French-Polish Conference On Organic Chemistry

In honor of Professor Janusz Zakrzewski
on the occasion of his 70th birthdayThe Conference is organized under the auspices of Institute Francais Pologne


Łódź, 29th November 2018
University of Łódź, Faculty of Chemistry, Tamka 12, 91-403 Łódź

   Francusko-Polska Konferencja na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
     
 
Dnia 29 listopada 2018 roku, w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się jednodniowa, francusko-polska konferencja zatytułowana: „French-Polish Conference on Organic Chemistry”.

Tematem konferencji będą najnowsze odkrycia zaprzyjaźnionych, badawczych zespołów francuskich i polskich pracujących w dziedzinie chemii organicznej. Pretekstem do spotkania, natomiast jest jubileusz Profesora Janusza Zakrzewskiego, który kończy w tym roku 70 lat.

Na Konferencję przybędą więc byli i obecni współpracownicy Profesora z Francji i z Polski, wypromowani przez Niego doktorzy oraz liczna grupa Jego zawodowych przyjaciół. Przyjadą, aby w kameralnej atmosferze podyskutować o swych naukowych problemach i sukcesach, wymienić się doświadczeniami, spotkać dawno nie widzianych kolegów i, oczywiście, pogratulować Jubilatowi.

Związki profesora Zakrzewskiego z Francją są już niemalże tradycyjne, odkąd w roku 1981 wyjechał na długi staż podoktorski do Institut de Chimie des Substances Naturelles CNRS w Gif sur Yvette, gdzie pod kierunkiem samego Hugh Felkina, zajmował się aktywacją wiązania C-H w alkenach za pomocą polihydrydowych kompleksów renu, irydu i rutenu oraz p-kompleksami metali przejściowych ze związkami heterocyklicznymi. Do Institut de Chimie des Substances Naturelles w Gif sur Yvette wrócił w roku 1988, aby rozpocząć długoletnią współpracę z doktorem Charles Giannottim w dziedzinie reakcji fotoutleniania alkanów katalizowane polioksowolframianami, która trwała aż do połowy lat dziewięćdziesiątych.

W roku 1996 rozpoczął bardzo owocną współpracę z profesorem Gérardem Jaouenem z Ecole Nationale Superieure de Chimie de Paris: Laboratoire de Chimie Organometallique, a rok później z Ecole Normale Superieure de Cachan: PPSM Laboratoire de Photophysique and Photochimie Supramoleculaires et Macromoleculaires (między innymi profesor Jacques Delaire). Współpraca ośrodkiem w Cachan w zasadzie trwa do dziś i zaowocowała istotnymi odkryciami w dziedzinie fotofizycznych badań nad pochodnymi ferrocenu, fosfaferrocenu i azaferrocenu (z uwzględnieniem optyki nieliniowej).
Pewnego rodzaju „efektem ubocznym” współpracy Profesora z francuskimi ośrodkami naukowymi jest niezaprzeczalnie Jego znajomość języka francuskiego, która jest bliska perfekcji, co piszący te słowa zauważają z podziwem, ale i nutką zazdrości.

Swoje przybycie na Konferencję zapowiedzieli między innymi: wspomniany już profesor Gérard Jaouen, dr hab. Michèle Salmain oraz profesor Anne Vessières z Sorbonne Universite, Prof. Pierre Audebert, Prof Keitaro Nakatani, dr Rémi Métivier, dr Clémence Allain z Universite Paris Saclay, dr hab. Yvan Six z Ecole Politechnique dr hab. Izabela Janowska oraz dr hab. Samuel Dagorne z Universite de Strasbourg jak również Prof. Jacek Morzycki z Uniwersytetu w Białymstoku, Prof. Anna Trzeciak i Prof. Piotr Sobota z Uniwersytetu Wrocławskiego, Prof. Krzysztof Woźniak z Uniwersytetu Warszawskiego, Prof. Antoni Pietrzykowski z Politechniki Warszawskiej, Prof. Józef Drabowicz PAN Łódź. Prof. Tadeusz Gajda oraz dr inż. Anna Gajda z Politechniki Łódzkiej, dr Anna Makal z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Bogusłąw Misterkiewicz z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Serdecznie zapraszamy na to jakże miłe wydarzenie, które odbędzie się w budynku Wydziału Chemii UŁ przy ul. Tamka 12 w Łodzi, a zacznie się punktualnie o godzinie 9:00.

 
   Le Colloque Franco-Polonais à la Faculté de Chimie.   


Le Colloque intitulé “French-Polish Conference on Organic Chemistry” se tiendra le 29 Novembre 2018 au Département de Chimie Organique de la Faculté de Chimie de l’Université de Łódź.

Le sujet principal de cette réunion va se concentrer autour des récentes découvertes des équipes scientifiques françaises et polonaises travaillant dans le domaine de la chimie organique. Ce Colloque est organisé à l’occasion du 70ème anniversaire du professeur Janusz Zakrzewski en son honneur.

Ce Colloque donnera l’opportunité à ses collaborateurs anciens et présents tant en France qu’en Pologne ainsi qu’au groupe de ses anciens thèsards et ses amis professionnels de se rassembler. Il permettra aux participants de discuter des problèmes et des succès scientifiques dans une ambiance amicale, d’échanger leurs expériences et de rencontrer les collègues qu’ils n’ont pas vu depuis longtemps et surtout de témoigner leur amitié au Pr. Zakrzewski. Les relations du professeur Zakrzewski avec la France sont très anciennes.

Tout a commencé en 1981, quand il a débuté son stage post-doctoral à l’Institut de Chimie des Substances Naturelles du CNRS à Gif-sur-Yvette. Janusz Zakrzewski a travaillé sur l’activation de liaisons C-H d’alcènes par des complexes polyhydrures de rhénium, iridium et ruthénium ainsi que par des complexes p des métaux de transition avec les composés héterocycliques sous la direction du Dr Hugh Felkin. Janusz Zakrzewski est revenu à l’Institut de Chimie des Substances Naturelles de Gif sur Yvette en 1988, quand il a commencé une longue collaboration avec le Dr Charles Gianotti en travaillant sur la photooxidation d’alcènes catalysée par les polyoxotungstates. Cette collaboration a perduré jusqu’au milieu des années 1990.

En 1996, le professeur Zakrzewski a commencé une collaboration fructueuse avec le Professeur Gérard Jaouen du Laboratoire de Chimie Organométallique de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris; une année plus tard il a débuté une coopération avec le Laboratoire de Photophysique et Photochimie Supramoléculaires et Macromoléculaires (PPSM) de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, avec le Pr. Jacques Delaire entre autres. La collaboration avec le centre à Cachan perdure jusqu’à aujourd’hui et elle a conduit à des découvertes importantes dans le domaine de la photophysique des dérivés du ferrocène, phosphaferrocène et azaferrocène (y compris en optique non-linéaire). Le professeur Zakrzewski parle très bien français et, sans doute, cette capacité est un effet secondaire de sa collaboration avec les centres scientifiques en France.

Parmi les visiteurs du colloque, citons : le Pr Gérard Jaouen de PSL Université, le Dr Michèle Salmain et le Dr Anne Vessières de Sorbonne Université, le Pr Pierre Audebert, le Pr Keitaro Nakatani, le Dr Rémi Métivier, le Dr Clémence Allain de l’Université Paris Saclay, le Dr Yvan Six de l’Ecole Polytechnique, le Dr Izabela Janowska et le Dr Samuel Dagorne de l’Université de Strasbourg ainsi que le Pr Jacek Morzycki (Uniwersytet w Białymstoku), la prof. Anna Trzeciak (Uniwersytet Wrocławski), le prof. Krzysztof Woźniak (Uniwersytet Warszawski), le prof. Antoni Pietrzykowski (Politechnika Warszawska), le prof. Józef Drabowicz (PAN Łódź), le prof. Tadeusz Gajda et la dr. Anna Gajda (Politechnika Łódzka), la dr. Anna Makal (Uniwersytet Warszawski), le dr Bogusław Misterkiewicz (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny in Radom).

Vous êtes cordialement invités à participer à notre Colloque. Il se déroulera dans le bâtiment de la Faculté de Chimie (Université de Łódź), Tamka 12 à Łódź. Le Colloque commencera exactement à 9 h.

 
   French-Polish Conference at the Faculty of Chemistry.

     
The conference entitled “French-Polish Conference on Organic Chemistry” will be held on November 29th, 2018 at the Department of Organic Chemistry, the Faculty of Chemistry of the University of Łódź.

The main topic of the Conference concentrates on the newest discoveries of French and Polish scientific teams working on organic chemistry and a special occasion for such the meeting is professor Janusz Zakrzewski’s seventieth birthday. The

Conference will be the opportunity to bring together his former and present collaborators from France and Poland as well as the group of his former PhD students and his professional friends. They arrive to discuss their scientific problems and successes in a friendly ambiance, to exchange experiences and to meet colleagues, whom they did not see for a long time. First of all however, they come to express their best wishes to professor Zakrzewski.

Professor Zakrzewski’s relations with France are almost traditional. All have started in 1981, when professor Zakrzewski commenced his post-doctoral study in Institut de Chimie des Substances Naturelles CNRS in Gif sur Yvette. There, supervised by famous Hugh Felkin, Janusz Zakrzewski worked on the activation of a C-H bond in alkenes with polyhydride rhenium, iridium and ruthenium complexes as well as with transition metal p-complexes with heterocyclic compounds. Janusz Zakrzewski came back to the Institut de Chimie des Substances Naturelles in Gif sur Yvette in 1988, when he started a long-lasting collaboration with dr Charles Gianotti in the domain of photooxidation of alkenes catalyzed with polyoxotungstates. The collaboration lasted until mid-90’s.

In 1996, professor Zakrzewski commenced the very fruitful collaboration with professor Gérard Jaouen of the Ecole Nationale Superieure de Chimie de Paris: Laboratoire de Chimie Organometallique; one year later, he started to cooperate with the Ecole Normale Superieure de Cachan: PPSM Laboratoire de Photophysique et Photochimie Supramoleculaires et Macromoleculaires (prof. Jacques Delaire among others). The collaboration with the center in Cachan exists until today and it resulted in important discoveries in the field of photophysical studies on ferrocene, phosphaferrocene and azaferrocene derivatives (including non-linear optics). Professor Zakrzewski speaks French fluently and undoubtedly, this ability is a sort of a “side effect” of his collaboration with French centers.

Among the Conference guests, one will find: professor Gérard Jaouen, dr. Michèle Salmain and professor Anne Vessières of the Sorbonne Universite, prof. Pierre Audebert, prof Keitaro Nakatani, dr. Rémi Métivier, dr. Clémence Allain of Universite Paris Saclay, dr Yvan Six z Ecole Politechnique, dr. Izabela Janowska and dr. Samuel Dagorne of the Universite de Strasbourg as well as prof. Jacek Morzycki (Uniwersytet w Białymstoku), prof. Anna Trzeciak (Uniwersytet Wrocławski), prof. Krzysztof Woźniak (Uniwersytet Warszawski), prof. Antoni Pietrzykowski (Politechnika Warszawska), prof. Józef Drabowicz (PAN Łódź), prof. Tadeusz Gajda and dr. Anna Gajda (Politechnika Łódzka), dr. Anna Makal (Uniwersytet Warszawski), dr Bogusław Misterkiewicz (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny in Radom).

We warmly invite you to attend our Conference, which will be held in the building of the Faculty of Chemistry, University of Łódź, Tamka 12 in Łódź. We start on November 29th, exactly at 9 a.m.
 
© Department of Organic Chemistry, University of Łódź - 2018