Nanocz±stki złota (AuNP) o rozmiarze 13 nm, zdeponowane na błonach węglowych, wytworzonych w KTiChM (STEM)

Gold nanoparticles (AuNP) with diameters of 13 nm, deposited on carbon films, prepared at DMTC (STEM)

Galeria SEM/STEM

SEM/STEM Gallery

Nanocz±stki złota (AuNP) o rozmiarze 13 nm, zmodyfikowane tioglikolami, zdeponowane na powierzchni krzemu (SEM)

Gold nanoparticles (AuNP) with diameters of 13 nm, modified with thioglycolic compounds, deposited on silicon surface (SEM)

Nanocz±stki złota (AuNP) o rozmiarze 50 nm, zmodyfikowane tioglikolami, zdeponowane na błonach węglowych, wytworzonych w KTiChM (STEM)

Gold nanoparticles (AuNP) with diameters of 50 nm, modified with thioglycolic compounds, deposited on carbon films, prepared at DMTC (STEM)

Nanorurki węglowe (CNT), zdeponowane na błonach węglowych, wytworzonych w KTiChM (STEM) i na powierzchni krzemu (SEM)

Carbon nanotubes (CNT), deposited on carbon films, prepared at DMTC (STEM) and on silicon surface (SEM)

Tlenek tytanu, w postaci proszku, naniesiony na powierzchnię krzemu (SEM)

Titanium dioxide powder, deposited on silicon surface (SEM)

Włókno bazaltowe pokryte porowatym TiO2 (anataz), (SEM)

Basalt fiber coated with porous TiO2 (anatase), (SEM)

Ultrawysokorozdzielcze obrazy nanocz±stek złota (AuNP) o rozmiarze 40 nm (STEM)

Ultra high resolution images of gold nanoparticles (AuNP) with diameters of 40 nm (STEM)

Nanocz±stki srebra (AgNP) o rozmiarze 30 nm, wewn±trz komórek zwierzęcych (monocyty mysie) (STEM)

Silver nanoparticles (AgNP) with diameters of 30 nm, inside animal cells (mice monocytes)(STEM)

Nanocz±stki srebra (AgNP) wytworzone katalitycznie na powierzchni TiO2, (SEM)

Silver nanoparticles (AgNP) prepared by photocatalysis on TiO2 surface, (SEM)