Badania makrotribologiczne

Badaniami tribologicznymi zajmujemy się w Katedrze od blisko czterdziestu lat. Badania tarcia i zużycia prowadzone są z użyciem par tarciowych stalowych, stopów metali, materiałów ceramicznych; węgliku i azotku krzemu, tlenków: glinu i cyrkonu, polimerowych oraz mieszanych metal-materiał ceramiczny. Reakcje tribochemiczne przebiegające w procesie smarowania badane są z udziałem ciekłych środków smarowych zawierających organiczne dodatki siarkowe, siarkowo-azotowe oraz siarkowo-fosforowe. Aktualnie zajmujemy się badaniami mechanizmów tribochemicznych, głównie soli cynkowych oraz miedziowych, niklowych i antymonowych, O,O-diestrów kwasu dialkilo(arylo)ditiofosforowego oraz O,O,S-triestrów kwasu dialkilo(alkoksy)ditiofosforowego w procesie tarcia powierzchni stali i materiałów ceramicznych. Do analizy składu chemicznego powierzchni tarcia stosujemy mikroskopie elektronowe z analizą dyspersji energii promieni X  (SEM/EDX) oraz magnetyczną spektroskopię jonów wtórnych (SIMS), spektrofotometrię w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR), mikroskopię atomowych sił (AFM) oraz skaningową tunelową (STM).

Kompleksowe badania adsorpcyjne (izotermy i ciepła adsorpcji) wymienionych związków tiofosforowych,  prowadzone na proszkach ceramicznych i na powierzchniach metali z wykorzystaniem mikrokalorymetrii FTIR oraz STM, rozkładów termicznych dodatków, a także z badaniami powierzchni tarcia z wykorzystaniem mikrotribometru i AFM pozwalają poznawać mechanizmy reakcji tribochemicznych przebiegających w opisanych wyżej układach.

Kontakt:

dr Renata  Stanecka-Badura