl substituted ethylenes.
  Beilstein J. Org. Chem., 2017, 13, 19001906.
 16. G. Mlostoń, M. Celeda, R. Hamera-Fałtyga, A. Linden, H. Heimgartner,
  The unusual influence of hetaryl groups on the direct conversion of some secondary alcohols into thiols with Lawessons reagent: elucidation of the reaction mechanism.
  J. Sulfur Chem., 2017, 38, 475487.
 17. G. Mlostoń, P. Pipiak, J. Voss, D. Buddensiek, A. Senning,
  Generation and selected reactions of chlorinated thiocarbonyl S-imides.
  J. Sulfur Chem., 2017, 38, 530547.
 18. J. Hejmanowska, M. Jasiński, J. Wojciechowski, G. Mlostoń, Ł. Albrecht,
  The first organocatalytic, ortho-regioselective inverse-electron-demand hetero-Diels-Alder reaction.
  Chem. Commun., 2017, 53, 1147211475.
 19. G. Mlostoń, H. Heimgartner,
  Dialkyl dicyanofumarates and dicyanomaleates as versatile building blocks for synthetic organic chemistry and mechanistic studies.
  Beilstein J. Org. Chem., 2017, 13, 22352251.
 20. K. A. Ali, G. Mlostoń, K. Urbaniak, A. Linden, H. Heimgartner,
  [3+2]-Cycloadditions of nitrile imines with hetarylthioketones.
  J. Sulfur, Chem. 2017, 38, 604613.
 21. G. Mloston, A. Capperucci, D. Tanini, R. Hamera-Fałdyga, H. Heimgartner,
  Dialkyl dicyanofumarates as new oxidizing reagents for the converions of thiols into disulfides and selenols into diselenides.
  Eur. J. Org. Chem., 2017, 68316839.
 22. G. Mlostoń,
  Heterocycls in materials chemistry.
  Chem. Heterocycl. Comp.2017, 53, 11.
 23. P. Kaszyński, M. Jasiński, S. Ciastek, S. Kapuściński, K. Gębicki,
  Molecular engineering of liquid crystalline derivatives of 6-oxoverdazyl.
  Arkivoc 2017, (ii), 345-368.
 24. M. Łukomska-Rogala, A. J. Rybarczyk-Pirek, K. Ejsmont, M. Jasiński, M. Palusiak,
  Non-covalent interactions of N-phenyl-1,5-dimethyl-1H-imidazole-4-carboxamide 3-oxide derivatives - a case of intramolecular N-oxide hydrogen bonds.
  Struct. Chem. 2017, 28, 1229-1241.
 25. S. Kapuściński, A. Wojciechowska, K. Urbaniak, P. Kaszyński, M. Jasiński,
  Hockey-stickliquidcrystalline 6-oxoverdazyl.
  Liq. Cryst. 2017, 44, 1093-1103.
 26. Kaszyński, P.; Kłys, A.; Domagała, S.; Woźniak, K.
  Chirality of the trisubstituted nitrogen center: XRD, dynamic NMR, and DFT investigation of 1,2-dihydrobenzo[e]-[1,2,4]triazine derivatives.
  Tetrahedron, 2017, 73, 3823-3830.
 27. Rzeszotarska, E.; Novozhilova, I.; Kaszyński, P.
  Convenient synthesis of [closo-B10H9-1-I]2- and [closo-B10H8-1,10-2I]2- anions.
  Inorg. Chem. 2017, 56, 1435114356.
 28. B. Janasik, A. Zawisza, B. Małachowska, M. Stanisławska, R. Brodzka, W. Wąsowicz,
  Selenosugar-key metabolites of selenium methylation as selenium status biomarker.
  J. Trace Elem. Med. Bio. 2017, 42, 76-80.
 29. M. Malik, A. Zawisza, S. Jarosz,
  Synthesis of (2S,3S,4S)-2,3,4-tri-O-benzyl-5-bromopentanenitrile.
  Carbohydrate Chemistry: Proven Synthetic Methods 2017, 189-194.
 30. S. Jarzyński, G. Utecht, S. Leśniak, M. Rachwalski,
  Highly enantioselective asymmetric reactions involving zinc ions promoted by chiral aziridine alcohols.
  Tetrahedron Asymmetry, 2017, 28(12), pp. 1774-1779.
 31. A. Gardias, P. Kaszyński, E. Obijalska, D. Trzybiński, S. Domagała, K. Woźniak, J. Szczytko,
  Magnetostructural Investigation of Orthogonal 1Aryl3Phenyl1,4Dihydrobenzo[e]-[1,2,4]triazin4yl Derivatives.
  Chem. Eur. J., 2017, 24, 13171329.
 32. E. Obijalska, M. K. Kowalski,
  Recent progress in the synthesis of 1,2,4-benzotriazines.
  Chem. Heterocycl. Comp., 2017, 58, 846848.

PUBLIKACJE 2018

 1. G. Mlostoń, R. Hamera-Fałdyga, M. Jeske, M. Godziszewska, K. Urbaniak, H. Heimgartner,
  Microwave assisted reactions of Α-diazoketones with hetaryl and ferrocenylthioketones.
  J. Sulfur Chem., 2018, 39, 4763.
 2. G. Mlostoń,
  Stanisław Kostanecki (1860-1910) wybitny uczony i patriota.
  Chemia w Szkole 2018 (2), 1618.
 3. A. Linden, R. Hamera-Fałdyga, G. Mlostoń, H. Heimgartner,
  Crystal structure of (E)-1,2-difernocyl-1,2-di(furan-2-yl)ethene.
  Acta Crystallogr.
  Section E, 2018, E74, 625629.
 4. G. Mlostoń,
  Justus von Liebig wybitny chemik i patron Uniwersytetu w Giessen.
  Chemia w Szkole 2018 (3), 1618.
 5. G. Mloston, R. Hamera-Fałdyga, H. Heimgartner,
  Silylated thiocarbonyl S-methanides as key intermediates in one-pot olefination reactions leading to ferrocenyl substituted ethenes and dibenzofulvenes.
  J. Sulfur Chem., 2018, 38, 267278.
 6. G. Mloston, R. Hamera-Fałdyga, H. Heimgartner,
  First synthesis of ferrocenyl substituted thiochalcones and their [4+2]-cycloadditions with acetylenic dienophiles.
  J. Sulfur Chem., 2018, 39, 322331.
 7. G. Mlostoń, R. Hamera-Fałdyga, M. Celeda, H. Heimgartner,
  Efficient synthesis of ferrocifenes and other ferrocenyl substituted ethylenes via a 'sulfur approach'.
  Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 43504356.
 8. G. Mlostoń, K. Urbaniak, P. Urbaniak, A. Marko, H. Heimgartner,
  First thia--Diels-Alder reactions of thiochalcones with 1,4-quinones.
  Beilstein J. Org. Chem. 2018, 14, 18341839.
 9. E. Obijalska, M. Pawelec, G. Mlostoń, A. Capperucci, D. Tanini, H. Heimgartner,
  A remarkable influence of the trifluoromethyl group on the reactions of β-mercaptoalcohols with fluorinated α-bromoenones.
  Eur. J. Org. Chem., 2018, 37163723.
 10. G. Utecht, G. Mlostoń, M. Jasiński,
  A straightforward access to trifluoromethylatedspirobipyrazolines through a double (3+2)-cycloaddition of fluorinated nitrile imines with alkoxyallenes.
  Synlett 2018, 29, 17531758.
 11. G. Mlostoń, R. Hamera-Fałdyga, K. Urbaniak, W. Weigand, H. Heimgartner,
  A convenient access to 1,2-diferrocenyl substituted ethylens via [3+2]-cycloelimination of 2-silylated 4,4,5,5-tetrasubstituted 1,3-dthiolanes.
  J. Sulfur Chem. 2018, 39, 516524.
 12. G. Mlostoń, K. Urbaniak, R. Zimmer, H.-U. Reissig, H. Heimgartner,
  Hetero-Diels-Alder reactions of conjugated nitrosoalkenes with ferrocenyl, hetaryl and cylcoaliphatic thioketones.
  ChemistrySelect, 2018, 3, 1172411728.
 13. A. Linden, G. Mlostoń, P. Grzelak, H. Heimgartner,
  Crystal structures of trans-3-benzoyl-2,2-diphenyl-4-trifluoromethyl-tetrahydrothiophene and trans-8-benzoyl-1,1,3,3-tetramethyl-7-trifluoromethyl-5-thiaspiro[3,4]octan-2-one.
  Acta Crystallogr. Section E 2018, E74, 17051709.
 14. S. Ciastek, K. Szymańska, P. Kaszyński, M. Jasiński, D. Pociecha,
  Smectic behaviour of methyl 4-alkoxybenzoates with a partially fluorinated alkyl chain.
  Liq. Cryst. 2018, 45, 11-21.
 15. G. Utecht, A. Fruziński, M. Jasiński,
  Polysubstituted 3-trifluoromethylpyrazoles: regioselective (3+2)-cycloaddition of trifluoroacetonitrile imines with enol ethers and functional group transformations.
  Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 1252-1257.
 16. S. Kapuściński, A. Gardias, D. Pociecha, M. Jasiński, J. Szczytko, P. Kaszyński,
  Magnetic behaviour of bent-core mesogens derived from the 1,4-dihydrobenzo[e][1,2,4]triazin-4-yl.
  J. Mater. Chem. C 2018, 6, 30793088.
 17. S. Ciastek-Iskrzycka, J. Gerding, P. Kaszyński, D. Pociecha,
  Mesogenic behavior of isomeric bent-core 6-oxoverdazyls: 1,3- vrs 1,5-substitution pattern.
  Liq. Cryst., 2018, 45, 13661376.
 18. M. O. Ali, D. Pociecha, I. Novozhilova, J. Wojciechowski, A. C. Friedli, P. Kaszyński,
  Highly quadrupolar derivatives of the [closo-B10H10]2- anion: investigation of liquid crystalline.polymorphism in a homologous series of 1,10-bis(4-alkoxypyridinium) zwitterions.
  J. Organomet. Chem. 2018, 865, 226233.
 19. R. Żurawiński, R. Jakubowski, S. Domagała, P. Kaszyński, K. Woźniak,
  Regioselective functionalization of the [closo-1-CB9H10]- anion through iodonium zwitterions.
  Inorg. Chem. 2018, 57, 1044210456.
 20. P. Kaszyński,
  closo-Boranes as structural elements for liquid crystals in Handbook of Boron Science, N. S. Hosmane and R. Eagling, Eds.
  World Scientific, London, 2018, Vol 3, pp 57114.
 21. A. N. Hajhussein, L. S. Abuzahra, A. Pietrzak, M. F. Sadek, M. O. Ali, J. Wojciechowski, A. C. Friedli, P. Kaszyński,
  Synthesis of 4-alkoxypyridines as intermediates for zwitterionic liquid crystals.
  ARKIVOC, 2018 (vii), 225235.
 22. I. Szulc, R. Kołodziuk, A. Zawisza,
  New phosphine-imine and phosphine-amine ligands derived from D-gluco-, D-galacto- and D-allosamine in Pd-catalysed asymmetric allylic alkylation.
  Tetrahedron 2018, 74, 1476-1485.
 23. B. Olszewska, A. Jabłońska, A. Zawisza,
  Diastereoselective synthesis of 2-vinylpyrrolidines and 2-vinylpiperidines by the palladium-catalysed cyclization of amino-allylic carbonates containing a chiral protecting group.
  ARKIVOC 2018, V, 254-271.
 24. M. Adamiak, S. Porwański, A. Ignaczak,
  Conformational search and spectroscopic analysis of bis-β-D-glucopyranoseazacrown derivative.
  Tetrahedron 2018, 74, 2166-2173.
 25. A. Kowalczyk, A. M. Pieczonka, M. Rachwalski, S. Leśniak, P. Stączek,
  Synthesis and evaluation of biological activities of aziridine derivatives of urea and thiourea.
  Molecules, 2018, 23, 45.
 26. Z. Wujkowska, S. Leśniak, P. Kiełbasiński, M. Rachwalski,
  Highly enantioselective asymmetric reduction of aromatic ketimines promoted by chiral enantiomerically pure sulfoxides as organocatalysts.
  J. Sulfur Chem. 2018, 39, 380387.
 27. A. M. Pieczonka, S. Leśniak, M. Rachwalski,
  Chiral imines prepared from 1-(2-aminoalkyl)aziridines as novel chiral shifts reagents for efficient recognition of acids.
  Tetrahedron, 2018, 74, 15711579.

PUBLIKACJE 2019

 1. T. N. Hung, G. Varga, Z. Konya, A. Kukovecz, G. Kozma, V. Havasi, P. Sipos, G. Mloston, I. Palinko,
  The aggregation behaviour of 2H-imidazole-2-thione derivatives in solution, the solid state and over polycrystalline gold surface.
  J. Mol. Struct. 2019, 1180, 2630.
 2. G. Mlostoń, M. Celeda, R. Jasinski, H. Heimgartner,
  Experimental and Computational Studies on Stepwise [3+2]-Cycloadditions of Diaryldiazomethanes with Electron-Deficient Dimethyl (E)- and (Z)-2,3-Dicyanobutenedioates.
  Eur. J. Org. Chem., 2019, 422431.
 3. E. Obijalska, M. Błaszczyk, M. K. Kowalski, G. Mlostoń, H. Heimgartner,
  A novel access to 4-trifluoromethyl 1,3-thiazole derivatives via an intermediate thiocarbonyl ylide.
  J. Fluorine Chem., 2019, 220, 3540.
 4. G. Mlostoń, M. Celeda, K. Urbaniak, M. Jasiński, V. Bakhonsky, P. R. Schreiner, H. Heimgartner,
  Synthesis and selected transformations of 2-unsubstituted 1-(adamantyloxy)imidazole 3-oxides: strightforward access to non-symmetric 1,3-dialkoxy imidazolium salts.
  Beilstein J. Org. Chem., 2019, 15, 497505.
 5. G. Mlostoń, J. Romański, W. Weigand, H. Heimgartner,
  Organic and coordination chemistry of 1,2,4-trithiolanes (minireview).
  Eur. J. Org. Chem., 2019, 18671875.
 6. M. Jasiński, S. Kapuściński, P. Kaszyński,
  Stability of a columnar liquid crystalline phase in isomeric derivatives of the 1,4-dihydrobenzo[e][1,2,4]triazin-4-yl: Conformational effects in the core.
  J. Mol. Liq. 2019, 277, 1054-1059.
 7. M. Jasiński, K. Szymańska, A. Gardias, D. Pociecha, H. Monobe, J. Szczytko, P. Kaszyński,
  Tuning magnetic properties of columnar benzo[e][1,2,4]-triazin-4-yls with the disc shape.
  ChemPhysChem 2019, 20, 636-644.
 8. M. O. Ali, J. C. Lasseter, R. Żurawiński, A. Pietrzak, J. Pecyna, J. Wojciechowski, A. C. Friedli, D. Pociecha, P. Kaszyński,
  Thermal and photophysical properties of highly quadrupolar liquid crystalline derivatives of the [closo-B12H12]2- anion,
  Chem. Eur. J. 2019, 25, 26162630.
 9. P. Kaszyński, S. Kapuściński, S. Ciastek-Iskrzycka,
  Liquid crystalline derivatives of heterocyclic radicals.
  Adv. Heterocycl. Chem. 2019, 128, 263331.
 10. Z. Wujkowska, A. Zawisza, S. Leśniak, M. Rachwalski,
  Phosphinoyl-aziridines as a new class of chiral catalysts for enantioselective Michael addition.
  Tetrahedron 2019, 75, 230235.

Katedra Chemii Fizycznej:

PUBLIKACJE 2015

 1. A. Pietrzak, K. Łudzik,
  Excess volumes and excess heat capacities of {1,2-alkanediol+methanol} mixtures and ionic volumes in these systems.
  Fluid Phase Equilibr., 401, 56 63, (2015), "Link"
 2. M. Jóźwiak, A. Warczakowska,
  Effect of base-acid properties of the mixtures of water with methanol on the solution enthalpy of selected cyclic ethers in this mixture at 298.15 K.
  J. Therm. Anal. Calorim., 121(2), 765 770, (2015), "Link"
 3. P. Góralski, M. Tkaczyk,
  Measurement and [rediction of the molar heat capacities of liquid polyoxyethylene glycol monoalkyl ethers (CnEm).
  J. Chem. Eng. Data, 60(8), 2240 2247, (2015), "Link"
 4. A. Stępniak, S. Belica-Pacha, S. Różalska, J. Długonski, P. Urbaniak, B. Pałecz,
  Study on a host-guest interaction of -cyclodextrin with tebuconazole in water.
  J. Mol. Liq., 211, 4979, 288 293, (2015), "Link"
 5. K. Klimaszewski, E. Stronka-Lewkowska, K. Abramczyk, A. Bald,
  Acoustic and volumetric studies on (triethylene glycol + water) mixtures in a wide temperature range.
  J. Chem. Thermodyn., 89, 212 222, (2015), "Link"
 6. A. Buczkowski, T. Olesiński, E. Zbicińska, P. Urbaniak, B. Pałecz,
  Spectroscopic and calorimetric studies of formation of the supramolecular complexes of PAMAM G5-NH2 and G5-OH dendrimers with 5-fluorouracil in aqueous solution.
  Int. J. Pharm., 490(1-2), 102 111, (2015), "Link"
 7. M. Tkaczyk, H. Piekarski, P. Góralski,
  Phase behavior and heat capacity of {DPnP + Water} mixtures at the temperature range of 273.15-338.15 K.
  J. Chem., 2015, 932819, (2015), "Link"
 8. G. Budryn, B. Pałecz, D. Rachwał-Rosiak, J. Oracz, D. Zaczyńska, S. Belica, I. Navarro-González, J.M.V. Meseguer, H. Péréz-Sánchez,Effect of inclusion of hydroxycinnamic and chlorogenic acids from green coffee bean in -cyclodextrin on their interactions with whey, egg white and soy protein isolates.
  Food Chem., 168, 276 287, (2015), "Link"
 9. K. Klimaszewski, E. Stronka-Lewkowska, I. Trzcińska, A. Bald,
  Volumetric and acoustic studies on (tetraethylene glycol + water) mixtures in a wide temperature range.
  J. Chem. Thermodyn., 85, 191 201, (2015), "Link"
 10. A. Boruń, C. Fernández, A. Bald,
  Conductance studies of aqueous ionic liquids solutions [emim][BF4] and [bmim][BF4] at temperatures from (283.15 to 318.15) K.
  Int. J. Electrochem. Sci., 10(3), 2120 2129, (2015), "Link"
 11. M. Jóźwiak, M. Tyczyńska, A. Bald,
  Viscosity of crown ether 15C5 in the mixture of N,N-dimethylformamide with water.
  J. Mol. Liq., 206, 328 334, (2015), "Link"
 12. S. Choudhary, A. Bald, R.J. Sengwa, D. Chęcińska-Majak, K. Klimaszewski,
  Effects of ultrasonic assisted processing and clay nanofiller on dielectric properties and lithium ion transport mechanism of poly(methyl methacrylate) based plasticized polymer electrolytes.
  J. Appl. Polym. Sci., 132(27), 42188, (2015), "Link"
 13. M. Rogalińska, J.Z. Błoński., P. Góralski, E. Wawrzyniak, M. Hartman, A. Rogalska, P. Robak, A. Koceva-Chyla, H. Piekarski, T. Robak, Z.M. Kiliańska,
  Relationship between in vitro drug sensitivity and clinical response of patients to treatment in chronic lymphocytic leukemia.
  Int. J. Oncol., 46(3), 1259 1267, (2015), "Link"
 14. W. Kinart, C. Kinart, M. Sendecki,
  The effect of lewis acid catalysis and steric effects on reactions of tin hydrides,
  Curr. Organocat., 2(1), 27 36, (2015), "Link"
 15. A. Bald, Z. Kinart,
  Conductance studies of NaCl, KCl, NaBr, KBr, NaI, Bu4NI, and NaBPh4 in water + 2 propoxyethanol mixtures at 298.15 K,
  Ionics, 21(10), 2781 2787, (2015), "Link"
 16. C. Fernandez, Z. Heger, R. Kizek, T. Ramakrishnappa, A. Boruń, N.H. Faisal,
  Pharmaceutical electrochemistry: The electrochemical oxidation of paracetamol and its voltammetric sensing in biological samples based on screen printed graphene electrodes.
  Int. J. Electrochem. Sci., 10(9), 7440 7452, (2015), "Link"
 17. A. Buczkowski, A. Stępniak, S. Belica-Pacha, B.Pałecz,
  Entalpie rozpuszczania wybranych dwupeptydów w wodzie i w wodnych roztworach mocznika w temperaturze 298.15K (Enthalpies of solution of selected dipeptides in water and in aqueous solutions of urea at 298.15K).
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Poznań - Wrocław - Lublin, Młodzi Naukowcy dr Jędrzej Nyćkowiak, Chemia Tom I Monografie 2015(4), 22 26
 18. A. Buczkowski, A. Stępniak, B. Pałecz, H. Piekarski,
  Badania spektroskopowe oddziaływań dendrymerów PAMAM-NH2 G4, PAMAM OH G4 i PAMAM-COONa G3.5 z 6-merkaptopuryną w roztworach wodnych (Spectroscopic studiesof interactions of PAMAM-NH2 G4, PAMAM-OH G4 and PAMAM-COONa G3.5 dendrimers with 6-mercaptopurine in aqueous solutions).
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Poznań - Wrocław - Lublin, Młodzi Naukowcy dr Jędrzej Nyćkowiak, Chemia Tom I Monografie 2015(4), 27 31
 19. M. Fabijańska, K. Studzian, L. Szmigiero, A.J. Rybarczyk-Pirek, A. Pfitzner, B.Cebula-Obrzut, P. Smolewski, E. Zyner, J. Ochocki,
  trans-Platinum(II) complex of 3-aminoflavone - synthesis, X-ray crystal structure and biological activities in vitro.
  Dalton Transactions, 44, 938-947 (2015), "Link",
 20. P. Matczak,
  Assessment of various density functionals for intermolecular N Sn interactions: The test case of poly(trimethyltin cyanide).
  Computational and Theoretical Chemistry,1051,110-122,(2015), "Link"
 21. P. Matczak, S. Wojtulewski,
  Performance of Mller-Plesset second-order perturbation theory and density functional theory in predicting the interaction between stannylenes and aromatic molecules.
  Journal of Molecular Modeling,21,41,(2015) "Link"
 22. A. Nordheider, E.Hupf, B.A. Chalmers, F. R. Knight, M. Buhl, S. Mebs, L. Chęcinska, E.Lork, P. Sanz Camacho, S. E. Ashbrook, K. S. Athukorala Arachchige, D. B. Cordes, A. M. Z. Slawin, J. Beckmann, J. D. Woollins,
  Peri-substituted phosphorus tellurium systems an experimental and theoretical investigation of the PTe through-space interaction.
  Inorganic Chemistry,54, 2435-2446, (2015), "Link"
 23. U. Kalinowska-Lis, A. Felczak, L. Chęcińska, K. Zawadzka, E. Patyna, K.Lisowska, J. Ochocki,
  Synthesis, characterization and antimicrobial activity of water-soluble silver(I) complexes of metronidazole drug and selected counter-ions.
  Dalton Transactions, 44, 8178-8189, (2015), "Link"
 24. N. Gutowska, P. Seliger, G. Andrijewski, M. Siwy, M. Małecka, J. Kusz,
  Single and double crown macrocyclic derivatives of cyclotriphosphazene as receptors of silver(I) ions.
  RSC Advances,5, 38435-38442,(2015), "Link"
 25. H. Szatyłowicz, T. M. Krygowski, M. Sol, M. Palusiak, J. Dominikowska, O. A. Stasyuk, J. Poater,
  Why 1,2-quinone derivatives are more stable than their 2,3analogues?
  Theoretical Chemistry Accounts, 134,35,(2015), "Link"
 26. T. M. Krygowski, B. Bankiewicz, Z. Czarnocki, M. Palusiak,
  Quasi-aromaticity what does it mean?
  Tetrahedron,71(30), 4895-4908, (2015), "Link"
 27. M. Łukomska, A. J. Rybarczyk-Pirek, M. Jabłoński, M. Palusiak,
  The nature of NO-bonding in N-oxide group.
  Physical Chemistry Chemical Physics,17, 16375-16387, (2015), "Link"
 28. P. Matczak,
  Theoretical investigation of the N Sn coordination in (Me3SnCN)2.
  Structural Chemistry,26(1), 301-318,(2015), "Link"
 29. B. Kupcewicz, M. Małecka,
  Role of crystal packing and weak intermolecular interactions in the solid state fluorescence of N-methylpyrazoline derivatives.
  Crystal Growth & Design, 15, 3893-3904, (2015), "Link"

PUBLIKACJE 2016

 1. J. Rosicka - Kaczmarek, B. Makowski, E. Nebesny, M. Tkaczyk, A. Komisarczyk, Z. Nita,
  Composition and thermodynamic properties of starches from facultative wheat varieties.
  Food Hydrocolloid., 54(A), 66 76, (2016), "Link"
 2. O. Nowacka, K. Milowska, S. Belica-Pacha, B. Pałecz, K. Siposová, Z. Gazova, M. Bryszewska,
  Generation-dependent effect of PAMAM dendrimers on human insulin fibrillation and thermal stability.
  Int. J. Biol. Macromol., 82, 54 60, (2016), "Link"
 3. Z. Kinart, A. Bald, A. Domańska,
  Viscosity coefficients of KCl, NaCl, NaI, NaBr, KNO3, LiNO3, AgNO3, NaClO4, NaBPh4, Bu4NI and Et4NI in rich of water binary mixtures containing propan-1-ol at 298.15 K.
  Phys. Chem. Liq., 54(1), 14 26, (2016), "Link"
 4. A. Boruń, A. Bald,
  Ionic association and conductance of [emim][BF4] and [bmim][BF4] in 1-butanol in a wide range of temperature.
  J. Chem. Thermodyn., 96, 175 180, (2016), "Link"
 5. V. Buko, I. Zavodnik, O. Lukivskaya, E. Naruta, B. Pałecz, S. Belica-Pacha, E. Belonovskaya, R. Kranc, V. Abakumov,
  Cytoprotection of pancreatic -cells and hypoglycemic effect of 2-hydroxypropyl--cyclodextrin: sertraline complex in alloxan-induced diabetic rats.
  Chem.-Boiol. Interact., 244, 105 112, (2016), "Link"
 6. G. Budryn, D. Zaczyńska, B.Pałecz, D. Rachwał-Rosiak, S. Belica, H. den-Haan, J. Pea-García , H. Pérez-Sánchez,
  Interactions of free and encapsulated hydroxycinnamic acids from green coffee with egg ovalbumin, whey and soy protein hydrolysates.
  LWT-Food Sci. Technol., 65, 823 831, (2016), "Link"
 7. K. Klimaszewski, E. Stronka-Lewkowska, K. Soliwoda, A. Bald,
  Acoustic and volumetric studies on water + diethylene glycol mixtures in a wide temperature range. Comparison with mixtures of water with tri- and tetraethylene glycol.
  J. Mol. Liq., 215, 520 533, (2016), "Link"
 8. K. Łudzik, K. Kustrzepa, H. Piekarski, M. Jóźwiak,
  Application of conductance study to analyze micellization behavior of cationic Gemini surfactants in water and waterethanol solvent mixed media.
  J. Chem. Eng. Data, 61 (3), 1047 1053, (2016), "Link"
 9. A. Boruń, A. Bald,
  Ionic association and conductance of ionic liquids in dichloromethane at temperatures from 278.15 to 303.15 K.
  Ionics, 22(6), 859 867, (2016), "Link"
 10. A. Buczkowski, D. Waliszewski, P. Urbaniak, B. Pałecz,
  Study of the interactions of PAMAM G3-NH2 and G3-OH dendrimers with 5-fluorouracil in aqueous solutions.
  Int. J. Pharm., 505(12), 1 13, (2016), "Link"
 11. D. Chęcińska-Majak, K. Klimaszewski, M. Stańczyk, A. Bald, R.J. Sengwa, S. Choudhary,
  Static permittivity, density, speed of sound, and refractive index of 2-propoxyethanol mixtures with water in a wide temperature range.
  J. Chem. Thermodyn., 102, 164 177, (2016), "Link"
 12. P. Góralski, M. Tkaczyk, K. Łudzik,
  Heat capacity of dowanols within a temperature range of (275.15339.15) K. Measurements and prediction.
  Fluid Phase Equilibr., 430, 13 18, (2016), "Link"
 13. M. Wasiak, M. Tkaczyk, H. Piekarski, P. Góralski,
  Heat capacity and phase behaviour of {1-propoxypropan-2-olwater} system: Two-point scaling analysis.
  J. Mol. Liq., 224(Part A), 842 848, (2016), "Link"
 14. M. Jóźwiak, H. Piekarski, A. Bińkowska, K. Łudzik,
  Effect of properties of the N,N-dimethylformamide + methanol and N,N-dimethylformamide + water mixtures on the solution enthalpy of cyclic ethers in these mixtures at 298.15 K.
  J. Therm. Anal. Calorim., 126(3), 1645 1655, (2016), "Link"
 15. B. Pałecz, A. Buczkowski, H. Piekarski, Ö. Klnçarslan,
  Thermodynamic interaction between PAMAM G4-NH2, G4-OH, G3.5-COONa dendrimers and gemcitabine in water solutions.
  Int J. Second. Metab., 3(1), 21 26, (2016), "Link"
 16. B. Pałecz, A. Buczkowski, H. Piekarski, L. Zavodnik, R. Mammadov,
  Interaction between PAMAM (G4-NH2, G4-OH) dendrimers and 6-mercaptopurine in aqueous solutions.Veterinarnaja medicina na puti innovacionnogo razvitija.
  Sbornik materialov I Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Grodnenskij Gosudarstvennyj Agrarnyj Universitet, 468 471, (2016)
 17. A. Boruń, A. Bald,
  Triple Ion Formation in Solutions of [emim][BF4] and [bmim][BF4] in Dichloromethane at Various Temperatures. A New Method of Analysis of Conductivity Data.
  Int. J. Electrochem. Sci., 11, 7714 7725, (2016), "Link"
 18. A. Buczkowski, A. Stępniak, P. Urbaniak, B. Pałecz,
  Spectroscopic studies of interactions of PAMAM G5-NH2 and PAMAM G5-OH dendrimers with flutamide and cyclocreatine in aqueous solution.
  The Pharmaceutical and Chemical Journal, 3(4), 23 33, (2016), "Link"
 19. A. Boruń, A. Bald,
  Conductance and ionic association of imidazolium-based ionic liquids in N,N-dimethylacetamide,
  J. Chem. Eng. Data, 61(11), (2016), 3788 3793, "Link"
 20. B. Rudolf, A. Kubicka, M. Salmain, M. Palusiak, A. J. Rybarczyk-Pirek, S.Wojtulewski,
  Synthesis and characterization of new M(II) carbonyl complexes (M = Fe or Ru) including an 1-N-maleimidato ligand. Reactivity studies with biological thiols.
  Journal of Organometallic Chemistry, 801, 101-110, (2016) DOI 10.1016/j.jorganchem.2015.10.027 "Link"
 21. U. Kalinowska-Lis, A. Felczak, L. Chęcińska, M. Małecka, K. Lisowska, J. Ochocki,
  Influence of selected inorganic counter-ions on the structure and antimicrobial properties of silver(I) complexes with imidazole-containing ligands.
  New Journal of Chemistry,40 (1), 694-704,(2016), "Link"
 22. K. Kasperkiewicz, M. Małecka, M. B. Ponczek, P.Nowak, E. Budzisz,
  Design, Synthesis, X-ray Structures of the New Coumarin Derivatives and Perspectives of Binding Them to Albumin and Vitamin K Epoxide Reductase Complex Subunit 1.
  Crystal Growth & Design,16, 456-466,(2016), "Link"
 23. P. Matczak,
  Intermolecular C-HH-C Contacts in Diheteroaryl Ketones and Thioketones: A Theoretical Analysis,
  Bulletin of the Chemical Society of Japan,89 (1), 92-102, (2016), "Link"
 24. U. Kalinowska-Lis, A.Felczak, L.Chęcińska, I. Szabłowska-Gadomska, E. Patyna, M. Małecki, K. Lisowska, J. Ochocki,
  Antibacterial activity and cytotoxicity of silver(I) complexes of pyridine and (benz)imidazole derivatives. X-ray crystal structure of [Ag(2,6-di(CH2OH)py)2]NO3.
  Molecules,21(2), 87,(2016), "Link"
 25. R. B. Nazarski, P. Wałejko, S. Witkowski,
  Multi-conformer molecules in solutions: an NMR-based DFT/MP2 conformational study of two glucopyranosides of a vitamin E model compound.
  Organic & Biomolecular Chemistry,14 (11), 3142-3158, (2016), "Link"
 26. J. Dominikowska, F. M. Bickelhaupt, M. Palusiak, C. Fonseca Guerra,
  Source of Cooperativity in Halogen-Bonded Haloamine Tetramers.
  ChemPhysChem, 17, 474-480, (2016), "Link"
 27. P. Matczak,
  A Test of Various Partial Atomic Charge Models for Computations on Diheteroaryl Ketones and Thioketones.
  Computation, 4,3, (2016), http://dx.doi.org/10.3390/computation4010003
 28. J. Lewkowski, A. Ignaczak, R. Karpowicz, J. Obiedzińska, M. Rozdriques-Moya,
  Addition of dimethyl phosphite to N,N'-dialkyl- and -diaryl terephthalaldimines and its stereochemistry contrary to behavior of other analogues.
  Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 191(5), 751-758 "Link"
 29. M. Kasprzak, M. Fabijańska, L. Chęcińska, L. Szmigiero, J. Ochocki,
  New Look on 3-Hydroxyiminoflavanone and Its Palladium(II) Complex: Crystallographic and Spectroscopic Studies, Theoretical Calculations and Cytotoxic Activity.
  Molecules, 21(4),455, (2016), "Link"
 30. P. Matczak, M. Domagała, S. Domagała,
  Conformers of diheteroaryl ketones and thioketones: a quantum chemical study of their properties and fundamental intramolecular energetic effects.
  Structural Chemistry, 27(3), 855-869, (2016), "Link"
 31. B. Kupcewicz, M. Małecka, M. Zapadka, U. Krajewska, M. Różalski, E. Budzisz,
  Quantitative relationships between structure and cytotoxic activity of flavonoid derivatives. An application of Hirshfeld surface derived descriptors.
  Biorganic & Medicinal Chemistry Letters, 26, 3336-3341, (2016) "Link"
 32. A. Ignaczak, R. Nazmutdinov, A. Goduljan, L. Moreira de Campos Pinto, F. Juarez, Paola Quaino, E. Santos, W. Schmickler,
  A scenario for oxygen reduction in alkaline media.
  Nano Energy, 26, 558-564, (2016), "Link"
 33. A. Kubicka, E. Fornal, A. B. Olejniczak, A. J. Rybarczyk-Pirek, S. Wojtulewski, B. Rudolf,
  Oxa-Michael reaction of metallocarbonyl complexes bearing the maleimidato ligand. Reactivity studies with selected hydroxy compounds.
  Polyhedron,107, 38-47,(2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2016.01.012
 34. J. S. Jaworski, B. Bankiewicz, T. M.Krygowski, M. Palusiak, O.A. Stasyuk, H. Szatyłowicz,
  Interactions of polar hydrogen bond donor solvents with ions: a theoretical study.
  Structural Chemistry, 27(4), 1279-1289, (2016), "Link"
 35. J. Dominikowska, M. Jabłoński, M. Palusiak,
  Feynman force components: basis for a solution to the covalent vs. ionic dilemma.
  Physical Chemistry Chemical Physics,18, 25022-25026, (2016), "Link"
 36. L. Chęcińska, S. Mebs, B. Ośmiałowski, A. Zakrzewska, K. Ejsmont, M. Kohout,
  Tuning the electronic properties of the dative N-B bond with associated O-B interaction the electron localizability indicator from X-ray wavefunction refinement.
  ChemPhysChem, 17, 2395-2406, (2016), "Link"
 37. P. Matczak,
  Theoretical insight into the interaction between SnX2 (X=H, F, Cl, Br, I) and benzene.
  Journal of Molecular Modeling, 22,208,(2016), "Link"

PUBLIKACJE 2017

 1. M. Wasiak, M. Tkaczyk, H. Piekarski,
  Heat capacity and phase behaviour of aqueous solutions of triethylene glycol monopentyl ether. Two point scaling analysis.
  Fluid Phase Equilibr., 431, 16 23, (2017), "Link"
 2. A. Buczkowski, P. Urbaniak, H. Piekarski, B. Pałecz,
  Spectroscopic and calorimetric studies on the interaction between PAMAM G4-OH and 5-fluorouracil in aqueous solutions.
  Spectrochim. Acta A, 171, 401 405, (2017), "Link"
 3. M. Jóźwiak, M. Tyczyńska, A.Bald,
  The physicochemical properties and viscosity behavior of crown ether 18C6 in the mixture of water with N,N-dimethylformamide.
  J. Mol. Liq., 229, 520 529, (2017), "Link"
 4. A. Bald, Z. Kinart,
  Viscosity coefficients of KCl, NaCl, NaI, KNO3, LiNO3, NaBPh4 and Bu4NI in water-rich binary mixtures containing propan-2-ol at 298.15 K.
  Phys. Chem. Liq., 55(3), 386 395, (2017), "Link"
 5. M. Jóźwiak,
  Effect of baseacid properties of mixtures of ethanol with water on the enthalpy of solution of cyclic ethers in these mixtures at T = 298.15 K.
  J. Solution Chem., 46(1), 234 246, (2017), "Link"
 6. A. Ignaczak, B. Pałecz, S. Belica-Pacha,
  Quantum chemical study and isothermal titration calorimetry of -cyclodextrin complexes with mianserin in aqueous solution.
  Org. Biomol. Chem., 15(5), 1209 1216, (2017), "Link"
 7. M. Jóźwiak, M. Szylberg, H. Piekarski, K. Kustrzepa, A. Jóźwiak,
  Effect of properties of the N,N-dimethylformamidemethanol and N,N-dimethylformamidewater mixtures on the solution enthalpy of glymes in these mixtures at 298.15 K.
  Thermochim. Acta, 652, 53 61, (2017), "Link"
 8. M. Rogalińska, P. Góralski, J.Z. Błoński, P. Robak, J. Barciszewski, A. Koceva-Chyła, H . Piekarski, T. Robak, Z.M. Kiliańska,
  Personalized therapy tests for the monitoring of chronic lymphocytic leukemia development.
  Oncol. Lett., 13(4), 2079 2084, (2017), "Link"
 9. W.J. Kinart, Z. Kinart,
  Catalysis of organic reactions in binary solvent mixtures and concentrated solutions of inorganic salts.
  Curr. Org. Synth., 14(3), 477 486, (2017), "Link"
 10. K. Łudzik, A. Kacperska, K. Kustrzepa, R. Dychto,
  Interactions between sodium dodecylsulphate and didodecyldimethylammonium bromides vesicles in aqueous solutions.
  J. Mol. Liq., 1240, 273 297, (2017), "Link"
 11. M. Jóźwiak, L. Madej-Kiełbik, M. Wasiak, A. Jóźwiak,
  Effect of temperature and solvent properties on the process of complex formation between crown ether 15C5 and Na+ in the (propan-1-ol + water) mixture at temperatures from T = 293.15 K to T = 308.15 K.
  J. Chem. Thermodyn., 113, 321 329, (2017), "Link"
 12. A. Boruń,
  Conductometric studies of [emim][BF4] and [bmim][BF4] in propan-2-ol. Association of ionic liquids in alcohols.
  J. Mol. Liq., 240, 712 722, (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2017.05.039
 13. K. Klimaszewski, E. Stronka-Lewkowska, A. Bald,
  Speed of sound and density of water + 1,5-pentanediol mixtures in a wide temperature range. Comparison with mixtures of water with diethylene glycol, propoxyethanol and diethylene glycol dimethyl ether.
  J.Chem. Thermodyn., 115, 119 132, (2017), "Link"
 14. M. Jóźwiak, M. Tyczyńska, A. Bald,
  Differences in physico-chemical properties and behavior of urea and 1,1,3,3-tetramethylurea in the mixture of water with N,N-dimethylformamide at temperature range T = (293.15-308.15) K.
  J. Mol. Liq., 247, 182 187, (2017), "Link"
 15. J. Rosicka-Kaczmarek, M. Tkaczyk, B. Makowski, A. Komisarczyk, E. Nebesny,
  The influence of non-starch polysaccharide on thermodynamic properties of starches from facultative wheat varieties.
  Eur. Food Res. Technol., 243, 2243 2253, (2017), "Link"
 16. A. Stępniak, A. Buczkowski, Zavodnik, S. Belica-Pacha, B. Pałecz,
  Study of the interaction of -cyclodextrin with albendazole in aqueous solutions.
  J. Mol. Liq., 248, 19 23, (2017), "Link"
 17. Z. Kinart,
  Conductance studies of sodium salts of some aliphatic carboxylic acids in water at different temperatures,
  J. Mol. Liq., 248, 1059 1064, (2017), "Link"
 18. A. Buczkowski, G. Schroeder,
  Synteza, właściwości i perspektywy zastosowań hydroksylowych pochodnych kukurbiturili.
  Środowisko i Przemysł Tom VII pod red. G. Schroedera i P. Grzesiaka, Wyd. Cursiva, Poznań, 2017, ISBN 978-83-62108-37-4
 19. K. Kowalski, Ł. Szczupak, S. Saloman, D. Steverding, A. Jabłoński, V. Vrček, A. Hildebrandt, H. Lang, A. Rybarczyk-Pirek,Cymantrene,
  Cyrhetrene and Ferrocene Nucleobase Conjugates: Synthesis, Structure, Computational Study, Electrochemistry and Antitrypanosomal Activity.
  ChemPlusChem, 82(2), 303 314, (2017), "Link"
 20. A. Ignaczak, S. Porwański, M. Szyszka,
  Deeper insight into the properties of the newly synthesized macrocycles as drug receptors - some preliminary quantum chemical studies.
  New J. Chem., 41(2), 521 529, (2017), "Link"
 21. P. Matczak,
  Description of Weak Halogen Bonding Using Various Levels of Symmetry-Adapted Perturbation Theory Combined with Effective Core Potentials.
  Journal of Chemistry, 2017, Art. ID (8 pp) , (2017), "Link"
 22. M. Domagała, A. Lutyńska, M. Palusiak,
  Halogen bond versus hydrogen bond: The many-body interactions approach.
  Int. J. Quantum Chem., 117(7), Art. No. e25348 (9 pp), (2017), "Link"
 23. M. Łukomska-Rogala, A.J. Rybarczyk-Pirek, K. Ejsmont, M. Jasiński, M. Palusiak,
  Non-covalent interactions of N-phenyl-1,5-dimethyl-1H-imidazole-4-carboxamide 3-oxide derivatives - a case of intramolecular N-oxide hydrogen bonds.
  Struct. Chem., 28(4), 1229 1241, (2017), "Link"
 24. A. Ignaczak, R. Nazmutdinov, A. Goduljan, L. Moreira de Campos Pinto, F. Juarez, P. Quaino, G. Belletti, E. Santos, W. Schmickler,
  Oxygen Reduction in Alkaline Media-a Discussion.
  Electrocatalysis, 8, 554 564, (2017), "Link"
 25. M. Kasprzak, M. Fabijańska, L. Chęcińska, K. Studzian, M. Markowicz-Piasecka, J. Sikora, E. Mikiciuk-Olasik, J. Ochocki,
  Small differences in structure, a large difference in activity - Comparing a new Ru(II)-3-hydroxyiminoflavanone complex with analogous Ru(II) compounds.
  Inorg. Chim. Acta, 457, 69 80, (2017), "Link"
 26. A. Skoczyńska, M. Małecka, M. Cieślak, J. Kaźmierczak-Barańska, K. Krolewska-Golińska, A. Leniart, E. Budzisz,
  Synthesis, structural analysis, redox properties and in vitro antitumor evaluation of half-sandwich complexes of Ru(II) with aminocoumarins.
  Polyhedron, 127, 307 314, (2017), "Link"
 27. E. Budzisz, P. Paneth, I. Geromino, T. Muziol, M. Rozalski, U. Krajewska, P. Pipiak, M.B. Ponczek, M. Małecka, B. Kupcewicz,
  The cytotoxic effect of spiroflavanone derivatives, their binding ability to human serum albumin (HSA) and a DFT study on the mechanism of their synthesis.
  J. Mol. Struct., 1137, 267 276, (2017), "Link"
 28. K. Ranoszek-Soliwoda, E. Tomaszewska, E. Socha, P. Krzyczmonik, A. Ignaczak, P. Orłowski, M. Krzyżowska, G. Celichowski, J. Grobelny,
  The role of tannic acid and sodium citrate in the synthesis of silver nanoparticles.
  J. Nanopart. Res., 19(8), Art. No. 273 (15 pp) , (2017), "Link"
 29. D.W. Szczepanik, M. Solá, M. Andrzejak, B. Pawełek, J. Dominikowska, M. Kukułka, K. Dyduch, T.M. Krygowski, H. Szatyłowicz,
  The role of the long-range exchange corrections in the description of electron delocalization in aromatic species,
  J. Comput. Chem., 38(18), 1640 1654, (2017), "Link"
 30. P. Matczak,
  Theoretical analysis of trends in hydrogen bonding involving halogen acceptors (F-At) covalently bonded to a group 14 atom (C-Pb),
  Mol. Phys., 115(3), 364 378, (2017), "Link"
 31. P. Matczak, M. Domagała,
  Heteroatom and solvent effects on molecular properties of formaldehyde and thioformaldehyde symmetrically disubstituted with heterocyclic groups C4H3Y (where Y = O-Po).
  J. Mol. Model., 23(9), 268 (11pp) , (2017), "Link"
 32. D.W. Szczepanik, M. Andrzejak, J. Dominikowska, B. Pawełek, T.M. Krygowski, H. Szatyłowicz, M. Solá,
  The electron density of delocalized bonds (EDDB) applied for quantifying aromaticity.
  Phys. Chem. Chem. Phys., 19, 28970 28981, (2017), "Link"
 33. K. Sipa, M. Brycht, A. Leniart, B. Pałecz, S. Skrzypek,
  Elektroda z węgla szklistego modyfikowana -cyklodekstrynami i wielościennymi nanorurkami węglowymi do woltamperometrycznego badania pestycydu dichlorofenu.
  Nowe strategie w analizie elektrochemicznej, Kraków, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT 2017, 978-83-63663-90-2, 145 159
 34. V. Buko, B. Pałecz, S. Belica-Pacha, I. Zavodnik,
  The Supramolecular Complex of Sertraline With Cyclodextrins: Physicochemical and Pharmacological Properties Chapter 18,Nano- and Microscale Drug Delivery Systems: Design and Fabrication,
  Amsterdam , Elsevier 2017, 978-0-323-52727-9, 343 356, "Link"

PUBLIKACJE 2018

 1. K. Sipa, M. Brycht, A. Leniart, P. Urbaniak, A. Nosal-Wiercińska, B. Pałecz, S. Skrzypek,
  Cyclodextrins incorporated multi-walled carbon nanotubes modified electrode for the voltammetric determination of the pesticide dichlorophen.
  Talanta, 176, 625 634, (2018), "Link"
 2. J. Gerszon, E. Serafin, A. Buczkowski, S. Michlewska, J.A. Bielnicki, A. Rodacka,
  Functional consequences of piceatannol binding to glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase.
  PLoS ONE, 13(1), e0190656 (18pp) , (2018), http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0190656
 3. A. Kubicka, E. Parfieniuk, E. Fornal, M. Palusiak, D. Lizińska, A. Gumieniczek, B. Rudolf,
  Metallocarbonyl complexes: (5-C5H5)M(CO)n(1-N-imidato) (M = Fe,Ru, Mo, W; n = 2, 3) as new photoactive CO-releasing molecules (CORMs).
  J. Photoch. Photobio. A, 351, 115 123, (2018), "Link"
 4. A. Dąbrowska, M. Matuszewski, K. Zwoliński, A. Ignaczak, A.B. Olejniczak,
  Insight into lipophilicity of deoxyribonucleoside boron cluster conjugates.
  Eur. J. Pharm. Sci., 111, 226 237, (2018), "Link"
 5. P. Matczak,
  Tuning of non-covalent interactions involving a halogen atom that plays the role of Lewis acid and base simultaneously.
  Mol. Phys., 116(3), 338 350, (2018), "Link"
 6. K. Wzgarda-Raj, A.J. Rybarczyk-Pirek, S. Wojtulewski, M. Palusiak,
  N-Oxide-N-oxide interactions and ClCl halogen bonds in pentachloropyridine N-oxide: the manybody approach to interactions in the crystal state.
  Acta Cryst., C74, 113 119, (2018), "Link"
 7. J. Adamson, R.B. Nazarski, J.Jarvet, T. Pehk, R. Aav,
  Shortfall of B3LYP in reproducing NMR JCH couplings in some isomeric epoxy structures with strong stereoelectronic effects: A benchmark study on DFT functionals.
  Chem. Phys. Chem., 19(5), 631 642, (2018), "Link"
 8. K. Łudzik, K. Kustrzepa, M. Kowalewicz-Kulbat, R. Kontek, B. Kontek, A. Wróblewska, M. Jóźwiak, D. Lulo,
  Antimicrobial and cytotoxic properties of bisquaternary ammonium bromides of different spacer length.
  J. Surfact. Deterg., 21, 91 99, (2018), "Link"
 9. G. Pareras, M. Palusiak, M. Duran, M. Solá, S. Simon,
  Tuning the strength of the resonance-assisted hydrogen bond in o-hydroxybenzaldehyde by substitution in the aromatic ring1.
  J. Phys. Chem. A, 122, 2279 2287, (2018), "Link"
 10. J. Dominikowska, M. Palusiak,
  Tuning Aromaticity of para-substituted benzene derivatives with an external electric field.
  ChemPhysChem, 19(5), 590 595, (2018), "Link"
 11. M. Wasiak, M. Komudzińska, H. Piekarski, M. Tkaczyk,
  Heat capacity and phase behaviour of {pentaethylene glycol monoheptyl ether+water} system. Two-point scaling approach.
  J. Mol. Liq., 266, 781 788, (2018), "Link"
 12. A. Ignaczak, E. Santos, W.Schmicklerb, T. Ferreira da Costa,
  Oxidation of oxalic acid on boron-doped diamond electrode in acidic solutions.
  J. Electroanal. Chem., 819, 410 416, (2018), "Link"
 13. P. Matczak,
  Effect of surface vacancies on the adsorption of Pd and Pb on MgO(100).
  Monatsh. Chem., 149(6), 1009 1015, (2018), "Link"
 14. J. Dunal, A. Buczkowski, D. Waliszewski, A. Stępniak, B. Pałecz,
  Effects of L--amino acids side chains on their interparticle interactions with the dissociated potassium chloride in aqueous solutions.
  J. Mol. Liq., 265, 135 139, (2018), "Link"
 15. K. Słomiak, A. Łazarenkow, L. Chęcińska, J. Kusz, J. Ochocki, J. Nawrot-Modranka,
  Synthesis, spectroscopic analysis and assessment of the biological activity of new hydrazine and hydrazide derivatives of 3-formylchromone.
  Molecules, 23(8), (16pp) , (2018), "Link"
 16. M. Adamiak, S. Porwański, A. Ignaczak,
  Conformational search and spectroscopic analysis of bis--d-glucopyranosyl azacrown derivative,
  Tetrahedron, 74(17), 2166 2173, (2018), "Link"
 17. P. Matczak,
  Theoretical study of Sn adsorbed on the MgO(100) surface with defects,
  C. R. Chimie, 21(7), 669 675, (2018), "Link"
 18. L. Chęcińska, A. Jówiak, M. Ciechańska, C. Paulmann, J.J. Holstein, B. Dittrich, M. Małecka,
  Quantifying intermolecular interactions for isoindole derivatives: substituent effect vs. crystal packing.
  Z. Krist.-Cryst. Mater., 233(9-10), 675 688, (2018), "Link"
 19. D.W. Szczepanik, M. Solá, T.M. Krygowski, H. Szatyłowicz, M. Andrzejak, B. Pawełek, J. Dominikowska, M. Kukułka, K. Dyduch,
  Aromaticity of acenes: the model of migrating -circuits,
  Phys. Chem. Chem. Phys., 20, 13430 13436, (2018), "Link"
 20. M. Domagała, A. Lutyńska, M. Palusiak,
  Extremely strong halogen bond. The case of a double-charge-assisted halogen bridge,
  J. Phys. Chem. A, 24, 5484 5492, (2018), "Link"
 21. P. Mucha, M. Małecka, B. Kupcewicz, K. Lux, A. Dołęga, J. Jezierska, E. Budzisz,
  Copper(II) complexes of 7-amino-2-methylchromone and 7-aminoflavone: Magneto-structural, spectroscopic and DFT characterization.
  Polyhedron, 153, 181 196, (2018), "Link"
 22. M. Gorzkiewicz, A. Buczkowski, D. Appelhans, B. Voit, Ł. Pułaski, B. Pałecz, B. Klajnert-Maculewicz,
  Poly(propyleneimine) glycodendrimers non-covalently bind ATP in a pH- and salt-dependent manner - model studies for adenosine analogue drug delivery.
  Int. J. Pharm., 544, 83 90, (2018), "Link"
 23. A. Buczkowski, A. Stępniak, P. Urbaniak, B. Pałecz,
  Calorimetric and spectroscopic investigations of interactions between cucurbituril Q7 and gemcitabine in aqueous solutions,
  J. Thermal. Anal. Calorim., 134(1), 595 607, (2018), "Link"
 24. A.A. Adamus-Grabicka, M. Markowicz-Piasecka, M.B. Ponczek, J. Kusz, M.Małecka, U. Krajewska, E. Budzisz,
  Interaction of arylidenechromanone/flavanone derivatives with biological macromolecules studied as human serum albumin binding, cytotoxic effect, biocompatibility towards red blood cells.
  Molecules, 23, 3172 (16pp) , (2018), "Link"
 25. A.J. Rybarczyk-Pirek, M. Łukomska-Rogala, K. Wzgarda-Raj, S. Wojtulewski, M. Palusiak,
  Does proton transfer always take place in molecules of 2-substituted pyridine-N-oxides? The case of 2-aminopyridine-N-oxide crystal structure and its 3,5-dinitrobenzoic acid co-crystal.
  Cryst. Growth Des., 18, 7373-7382, (2018), "Link"
 26. Rafał Zaremba, Maciej Dranka, Bartosz Trzaskowski, Lilianna Chęcinska,Paweł Horeglad,
  Probing the M-CNHC Bond and Its Effect on the Synthesis, Structure, and Reactivity of R2 MOR(NHC) (M = Al, Ga, In).
  Complexes Organometallics 37(24), 4585-4598,(2018), "Link"

PUBLIKACJE 2019

 1. A. Buczkowski, B. Pałecz, G. Schroeder,
  Stoichiometry and thermodynamics of gemcitabine and cucurbituril Q7 supramolecular complexes in high acidic aqueous solution.
  J. Mol. Struc., 1178, 554 563, (2019), "Link"
 2. E. Kaczkowska, J. Wawer, M. Tyczyńska, M. Jóźwiak, J. Krakowiak,
  The hydration of selected biologically relevant molecules - the temperature effect on apparent molar volume and compression.
  J. Mol. Liq., 274, 345 352, (2019), "Link"
 3. A. Boruń,
  Conductance and ionic association of selected imidazolium ionic liquids in various solvents: A review.
  J. Mol. Liq., 276, 214-224, (2019), "Link"
 4. M. Stańczyk, A. Boruń, M. Jóźwiak,
  Conductance studies of aqueous solutions of sodium salts of selected benzoic acid derivatives at temperatures from (288.15 to 318.15) K.
  J. Mol. Liq., 279, 247-252, (2019), "Link"
 5. K. Wzgarda-Raj, A.J. Rybarczyk-Pirek, S. Wojtulewski, M. Palusiak,
  Crystal structure of 3,6-bis(pyridin-2-yl)-1,4-dihydro-1,2,4,5-tetrazine.
  Acta Cryst., E75, 86-88, (2019), "Link"
 6. P. Matczak,
  NSn coordination in the complexes of tin halides with pyridine: A comparison between Sn(II) and Sn(IV),
  Appl. Organometal. Chem., e4811, (2019), "Link"
 7. E. Namiecińska, M. Sobiesiak, M.Małecka, P. Guga, B. Różalska, E. Budzisz,
  Antimicrobial and Structural Properties of Metal Ions Complexes with Thiosemicarbazide Motif and Related Heterocyclic Compounds,
  Current Medicinal Chemistry, 26(4), 664-693 (2019) Link
 8. M. Wasiak,
  Two-point scaling analysis of the isobaric heat capacity of dodecyltrimethylammonium bromide aqueous solutions in the presence of the n-hexan-1-ol as a co-surfactant,
  Journal of Molecular Liquids,285, 557-561(2019) Link
 9. M. Jażdżewska, K. Domina, M. Śliwińska-Bartkowiak, A.I. Beskrovnyi, D.M. Chudoba T.V. Nagorna, K. Łudzik, D.S. Neov,
  Structural properties of ice in confinement,
  Journal of Molecular Liquids, 283, 167-173 (2019) Link
 10. A. Ignaczak, M. Adamiak, E. Santos, W. Schmickler, The Mechanism of Oxidation of Formic Acid in Acidic Solutions on Boron-Doped Diamond Electrodes: A Quantum Chemical Study,
  ChemElectroChem, 6(11), 2901-2907 (2019) Link
 11. A. Ignaczak, E. Santos, W. Schmickler, Oxygen reduction reaction on gold in alkaline solutions The inner or outer sphere mechanisms in the light of recent achievements,
  Current Opinion in Electrochemistry, 14, 180-185 (2019) Link
 12. K. Wzgarda-Raj, A. J. Rybarczyk-Pirek, S. Wojtulewski, E. Pindelska, M. Palusiak,
  Oxidation of 2-mercaptopyridine N-oxide upon iodine agent: structural and FT-IR studies on charge-assisted hydrogen bonds CAHB(+) and II halogen interactions in 2,2-dithiobis(pyridine N-oxide) ionic co-crystal,
  Structural Chemistry, 30, 827-833 (2019) Link
 13. A. Buczkowski, P. Tokarz, A. Stępniak, J. Lewkowski, A. Rodacka, B. Pałecz,
  Spectroscopic and calorimetric studies of interactions between mitoxantrone and cucurbituril Q7 in aqueous solutions,
  Journal of Molecular Liquids, 290,111190 (2019) Link
 14. A. Skoczyńska, B. Pasternak, M. Małecka, U. Krajewska, M. Mirowski, A. Merecz-Sadowska,
  B. T. Karwowski, J. Kusz, E. Budzisz,
  The cytotoxic effect of Ru(II) complexes with 5-(2-hydroxyphenyl)-3-methyl-1-(2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester: Synthesis, X-ray structure and DNA damage potential,
  Polyhedron, 169, 228-238 (2019) Link
 15. Z. Kinart,
  Conductometric studies of dissociation constants of selected monocarboxylic acids a wide range of temperatures,
  Journal of Molecular Liquids, 292, 111405 (2019), Link
 16. M. Stańczyk, A. Boruń, M. Jóźwiak,
  Molar conductivity and association constants of sodium salts of selected cinnamic acids in water at temperatures from 288.15 to 318.15K,
  Journal of Molecular Liquids, 292, 111370 (2019) Link
 17. M. Tyczyńska, M. Jóźwiak, M. Komudzińska, T.Majak,
  Effect of temperature and composition on the volumetric, acoustic and thermal properties of N,N-dimethylformamide + propan-1-ol mixture,
  Journal of Molecular Liquids, 290,111124 (2019) Link
 18. Z. Kinart, A.Ćwiklińska,
  Studies on the internal structure of the binary mixtures of N,N-dimethylacetamide with 2-methoxyethanol, 2-ethoxyethanol, 2-propoxyethanol and 2-butoxyethanol by means of measuring their densities and relative permittivities at 298.15 K,
  Physics and Chemistry of Liquids, 57(6), 779-787 (2019) Link
 19. M. Ciechańska, A.Jóźwiak, R. Nazarski, E. Skorupska,
  Unexpected Rearrangement of Dilithiated Isoindoline-1,3-diols into 3 Aminoindan-1-ones via N Lithioaminoarylcarbenes: A Combined Synthetic and Computational Study,
  Journal of Organic Chemistry, 84, 11425-11440 (2019) Link
 20. M. Adamiak, A. Ignaczak,
  Quantum chemical study of the complexation process of bis--D-glucopyranosyl diazacrown derivative with aspirin and paracetamol molecules, Computational and Theoretical Chemistry, 1167, 112591 (2019) Link
 21. P. Matczak, G. Mlostoń, W. Weigand,
  Ferrocenyl hetaryl thioketones: A computational study of their conformational stability,
  International Journal of Quantum Chemistry, 119(24),e26033 (2019) Link
 22. S. Gröber, P. Matczak, S. Domagała, T. Weisheit, H. Görls, A. Düver, G. Mlostoń, W. Weigand,
  Diferrocenyl thioketone: Reactions with (bisphosphane)Pt(0) complexes-electrochemical and computational studies,
  Materials, 12(17), 2832 (2019) Link
 23. P. Matczak, G. Mlostoń, R. Hamera-Fałdyga, H. Görls, W. Weigand,
  Structure of Diferrocenyl Thioketone: From Molecule to Crystal,
  Molecules, 24(21), 3950 (2019) Link
 24. K. Suchojad, A. Dołęga, A. Adamus-Grabicka, E. Budzisz, M. Małecka,
  Crystal structures of (E)-3-(4-hydroxybenzylidene)chroman-4-one and (E)-3-(3-hydroxybenzylidene)-2-phenylchroman-4-one,
  Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications 75,1907-1913 (2019) Link
 25. B. Dziuk, B. Ośmiałowski, B. Zarychta, K. Ejsmont, L. Chęcińska,
  Symmetric fluoroborate and its boron modification: Crystal and electronic structures,
  Crystals, 9(12), 662 (2019) Link
 26. W. Kaliszczak, M. Grochowski, A. Nosal-Wiercińska, M. Brycht, D. Chęcińska-Majak, B. Gołębiowska,
  Effect of azathioprine on the parameters of double Hg/chlorate(VII) interface layer in the presence of nonionic surfactants,
  Physicochemical Problems of Mineral Processing, 55(6), 1350-1356 (2019), Link

PUBLIKACJE 2020

 1. S. Sękowski, A. Buczkowski, B. Pałecz, N. Abdulladjanova,
  Inhibitory effect of Euphorbia tannins on α-synuclein aggregation in aqueous solutions,
  Journal of Molecular Liquids, 299, 112112 (2020) Link
 2. A. Buczkowski, M. Gorzkiewicz, A. Stępniak, M. Malinowska Michalak, P. Tokarz, P. Urbaniak, M. Ionov, B. Klajnert-Maculewicz, B. Pałecz,
  Physicochemical and in vitro cytotoxicity studies of inclusion complex between gemcitabine and cucurbit[7]uril host,
  Bioorganic Chemistry, 99,103843 (2020) Link
 3. V. Buko, I. Zavodnik, B. Palecz, A. Stepniak, S. Kirko, A. Shlyahtun,,W. Misiuk, E. Belonovskaya, O. Lukivskaya, E. Naruta, I. Kuzmitskaya, T. Ilyich, B. Erdenebayar, S. Rakhmadieva, Betulin/2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin inclusion complex: Physicochemical characterization and hepatoprotective activity,
  Journal of Molecular Liquids, 309,113118 (2020) Link
 4. M. Abendrot, L. Chęcińska, J. Kusz, K. Lisowska, K. Zawadzka, A. Felczak, U. Kalinowska - Lis,
  Zinc(II) Complexes with Amino Acids for Potential Use in Dermatology: Synthesis, Crystal Structures, and Antibacterial Activity,
  Molecules, 25, 951 (2020) Link
 5. K. Stryjska, L. Radko, L. Chęcińska, J. Kusz, A. Posyniak, J. Ochocki,
  Synthesis, Spectroscopy, Light Stability, Single-Crystal Analysis, and In Vitro Cytotoxic, Activity on HepG2 Liver Cancer of Two Novel Silver(I) Complexes of Miconazole,
  International Journal of Molecular Sciences 21(10),3629 (2020) Link
 6. M. Małecka, L. Chęcińska, J. Kusz, M. Biernacka, B. Kupcewicz,
  Interactions in flavanone and chalcone derivatives: Hirshfeld surface analysis, energy frameworks and global reactivity descriptors, Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry, 76, 212-224 (2020) Link
 7. A. A. Adamus-Grabicka, M. Markowicz-Piasecka, M. Cieślak, K. Królewska-Golińska, P. Hikisz, J. Kusz, M. Małecka, E. Budzisz,
  Biological Evaluation of 3-Benzylidenechromanones and Their Spiropyrazolines-Based Analogues,
  Molecules, 25(7), 1613 (2020) Link
 8. M. Fabijańska, M. Orzechowska, A. J. Rybarczyk-Pirek, J. Dominikowska, A. Bieńkowska, M. Małecki, J. Ochocki,
  Simple Trans-Platinum Complex Bearing 3-Aminoflavone Ligand Could Be a Useful Drug: Structure-Activity Relationship of Platinum Complex in Comparison with Cisplatin,
  International Journal of Molecular Sciences 21(6),2116 (2020) Link
 9. K. Wzgarda-Raj, A.J. Rybarczyk-Pirek, S. Wojtulewski, M. Palusiak,
  C−Br...S halogen bonds in novel thiourea N-oxide cocrystals: Analysis of energetic and QTAIM parameters, Acta Crystallographica Section C:
  Structural Chemistry, 76,170-176 (2020) Link
 10. D. Jamroz, N. Fischer-Durand, M. Palusiak, S. Wojtulewski, S. Jarzyński, Marlena Stępniewska, M. Salmain, B. Rudolf,
  Inverse electron-demand Diels-Alder (iEDDA) bioorthogonal conjugation of half-sandwich transition metallocarbonyl entities to a model protein,
  Applied Organometallic Chemistry, 34(4), e5507 (2020) Link
 11. M. Komudzińska, M. Tyczyńska, M. Jóźwiak, A. Burakowski, J. Gliński,
  Volumetric, acoustic and thermal properties of aqueous N,N-dimethylformamide system. Effect of temperature and composition,
  Journal of Molecular Liquids, 300,112321(2020) Link
 12. E. Kaczkowska, J. Wawer, M. Tyczyńska, M. Jóźwiak, A. Boruń, J. Krakowiak,
  The hydration properties of protein stabilizer, trimethylamine-N-oxide in aqueous solutions of N-methylacetamide The volumetric and compressibility studies between 288.15 and 308.15 K,
  Thermochimica Acta 685,178535 (2020) Link
 13. E. Kaczkowska, J. Wawer, M. Tyczyńska, M. Jóźwiak, J. Krakowiak,
  The interaction parameters for solutions of n-butylurea in aqueous solutions of N-methylacetamide The volumetric and compressibility studies between 288.15 K and 308.15 K, Journal of Chemical Thermodynamics, 149, 106143 (2020) Link
 14. K. B. Egizbek, A. L. Kozlovskiy, K. Łudzik, M. Zdorovets, M. Ibragimova, B. Marciniak, M. Jażdżewska Blazej, D. Chudoba, A. Nazarova, R. Kontek,
  Application of Fe2O3/CeO2 nanocomposites for the purification of aqueous media,
  Applied Physics A: Materials Science and Processing, 126(6),477 (2020) Link
 15. K. B. Egizbek, A. L. Kozlovskiy, K. Łudzik, M. Zdorovets, I. Korolkov, B. Marciniak, M. Jażdżewska Blazej, D. Chudoba, A. Nazarova, R. Kontek,
  Stability and cytotoxicity study of NiFe2O4 nanocomposites synthesized by co-precipitation and subsequent thermal annealing,
  Ceramics International, 46(10), 16548-16555 (2020) Link
 16. I. Korolkov, K. Łudzik, A. L.Kozlovskiy, M. S.Fadeeve, A. E.Shumskaya, Y. G.Gorin, B. Marciniak, M. Jażdżewska, D. Chudoba, R. Kontek, A..Nazarova, V. S.Rusakov, M. V.Zdorovets,
  Carboranes immobilization on Fe3O4 nanocomposites for targeted delivery, Materials Today Communications, 24, 101247 (2020) Link
 17. I. Korolkov, K. Łudzik, A. L.Kozlovskiy, M. S.Fadeeve, A. E.Shumskaya, Y. G.Gorin, M. Jażdżewska, M. Anisovich , V. S.Rusakov, M. V.Zdorovets,
  Immobilization of carboranes on Fe3O4-polymer nanocomposites for potential application in boron neutron cancer therapy, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 601,125035 (2020) Link
 18. A. Buczkowski, M. Malinowska-Michalak, B. Erdenebayar, B. Pałecz,
  Spectroscopic, electrochemical and calorimetric studies on the interactions of poly(propyleneimine) G4 dendrimer with 5-fluorouracilin in aqueous solutions,
  Journal of Molecular Liquids, 313,113534 (2020) Link
 19. S. Belica-Pacha, K. Miłowska, M. Ionov, M. Bryszewska, A. Buczkowski, G. Budryn, J. Oracz, D. Zaczyńska, A. Wróblewska, P. Urbaniak, B. Pałecz,
  The impact of β-cyclodextrin on biological and chemical properties of mianserin hydrochloride in aqueous solution,
  Journal of Molecular Liquids, 314,113589 (2020) Link
 20. M. Jóźwiak, K. Łudzik, M. Cokot, A. Jóźwiak, A.Kłys,
  Solvation enthalpy of selected glymes in the mixtures of N,N-dimethylformamide with propan-1-ol or methanol at 298.15K. The solvent contribution to the solvation enthalpy of glymes,
  Journal of Molecular Liquids, 314,113733 (2020) Link
 21. A. Ignaczak, Ł. Orszański, M.Adamiak, A. B. Olejniczak,
  Comparative DFT study of inclusion complexes of thymidine-carborane conjugate with β-cyclodextrin and heptakis(2,6-O-dimethyl)-β-cyclodextrin in water,
  Journal of Molecular Liquids, 315,113767 (2020) Link
 22. M. Małecka, J. Kusz, L. Eriksson, A. Adamus-Grabicka, E. Budzisz,
  The relationship between Hirshfeld potential and cytotoxic activity: a study along a series of flavonoid and chromanone derivatives,
  Acta crystallographica. Section C, Structural chemistry 76, 723-733 (2020) Link
 23. K. Łudzik, S. Woloszczuk, W. Zając, M. Jażdżewska, A. Rogachev , Alexander Ivanowicz Kuklin, A. Zawisza, M. Jóźwiak,
  Can the Isothermal Calorimetric Curve Shapes Suggest the Structural Changes in Micellar Aggregates?
  International Journal of Molecular Sciences 21(16), 5828 (2020) Link
 24. Z. Kinart, R. Tomaš,
  Conductivity properties of selected aliphatic monocarboxylic acid anions in water at 298.15 K,
  International Journal of Electrochemical Science, 15, pp. 10007-10027 (2020) Link
 25. Z. Kinart, R. Tomaš,
  Conductometric study of potassium chloride in ethylene glycol + water mixtures at different temperatures,
  International Journal of Electrochemical Science, 15, pp. 5560 5570 (2020) Link
 26. J. Dominikowska,
  Halogen-bonded haloamine trimers - modelling the X3 synthon,
  Physical Chemistry Chemical Physics : PCCP, 22(38), pp. 21938-21946 (2020) Link
 27. A. Stępniak, B. Erdenebayar, M. Biernacka, A. Buczkowski, L. Zavodnik, I. Zavodnik, B. Pałecz,
  Calorimetric studies of α-cyclodextrin inclusion complexes with carbendazim and thiabendazole,
  Physics and Chemistry of Liquids, 2020 Link
 28. T. V. Ilyich, E. A. Lapshina , A. A. Maskevich, A. G. Veiko, A. V. Lavysh, B. Pałecz, A. Stępniak, V. U. Buko, I.B. Zavodnik,
  Inclusion Complexes of Quercetin with β-Cyclodextrins: Ultraviolet and Infrared Spectroscopy and Quantum Chemical Modeling,
  Biophysics (Russian Federation), 65(3), pp.381-389 (2020) Link
 29. P. Buday, P. Seeber, C. Zens, H. Abul-Futouh, H. Gorls, S. Grafe, P. Matczak, S. Kupfer, W. Weigand, G. Mlostoń,
  Iron(0)-Mediated Stereoselective (3+2)-Cycloaddition of Thiochalcones via a Diradical Intermediate,
  Chemistry - A European Journal, 26(50), pp. 11412-11416 (2020) Link
 30. D. Chudoba, K. Łudzik, M. Jażdżewska, S. Wołoszczuk,
  Kinetic and Equilibrium Studies of Doxorubicin Adsorption onto Carbon Nanotubes,
  International Journal of Molecular Sciences, 21(21), 8230 (2020) Link
 31. A. Denhof, M. Olaru, E. Lork, S. Mebs, L. Chęcińska, J. Beckmann,
  Silyl Cations Stabilized by Pincer Type Ligands with Adjustable Donor Atoms,
  European Journal of Inorganic Chemistry, 2020(43), pp. 4093-4110 (2020) Link
 32. D. Buddensiek, G. Mlostoń, P. Matczak, J. Voss,
  A DFT study on the mechanism of the formation of 1,4,2,3-dithiadiazinanes by head-to-head [3 + 3] cyclodimerization of thiocarbonyl S-imides,
  Journal of Physical Organic Chemistry, e4170 (2020) Link

PUBLIKACJE 2021

 1. A. Kowalewska, A. S. Herc, J. Bojda, M. Palusiak, E. Markiewicz, P. Ławniczak, M. Nowacka, J. Sołtysiak, A. Różanski, E. Piorkowska,
  Supramolecular interactions involving fluoroaryl groups in hybrid blends of polylactide and ladder polysilsesquioxanes,
  Polymer Testing, 94, 107033 (2021) Link
 2. K. Wzgarda-Raj, M. Palusiak, S. Wojtulewski, A. J. Rybarczyk-Pirek,
  The role of sulfur interactions in crystal architecture: Experimental and quantum theoretical studies on hydrogen, halogen, and chalcogen bonds in trithiocyanuric acid-pyridine: N -oxide co-crystals,
  CrystEngComm, 23(2), pp. 324334 (2021) DOI: 10.1039/d0ce01319f Link
 3. K. Wzgarda-Raj, A. J. Rybarczyk-Pirek, S. Wojtulewski, M. Palusiak,
  Trithiocyanuric acid: novel cocrystals and analysis of its tautomeric forms, Acta crystallographica. Section C, Structural chemistry, 77, pp. 4955 (2021), Link
 4. A. Kosińska, S. Wojtulewski, M. Palusiak, P. Tokarz, B. Rudolf,
  A Useful Synthetic Route to N-Nonsubstituted Succinimides via Light-Induced Degradation of Metallocarbonyl Complexes, Organometallics, 40(6), pp. 663673 (2021) Link
 5. M. Jóźwiak, A. Urban,
  M. Tyczyńska, Effect of properties of N,N-dimethylformamide + propan-1-ol mixtures on the solution enthalpy of selected cyclic ethers in these mixtures at 298.15K. The contribution of solvent to the enthalpy of solvation of cyclic ethers,
  Journal of Molecular Liquids, 321, 114754 (2021) Link
 6. Z. Malinowski, E. Fornal, A. Sumara, R. Kontek, K. Bukowski, B. Pasternak, D. Sroczyński, J. Kusz, M. Małecka, M. Nowak,
  Amino- and polyaminophthalazin-1(2H)-ones: synthesis, coordination properties, and biological activity,
  Beilstein Journal of Organic Chemistry, 17, pp. 558568 (2021) Link
 7. M. Małecka, A. Skoczyńska, D. M. Goodman, C. G. Hartinger, E. Budzisz,
  Biological properties of ruthenium(II)/(III) complexes with flavonoids as ligands, Coordination Chemistry Reviews, 436, 213849 (2021) Link
 8. K.Stryjska, I. Korona-Glowniak, L. Chęcińska, J. Kusz, J. Ochocki,
  Synthesis, spectroscopy, single-crystal structure analysis and antibacterial activity of two novel complexes of silver(I) with miconazole drug, International Journal of Molecular Sciences, 22(4), pp. 118, 1510 (2021) Link
 9. J. Dominikowska, A. J. Rybarczyk-Pirek, C. Fonseca Guerra,
  Lack of Cooperativity in the Triangular X3 Halogen-Bonded Synthon?,
  Crystal Growth and Design, 21, 597-607, (2021) Link
 10. D. Buddensiek, G. Mlostoń, P. Matczak, J. Voss,
  A DFT study on the mechanism of the formation of 1,4,2,3-dithiadiazinanes by head-to- head [3 + 3] cyclodimerization of thiocarbonyl S-imides,
  Journal of Physical Organic Chemistry, 34(4), e4170 (2021) Link
 11. R. Nazarski,
  Summary of DFT calculations coupled with current statistical and/or artificial neural network (ANN) methods to assist experimental NMR data in identifying diastereomeric structures,
  Tetrahedron Letters, 152548 (2021) Link
 12. S. Belica-Pacha, M. Michalska-Tężycka, M. Ciechańska, A. Stepniak, B. Pałecz,
  The enthalpies of dilution of some dipeptides in water at 298.15 K,
  Journal of Chemical Thermodynamics, 154, 106338 (2021) Link
 13. A. Buczkowski, P. Tokarz, B. Pałecz,
  Thermodynamic study of ethanol impact on gemcitabine binding to cucurbit[7]uril in aqueous solutions,
  Journal of Chemical Thermodynamics, 153, 106317 (2021) Link
 14. T. V. Ilyicha, T. A. Kovalenia, E. A. Lapshina, A. Stępniak, B. Pałecz, I. B. Zavodnik,
  Thermodynamic parameters and mitochondrial effects of supramolecular complexes of quercetin with β-cyclodextrins,
  Journal of Molecular Liquids, 325, 115184 (2021) Link
 15. A.Buczkowski,M.Malinowska-Michalak, A.Stępniak, P.Tokarz, P. Urbaniak, B.Pałecz,
  Calorimetric and spectroscopic studies of interactions of PPI G4 dendrimer with tegafur in aqueous solutions,
  Journal of Molecular Liquids, 334, 116118 (2021) Link

Katedra Technologii i Chemii Materiałów:

PUBLIKACJE 2015

 • Beata Tkacz-Szczesna, Katarzyna Soliwoda, Marcin Rosowski, Emilia Tomaszewska, Grzegorz Celichowski, Jaroslaw Grobelny,
  Modification of gold and silver nanoparticles with n-dialkyldithiophosphates,
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 468 (2015) 219225, Link
 • Giulia Casula, Piero Cosseddu, Yan Busby, Jean-Jacques Pireaux, Marcin Rosowski, Beata Tkacz Szczesna, Katarzyna Soliwoda, Grzegorz Celichowski, Jaroslaw Grobelny, Jiri Novak, Rupak Banerjee, Frank Schreiber, Annalisa Bonfiglio,
  Air-stable, non-volatile resistive memory based on hybrid organic/inorganic nanocomposites,
  Organic Electronics, 18 (2015) 1723, Link
 • Soliwoda K., Rosowski M., Tomaszewska E., Tkacz-Szczesna B., Celichowski, G., Grobelny J.,
  Electrospray deposition of gold nanoparticles from aqueous colloidson solid substrates,
  Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 486 (2015) 211217, Link
 • Katarzyna Soliwoda, Marcin Rosowski, Emilia Tomaszewska, Beata Tkacz-Szczesna, Grzegorz Celichowski, Maciej Psarski, Jaroslaw Grobelny,
  Synthesis of monodisperse gold nanoparticles viaelectrospray-assisted chemical reduction method in cyclohexane,
  Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 482 (2015) 148153, Link
 • Maciej Psarski, Daniel Pawlak, Jarosław Grobelny, Grzegorz Celichowski,
  Hydrophobic and superhydrophobic surfaces fabricated by plasma polymerization of perfluorohexane, perfluoro(2-methylpent-2-ene), and perfluoro(4-methylpent-2-ene),
  Journal of Adhesion Science and Technology, Volume 29, Issue 19, 2015, Link
 • Małgorzata Cieślak, Grzegorz Celichowski, Patrycja Giesz, Alicja Nejman, Dorota Puchowicz, Jarosław Grobelny,
  Formation of nanostructured TiO2-anatase films on the basalt fiber surface,
  Surface & Coatings Technology, 276 (2015) 686695, Link
 • Witold Kozłowski, Ireneusz Piwoński, Marek Zieliński, Ewa Miękoś, Krzysztof Polański, Witold Szmaja, Michał Cichomski,
  Investigation of nanocrystalline cobalt films electrodeposited at different current densities,
  Applied Physics A: Materials Science and Processing, 120 (2015) 155-160, Link
 • Barbara Burnat, Justyna Robak, Damian Batory, Andrzej Leniart, Ireneusz Piwoński, Sławomira Skrzypek, Mariola Brycht,
  Surface characterization, corrosion properties and bioactivity of Ca-doped TiO2 coatings for biomedical applications,
  Surface & Coatings Technology, 280 (2015) 291-300, Link

PUBLIKACJE 2016

 • Sylwia Różalska, Katarzyna Soliwoda, Jerzy Długonski,
  Synthesis of silver nanoparticles from Metarhizium robertsii waste biomass extract after nonylphenol degradation, and their antimicrobial and catalytic potential,
  RSC Advances, 6 (2016) 21475, Link
 • Joanna Ginter, Aneta Kisielewska, Kaja Spilarewicz-Stanek, Michał Cichomski, Damian Batory, Ireneusz Piwoński,
  Tuning of the photocatalytic activity of thin titanium dioxide coatings by highly ordered structure and silver nanoparticles,
  Microporous and Mesoporous Materials, 225 (2016) 580-589, Link
 • W. Kozłowski, I. Piwoński, W. Szmaja, M. Zieliński,
  Quantitative study of the effect of current density on the morphological and magnetic domain structures of electrodeposited nanocrystalline cobalt films,
  Journal of Electroanalytical Chemistry, 769 (2016) 4247, Link
 • Kaja Spilarewicz-Stanek, Aneta Kisielewska, Joanna Ginter, Karolina Bałuszyńska, Ireneusz Piwoński,
  Elucidation of the function of oxygen moieties on graphene oxide and reduced graphene oxide in the nucleation and growth of silver nanoparticles,
  RSC Advances, 2016, 6, 60056-60067, Link
 • Katarzyna Ranoszek-Soliwoda, Maria Girleanu, Beata Tkacz-Szczęsna, Marcin Rosowski, Grzegorz Celichowski, Martin Brinkmann, Ovidiu Ersen, and Jaroslaw Grobelny,
  Versatile Phase Transfer Method for the Efficient Surface Functionalization of Gold Nanoparticles: Towards Controlled Nanoparticle Dispersion in a Polymer Matrix,
  Journal of Nanomaterials, Volume 2016 (2016), Article ID 9058323, 10 pages, Link
 • Patrycja Giesz, Grzegorz Celichowski, Dorota Puchowicz, Irena Kamińska, Jarosław Grobelny, Damian Batory, Małgorzata Cieślak,
  Microwave-assisted TiO2: anatase formation on cotton and viscose fabric surfaces,
  Cellulose (2016) 23:21432159, Link
 • Jacek Marczak, Marta Kargol, Maciej Psarski, Grzegorz Celichowski,
  Modification of epoxy resin, silicon and glass surfaces with alkyl- orfluoroalkylsilanes for hydrophobic properties,
  Applied Surface Science, Volume 380, 1 September 2016, Pages 91100, Link
 • Ireneusz Piwoński, Kaja Spilarewicz-Stanek, Aneta Kisielewska, Kinga Kądzioła, Michał Cichomski, Joanna Ginter,
  Examination of Ostwald ripening in the photocatalytic growth of silver nanoparticles on titanium dioxide coatings,
  Applied Surface Science, 373 (2016) 3844, Link
 • Justyna Robak, Barbara Burnat, Andrzej Leniart, Aneta Kisielewska, Mariola Brycht, Sławomira Skrzypek,
  The effect of carbon material on the electroanalytical determination of 4-chloro-3-methylphenol using the sol-gel derived carbon ceramic electrodes,
  Sensors and Actuators, B 236 (2016) 318325, Link
 • Piotr Orlowski, Katarzyna Soliwoda, Emilia Tomaszewska, Karolina Bien, Aleksandra Fruba, Marianna Gniadek, Olga Labedz, Zuzanna Nowak, Grzegorz Celichowski, Jarosław Grobelny, Malgorzata Krzyzowska,
  Toxicity of tannic acid-modified silver nanoparticles in keratinocytes: potential for immunomodulatory applications,
  Toxicology in Vitro, 35 (2016) 4354, Link
 • Olena O. Tynkevych, Katarzyna Ranoszek-Soliwoda, Jaroslaw Grobelny, Oleksandr V.Selyshchev, Yuriy B. Khalavka,
  Spectroscopic and electrochemical monitoring of band structure changesduring the alloying of CdTe QDs by Hg2+ ions,
  Mater. Res. Express, 3 (2016) 105046, doi:10.1088/2053-1591/3/10/105046, Link
 • Michał Remer, Maciej Psarski, Konrad Gumowski, Jacek Rokicki, Grzegorz Sobieraj, Maryna Kaliush, Daniel Pawlak, Grzegorz Celichowski,
  Dynamic water contact angle during initial phases of droplet impingement,
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 508 (2016) 5769, Link

PUBLIKACJE 2017

 • Kozłowski W., Balcerski, J., Szmaja W., Piwoński I., Batory D., Miękoś E., Cichomski,M.,
  Investigation of nanocrystalline thin cobalt films thermally evaporated on Si(100) substrates,
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 426 (2017) 108-113, Link
 • Bałuszyńska K., Kisielewska A., Spilarewicz-Stanek K., Ginter J., Piwoński I.,
  Investigation of the photodecomposition process of thin layers of arachidic acid on titanium dioxide coatings modified by silver nanoparticles observed in situ by atomic force microscopy,
  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 335 (2017) 239-247, Link
 • Szymon Sekowski, Emilia Tomaszewska, Katarzyna Soliwoda, Grzegorz Celichowski, Jaroslaw Grobelny,
  Interactions of hybrid goldtannic acid nanoparticles with human serum albumin,
  European Biophysics Journal, 46 (2017) 49-57, doi:10.1007/s00249-016-1134-1, Link
 • Mariusz Dudek, Adam Rosowski, Anna Koperkiewicz, Jaroslaw Grobelny, Radoslaw Wach, Martin Sharp, Paul French, Lukasz Janasz, Marcin Kozanecki,
  Carbon nanoparticles fabricated by infrared laser ablation of graphite and polycrystalline diamond targets,
  Phys. Status Solidi A, 2014 (2017) 1600318/ DOI 10.1002/pssa.201600318, Link
 • Busiakiewicz A., Kisielewska A., Piwoński I., Batory D.,
  The effect of Fe segregation on the photocatalytic growth of Ag nanoparticles on rutile TiO2(001),
  Applied Surface Science, 401 (2017) 378-384, Link
 • Jedrzejczak A., Kolodziejczyk L., Szymanski W., Piwoński I., Cichomski M., Kisielewska A., Dudek M., Batory D.,
  Friction and wear of a-C:H:SiOx coatings in combination with AISI 316L and ZrO2 counterbodies,
  Tribology International, 112 (2017) 155-162, Link
 • Katarzyna Domeradzka-Gajda, Marek Nocuń, Joanna Roszak, Beata Janasik, C. Derrick Quarles Jr., Wojciech Wąsowicz, Jarosław Grobelny, Emilia Tomaszewska, Grzegorz Celichowski, Katarzyna Ranoszek-Soliwoda, Małgorzata Cieślak, Dorota Puchowicz, Jhanis J. Gonzalez, Richard E. Russo, Maciej Stępnik,
  A study on the in vitro percutaneous absorption of silver nanoparticles in combination with aluminum chloride, methyl paraben or di-n-butyl phthalate,
  Toxicology Letters, 272 (2017) 3848, Link
 • Patrycja Giesz, Ewelina Mackiewicz, Alicja Nejman, Grzegorz Celichowski, Małgorzata Cieslak,
  Investigation on functionalization of cotton and viscose fabrics with AgNWs,
  Cellulose, 24 (2017) 409422, DOI 10.1007/s10570-016-1107-7, Link
 • W. Kozłowski, J. Balcerski, P. J. Kowalczyk, M. Cichomski, W. Szmaja,
  Investigation of thermally evaporated nanocrystalline thin cobalt films,
  Applied Physics A: Materials Science and Processing, 123 (3) (2017) 169, Link
 • L. Dziawer, P. Koźmiński, S. Męczyńska-Wielgosz, M. Pruszyński, M. Łyczko, B. Wąs, G. Celichowski, J. Grobelny, J. Jastrzębski, A. Bilewicz,
  Gold nanoparticle bioconjugates labelled with 211At for targeted alpha therapy,
  RSC Adv., 7 (2017) 41024-41032, Link
 • Ranoszek-Soliwoda, K., Tomaszewska, E., Socha, E., Krzyczmonik, P., Ignaczak, A., Orlowski, P., Krzyzowska, M., Celichowski, G., Grobelny, J.
  The role of tannic acid and sodium citrate in the synthesis of silver nanoparticles,
  Journal of Nanoparticle Research, 19, Issue 8 (2017), Article number 273, Link
 • Patrycja Giesz, Ewelina Mackiewicz, Jarosław Grobelny, Grzegorz Celichowski, Małgorzata Cieślak,
  Multifunctional hybrid functionalization of cellulose fabrics with AgNWs and TiO2,
  Carbohydrate Polymers, 177 (2017) 397-405, Link
 • J. Roszak, K. Domeradzka-Gajda, A. Smok-Pieniążek, A. Kozajda, S. Spryszyńska, J. Grobelny, E. Tomaszewska, K. Ranoszek-Soliwoda, M. Cieślak, D. Puchowicz, M. Stępnik,
  Genotoxic effects in transformed and non-transformed human breast cell lines after exposure to silver nanoparticles in combination with aluminium chloride, butylparaben or di- n butylphthalate,
  Toxicology in Vitro, 45 (2017) 181-193, Link
 • Ranoszek-Soliwoda, K., Czechowska, E., Tomaszewska, E., Celichowski, G., Kowalczyk, T., Sakowicz, T., Szemraj, J., Grobelny, J.
  Catalase-modified gold nanoparticles: Determination of the degree of protein adsorption by gel electrophoresis,
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 159, (2017) 533-539, Link
 • J. Roszak, A. Smok-Pieniążek, K. Domeradzka-Gajda, J. Grobelny, E. Tomaszewska, K. Ranoszek-Soliwoda, G. Celichowski, M. Stępnik,
  Inhibitory effect of silver nanoparticles on proliferation of estrogen-dependent MCF-7/BUS human breast cancer cells induced by butyl paraben or di-n-butyl phthalate,
  Toxicology and Applied Pharmacology, 337, (2017) 12-21, Link
 • J. Robak, B. Burnat, A. Kisielewska, K. Fendrych, S. Skrzypek,
  Fabrication and application of ferrieritemodified carbon ceramic electrode in sensitive determination of estradiol,
  Journal of the Electrochemical Society, 164 (2017) B574-B580, Link
 • A. Jędrzejczak, D. Batory, M. Dominik, M. Śmietana, M. Cichomski, W. Szymański, E. Bystrzycka, M. Prowizor, W. Kozłowski, M. Dudek,
  Carbon coatings with high concentrations of silicon deposited by RF PECVD method at relatively high self-bias,
  Surface and Coatings Technology, 329 (2017) 212-217, Link
 • G. Casula, B. Tkacz-Szczesna, Y. Busby, K. Ranoszek-Soliwoda, E. Tomaszewska, G. Celichowski, J. Grobelny, J.-J. Pireaux, P. Cosseddu, A. Bonfiglio,
  Printed nonvolatile resistive memories based on a hybrid organic/inorganic functional ink,
  Advanced Materials Technologies, (2017) 1700058, DOI: 10.1002/admt.201700058, Link
 • B. Burnat, J. Robak, A. Leniart, I. Piwonski, D. Batory,
  The effect of concentration and source of calcium ions on anticorrosion properties of Ca-doped TiO2 bioactive sol-gel coatings,
  Ceramics International, 43 (2017) 13735-13742, Link

PUBLIKACJE 2018

 • M. Psarski, G. Celichowski, E. Bystrzycka, D. Pawlak, J. Grobelny, M. Cichomski,
  Vapor phase deposition of fluoroalkyl trichlorosilanes on silicon and glass: Influence of deposition conditions and chain length on wettability and adhesion forces.
  Materials Chemistry and Physics 204 (2018) 305-314 pkt. 35
 • P. Orlowski, M. Zmigrodzka, E. Tomaszewska, K. Ranoszek-Soliwoda, M. Czupryn, M. Antos-Bielska, J. Szemraj, G. Celichowski, J. Grobelny, M. Krzyzowska,
  Tannic acid-modified silver nanoparticles for wound healing: the importance of size.
  International Journal of Nanomedicine 13 (2018) 991-1007 pkt. 35
 • E. Szymańska, P. Orłowski, K. Winnicka, E. Tomaszewska, P. Bąska, G. Celichowski, J. Grobelny, A. Basa, M. Krzyżowska,
  Multifunctional tannic acid/silver nanoparticle-based mucoadhesive hydrogel for improved local treatment of HSV infection: In vitro and in vivo studies.
  International Journal of Molecular Sciences 19 (2018) 387 pkt. 30
 • A. Pudlarz, E. Czechowska, K. Ranoszek-Soliwoda, E. Tomaszewska, G. Celichowski, J. Grobelny, J. Szemraj,
  Immobilization of Recombinant Human Catalase on Gold and Silver Nanoparticles.
  Applied Biochemistry and Biotechnology 185 (2018) 717-735 pkt. 25
 • P. Orlowski, E. Tomaszewska, K. Ranoszek-Soliwoda, M. Gniadek, O. Labedz, T. Malewski, J. Nowakowska, G. Chodaczek, G. Celichowski, J. Grobelny, M. Krzyzowska,
  Tannic acid-modified silver and gold nanoparticles as novel stimulators of dendritic cells activation.
  Frontiers in Immunology 9 (2018) Article number 1115 pkt. 35
 • M. Padzik, E.B. Hendiger, L. Chomicz, M. Grodzik, M. Szmidt, J. Grobelny, J. Lorenzo-Morales,
  Tannic acid-modified silver nanoparticles as a novel therapeutic agent against Acanthamoeba.
  Parasitology Research (2018) 1-7 pkt. 30
 • Czechowska, E., Ranoszek-Soliwoda, K., Tomaszewska, E., Pudlarz, A., Celichowski, G., Gralak-Zwolenik, D., Szemraj, J., Grobelny, J.,
  Comparison of the antioxidant activity of catalase immobilized on gold nanoparticles via specific and non-specific adsorption.
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 171 (2018) 707-714 "Link" pkt. 35
 • Ginter, J., Piwoński, I.,
  Evaluation of the synergistic effect between slow photons and electron trapping on the photocatalytic properties of TiO2 photonic crystals.
  Materials Research Bulletin 107 (2018) 100-110 pkt. 35
 • Firek, P., Cichomski, M., Waskiewicz, M., Piwonski, I., Kisielewska, A.,
  ISFET structures with chemically modified membrane for bovine serum albumin detection.
  Circuit World 44 (2018) 45-50 pkt. 20
 • Bystrzycka, E., Prowizor, M., Piwoński, I., Kisielewska, A., Batory, D., Jdrzejczak, A., Dudek, M., Kozłowski, W., Cichomski, M.,
  The effect of fluoroalkylsilanes on tribological properties and wettability of Si-DLC coatings.
  Materials Research Express 5 (2018) 036411 pkt. 20
 • Piotr Orłowski, Andrzej Kowalczyk, Emilia Tomaszewska, Katarzyna Ranoszek-Soliwoda, Agnieszka Wegrzyn , Jakub Grzesiak, Grzegorz Celichowski, Jarosław Grobelny,Kristina Eriksson, Malgorzata Krzyzowska,
  Antiviral Activity of Tannic Acid Modified Silver Nanoparticles: Potential to Activate Immune Response in Herpes Genitalis.
  Viruses 10 (2018) 524 doi:10.3390/v10100524 pkt. 30
 • A. M. Pudlarz, K. Ranoszek-Soliwoda, E. Czechowska, E. Tomaszewska, G.Celichowski, J. Grobelny, J. Szemraj,
  A study of the activity of recombinant Mn-superoxide dismutase in the presence of gold and silver nanoparticles.
  Applied Biochemistry and Biotechnology (2018) "Link" pkt. 25

Katedra Chemii Środowiska:

PUBLIKACJE 2015

 • Szlauer A., Mielimonka A., Głowacki R., Borowczyk K., Stachniuk J., Undas A.,
  Protein N-linked homocysteine is associated with recurrence of venous thromboembolism,
  Thromb. Res., 136 (2015) 911-916. DOI: 10.1016/j.thromres.2015.09.002, Link
 • Borowczyk K., Krawczyk M., Kubalczyk P., Chwatko G.,
  Determination of lipoic acid in biological samples,
  Bioanalysis, 7 (2015) 1785-1798. DOI: 10.4155/bio.15.95, Link
 • Kubalczyk P., Borowczyk K., Chwatko G., Głowacki R.,
  A simple micellar electrokinetic chromatography method for the determination of hydrogen sulfide in hen tissues,
  Electrophoresis, 36 (2015) 1028-1032. DOI: 10.1002/elps.201400518, Link
 • Dyson R.M., Palliser H.K., Latter J.L., Chwatko G., Głowacki R., Wright I.M.R.,
  Interactions of the gasotransmitters contribute to microvascular tone (dys)regulation in the preterm neonate,
  PLoS ONE, (2015) 10(3): e0121621. DOI: 10.1371/journal.pone.0121621, Link
 • Stephan C., Wilkosz J., Różański W., Ecke T.H., Lein M., Bryś M. Krześlak A., Chwatko G., Jung K.,
  Urinary thiosulfate as failed prostate cancer biomarker - an exemplary multicenter re-evaluation study,
  Clin. Chem. Lab. Med. 53 (2015) 477483. DOI: 10.1515/cclm-2014-0729, Link
 • Borowczyk K., Wyszczelska-Rokiel M., Kubalczyk P., Głowacki R.,
  Simultaneous determination of albumin and low-molecular-mass thiols in plasma by HPLC with UV detection,
  J. Chromatogr. B, 981982 (2015) 5764. DOI: 10.1016/j.jchromb.2014.12.032, Link
 • Rembisz Ż., Bzdurska D., Obiedzińska J., Martínez-Mánez R., Zakrzewski R.,
  A derivatization approach using pyrylium salts for the sensitive and simple determination of sulfide in spring water by high performance liquid chromatography,
  J. Chromatogr. A, 1407 (2015) 184192. DOI: 10.1016/j.chroma.2015.06.061, Link

PUBLIKACJE 2016

 • Głowacki R., Furmaniak P., Kubalczyk P., Borowczyk K.,
  Determination of total apigenin in herbs by micellar electrokinetic chromatography with UV detection,
  J. Anal. Methods Chem., (2016) 3827832. DOI: 10.1155/2016/3827832, Link
 • Guzzo M.B., Nguyen H.T., Pham T.H., Wyszczelska-Rokiel M.,
  Jakubowski H., Wolff K.A., Ogwang S., Timpona J.L., Gogula S., Jacobs M.R., Ruetz M., Kräutler B., Jacobsen D.W., Zhang G.-F., Nguyen L., Methylfolate Trap Promotes Bacterial Thymineless Death by Sulfa Drugs,
  PLoS Pathogens, (2016) 12(10): e1005949. DOI: 10.1371/journal.ppat.1005949, Link
 • Borowczyk K., Chwatko G., Kubalczyk P., Jakubowski H., Kubalska J.,
  Głowacki R., Simultaneous determination of methionine and homocysteine by on-column derivatization with o-phtaldialdehyde,
  Talanta, 161 (2016) 917-924. DOI: 10.1016/j.talanta.2016.09.039, Link
 • Furmaniak P., Kubalczyk P., Stachniuk J., Głowacki R.,
  Novel MEKC method for determination of sodium 2-mercaptoethanesulfonate in human plasma with in-capillary derivatization and UV detection,
  J. Chromatogr. B, 1027 (2016) 8895. DOI: 10.1016/j.jchromb.2016.05.032, Link
 • Stachniuk J., Kubalczyk P., Furmaniak P., Głowacki R.,
  A versatile method for analysis of saliva, plasma and urine for total thiols using HPLC with UV detection,
  Talanta, 155 (2016) 70-77. DOI: 10.1016/j.talanta.2016.04.031, Link
 • Kubalczyk P., Chwatko G., Głowacki R.,
  Fast and simple MEKC sweeping method for determination of thiosulfate in urine,
  Electrophoresis, 37 (2016) 11551160. DOI: 10.1002/elps.201500411, Link
 • Głowacki R., Stachniuk J., Borowczyk K., Jakubowski H.,
  Quantification of homocysteine and cysteine by derivatization with pyridoxal 5'-phosphate and hydrophilic interaction liquid chromatography,
  Anal. Bioanal. Chem., 408 (2016) 1935-1941. DOI: 10.1007/s00216-016-9308-3, Link
 • Chwatko G., Krawczyk M., Iciek M., Kamińska A., Bilska-Wilkosz A., Marcykiewicz B., Głowacki R.,
  Determination of lipoic acid in human plasma by high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection,
  Arab. J. Chem., DOI: 10.1016/j.arabjc.2016.10.006., Link
 • Głowacki R., Stachniuk J., Borowczyk K.,
  A simple HPLC-UV method for simultaneous determination of cysteine and cysteinylglycine in biological fluids,
  Acta Chromatogr., 28 (2016) 333-346. DOI: 10.1556/1326.2016.28.3.4, Link
 • Zakrzewski R., Skowron M., Ciesielski W., Rembisz Ż.,
  Spectrophotometric Determination of 6Propyl-2-thiouracil in Pharmaceutical Formulations Based on Prussian Blue Complex Formation: An Undergraduate Instrumental Analysis Laboratory Experiment,
  J. Chem. Edu., 93 (2016) 182-185. DOI: 10.1021/ed400845q, Link
 • Rembisz Ż., Zakrzewski R., Skowron M., Ciesielski W.,
  Image analysis of phenylisothiocyanate derivatised and charge-couple device-detected glyphosate and glufosinate in food samples separated by thin-layer chromatography,
  Int. J. Env. Anal. Chem., 96 (2016) 320-331. DOI: 10.1080/03067319.2016.1150462, Link

PUBLIKACJE 2017

 • Sadowska-Bartosz I., Furmaniak P., Bieszczad-Bedrejczuk E., Durak R., Bartosz G., Głowacki R.,
  Developmental changes in the levels and redox potentials of main hemolymph thiols/disulfides in the Jamaican field cricket Gryllus assimilis,
  Acta Biochim. Pol., 64 (2017) 503-506. DOI: 10.18388/abp.2017_1510, Link
 • Kubalczyk P., Głowacki R.,
  Determination of lipoic acid in human urine by capillary zone electrophoresis,
  Electrophoresis, 38 (2017) 1800-1805. DOI: 10.1002/elps.201700002, Link
 • Karolczak K., Kubalczyk P., Głowacki R., Pietruszyński R., Watała C.,
  An inverse relationship between plasma glutathione concentration and fasting glycemia in patients with coronary artery disease and concomitant type 2 diabetes: a pilot study.
  Adv. Clin. Exp. Med., 26 (2017) 1359-1366. DOI: 10.17219/acem/65441, "Link"
 • Krawczyk M.J., Kamińska A., Chwatko G.,
  Homogenizacja tkanek - nieodzowny etap przygotowanie próbki stałej do analizy.
  Analityka: nauka i praktyka, 2 (2017) 42-47. "Link"

PUBLIKACJE 2018

 • Perla-Kajan J., Borowczyk K., Głowacki R., Nygard O., Jakubowski H.,
  Paraoxonase 1 Q192R Genotype and Activity Affect Homocysteine Thiolactone Levels in Humans,
  FASEB J., 32 (2018) 6019. Link
 • Borowczyk K., Wróblewski J., Suliburska J., Akahoshi N., Ishii I., Jakubowski H.,
  Mutations in homocysteine metabolism genes increase keratin N Homocysteinylation and damage in mice,
  Int. J. Genomics, 2018, Article ID 7570850. Link
 • Wrońska M., Chwatko G., Borowczyk K., Piechocka J., Kubalczyk P., Głowacki R.,
  Application of GC-MS technique for the determination of homocysteine thiolactone in human urine,
  J. Chromatogr. B, 1099 (2018) 18. Link
 • Zakrzewski R., Urbaniak P., Nowicki A., Tejchman W.,
  Chromatographic and Computational Studies of Molecular Lipophilicity and Drug-likeness for few 2-Thioxo-1,3-Thiazolidin-4-one Derivatives and their Analogs,
  J. Chromatogr. Sci., 56 (2018) 709. Link
 • Kamińska A., Olejarz P., Borowczyk K., Głowacki R., Chwatko G.,
  Simultaneous determination of total homocysteine, cysteine, glutathione, and N-acetylcysteine in brain homogenates by HPLC,
  J. Sep. Sci., 41 (2018) 3241. Link
 • Skowron M., Zakrzewski R., Ciesielski W.,
  Application of image analysis technique for the determination of thiophanate methyl by thin-layer chromatography,
  Int. J. Env. Anal. Chem., 98 (2018) 286. Link
 • Borowczyk K., Suliburska J., Jakubowski H.,
  Demethylation of methionine and keratin damage in human hair,
  Amino Acids, 50 (2018) 537. Link
 • Karolczak K., Kubalczyk P., Głowacki R., Pietruszynski R., Watala C.,
  Aldosterone modulates blood homocysteine and cholesterol in coronary artery disease patients a possible impact on atherothrombosis?,
  Physiol. Res., 67 (2018) 197. Link
 • Brycht M., Vajdle O., Sipa K., Robak J., Rudnicki K., Piechocka J., Tasic A., Skrzypek S., Guzsvány V.,
  β-cyclodextrin and multiwalled carbon nanotubes modified boron-doped diamond electrode for voltammetric assay of carbendazim and its corrosion inhibition behavior on stainless steel,
  Ionics, 24 (2018) 923. Link

PUBLIKACJE 2019

 • Zygmunt A., Adamczewski Z., Wojciechowska-Durczynska K., Krawczyk-Rusiecka K., Bieniek E., Stasiak M., Zygmunt A., Purgat K., Zakrzewski R., Brzeziński J., Karbownik-Lewinska M., Lewinski A.,
  Evaluation of effectiveness of iodine prophylaxis in Poland based on over 20-year observations of iodine supply in school-aged children in the central region of the country,
  Arch. Med. Sci., 15 (2019) 1468. Link
 • Chwatko G., Krawczyk M., Iciek M., Kamińska A., Bilska-Wilkosz A., Marcykiewicz B., Głowacki R.,
  Determination of lipoic acid in human plasma by high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection,
  Arab. J. Chem., 12 (2019) 4878. Link
 • Górny M., Wnuk A., Kamińska A., Kamińska K., Chwatko G., Bilska-Wilkosz A., Iciek M., Kajta M., Rogóż Z., Lorenc-Koci E.,
  Glutathione deficiency and alterations in the sulfur amino acid homeostasis during early postnatal development as potential triggering factors for schizophrenia-like behavior in adult rats.
  Molecules, 24 (2019) e4253. Link
 • Kamińska A., Głowacka I.E., Pasternak B., Głowacki R., Chwatko G.,
  The first method for determination of lipoyllysine in human urine after oral lipoic acid supplementation,
  Bioanalysis, 11 (2019) 1359. Link
 • Purgat K., Borowczyk K., Zakrzewski R., Głowacki R., Kubalczyk P.,
  Determination of nikethamide by micellar electrokinetic chromatography,
  Biomed. Chromatogr., 33 (2019) e4571. Link
 • Borowczyk K., Olejarz P., Kamińska A., Głowacki R., Chwatko G.,
  Application of butylamine as a conjugative reagent to on-column derivatization for the determination of antioxidant amino acids in brain tissue, plasma, and urine samples,
  Int. J Mol. Sci., 20 (2019) e3340. Link
 • Borowczyk K., Olejarz P., Chwatko G.,
  Application of simultaneous separation and derivatization for the determination of lipoic acid in urine samples by high performance liquid chromatography with spectrofluorimetric detection,
  Biomed. Chromatogr., 33 (2019) e4576. Link
 • Grygier A., Myszka K., Szwengiel A., Stuper-Szablewska K., Pawlicka-Kaczorowska J., Chwatko G., Rudzińska M.,
  Production of bioactive compounds by food associated Galactomyces geotrichum 38, as determined by proteome analysis,
  Nutrients, 11 (2019) e471. Link
 • Borowczyk K., Piechocka J., Głowacki R., Dhar I., Midtun ., Tell G.S., Ueland P.M., Nygrd O., Jakubowski H.,
  Urinary Excretion of Homocysteine Thiolactone and the Risk of Acute Myocardial Infarction in Coronary Artery Disease Patients; the Western Norway B-Vitamin Intervention Trial,
  J. Int. Med., 285 (2019) 232. Link
 • Dyson R.M., Palliser H.K., Wilding N., Kelly M.A., Chwatko G., Głowacki R., Berry M.J., Ni X., Wright I.M.R.,
  Microvascular circulatory dysregulation driven in part by cystathionine-gamma-lyase: a new paradigm for cardiovascular compromise in the preterm newborn,
  Microcirculation, 26 (2019) e12507. Link

PUBLIKACJE 2020

 • Piechocka J., Wrońska M., Głowacki R.,
  Chromatographic strategies for the determination of aminothiols in human saliva,
  Trends Anal. Chem., 126 (2020) 115866. Link
 • J. Piechocka, M. Wrońska, G. Chwatko, H. Jakubowski, R. Głowacki,
  Quantification of homocysteine thiolactone in human saliva and urine by gas chromatography-mass spectrometry,
  J. Chromatogr. B., 1149 (2020) 122155. Link
 • J. Piechocka, M. Wrońska, I.E. Głowacka, R. Głowacki,
  2-(3-Hydroxy-5-phosphonooxymethyl-2-methyl-4-pyridyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic Acid, Novel Metabolite of Pyridoxal 50-Phosphate and Cysteine Is Present in Human Plasma - Chromatographic Investigations,
  Int. J. Mol. Sci., 21 (2020) e3548. Link
 • Purgat K., Olejarz P., Kośka I., Głowacki R., Kubalczyk P.,
  Determination of homocysteine thiolactone in human urine by capillary zone electrophoresis and single drop microextraction,
  Anal. Biochem., 596 (2020) 113640. Link
 • Morawska K., Festinger N., Chwatko G., Głowacki R., Ciesielski W.,
  Smarzewska S., Rapid electroanalytical procedure for sesamol determination in real samples,
  Food Chem., 309 (2020) e125789. Link
 • Borowczyk K., Olejarz P., Chwatko G., Szylberg M., Głowacki R., The simplified method for simultaneous determination of -lipoic acid and low-molecular-mass thiols in human plasma,
  Int. J. Mol. Sci., 21 (2020) e1049. Link
 • Gątarek P., Rosiak A., Borowczyk K., Głowacki R., Kałużna-Czaplińska J.,
  Higher levels of low molecular weight sulfur compounds and homocysteine thiolactone in the urine of autistic children,
  Molecules, 25 (2020) e973. Link

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego