CZAS TRWANIA

2 semestry, 3 bloki tematyczne, 213 godzin (33 godziny wykładów, 117 godzin ćwiczeń, 63 godzin e-learningu)

KOSZTY UCZESTNICTWA

5200 złotych

FORMULARZ KONTAKTOWY

pobierz kwestionariusz

O studiach


Tematyka


             Celem studiów jest w szczególności poszerzenie i pogłębienie wiedzy o metodach i narzędziach stosowanych w diagnostyce edukacyjnej.

W ramach studiów podyplomowych słuchacze:

  • poszerzają i pogłębiają wiedzę o współczesnej edukacji przyrodniczej, matematycznej i o kształceniu zawodowym,
  • rozwijają złożoną kompetencję diagnozowania przebiegu i efektów kształcenia,
  • przygotowują się do prowadzenia diagnoz – samodzielnie i w zespole,
  • rozwijają złożone umiejętności przetwarzania rezultatów diagnoz edukacyjnych i egzaminów zewnętrznych,
  • rozwijają umiejętności formułowania rekomendacji zmian w kształceniu na podstawie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych.

Zwięzły opis


             We współczesnej szkole podejmowanie działań na każdym poziomie wymaga znajomości stanu wyjściowego oraz analizowania efektów przebiegu i efektów kształcenia. Metod i narzędzi dostarcza w tym zakresie diagnostyka edukacyjna. W Polsce przeprowadzane są liczne diagnozy edukacyjne. Diagnozą są też egzaminy zewnętrzne istniejące od kilkunastu lat. Każdy etap diagnozy (od projektowania po sporządzenie raportu) wymaga zaawansowanej specjalistycznej wiedzy i umiejętności z wielu obszarów nauki, w tym edukacji. Obserwacja praktyki pozwala zauważyć, że specjalistów z zakresu diagnostyki edukacyjnej brakuje. Liczyć się należy ze wzrostem zapotrzebowania na diagnostów edukacyjnych i specjalistów w zakresie przetwarzania danych edukacyjnych, prowadzenia diagnoz, pisania raportów. Uzasadnia to potrzebę utworzenia studiów podyplomowych z tego zakresu. Absolwenci zdobędą nowe – ważne w pracy zawodowej kompetencje, mogą też stać się profesjonalnie przygotowanymi specjalistami z zakresu diagnostyki edukacyjnej. A zatem także z punktu widzenia rynku pacy powołanie tych studiów podyplomowych jest w pełni uzasadnione.

Uczestnicy najpierw opiszą system edukacji, proces kształcenia i uczenia się w kontekście wyzwań zmieniającego się świata i potrzeb pojedynczego człowieka. Podkreślona zostanie konieczność diagnozowania procesów edukacyjnych i efektów kształcenia, jako podstawowej przesłanki podejmowania decyzji. Na tej podstawie budowane będą kompetencje diagnostyczne, tak w obszarze wiedzy jak i umiejętności. W trakcie zajęć przewidziane są odwołania do realnych diagnoz i egzaminów, co pozwali operacjonalizować wiedzę, budować refleksyjne i krytyczne podejście do rzeczywistości, unikać błędów we własnych badaniach, lepiej poznawać edukację w Polsce. Część zajęć zostanie przeprowadzona w formie kształcenia na odległość (w tym ćwiczenia i dyskusja o efektach ich wykonania). Każdy z uczestników zaprojektuje, przeprowadzi i opisze (napisze raport) niewielką diagnozę edukacyjną. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej rekomendowało swoich członków do pełnienia funkcji w Radzie Programowej oraz jako wykładowców studiów. Do prowadzenia zajęć zaproszeni zostali najwybitniejsi w kraju specjaliści z różnych obszarów diagnostyki edukacyjnej.