Zrealizowane Projekty

Badanie ekotoksyczności oraz wstępna ocena skuteczności działania nowych, różnie podstawionych układów aminofosfonowych oraz azometinowych pochodnych 5 nitrofurfuralu jako potencjalnych herbicydów w systemach kontrolowanego uwalniania w agrochemii

Celem projektu była ocena ekotoksycznego oddziaływania nowo syntezowanych aminofosfonowych pochodnych zawierających ugrupowania: furfurylowe, 5 nitrofurfurylowe, 2-tienylowe, 2-pirolilowe i ferrocenylowe, a także azometinowych pochodnych 5-nitrofurfuralu oraz wstępna ocena skuteczności tych związków jako herbicydów doglebowych na modelowych gatunkach roślin uprawnych oraz na wybranych gatunkach pospolitych chwastów. Wybrane, najbardziej optymalne układy miały zostać wykorzystane do formulacji środków ochrony roślin o przedłużonym działaniu wykorzystując polimery biodegradowalne (polilaktyd) jako nośniki substancji aktywnych przyjazne środowisku. Wyselekcjonowana została N-(5-nitrofurfurylideno)-4-anizydyna, wobec czego przeprowadzono z nią próby jej kontrolowanego uwalniania z matrycy polimerowej będącej nośnikiem substancji aktywnej. Polimer jest de facto kopolimerem z udziałem polilaktydu i poliglikolu etylenowego otrzymanym na drodze polimeryzacji z otwarciem pierścienia (ROP) z wykorzystaniem laktydu i polietylenu glikolowego w obecności nietoksycznego katalizatora acetyloacetonianiu cyrkonu (IV). Prowadzone były dwa eksperymenty a) badania mechanizmu degradacji syntezowanych kopolimerów oraz mieszanin (blend) w wodzie, glebie i osadzie czynnym, a także b) uwalniania iminy 6 z otrzymanych matryc polimerowych w wodzie. Postępujący proces degradacji monitorowany jest przy użyciu metod instrumentalnych (zmiany w składzie kopolimerów i blend 1H NMR, zmian masy cząsteczkowej GPC, ubytki wagi próbek oraz wizualne zmiany w powierzchni materiałów SEM). Kinetyka uwalniania substancji czynnej w ilości 10 i 20% z nośnika polimerowego w warunkach laboratoryjnych w środowisku wodnym badana jest metodą zanurzeniową, a ilość uwolnionego herbicydu oznaczana jest za pomocą UV przy długości fali 360nm.
W toku badań stwierdzono ponadto, iż dwa popularne w świecie antybiotyki: nitrofurantoina i furazolidon są niezwykle toksyczne dla środowiska zabójcze dla roślin dwuliściennych, skorupiaków słodkowodnych oraz dla bakterii glebowych i wodnych. Te ustalenia powinny zwrócić uwagę na właściwą utylizację odpadów zawierających te leki.
Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach programu OPUS 7, numer umowy: UMO-2014/13/B/NZ9/02418
Kierownik projektu: dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. nadzw. UŁ
Wykonawcy: dr hab. Piotr Dobrzyński (CMPW PAN w Zabrzu), dr Rafał Karpowicz, dr Zbigniew Malinowski, mgr Marta Morawska, mgr Diana Rogacz (AJD w Częstochowie), dr Piotr Rychter (AJD w Częstochowie)
Miejsce realizacji: Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii UŁ
Czas realizacji: 28.01.2015 28.07.2018 (42 miesiące)
Budżet projektu: 660000 PLN
Najważniejsze publikacje:
 1. J. Lewkowski, M. Rodriguez Moya, A. Wrona-Piotrowicz, J. Zakrzewski, R. Kontek, G. Gajek, "Synthesis, fluorescent properties and the promising cytotoxicity of pyrenederived aminophosphonates", Beilstein J. Org. Chem., 2016, 12, 1229-1235.
 2. J. Lewkowski, Z. Malinowski, A. Matusiak, M. Morawska, D. Rogacz, P. Rychter, "The Effect of New Thiophene-Derived Aminophosphonic Derivatives on Growth of Terrestrial Plants: A Seedling Emergence and Growth Test", Molecules 2016, 21, 694.
 3. J. Lewkowski, M. Rodriguez Moya, M. Chmielak, D. Rogacz, K. Lewicka, P. Rychter, "Synthesis, spectral characterization of several novel 1-pyrene-derived aminophosphonates and their ecotoxicological evaluation using Heterocypris incongruens and Vibrio fisheri tests", Molecules, 2016, 21, 936.
 4. J. Lewkowski, M. Morawska, R. Karpowicz, P. Rychter, D. Rogacz, K. Lewicka, P. Dobrzyński, "Evaluation of Ecotoxicological Impact of New Pyrrole-derived Aminophosphonates Using Selected Bioassay Battery", Ecotoxicology, 2017, 26, 914929.
 5. J. Lewkowski, R. Karpowicz, M. Morawska, P. Rychter, D. Rogacz, K. Lewicka, P. Dobrzynski, "Synthesis and ecotoxicological impact of ferrocene-derived amino-phosphonates using a battery of bioassays", RSC Adv., 2017, 7, 38399-38409.
 6. J. Lewkowski, M. Morawska, A. Kaczmarek, D. Rogacz, P. Rychter, "Novel N-arylaminophosphonates Bearing a Pyrrole Moiety and Their Ecotoxicological Properties", Molecules, 2017, 22, 1132.
 7. J. Lewkowski, M. Morawska, R. Karpowicz, P. Rychter, D. Rogacz, K. Lewicka, "Novel (5-nitrofurfuryl)-substituted esters of phosphonoglycine Their synthesis and phyto- and ecotoxicological properties", Chemosphere, 2017, 188, 618-632.

Badania kinetyki wybranych reakcji elektrodowych przy stałej szybkości skanowania z wykorzystaniem woltamperometrii fali prostokątnej

Metoda badawcza oparta jest na zastosowaniu woltamperometrii fali prostokątnej do pomiarów kinetycznych procesów elektrodowych. Zrealizowany projekt jest kombinacją badań teoretycznych i eksperymentalnych. Badania zostały przeprowadzone dla wybranych trzech mechanizmów: kinetycznie kontrolowanej reakcji rozpuszczonej pary redoks, reakcji kontrolowanej przez adsorpcję oraz procesu katodowego strippingu. Kompilacja zależności teoretycznej z wynikami eksperymentalnymi pozwoliła wyznaczyć w ten sposób standardową stałą szybkości reakcji elektrodowej dla danegoanalitu. Przebadano szereg substancji m.in.: azobenzen, heksacyjanożelazian, alizaryna, błękit metylenowy, kationy metali ciężkich, koenzymy Q1 oraz Q10, witaminy z grupy B i K, 2-tiouracyl, glutation, 6-merkaptopuryna, rybozyd 6-merkaptopuryny, kaptopryl, cystyna, cysteina, cysteamina, N-acetylocysteina. Standardowe stałe szybkości procesu elektrodowego wyznaczono dla różnych wartości pH elektrolitu podstawowego.
Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach programu "Preludium 3", nr umowy UMO-2011/03/N/ST4/01338 Kierownik: dr Dariusz Guziejewski Opiekun naukowy: prof. Valentin Mirceski Miejsce realizacji: Zakład Analizy Instrumentalnej UŁ, Czas realizacji: 20.08.2012 - 19.08.2014 (24 miesiące), Budżet projektu: 219970 zł. Najważniejsze publikacje:
 1. V. Mirceski, E. Laborda, D. Guziejewski, R. G. Compton; "New Approach to Electrode Kinetic Measurements in Square-Wave Voltammetry. Amplitude-Based Quasireversible Maximum"; Anal. Chem., 85 (11), 5586-5594, (2013)
 2. V. Mirceski, D. Guziejewski, K. Lisichkov; "Electrode kinetic measurements with square-wave voltammetry at a constant scan rate" ;Electrochim. Acta, 114, 667-673, (2013)
 3. D. Guziejewski, V. Mirceski, D. Jadresko; "Measuring the electrode kinetics of surface confined electrode reactions at a constant scan rate" ;Electroanalysis, 27(1), 67-73 (2015)
 4. V. Mirceski, D. Guziejewski, R. Gulaboski; "Electrode kinetics from a single square-wave voltammogram"; Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 34(1), 181-188 (2015)
 5. V. Mirceski, S. Smarzewska, D. Guziejewski; "Measuring the electrode kinetics of vitamin B2 at a constant time window of a square wave voltammetric experiment"; Electroanalysis, 28 (2), 385-393 (2016)
 6. D. Guziejewski, V. Mirceski; "Postępy w wykorzystaniu woltamperometrii fali prostokątnej w pomiarach kinetyki reakcji elektrodowych" ;w "Problemy współczesnej elektrochemii" (red. W.W. Kubiak, B. Baś); Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2014; ISBN 978-83-63663-43-8, str. 89
 7. D. Guziejewski, V. Mirceski, S. Smarzewska; "Wpływ amplitudy na sygnał wybranych witamin oraz alizaryny rejestrowany techniką woltamperometrii fali prostokątnej"; w "Elektrochemia stosowana" (red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak); Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2015; ISBN 978-83-63663-58-2, str. 169

Dendrymery PAMAM G4 i G3,5 jako potencjalne przenośniki leków onkologicznych

Badania kalorymetryczne, spektroskopowe i separacyjne dotyczyły zastosowania komercyjnych dendrymerów PAMAM generacji 4 z terminalnymi grupami aminowymi (G4-NH2), grupami hydroksylowymi (G4-OH) oraz generacji połówkowej G3,5 z terminalnymi grupami karboksylowymi jako modelowych nośników leków onkologicznych. Zbadano stechiometrię i energetykę przenoszenia cząsteczek leków onkologicznych (5-fluorouracyl, gemcytabina, fludarabina, 6-merkaptopuryna) przez odpowiednie nanokontenery typu PAMAM. Wskazano grupy funkcyjne makrocząsteczek - przenośników wiążące badane leki.
Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach programu "OPUS 4", nr umowy UMO-2012/07/B/ST4/00509
Kierownik: prof. dr hab. Henryk Piekarski
Główni wykonawcy: prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz, dr Sylwia Belica
Wykonawcy: dr Adam Buczkowski, dr Dariusz Waliszewski, dr Paweł Urbaniak
Miejsce realizacji: Katedra Chemii Fizycznej UŁ, Czas realizacji: 19.07.2013 - 18.05.2016 (34 miesiące), Budżet projektu: 273 450 zł.
Najważniejsze publikacje:
 1. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 171 (2017) 401-405 (IF 2,653)
  Adam Buczkowski, Pawel Urbaniak, Henryk Piekarski, Bartlomiej Palecz
  Spectroscopic and calorimetric studies on the interaction between PAMAM G4-OH and 5-fluorouracil in aqueous solutions
 2. International Journal of Secondary Metabolite, 3 (2016), 21-26
  Bartlomiej Palecz, Adam Buczkowski, Henryk Piekarski, Özge Kilinçarslan
  Thermodynamic interaction between PAMAM G4-NH2, G4-OH, G3.5-COONa dendrimers and gemcitabine in water solutions

Badanie oddziaływań dendrymerów PAMAM G3 i PAMAM G3-OH z wybranymi lekami onkologicznymi

Celem projektu było zbadanie wiązania wybranych dwóch leków o stwierdzonej w literaturze medycznej użyteczności w terapii nowotworowej: 5-fluorouracylu i 6-merkaptopuryny przez makrocząsteczki dendrymerów PAMAM generacji trzeciej w środowisku wodnym. Wykorzystując pomiary kalorymetryczne, pomiary dializ równowagowych, pomiary rozpuszczalności i pomiary spektroskopowe 1H NMR scharakteryzowano termodynamikę i mechanizm tworzenia kompleksów.
Grant finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "IUVENTUS PLUS", nr umowy 0223/IP3/2013/72
Kierownik: dr Adam Buczkowski
Wykonawcy: dr Paweł Urbaniak, dr Sylwia Belica
Miejsce realizacji: Katedra Chemii Fizycznej UŁ, Czas realizacji: 05.07.2013 - 04.11.2015 (28 miesiące), Budżet projektu: 119 600 zł
Najważniejsze publikacje:
 • International Journal of Pharmaceutics 505 (2016) 1 - 13
  Adam Buczkowski, Dariusz Waliszewski, Pawel Urbaniak, Bartlomiej Palecz
  Study of the interactions of PAMAM G3-NH2 and G3-OH dendrimers with 5-fluorouracil in aqueous solutions

Badanie oddziaływań dendrymerów PAMAM G5 i PAMAM G5-OH z wybranymi lekami onkologicznymi

Celem naszego projektu było określenie liczby cząsteczek wybranych leków onkologicznych (5-fluorouracyl, flutamid, cyklokreatyna) wiązanych przez grupy funkcyjne makromolekuł wybranych dendrymerów (PAMAM G5 i PAMAM G5-OH) w roztworach wodnych. Wykorzystując wyniki pomiarów kalorymetrycznych, dializy równowagowej oraz spektroskopowych (UV-Vis) pomiarów rozpuszczalności leków i zmian przesunięć chemicznych 1H NMR wyznaczono wartości entalpii i entropii oddziaływań pomiędzy badanymi cząsteczkami oraz wyliczono stałą równowagi K tworzenia kompleksu 5-fluorouracyl - receptor.

Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach programu "PRELUDIUM 3", nr umowy UMO-2012/05/N/ST4/00214
Kierownik: mgr Adam Buczkowski
Opiekun naukowy/Promotor: prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz
Wykonawcy: dr Paweł Urbaniak
Miejsce realizacji: Katedra Chemii Fizycznej UŁ, Czas realizacji: 18.03.2013 - 17.03.2015 (24 miesiące), Budżet projektu: 79 001 zł.
Najważniejsze publikacje:
 1. International Journal of Pharmaceutics 490 (2015) 102 - 111 (IF 3.785)
  Adam Buczkowski, Tomasz Olesinki, Elzbieta Zbicinska, Pawel Urbaniak,
  Bartlomiej Palecz
  Spectroscopic and calorimetric studies of formation of the supramolecular complexes of PAMAM G5-NH2 and G5-OH dendrimers with 5-fluorouracil in aqueous solution
 2. The Pharmaceutical and Chemical Journal, 3 (2016) 23-33
  Adam Buczkowski, Artur Stepniak, Pawel Urbaniak, Bartlomiej Palecz
  Spectroscopic studies of interactions of PAMAM G5-NH2 and PAMAM G5-OH dendrimers with flutamide and cyclocreatine in aqueous solution

Ciekłokrystaliczne rodniki organiczne

W grudniu 2014 r. zakończono projekt pt. "Synteza i badanie funkcjonalizowanych rodników werdazylowych jako materiałów o nowych właściwościach" finansowany w ramach grantu NCN OPUS no. 2011/01/B/ST5/06582; Kierownik: Prof. Piotr Kaszyński. W ramach projektu opracowano ogólne metody funkcjonalizacji rodników werdazylowych, które następnie wykorzystano do przygotowania nowej klasy materiałów ciekłokrystalicznych.
Najważniejsze publikacje: J. Org. Chem. 2013, 78, 7445-7454; J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 14658-14661.
Uwagi dotyczące strony internetowej Wydziału
proszę kierować na adres
e-mail:

jaroslaw.wyrozebski@chemia.uni.lodz.pl
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego