Program kształcenia


Program kształcenia dla studiów podyplomowych w  Uniwersytecie Łódzkim


(zgodnie z uchwałą n r 474 Senatu UŁ z 2.04.2012, zmienione uchwałą nr 509 Senatu UŁ z 15.06.2015 r.)

Określenie zasadniczych celów kształcenia, w tym nabywanych przez absolwenta kwalifikacji lub umiejętności, wskazanie kompetencji, jakie absolwent zdobywa na rynku pracy:

  • Poszerzenie i pogłębienie wiedzy o współczesnej edukacji przyrodniczej, matematycznej i o kształceniu zawodowym,
  • Rozwinięcie u uczestników złożonej kompetencji diagnozowania przebiegu i efektów kształcenia,
  • Przygotowanie uczestników do prowadzenia diagnoz – samodzielnie i w zespole,
  • Rozwinięcie u uczestników złożonych umiejętności przetwarzania rezultatów diagnoz edukacyjnych i egzaminów zewnętrznych,
  • Rozwinięcie u uczestników umiejętności formułowania rekomendacji zmian w kształceniu na podstawie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych.

W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145) oraz w odniesieniu do szerokich poziomów kompetencji określonych w ISCO-08 oraz poziomów kształcenia określonych w Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED 2011) absolwenci studiów podyplomowych są predestynowani do wykonywania zawodów klasyfikowanych zwłaszcza w grupie wielkiej 2. (specjaliści). Wiedza, umiejętności i postawy kształtowane na studiach mogą być przydatne zwłaszcza w wykonywaniu poniższych profesji (klasyfikacja wedle ww. Rozporządzenia; z uwagi na ogólnokształcący charakter studiów profesje niżej określone stanowią jedynie przykłady zbieżności kompetencyjnych):

Z grupy wielkiej 2:

2310 Nauczyciele akademiccy
2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego
2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)
2351 Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania
2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani


Wskazanie przyporządkowania studiów podyplomowych do obszaru lub obszarów kształcenia

  • Nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki społeczne

Określenie efektów kształcenia odnoszących się do całego programu studiów podyplomowych

Efekty kształcenia Opis

Po zakończeniu studiów podyplomowych absolwent :

WIEDZA
DE_W01 Wymieni i scharakteryzuje współczesne koncepcje kształcenia w dziedzinie przyrody, matematyki i kształcenia zawodowego.
DE_W02 Scharakteryzuje system edukacji w Polsce na każdym poziomie (zgodnie z PRK), zna idee podstaw programowych kształcenia ogólnego (w szczególności biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki) i kształcenia w zawodach.
DE_W02 Wymieni silne i słabe strony pomiaru dydaktycznego.
DE_W03 Wymieni zasady oceniania szkolnego, w tym oceniania kształtującego.
DE_W04 Wymieni rodzaje egzaminów zewnętrznych w Polsce , zna cechy poszczególnych egzaminów zewnętrznych.
DE_W05 Dysponuje podstawowa wiedzą z zakresu statystyki.
DE_W06 Wymieni reguły prowadzenia badań diagnostycznych i ewaluacyjnych oraz reguły przeprowadzania egzaminów.
DE_W07 Wymieni reguły etyczne diagnozowania i egzaminowania.
DE_W08 Wymieni główne tendencje rozwoju systemów kształcenia, egzaminowania i diagnozowania.
DE_W09 Wymieni kompetencje jakie powinni mieć specjaliści zajmujący się diagnostyką edukacyjną.
UMIEJĘTNOŚCI
DE_U01 Analizuje zmiany w systemie edukacji, wskazywać przyczyny i skutki zmian.
DE_U02 Projektuje diagnozy na poziomie kraju, regionalnym. lokalnym i placówek (np. szkół).
DE_U03 Pozyskuje (zbiera) dane o funkcjonowaniu systemu edukacji (na różnych poziomach), gromadzić je, przetwarzać i wykorzystywać do opisu stanu systemu i prognozowania rozwoju.
DE_U04 Analizuje i przetwarza rezultaty diagnoz i ewaluacji oraz egzaminów zewnętrznych i wykorzystywać je zgodnie z ustalonym celem.
DE_U05 Projektuje diagnozy na poziomie kraju, regionalnym, lokalnym i placówek.
DE_U06 Konstruuje narzędzia diagnozy formalnej i nieformalnej.
DE_U07 Przygotowuje organizacyjnie i przeprowadzać diagnozy.
DE_U08 Opracowuje zebrane dane z diagnoz i egzaminów.
DE_U09 Przygotowuje raport z przeprowadzonej diagnozy i egzaminu.
DE_U10 Ocenia (oszacowuje) wiarygodność i jakość danych zebranych przez siebie i przez innych (na podstawie literatury).
DE_U11 Przeprowadza krytyczną analizę diagnozy nieprzeprowadzonej przez siebie (raporty, literatura).
DE_U12 Projektuje diagnozy i opracowywania wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
DE_K01 Nawiązuje i utrzymuje relacje interpersonalne umożliwiające efektywną współpracę z innymi.
DE_K02 Współpracuje w zespołach realnych i wirtualnych (poprzez sieć).
DE_K03 Buduje zespoły projektujące i przeprowadzające diagnozy.
DE_K04 Ma świadomość konieczności dbałości o rozwój własny i innych osób, jest świadom etycznego wymiaru podejmowanych działań.
DE_K05 Postępuje zgodnie z regułami etycznymi diagnozowania w relacjach ze współpracownikami, ze zlecającymi badania, z adresatami diagnoz, z badanymi (diagnozowanymi).

Opis sposobu weryfikacji efektów kształcenia,

  • Zaliczenie przedmiotów znajdujących się w planie studiów na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz wykonania zadań i prac przekazywanych przez prowadzących zajęcia,
  • Zaprojektowanie i przeprowadzenie diagnozy oraz opracowanie z niej raportu w zakresie uzgodnionym z prowadzącymi zajęcia.

Określenie wymiaru, zasad i form odbywania praktyk, jeżeli są przewidziane w planie studiów podyplomowych

  • Praktyki nie są przewidziane.

Wskazanie związku studiów z misją uczelni i jej strategią rozwoju oraz ze strategią rozwoju wydziału

Studium dobrze wpisuje się w misję i strategię uczelni. Odnosi się do wielu obszarów edukacji, przyczynia się do podwyższeni rangi edukacji poprzez promowanie podejścia wymagającego mądrej wiedzy i związanych z nią umiejętności. Kompetencje absolwenta Studium odczytane na podstawie opisu rozwijanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dają obraz specjalisty świetnie przygotowanego do diagnozowania efektów kształcenia na wielu poziomach edukacji. Ten specjalista to oczywiście praktyk. Praktyk potrafiący krytycznie patrzeć na pomiar efektów kształcenia i na metodykę diagnozowania. Osiągnięcie efektów kształcenia pozwoli nie tylko analizować procesy kształcenia, ale także projektować (na podstawie racjonalnych – zdiagnozowanych – przesłanek) zmiany na kształcenia na wielu szczeblach. Studium spełnia też oczekiwania rynku pracy sygnalizującego rosnące zapotrzebowanie na diagnostyków edukacyjnych.

Studium wpisuje się także w strategię Wydziału polegającą na wzmacnianiu znaczenia w edukacji i w społeczeństwie wiedzy przyrodniczej i uwzględnianiu jej w działaniach indywidualnych i w życiu społecznym.