Monitoring i ocena środowiska


Przedmiot dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Analityka chemiczna

Koordynator: dr Ewa Miękoś

Godziny konsultacji: poniedziałek godz. 11-13 (pok. 1-126 lub bud. 7, ul. Tamka 12)


Plan wykładów:

1. Podstawy prawne Państwowego Monitoringu Środowiska. Cele, zadania oraz struktura organizacyjna PMŚ.
2. Presje cywilizacyjne na powietrze, wody i ziemię, źródła i ładunki substancji odprowadzanych do powietrza, wód i do ziemi. Emisja zanieczyszczeń do powietrza i wody.
3. Monitoring jakości powietrza: pomiary i ocena jakości powietrza, pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA. Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych oraz ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża.
4. Monitoring jakości wód: badania i ocena stanu rzek, jezior, jakości osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz potencjału ekologicznego i stanu chemicznego zbiorników zaporowych. Monitoring jakości wód podziemnych.
5. Monitoring jakości gleby i ziemi.
6. Monitoring hałasu: pomiary i ocena stanu akustycznego środowiska.
7. Monitoring pól elektromagnetycznych: pomiary i ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku.
8. Monitoring promieniowania jonizującego: monitoring stężenia 137Cs w glebie, monitoring skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych.
9. Monitoring przyrody: informacje ogólne o podsystemie monitoringu przyrody, monitoring ptaków, monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych, monitoring lasów.
10. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego.


Laboratorium:

Regulamin pracowni
Tabelka do sprawozdania

Harmonogram zajęć laboratoryjnych:

środa 11-14
czwartek 10-13
czwartek 13-16


Instrukcje do ćwiczeń:
Zalecana literatura:

1. Program Państwowego Monitoringu środowiska na lata 2013 – 2015, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, W-wa, 2009.
2. Program Państwowego Monitoringu środowiska na lata 2015 – 2020, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, W-wa, 2015.
3. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb, metale ciężkie, siarka i WWA. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Biblioteka Monitoringu Środowiska W-wa, 1995.
4. Stan czystości rzek na podstawie wyników badań wykonanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 2007-2009, Biblioteka Monitoringu Środowiska, W-wa 2010.
5. Pola elektromagnetyczne w środowisku – opis źródeł i wyniki badań, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, W-wa, 2007.
6. Radioaktywność przyziemnej warstwy atmosfery w Polsce w latach 1960-2010, Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, W-wa, 2011.
7. Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w latach 1994–2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, W-wa, 2006.


Ważne linki:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
Ministerstwo Środowiska
Centrum Informacji o Środowisku
Geoportal