Praktyki Zawodowe Kierunkowe na Wydziale Chemii

Zawodowe praktyki ciągłe są nieodłącznie związane z procesem dydaktycznym w Uczelni, trwają min.3 tygodnie i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Praktyką objęci są studenci II roku studiów kończących je na poziomie licencjatu oraz studenci I lub II roku studiów na poziomie magisterskim.

Podstawą prawną organizacji praktyk są następujące akty prawne:
Ustawa: Prawo o Szkolnictwie Wyższym z 27 lipca 2005 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zmianami ),
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 poz. 1596),
Zarządzenie Rektora nr 116 z dnia 14.05.2013r. w sprawie organizacji praktyk studenckich (z późniejszymi zmianami),
Uchwała, nr 608 Senatu UŁ podjęta w dniu 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zwalniania studentów Uniwersytetu Łódzkiego z obowiązku odbywania praktyk zawodowych.
Celem praktyk jest zapoznanie studentów z pracą chemika w laboratorium chemicznym, zakładzie przemysłowym, instytucjach badawczych. Poznanie nowej aparatury badawczej, metod badawczych i metod pracy laboratoryjnej jak również warsztatu pracy chemika w zakładzie przemysłowym.
Praktyki studenckie organizowane są w zakładach, które mogą zapewnić ich prawidłowy przebieg. Mogą odbywać się w zakładach przemysłowych, laboratoriach, placówkach PAN lub Instytutach naukowo-badawczych i uczelniach wyższych. Mogą być również organizowane w formie obozów naukowo-badawczych.

Praktyki pedagogiczne śródroczne:

Praktyki pedagogiczne śródroczne są integralną częścią komponentu 3 modułu 3 [1] Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno - wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki chemii z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyki odbywają się równolegle z realizacją komponentu 2 modułu 3 [1], a przed praktykami pedagogicznymi ciągłymi do danego etapu edukacyjnego, odbywające się odpowiednio we wrześniu i na początku semestru letniego[2]. Na Wydziale Chemii UŁ studenci przygotowywani są do wykonywania zawodu nauczyciela chemii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych dlatego praktyki dla III etapu edukacyjnego odbywają się w szkołach gimnazjalnych na terenie Łodzi w wymiarze 22 godzin (II semestr I roku studiów II stopnia na kierunku "Nauczanie Chemii"), a dla IV etapy w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Łodzi w wymiarze 22 godzin (III semestr II roku studiów II stopnia na kierunku "Nauczanie Chemii"). Opiekunem praktyk pedagogicznych śródrocznych z ramienia Wydziału Chemii UŁ jest Pani doktor Anna Wypych-Stasiewicz i nauczyciel z placówki, w której odbywają się praktyki z określonego etapu edukacyjnego. Warunkiem zaliczenia praktyk pedagogicznych śródrocznych dla III i IV etapu edukacyjnego jest przeprowadzenie jednej jednostki lekcyjnej w szkole w obecności nauczyciela z placówki, w której odbywają się praktyki, nauczyciela akademickiego i studentów. Przygotowanie planu metodycznego do prowadzonej lekcji, hospitacji i analizy lekcji prowadzonych przez innych studentów, obecność na zajęciach. Ocena z praktyk wstawiana jest do systemu USOS - przez nauczyciela akademickiego.

Podstawą prawną organizacji praktyk są następujące akty prawne:
Ustawa: Prawo o Szkolnictwie Wyższym z 27 lipca 2005 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zmianami ),
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 poz. 1596),
Zarządzenie Rektora nr 116 z dnia 14.05.2013r. w sprawie organizacji praktyk studenckich (z późniejszymi zmianami),
Uchwała, nr 608 Senatu UŁ podjęta w dniu 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zwalniania studentów Uniwersytetu Łódzkiego z obowiązku odbywania praktyk zawodowych.

Praktyki - regulaminy

Regulamin praktyk zawodowych: plik 1,
Regulamin praktyk pedagogicznych: plik 2, plik 3,
Regulamin praktyk opiekuńczo-wychowawczych: plik 4,
Zarządzenie Rektora w sprawie praktyk: http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/praktyki-studenckie
Załączniki dotyczące praktyk: 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a
Sprawozdanie studenta: plik 5
Weryfikacja efektów kształcenia: plik 6
Informacje dla studentów
Opiekun studenckich praktyk zawodowych kierunkowych:

dr Renata Stanecka-Badura,
email: renata.stanecka@chemia.uni.lodz.pl
Opiekun studenckich praktyk zawodowych pedagogicznych i opiekuńczo wychowawczych:

Dziekan ds. studenckich i jakości kształcenia
dr hab. Robert Zakrzewski
prof. nadzw. UŁ,
email: robert.zakrzewski@chemia.uni.lodz.pl
Obsługa administracyjna:

Małgorzata Kiciak,
dyżur w godzinach pracy dziekanatu, tel 42 635 57 43,
email: malgorzata.kiciak@chemia.uni.lodz.pl
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego