Informacje dla studentów

Zachęcamy do wyjazdów na studia zagraniczne
(I lub II semestry) w roku akademickim 2017/18 na jednej z partnerskich uczelni za granicą w ramach programu ERASMUS+
Termin rekrutacji:
16.01-22.02.2017,
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS,
dr hab. Bogna Rudolf, prof. nadzw. UŁ, dyżur czw. 11-12:30 dziekanat, brudolf@chemia.uni.lodz.pl
Staże dla studentów Wydziału Chemii
Istnieje możliwść odbycia stażu dla studentów Wydziału Chemii w firmach związanych z Radą Biznesu przy Wydzile Chemii.
Studenci zaiteresowani stażem w firmach WITKO spółka z o.o. oraz ZOOLEK proszeni są o bezpośredni kontakt z wybrana firmą:
WITKO spółka z o.o. - Biuro i magazyn
92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
info@witko.com.pl
Wytwórnia Preparatów ZOOLEK
94-028 Łódź, ul. Wyspiańskiego 27
firma@zoolek.pl
Chcesz wyjechać? Studiować (I lub II semestry ) na jednej z partnerskich uczelni za granicą?
Poznać inny kraj, ludzi, kulturę?
Wyjedź na studia za granicę w ramach programu Erasmus+
Termin rekrutacji:
16.01-22.02.2017
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS,
dr hab. Bogna Rudolf, prof. nadzw. UŁ, dyżur czw. 11-12:30 dziekanat, brudolf@chemia.uni.lodz.pl

Dodatkowe terminy zajęć

23 stycznia 2017 zajęcia odbywają się według planu poniedziałkowego
24 stycznia 2017 zajęcia odbywają się według planu piątkowego

Dodatkowa rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS +.

Terminy rekrutacji: Termin realizacji praktyk:
do 21.12.2016, do 30.09.2017.
do 21.01.2017,
do 18.02.2017.
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS, dr hab. Bogna Rudolf, prof. nadzw. UŁ,
dyżur czw. 11-12:30 dziekanat, brudolf@chemia.uni.lodz.pl
Więcej informacji na stronie "Biura Współpracy z Zagranicą"

Kurs 'Przysposobienie biblioteczne'

Informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe z Przysposobienia bibliotecznego.
Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziału Chemii!
Termin rozwiązania testu z Przysposobienia bibliotecznego upływa 21 grudnia 2016 r.
W celu odbycia kursu Przysposobienie biblioteczne, studenci powinni zalogować się na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl).
Czytaj więcej...

Obowiązkowe szkolenie

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz dla uczestników studiów doktoranckich w pierwszym semestrze nauki.
Przeczytaj informacje nt. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2016/2017 w UŁ.

Uwaga!

Studium Języków Obcych organizuje test diagnostyczny, który będzie dostępny na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania od 15 listopada 2016 r. do 6 stycznia 2017 r.
Rozwiązanie testu jest konieczne, aby zapisać się do grupy lektoratowej z języka angielskiego.
Czytaj informacje dotyczące testów diagnostycznych przygotowanych przez Studium Języków Obcych: list przewodni.

UWAGA II ROK, WSZYSTKIE KIERUNKI CHEMIA

CHEMIA W NAUCE I GOSPODARCE:
Pierwszy wykład z chemii nieorganicznej odbędzie się 6.10.2016 (czwartek), zgodnie z planem zajęć. Na wykładzie zostanie dokonany podział na grupy ćwiczeniowe oraz grafik zajęć laboratoryjnych. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
POZOSTAŁE KIERUNKI I NANOTECHNOLOGIA:
Pierwszy wykład z chemii nieorganicznej odbędzie się 4.10.2016 (wtorek), zgodnie z planem zajęć.
LABORATORIA:
Zajęcia laboratoryjne z chemii nieorganicznej rozpoczynają się od 4.10.2016 (wtorek). Godziny rozpoczęcia NIEKTÓRYCH PIERWSZYCH pracowni są zmienione w porównaniu z planem:
Kierunek: Chemia w Nauce i Gospodarce - grupa 1, piątek 7.10, godzina 12.15. UWAGA: Wprowadzenie do pracowni odbędzie się na wykładzie (6.10.). Tym samym 7.10. nie będzie pracowni organizacyjnej - rozpoczynamy wykonywanie ćwiczeń.
Kierunek: Analityka Chemiczna - grupa 5, poniedziałek 10.10, godzina 13.15.
Kierunek: Analityka Chemiczna - grupa 6, wtorek 4.10, godzina 14.15.
Kierunek Chemia Kosmetyczna - grupa 3, piątek 7.10, godzina 10.15 (JEDNORAZOWA ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ).
Kierunek Chemia Kosmetyczna - grupa 4, czwartek 6.10, godzina 10.15. (JEDNORAZOWA ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ).
Kierunek Chemia i Nanotechnologia - grupa 2, wtorek, 4.10, godzina 10.15 (JEDNORAZOWA ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ).
dr Paweł Urbaniak

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Łódzkiego

Tak jak w latach ubiegłych również w roku akademickim 2016/2017 proponujemy studentom, doktorantom i pracownikom naszej uczelni możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW). Czytaj więcej!
Zapisy na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE
w semestrze zimowym 2016/2017
W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2016/2017 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :
  • wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)
  • Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)
Czytaj więcej!
PRAKTYKI ZAWODOWE KIERUNKOWE na Wydziale Chemii
Opiekun studenckich praktyk zawodowych kierunkowych:
dr Renata Stanecka-Badura, adres email: renata@uni.lodz.pl
Małgorzata Kiciak, dyżur w godzinach pracy dziekanatu, tel 42 635 57 43

Zawodowe praktyki ciągłe są nieodłącznie związane z procesem dydaktycznym w Uczelni, trwają min.3 tygodnie i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.
! Praktyką objęci są studenci II roku studiów kończących je na poziomie licencjatu oraz studenci I lub II roku studiów na poziomie magisterskim.
Podstawą prawną organizacji praktyk są następujące akty prawne:
art.66, 160 ust.2, art.166 ust 2 oraz art. 189 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz 1365 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. (Dz. U. 164, poz.1166 ) i Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29 października 2010 r.
Celem praktyk jest zapoznanie studentów z pracą chemika w laboratorium chemicznym, zakładzie przemysłowym, instytucjach badawczych. Poznanie nowej aparatury badawczej, metod badawczych i metod pracy laboratoryjnej jak również warsztatu pracy chemika w zakładzie przemysłowym.
Praktyki studenckie organizowane są w zakładach, które mogą zapewnić ich prawidłowy przebieg. Mogą odbywać się w zakładach przemysłowych, laboratoriach, placówkach PAN lub Instytutach naukowo-badawczych i uczelniach wyższych. Mogą być również organizowane w formie obozów naukowo-badawczych.

Praktyki pedagogiczne śródroczne:
Praktyki pedagogiczne śródroczne są integralną częścią komponentu 3 modułu 3 [1] Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno - wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki chemii z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.
! Praktyki odbywają się równolegle z realizacją komponentu 2 modułu 3 [1], a przed praktykami pedagogicznymi ciągłymi do danego etapu edukacyjnego, odbywające się odpowiednio we wrześniu i na początku semestru letniego[2]. Na Wydziale Chemii UŁ studenci przygotowywani są do wykonywania zawodu nauczyciela chemii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych dlatego praktyki dla III etapu edukacyjnego odbywają się w szkołach gimnazjalnych na terenie Łodzi w wymiarze 22 godzin (II semestr I roku studiów II stopnia na kierunku "Nauczanie Chemii"), a dla IV etapy w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Łodzi w wymiarze 22 godzin (III semestr II roku studiów II stopnia na kierunku "Nauczanie Chemii"). Opiekunem praktyk pedagogicznych śródrocznych z ramienia Wydziału Chemii UŁ jest Pani doktor Anna Wypych-Stasiewicz i nauczyciel z placówki, w której odbywają się praktyki z określonego etapu edukacyjnego. Warunkiem zaliczenia praktyk pedagogicznych śródrocznych dla III i IV etapu edukacyjnego jest przeprowadzenie jednej jednostki lekcyjnej w szkole w obecności nauczyciela z placówki, w której odbywają się praktyki, nauczyciela akademickiego i studentów. Przygotowanie planu metodycznego do prowadzonej lekcji, hospitacji i analizy lekcji prowadzonych przez innych studentów, obecność na zajęciach. Ocena z praktyk wstawiana jest do systemu USOS - przez nauczyciela akademickiego.
[1] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r, ( Dz. U. Nr 25, poz.131)
[2] Zarządzenie Rektora UŁ nr 63 w sprawie podziału roku akademickiego aktualizowane przed każdym nowym rokiem akademickim.

Praktyki i staże:
plik2
Praktyki - regulaminy
Regulamin praktyk zawodowych:
plik 3, plik 4
Regulamin praktyk pedagogicznych:
plik 5, plik 6
Regulamin praktyk opiekuńczo-wychowawczych:
plik 7
Zarządzenie Rektora w sprawie praktyk:
plik 8
Załączniki dotyczące praktyk:
Załącznik 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a
Sprawozdanie studenta:
plik 9
Weryfikacja efektów kształcenia:
plik10

Uwaga studenci II i III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia.

Drogą mailową rozesłane zostały do Państwa zaproszenia do wzięcia udziału w międzynarodowej ankiecie internetowej U-Multirank.
Ankieta ma na celu zebranie opinii studentów o przebiegu procesu kształcenia na naszym Wydziale.
W imieniu Władz Wydziału gorąco zachęcam do wzięcia udziału w akcji.
Prodziekan Wydziału Chemii UŁ
Dr hab. Grzegorz Andrijewski

Wzory podań

  • Podanie - odwołanie do dziekana .doc /.pdf
  • Podanie - odwołanie do rektora .doc /.pdf
  • Podanie o powtarzanie semestru .doc /.pdf
  • Podanie o warunkowe wpisanie na semestr .doc /.pdf
  • Podanie o awansowe uczęszczanie na zajecia .doc /.pdf
Ważne numery telefonów
Warsztat mechaniczno-szklarski (czynny we wtorek ,czwartek i co drugi piątek godz. 10 -18):600 471 888
PaLMA-Rejestracja:(42)632 81 80
Stołówka Studencka (ul. Lumumby)5277
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego