¨ Interdyscyplinarny zespół

Materiały dla zastosowań biomedycznych

¨ synteza nanocząstek metalicznych, ceramicznych i innych

¨ charakteryzacja nanocząstek

¨ modyfikacje powierzchni nanocząstek

¨ wytwarzanie i charakteryzacja układów cienkowarstwowych, organicznych i nanokompozytowych

Badania dla zastosowań tribologicznych

¨ wytwarzanie i charakteryzacja układów cienkowarstwowych

¨ badanie właściwości tarciowych w pełnym zakresie obciążeń i rozmiarów od poziomu nano do makro

· Interdisciplinary team

Materials for biomedical applications

¨ synthesis of nanoparticlesmetallic, ceramic and other

¨ characterization of nanoparticles

¨ surface modifications of nanoparticles

¨ preparation and characterization of thin organic and nanocomposite layer systems

Research for tribological applications

¨ preparation and characterization of tribological thin layer systems

¨ investigation of frictional properties under the full range of loads and length scales, from the nano to the macro level

statystyka

Obsługa witryny:

Maciej Psarski

Katedra Technologii i Chemii Materiałów

Uniwersytet Łódzki

ul. Pomorska 163

90-236 Łódź

Tel. (+48 42) 635 58 32
Fax (+48 42) 678 70 87

e-mail

Department of Materials Technology and Chemistry

University of Lodz

Pole tekstowe: SEM/STEM Gallery