Zrealizowane Projekty

Badania kinetyki wybranych reakcji elektrodowych przy stałej szybkości skanowania z wykorzystaniem woltamperometrii fali prostokątnej

Metoda badawcza oparta jest na zastosowaniu woltamperometrii fali prostokątnej do pomiarów kinetycznych procesów elektrodowych. Zrealizowany projekt jest kombinacją badań teoretycznych i eksperymentalnych. Badania zostały przeprowadzone dla wybranych trzech mechanizmów: kinetycznie kontrolowanej reakcji rozpuszczonej pary redoks, reakcji kontrolowanej przez adsorpcję oraz procesu katodowego strippingu. Kompilacja zależności teoretycznej z wynikami eksperymentalnymi pozwoliła wyznaczyć w ten sposób standardową stałą szybkości reakcji elektrodowej dla danegoanalitu. Przebadano szereg substancji m.in.: azobenzen, heksacyjanożelazian, alizaryna, błękit metylenowy, kationy metali ciężkich, koenzymy Q1 oraz Q10, witaminy z grupy B i K, 2-tiouracyl, glutation, 6-merkaptopuryna, rybozyd 6-merkaptopuryny, kaptopryl, cystyna, cysteina, cysteamina, N-acetylocysteina. Standardowe stałe szybkości procesu elektrodowego wyznaczono dla różnych wartości pH elektrolitu podstawowego.
Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach programu "Preludium 3", nr umowy UMO-2011/03/N/ST4/01338 Kierownik: dr Dariusz Guziejewski Opiekun naukowy: prof. Valentin Mirceski Miejsce realizacji: Zakład Analizy Instrumentalnej UŁ, Czas realizacji: 20.08.2012 - 19.08.2014 (24 miesiące), Budżet projektu: 219970 zł. Najważniejsze publikacje:
 1. V. Mirceski, E. Laborda, D. Guziejewski, R. G. Compton; "New Approach to Electrode Kinetic Measurements in Square-Wave Voltammetry. Amplitude-Based Quasireversible Maximum"; Anal. Chem., 85 (11), 5586-5594, (2013)
 2. V. Mirceski, D. Guziejewski, K. Lisichkov; "Electrode kinetic measurements with square-wave voltammetry at a constant scan rate" ;Electrochim. Acta, 114, 667-673, (2013)
 3. D. Guziejewski, V. Mirceski, D. Jadresko; "Measuring the electrode kinetics of surface confined electrode reactions at a constant scan rate" ;Electroanalysis, 27(1), 67-73 (2015)
 4. V. Mirceski, D. Guziejewski, R. Gulaboski; "Electrode kinetics from a single square-wave voltammogram"; Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 34(1), 181-188 (2015)
 5. V. Mirceski, S. Smarzewska, D. Guziejewski; "Measuring the electrode kinetics of vitamin B2 at a constant time window of a square wave voltammetric experiment"; Electroanalysis, 28 (2), 385-393 (2016)
 6. D. Guziejewski, V. Mirceski; "Postępy w wykorzystaniu woltamperometrii fali prostokątnej w pomiarach kinetyki reakcji elektrodowych" ;w "Problemy współczesnej elektrochemii" (red. W.W. Kubiak, B. Baś); Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2014; ISBN 978-83-63663-43-8, str. 89
 7. D. Guziejewski, V. Mirceski, S. Smarzewska; "Wpływ amplitudy na sygnał wybranych witamin oraz alizaryny rejestrowany techniką woltamperometrii fali prostokątnej"; w "Elektrochemia stosowana" (red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak); Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2015; ISBN 978-83-63663-58-2, str. 169

Dendrymery PAMAM G4 i G3,5 jako potencjalne przenośniki leków onkologicznych

Badania kalorymetryczne, spektroskopowe i separacyjne dotyczyły zastosowania komercyjnych dendrymerów PAMAM generacji 4 z terminalnymi grupami aminowymi (G4-NH2), grupami hydroksylowymi (G4-OH) oraz generacji połówkowej G3,5 z terminalnymi grupami karboksylowymi jako modelowych nośników leków onkologicznych. Zbadano stechiometrię i energetykę przenoszenia cząsteczek leków onkologicznych (5-fluorouracyl, gemcytabina, fludarabina, 6-merkaptopuryna) przez odpowiednie nanokontenery typu PAMAM. Wskazano grupy funkcyjne makrocząsteczek - przenośników wiążące badane leki.
Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach programu "OPUS 4", nr umowy UMO-2012/07/B/ST4/00509
Kierownik: prof. dr hab. Henryk Piekarski
Główni wykonawcy: prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz, dr Sylwia Belica
Wykonawcy: dr Adam Buczkowski, dr Dariusz Waliszewski, dr Paweł Urbaniak
Miejsce realizacji: Katedra Chemii Fizycznej UŁ, Czas realizacji: 19.07.2013 - 18.05.2016 (34 miesiące), Budżet projektu: 273 450 zł.
Najważniejsze publikacje:
 1. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 171 (2017) 401-405 (IF 2,653)
  Adam Buczkowski, Pawel Urbaniak, Henryk Piekarski, Bartlomiej Palecz
  Spectroscopic and calorimetric studies on the interaction between PAMAM G4-OH and 5-fluorouracil in aqueous solutions
 2. International Journal of Secondary Metabolite, 3 (2016), 21-26
  Bartlomiej Palecz, Adam Buczkowski, Henryk Piekarski, Özge Kilinçarslan
  Thermodynamic interaction between PAMAM G4-NH2, G4-OH, G3.5-COONa dendrimers and gemcitabine in water solutions

Badanie oddziaływań dendrymerów PAMAM G3 i PAMAM G3-OH z wybranymi lekami onkologicznymi

Celem projektu było zbadanie wiązania wybranych dwóch leków o stwierdzonej w literaturze medycznej użyteczności w terapii nowotworowej: 5-fluorouracylu i 6-merkaptopuryny przez makrocząsteczki dendrymerów PAMAM generacji trzeciej w środowisku wodnym. Wykorzystując pomiary kalorymetryczne, pomiary dializ równowagowych, pomiary rozpuszczalności i pomiary spektroskopowe 1H NMR scharakteryzowano termodynamikę i mechanizm tworzenia kompleksów.
Grant finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "IUVENTUS PLUS", nr umowy 0223/IP3/2013/72
Kierownik: dr Adam Buczkowski
Wykonawcy: dr Paweł Urbaniak, dr Sylwia Belica
Miejsce realizacji: Katedra Chemii Fizycznej UŁ, Czas realizacji: 05.07.2013 - 04.11.2015 (28 miesiące), Budżet projektu: 119 600 zł
Najważniejsze publikacje:
 • International Journal of Pharmaceutics 505 (2016) 1 - 13
  Adam Buczkowski, Dariusz Waliszewski, Pawel Urbaniak, Bartlomiej Palecz
  Study of the interactions of PAMAM G3-NH2 and G3-OH dendrimers with 5-fluorouracil in aqueous solutions

Badanie oddziaływań dendrymerów PAMAM G5 i PAMAM G5-OH z wybranymi lekami onkologicznymi

Celem naszego projektu było określenie liczby cząsteczek wybranych leków onkologicznych (5-fluorouracyl, flutamid, cyklokreatyna) wiązanych przez grupy funkcyjne makromolekuł wybranych dendrymerów (PAMAM G5 i PAMAM G5-OH) w roztworach wodnych. Wykorzystując wyniki pomiarów kalorymetrycznych, dializy równowagowej oraz spektroskopowych (UV-Vis) pomiarów rozpuszczalności leków i zmian przesunięć chemicznych 1H NMR wyznaczono wartości entalpii i entropii oddziaływań pomiędzy badanymi cząsteczkami oraz wyliczono stałą równowagi K tworzenia kompleksu 5-fluorouracyl - receptor.

Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach programu "PRELUDIUM 3", nr umowy UMO-2012/05/N/ST4/00214
Kierownik: mgr Adam Buczkowski
Opiekun naukowy/Promotor: prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz
Wykonawcy: dr Paweł Urbaniak
Miejsce realizacji: Katedra Chemii Fizycznej UŁ, Czas realizacji: 18.03.2013 - 17.03.2015 (24 miesiące), Budżet projektu: 79 001 zł.
Najważniejsze publikacje:
 1. International Journal of Pharmaceutics 490 (2015) 102 - 111 (IF 3.785)
  Adam Buczkowski, Tomasz Olesinki, Elzbieta Zbicinska, Pawel Urbaniak,
  Bartlomiej Palecz
  Spectroscopic and calorimetric studies of formation of the supramolecular complexes of PAMAM G5-NH2 and G5-OH dendrimers with 5-fluorouracil in aqueous solution
 2. The Pharmaceutical and Chemical Journal, 3 (2016) 23-33
  Adam Buczkowski, Artur Stepniak, Pawel Urbaniak, Bartlomiej Palecz
  Spectroscopic studies of interactions of PAMAM G5-NH2 and PAMAM G5-OH dendrimers with flutamide and cyclocreatine in aqueous solution

Ciekłokrystaliczne rodniki organiczne

W grudniu 2014 r. zakończono projekt pt. "Synteza i badanie funkcjonalizowanych rodników werdazylowych jako materiałów o nowych właściwościach" finansowany w ramach grantu NCN OPUS no. 2011/01/B/ST5/06582; Kierownik: Prof. Piotr Kaszyński. W ramach projektu opracowano ogólne metody funkcjonalizacji rodników werdazylowych, które następnie wykorzystano do przygotowania nowej klasy materiałów ciekłokrystalicznych.
Najważniejsze publikacje: J. Org. Chem. 2013, 78, 7445-7454; J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 14658-14661.
Uwagi dotyczące strony internetowej Wydziału
proszę kierować na adres
e-mail:

jaroslaw.wyrozebski@chemia.uni.lodz.pl