Historia Dydaktyki Chemii w UŁ

HISTORIA DYDAKTYKI CHEMII

W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

Po roku 1945 roku kształcenie przyszłych nauczycieli chemii na terenie Łodzi związane było z Uniwersytetem Łódzkim. Początkowo zajęcia z metodyki nauczania chemii prowadzone były w Katedrze Chemii Nieorganicznej przez mgr. Kazimierza Chmielewskiego, a następnie przez dr. Zygmunta Kozłowskiego.

Życiową pasją Zygmunta Kozłowskiego, który w 1989 roku uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych, była dydaktyka chemii. W 1971 roku zorganizował Pracownię Metodyki Nauczania Chemii, przekształconą w 1978 roku w Zakład Dydaktyki Chemii w Instytucie Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, a w 1992 roku w Katedrę Dydaktyki Chemii. Profesor Kozłowski był niekwestionowanym, zarówno w kraju, jak i za granicą, autorytetem w dziedzinie dydaktyki chemii. Lista jego dokonań w tej dziedzinie, liczba sprawowanych funkcji i wyróżnień jest imponująca.

Badania naukowe w Katedrze Dydaktyki Chemii prowadzone były zawsze dwukierunkowo: w zakresie chemii fizycznej, głównie z elektrochemii oraz z dydaktyki chemii. Badania były zgodne z zainteresowaniami kierownika i pracowników Katedry. Ci ostatni prowadzili ze studentami zajęcia głównie dotyczące dydaktyki chemii.

W momencie uruchomienia Studiów Doktoranckich pracownicy Katedry jako pierwsi w Uniwersytecie Łódzkim, prowadzili specjalistyczne zajęcia przygotowujące doktorantów do roli nauczycieli akademickich. Wykłady z dydaktyki chemii szkoły wyższej prowadził prof. Zygmunt Kozłowski, następnie dr Anna Wasiak, a po jej odejściu na emeryturę dr Anna Wypych-Stasiewicz, aktywna zawodowo do chwili obecnej.

W 1993 roku, po odejściu prof. Z. Kozłowskiego na emeryturę, kierownikiem Katedry został profesor Adam Bald. Swą funkcję sprawował do 31 maja 2008 roku. W tym czasie zajęcia jak również badania z zakresu dydaktyki chemii prowadziła głównie dr Anna Wasiak.

1 czerwca 2008 roku Katedra Dydaktyki Chemii została przekształcona w Zakład Fizykochemii Roztworów, którego kierownikiem został profesor Adam Bald, kontynuujący swoją pracę w dziedzinie chemii fizycznej. W ramach Zakładu wyodrębniono trzyosobową Pracownię Dydaktyki Chemii, do kierowania której powołana została dr Anna Wypych-Stasiewicz. Obowiązki kierownika Pracowni Dydaktyki Chemii pełniła do końca września 2014 roku.

W październiku 2014 roku Pracownia Dydaktyki Chemii przekształcona została w Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki. Kierownikiem Zakładu został dr hab. Robert Zakrzewski. Pracownicy Zakładu do chwili obecnej prowadzą zajęcia z zakresu dydaktyki chemii. W październiku 2015 roku, dzięki wysiłkom pracowników Zakładu, na Wydziale Chemii UŁ utworzono nowy kierunek studiów drugiego stopnia – Nauczanie Chemii.