Kierunki badań


 • Elektrochemia wybranych związków nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych i rozpuszczalnikach niewodnych
 • Chronowoltamperometria i elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna stałych materiałów elektrodowych w wodnych i niewodnych roztworach elektrolitów
 • Chronowoltamperometria i elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna trwałych rodników nitroksylowych i kompleksów metali na nietypowych stopniach utlenienia
 • Elektropolimeryzacja i elektrochromizm wybranych związków nieorganicznych i organicznych
 • Skaningowa tunelowa mikroskopia polikrystalicznych metali i stopów z zastosowaniem głowic: elektrochemicznej (ESTM), do pomiarów w powietrzu (STM) i do pomiarów powierzchniowych warstw nieprzewodzących (AFM)
 • Elektrochemiczne modelowanie procesów elektrodowych w mediach niewodnych i roztworach wodnych
 • Wpływ stałego pola magnetycznego na kinetykę i mechanizmy reakcji elektrodowych w rozpuszczalnikach wodnych, mieszanych i niewodnych
 • Elektroanaliza zawartości metali ciężkich w wodach naturalnych metodą stripping voltammetry na wirujących elektrodach dyskowych
 • Elektrochemiczne mediatorowe utlenianie związków organicznych (fenoli i amin) jonami Ce(IV) regenerowanymi anodowo
 • Półempiryczne obliczanie prawdopodobnych scieżek reakcji wieloetapowych
 • Elektrochemiczne i spektroskopowe własności kompleksów metali z makrocząsteczkowymi ligandami na bazie cyklicznych polioxa- i poliaza-
 • Chromatograficzna (HPLC) analiza zawartości toksyn sinicowych w wodach naturalnych i w materiale biologicznym
 • Budowa i oprogramowanie specjalistycznej aparatury do pomiarów elektrochemicznych
 • Związki z grupą guanidynową jako katalizatory redukcji wodoru: zastosowanie w analizie woltamperometrycznej (SWV, DPV, LSV) farmaceutyków w próbkach biologicznych
 • Opracowywanie nowych, czułych, woltamperometrycznych metod oznaczania pestycydów z wykorzystaniem wiszącej kroplowej elektrody rtęciowej i elektrody srebrowej z odnawialnym filmem amalgamatu srebra
 • Teoretyczne i eksperymentalne badania mechanizmów reakcji elektrodowych za pomocą woltamperometrii SWV
 • Badanie procesów adsorpcji wybranych związków z grupą guanidynową
 • Woltamperometryczne (DPV) oznaczanie tioli
 • Woltamperometryczne oznaczanie metali ciężkich z wykorzystaniem elektrody rtęciowej i elektrod stałych
 • Spektrofotometryczne oznaczanie związków siarki
 • Wykorzystanie techniki image analysis w chromatografii cienkowarstwowej związków biologicznie czynnych

Kierownik Katedry

Szefowa
Prof. UŁ dr hab.
Sławomira Skrzypek

Telefon:(+48 42) 635 57 85
skrzypek@uni.lodz.pl

Struktura Katedry

Zakład Analizy Instrumentalnej
kierownik, Prof. dr hab. Witold Ciesielski 

Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii
kierownik, Prof. UŁ dr hab. Sławomira Skrzypek

 

Zakład Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii
kierownik, dr hab. Marek Zieliński