NOWY KIERUNEK STUDIÓW - Nauczanie Chemii

strefa studenta

!!! Możesz studiować Nauczanie Chemii jako drugi kierunek!!!

 

link do kampanii zachęcającej zostania nauczycielem

 

Od roku akademiciego 2015/2016 na Wydziale Chemii został uruchomiony nowy kierunek studiów - Nauczanie Chemii. Są to studia drugiego stopnia i zawierają w sobie elementy studiów drugiego stopnia kierunku Chemia poszerzonego o przedmioty z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki chemii oraz praktyk opiekuńczo-wychowawczych i praktyk zawodowych pedagogicznych. W ramach kierunku „Nauczanie chemii” studenci zostaną przygotowani do rozwiązywania złożonych zagadnień z psychologii i pedagogiki z III i IV etapu edukacyjnego. Student zdobędzie wiedzę teoretyczną, którą wykorzysta podczas praktyk opiekuńczo-wychowawczych. Zaznajomi się również z zagadnieniami metodyki nauczania chemii w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej. Wiedzę swoją w tym temacie wykorzysta podczas studenckich praktyk zawodowych w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

Student zdobędzie podstawowe informacje na temat prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem szkoły i pracą nauczyciela w Polsce. Pozna również zagadnienia związane z wewnątrz oraz zewnątrzszkolnym systemem oceniania (egzaminy gimnazjalne i maturalne), zdobędzie umiejętność interpretacji i prezentacji uzyskanych wyników badań oraz zdobytej wiedzy np. na seminariach, sesjach posterowych.

 

Lista wybranych przedmiotów:

- Zastosowanie matematyki w chemii

– Krystalografia

- Spektroskopia

- Chemia teoretyczna

- analiza instrumentalna

- sztuka pisania

- chemia a sztuka

- emisja głosu

- podstawy dydaktyki

- dydaktyka chemii dla III i IV etapu edukacji

- praktyki pedagogiczne śródroczne

- praktyki pedagogiczne ciągłe

- praktyki opiekuńczo-wychowawcze

- podstawy psychologii, psychologia dla III i IV etapu edukacyjnego

- podstawy pedagogiki, pedagogika dla III i IV etapu edukacyjnego

- Zajęcia specjalistyczne

- Wykład monograficzny

- Seminarium magisterskie

- Pracownia magisterska