Informacje dla studentów

Kurs 'Przysposobienie biblioteczne'

Informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe z Przysposobienia bibliotecznego.
Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziału Chemii!
Termin rozwiązania testu z Przysposobienia bibliotecznego upływa 21 grudnia 2016 r.
W celu odbycia kursu Przysposobienie biblioteczne, studenci powinni zalogować się na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl).
Czytaj więcej...

Obowiązkowe szkolenie

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz dla uczestników studiów doktoranckich w pierwszym semestrze nauki.
Przeczytaj informacje nt. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2016/2017 w UŁ.

UWAGA II ROK, WSZYSTKIE KIERUNKI CHEMIA

CHEMIA W NAUCE I GOSPODARCE:
Pierwszy wykład z chemii nieorganicznej odbędzie się 6.10.2016 (czwartek), zgodnie z planem zajęć. Na wykładzie zostanie dokonany podział na grupy ćwiczeniowe oraz grafik zajęć laboratoryjnych. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
POZOSTAŁE KIERUNKI I NANOTECHNOLOGIA:
Pierwszy wykład z chemii nieorganicznej odbędzie się 4.10.2016 (wtorek), zgodnie z planem zajęć.
LABORATORIA:
Zajęcia laboratoryjne z chemii nieorganicznej rozpoczynają się od 4.10.2016 (wtorek). Godziny rozpoczęcia NIEKTÓRYCH PIERWSZYCH pracowni są zmienione w porównaniu z planem:
Kierunek: Chemia w Nauce i Gospodarce - grupa 1, piątek 7.10, godzina 12.15. UWAGA: Wprowadzenie do pracowni odbędzie się na wykładzie (6.10.). Tym samym 7.10. nie będzie pracowni organizacyjnej - rozpoczynamy wykonywanie ćwiczeń.
Kierunek: Analityka Chemiczna - grupa 5, poniedziałek 10.10, godzina 13.15.
Kierunek: Analityka Chemiczna - grupa 6, wtorek 4.10, godzina 14.15.
Kierunek Chemia Kosmetyczna - grupa 3, piątek 7.10, godzina 10.15 (JEDNORAZOWA ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ).
Kierunek Chemia Kosmetyczna - grupa 4, czwartek 6.10, godzina 10.15. (JEDNORAZOWA ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ).
Kierunek Chemia i Nanotechnologia - grupa 2, wtorek, 4.10, godzina 10.15 (JEDNORAZOWA ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ).
dr Paweł Urbaniak

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Łódzkiego

Tak jak w latach ubiegłych również w roku akademickim 2016/2017 proponujemy studentom, doktorantom i pracownikom naszej uczelni możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW). Czytaj więcej!
Zapisy na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE
w semestrze zimowym 2016/2017
W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2016/2017 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :
  • wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)
  • Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)
Czytaj więcej!
PRAKTYKI ZAWODOWE KIERUNKOWE na Wydziale Chemii
Opiekun studenckich praktyk zawodowych kierunkowych:
dr Renata Stanecka-Badura, dyżur: czwartek godz. 9.30-10.30, adres email: renata@uni.lodz.pl, tel. 635 58 39

Zawodowe praktyki ciągłe są nieodłącznie związane z procesem dydaktycznym w Uczelni, trwają min.3 tygodnie i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.
! Praktyką objęci są studenci II roku studiów kończących je na poziomie licencjatu oraz studenci I lub II roku studiów na poziomie magisterskim.
Podstawą prawną organizacji praktyk są następujące akty prawne:
art.66, 160 ust.2, art.166 ust 2 oraz art. 189 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz 1365 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. (Dz. U. 164, poz.1166 ) i Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29 października 2010 r.
Celem praktyk jest zapoznanie studentów z pracą chemika w laboratorium chemicznym, zakładzie przemysłowym, instytucjach badawczych. Poznanie nowej aparatury badawczej, metod badawczych i metod pracy laboratoryjnej jak również warsztatu pracy chemika w zakładzie przemysłowym.
Praktyki studenckie organizowane są w zakładach, które mogą zapewnić ich prawidłowy przebieg. Mogą odbywać się w zakładach przemysłowych, laboratoriach, placówkach PAN lub Instytutach naukowo-badawczych i uczelniach wyższych. Mogą być również organizowane w formie obozów naukowo-badawczych.

Praktyki pedagogiczne śródroczne:
Praktyki pedagogiczne śródroczne są integralną częścią komponentu 3 modułu 3 [1] Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno - wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki chemii z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.
! Praktyki odbywają się równolegle z realizacją komponentu 2 modułu 3 [1], a przed praktykami pedagogicznymi ciągłymi do danego etapu edukacyjnego, odbywające się odpowiednio we wrześniu i na początku semestru letniego[2]. Na Wydziale Chemii UŁ studenci przygotowywani są do wykonywania zawodu nauczyciela chemii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych dlatego praktyki dla III etapu edukacyjnego odbywają się w szkołach gimnazjalnych na terenie Łodzi w wymiarze 22 godzin (II semestr I roku studiów II stopnia na kierunku "Nauczanie Chemii"), a dla IV etapy w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Łodzi w wymiarze 22 godzin (III semestr II roku studiów II stopnia na kierunku "Nauczanie Chemii"). Opiekunem praktyk pedagogicznych śródrocznych z ramienia Wydziału Chemii UŁ jest Pani doktor Anna Wypych-Stasiewicz i nauczyciel z placówki, w której odbywają się praktyki z określonego etapu edukacyjnego. Warunkiem zaliczenia praktyk pedagogicznych śródrocznych dla III i IV etapu edukacyjnego jest przeprowadzenie jednej jednostki lekcyjnej w szkole w obecności nauczyciela z placówki, w której odbywają się praktyki, nauczyciela akademickiego i studentów. Przygotowanie planu metodycznego do prowadzonej lekcji, hospitacji i analizy lekcji prowadzonych przez innych studentów, obecność na zajęciach. Ocena z praktyk wstawiana jest do systemu USOS - przez nauczyciela akademickiego.
[1] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r, ( Dz. U. Nr 25, poz.131)
[2] Zarządzenie Rektora UŁ nr 63 w sprawie podziału roku akademickiego aktualizowane przed każdym nowym rokiem akademickim.

Praktyki i staże:
plik2
Praktyki - regulaminy
Regulamin praktyk zawodowych:
plik 3, plik 4
Regulamin praktyk pedagogicznych:
plik 5, plik 6
Regulamin praktyk opiekuńczo-wychowawczych:
plik 7
Zarządzenie Rektora w sprawie praktyk:
plik 8
Załączniki dotyczące praktyk:
Załącznik 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a
Sprawozdanie studenta:
plik 9
Weryfikacja efektów kształcenia:
plik10

Uwaga studenci II i III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia.

Drogą mailową rozesłane zostały do Państwa zaproszenia do wzięcia udziału w międzynarodowej ankiecie internetowej U-Multirank.
Ankieta ma na celu zebranie opinii studentów o przebiegu procesu kształcenia na naszym Wydziale.
W imieniu Władz Wydziału gorąco zachęcam do wzięcia udziału w akcji.
Prodziekan Wydziału Chemii UŁ
Dr hab. Grzegorz Andrijewski

Uwaga!

Studium Języków Obcych organizuje test diagnostyczny z sześciu języków nowożytnych , który będzie dostępny na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania od 15 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.
Rozwiązanie testu jest konieczne, aby zapisać się do grupy lektoratowej.
Czytaj informacje dotyczące testów diagnostycznych przygotowanych przez Studium Języków Obcych: list przewodni, deklaracja wyboru.

Wzory podań

  • Podanie - odwołanie do dziekana .doc /.pdf
  • Podanie - odwołanie do rektora .doc /.pdf
  • Podanie o powtarzanie semestru .doc /.pdf
  • Podanie o warunkowe wpisanie na semestr .doc /.pdf
  • Podanie o awansowe uczęszczanie na zajecia .doc /.pdf
Ważne numery telefonów
Warsztat mechaniczno-szklarski (czynny w poniedziałek, środę i co drugi piątek od godziny 10.00 do 18.00):600 471 888
PaLMA-Rejestracja:(42)632 81 80
Stołówka Studencka (ul. Lumumby)5277
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego