Dydaktyka

ANALITYKA CHEMICZNA

OCHRONA ŚRODOWISKA

Tematyka prac licencjackich, magisterskich i doktorskich:

Nowe metody analizy próbek środowiskowych i biologicznych z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej, wysokosprawnej elektroforezy kapilarnej i innych technik instrumentalnych. Analiza płynów ustrojowych człowieka na zawartość aminotioli. Metabolizm związków siarki.