Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Tamka 12, 91-403 Łódź, tel./fax: (042) 635 57 44

Informacje dla studentów


Wzory podań
  • Podanie - odwołanie do dziekana .doc /.pdf
  • Podanie - odwołanie do rektora .doc /.pdf
  • Podanie o powtarzanie semestru .doc /.pdf
  • Podanie o warunkowe wpisanie na semestr .doc /.pdf
  • Podanie o awansowe uczęszczanie na zajecia .doc /.pdf
Obowiązkowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz dla uczestników studiów doktoranckich w pierwszym semestrze nauki.
Uwaga studenci wszystkich lat, kierunków i specjalności na Wydziale Chemii
Począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2013/14 na Wydziale Chemii, dokument Karta osiągnięć studenta" będzie generowany w dziekanacie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, na podstawie informacji zawartej w systemie USOS.
W związku z tym:
  1. Przed rozpoczęciem sesji studenci nie będą musieli pobierać "Kart osiągnięć" z dziekanatu i zbierać na nich podpisów prowadzących zajęcia.
  2. Obowiązkiem każdego studenta będzie sprawdzenie czy informacje dotyczące jego osiągnięć (oceny z zaliczeń i egzaminów), zapisane w systemie USOS, są zgodne ze stanem faktycznym. W razie stwierdzenia niezgodności należy zgłaszać takie przypadki w dziekanacie.
  3. Ostateczny termin do którego można dokonywać weryfikacji ocen w systemie USOS upływa z dniem 30.09.2014 r.
Mamy nadzieję że zmiana ta usprawni pracę dziekanatu i zaoszczędzi studentom czas potrzebny na przygotowanie się do sesji.
Prodziekan ds. studenckich
Grzegorz Andrijewski
Ważne numery telefonów
Warsztat mechaniczno-szklarski:5831
PaLMA-Rejestracja:(42)632 81 80
Stołówka Studencka (ul. Lumumby)5277

Dodatkowe terminy zajęć w roku akademickim
Terminarz sesji egzaminacyjnej semestr zimowy 2013/2014
Zajęcia do wyboru
Studia stacjonarne
Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia niestacjonarne
Studia I stopnia
  • rok III, sem VI
Studia II stopnia
  • rok I, sem II
Regulamin wyróżniania prac dyplomowych
Egzaminy dyplomowe (licencjackie/magisterskie)
Formularze dotyczące egzaminu dyplomowego (magisterskiego/
licencjackiego)

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii organicznej dla studentów II i III roku
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych ze spektroskopii 2013/2014
Zestaw pytań dla studentów II roku chemii z przedmiotu: "Wstęp do chemii organicznej"
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego