KChNiA


Kierunki badań naukowych i specjalizacji dyplomowych


  • Elektroanaliza i elektrosynteza związków nieorganicznych i organicznych
  • Analiza spektrofotometryczna związków nieorganicznych i organicznych
  • Analiza chromatograficzna (chromatografia gazowa (GC), wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) i chromatografia cienkowarstwowa (TLC))
  • Fizykochemia powierzchni metali, stopów i elektrod modyfikowanych
  • Kompleksometria i elektrochemia kompleksów metali z ligandami makrocyklicznymi

 


Proponowane usługi


  • Analiza chromatograficzna związków organicznych metodami chromatografii gazowej (GC), wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC) i chromatografii cienkowarstwowej (TLC) z zastosowaniem nowoczesnych technik zatężania próbek
  • Analiza spektrofotometryczna (UV/VIS) związków organicznych
  • Charakterystyka powierzchni ciał stałych metodą Skaningowej Mikroskopii Tunelowej (STM), w roztworach elektrolitów (ESTM)
  • Elektroanaliza zawartości jonów metali ciężkich i związków organicznych metodami woltamperometrycznymi

 

Kierownik Katedry

Szefowa
Prof. dr hab.
Sławomira Skrzypek

Telefon:(+48 42) 635 57 85
skrzypek@uni.lodz.pl

Struktura Katedry

Zakład Analizy Instrumentalnej
kierownik, Prof. dr hab. Witold Ciesielski

 

Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii
kierownik, Prof.  dr hab. Sławomira Skrzypek

Zakład Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii
kierownik, prof. UŁ dr hab. Marek Zieliński