AKADEMIA CIEKAWEJ CHEMII

Wydział Chemii UŁ

Lista dokumentów

Siódmy wykład cyklu ACCh

Tematyka wykładu dotyczyć będzie układów koloidalnych. Na wykładzie przedstawiona zostanie definicja koloidów, ich rodzaje, struktura i właściwości.
Omówione będą różne rodzaje koloidów, ze zwróceniem uwagi na ich występowanie w otaczającym świecie.


Temat wykladu: "Koloidy - czyli co mają ze sobą wspólnego: smog, majonez i greckie Ouzo". Oceń wykład
Termin: 11 kwietnia 2018 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis wykonywanych ćwiczeń.

Wykładowca - dr Michał Wasiak

Dr Michał Wasiak ukończył studia magisterskie na kierunku Chemia, na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Od początku swojej działalności naukowo-dydaktycznej zatrudniony w Katedrze Chemii Fizycznej UŁ, początkowo na etacie asystenta, obecnie na etacie adiunkta. W 2007 obronił na wydziale Fizyki i Chemii UŁ stopień doktora nauk chemicznych.
Odbył staże na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Niemcy). Tematyka badacza, którą się zajmuje obejmuje termodynamikę procesu micelizacji różnego rodzaju związków powierzchniowo czynnych. Główne techniki badawcze to kalorymetria, konduktometria.
Prowadzi wykłady z Chemii Fizycznej, Chemii Koloidów i Związków Powierzchniowo Czynnych, zajęcia laboratoryjne i konwersatoryjne z Chemii Fizycznej i Ogólnej, Laboratoria Specjalizacyjne. Bierze udział w organizowaniu i prowadzeniu warsztatów w ramach Akademii Ciekawej Chemii od początku ich działalności.

Szósty wykład cyklu ACCh

Krystalografia jest nauką wiążącą wiele dziedzin i dyscyplin naukowych. Obszar jej badań pokrywa się z mineralogią, fizyką ciała stałego, chemią i materiałoznawstwem. Wykorzystywana jest w różnych dziedzinach przemysłu, np.: farmaceutycznym, kosmetycznym, czy spożywczym. Celem wykładu jest przedstawienie krystalografii, jako metody, pozwalającej na badanie struktury kryształu na poziomie atomowym. Podczas wykładu przedstawione będą także najważniejsze odkrycia wpływające na rozwój krystalografii oraz te, które jej zawdzięczamy.


Temat wykladu: "Niezwykły świat krystalografii". Oceń wykład
Termin: 21 marca 2018 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis wykonywanych ćwiczeń.

Wykładowca - dr Małgorzata Domagała

Dr Małgorzata Domagała ukończyła studia chemiczne na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją dotychczasową działalność naukową i zawodową związała z uczelnią macierzystą, w której w 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk chemicznych. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Chemii Teoretycznej i Strukturalnej. Prowadzi wykłady z chemii ciała stałego oraz zajęcia z krystalografii, chemii strukturalnej, teoretycznej oraz matematyki. Jej główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół niekowalencyjnych oddziaływań wewnątrz- i międzycząsteczkowych, zarówno w ciele stałym jak i w fazie gazowej. Metodyka prowadzonych badań oparta jest na dyfrakcji promieni rentgenowskich i obliczeniach kwantowo-mechanicznych.

Piąty wykład cyklu ACCh

Celem wykładu będzie zapoznanie słuchaczy z procesem katalizy.
Kataliza homogeniczna, heterogeniczna, autokataliza, katalizatory przeniesienia międzyfazowego, to główne zagadnienia omawiane podczas prezentacji. Słuchacze dowiedzą się również jak działają katalizatory samochodowe, a także poznają przykłady zastosowań reakcji katalizowanych związkami palladu w rolnictwie, elektronice oraz przemyśle farmaceutycznym.
W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane pokazy ilustrujące omawiane zagadnienia.


Temat wykladu: "Kataliza i katalizatory".Oceń wykład
Termin: 21 lutego 2018 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis wykonywanych ćwiczeń.

Wykładowca - dr hab. Anna Zawisza

Dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ studia chemiczne ukończyła na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2001 obroniła pracę doktorską pt. Homogeniczna kataliza kompleksami palladu(0) w reakcjach tworzenia wiązań S-, N- i O-glikozydowych. W 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2016 roku zatrudniona jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego UŁ w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej. Odbyła szereg staży naukowych we Francji (Lyon, Reims) oraz w IChO PAN w Warszawie. Jej aktualne zainteresowania naukowe dotyczą głownie syntezy asymetrycznej z wykorzystaniem chiralnych ligandów. Zajmuje się także funkcjonalizowaniem sacharydów w kierunku ligandów oraz oryginalnych bloków budulcowych. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi m.in. zajęcia z chemii organicznej i metod spektroskopowych. Sprawuje opiekę na pracami doktorskimi, magisterskimi i licencjackimi.

Czwarty wykład cyklu ACCh

Podczas wykładu wyjaśnione zostaną podstawowe informacje dotyczące nanotechnologii. Przedstawione zostaną przykłady zastosowań osiągnieć nanotechnologii w życiu codziennym ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chorób nowotworowych.


Temat wykladu: Jaki pozytek mamy z nanotechnologii? Nanomateriały w leczeniu chorób nowotworowych.Oceń wykład
Termin: 17 stycznia 2018 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis wykonywanych ćwiczeń

Wykladowca - dr hab. Jaroslaw Grobelny, prof UL

Dr hab. Jarosław Grobelny, prof UŁ jest kierownikiem Katedry Technologii i Chemii Materiałów na Wydziale Chemii UŁ. Obecna działalnosc naukowa skupia sie wokół nastepujacych zagadnień:
- materiały do zastosowań biomedycznych i technologicznych
- synteza nanoczastek metalicznych
- charakterystyka fizykochemiczne nanoczastek
- modyfikacja powierzchni nanoczastek
- wytwarzanie i charakterystyka układów cienkowarstwowych - organicznych i nanokompozytowych.
W latach 2004-2007 przebywał w National Institute of Standards and Technology na stażu podoktorskim. Wykonawca projektów badawczych krajowych oraz europejskich.
Pełne CV prof. Grobelnego!

Trzeci wyklad cyklu ACCh

Wykład dotyczyć będzie podstawowych zagadnień związanych ze zjawiskiem występowania barwy związków organicznych i nieorganicznych. Zostanie omówione zjawisko rozszczepienia światła białego.
Wyjaśniona zostanie zależność między strukturą i barwą związków. W trakcie wykładów będą zaprezentowane pokazy ilustrujące omawiane zjawiska.


Temat wykladu: "Barwy w chemii".Oceń wykład
Termin: 20 grudnia 2017 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis wykonywanych ćwiczeń.

Wykładowca - dr Emilia Obijalska

Dr Emilia Obijalska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego i doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie pracuje w Katedrze chemii Organicznej i Stosowanej UŁ jako adiunkt. Prowadzi zajęcia z chemii organicznej i syntezy. Dodatkowo prowadzi zajęcia ze spektroskopii i chemii organicznej dla młodzieży przygotowującej się do Olimpiady Chemicznej. Zainteresowania naukowe dr Obijalskiej skupiają się na chemii związków fluoroorganicznych, syntezie asymetrycznej, związkach herocyklicznych i stabilnych rodnikach organicznych.

Drugi wykład cyklu ACCh


Człowiek poznaje świat za pomocą zmysłów. Jednym z najważniejszych i jednocześnie najbardziej tajemniczym jest węch. Dopiero pod koniec XX wieku udało się rozwiązać zagadkę działania węchu. Czym zatem jest zapach? W jaki sposób powstaje? Dlaczego kwiaty pachną? Jaki jest związek między budową związków chemicznych a ich wpływem na nas i nasze życie? Mam nadzieję, że odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w moim wykładzie. Poczuj chemię!


Temat Czym to pachnie ? (Chemia zmysłów)Oceń wykład
Termin: 15 listopada 2017 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu!

Wykladowca - dr Aleksandra Szczesniak

Dr Aleksandra Szcześniak studia chemiczne ukończyła na Wydziale Fizyki, Chemii i Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest starszym wykładowcą w Zakładzie Dydaktyki Chemii i Promocji Nauki, pracuje w zespole dr hab., prof. UŁ Roberta Zakrzewskiego. Prowadzi wykłady z zakresu chemii i receptury kosmetyków, środków zapachowych oraz chemii organicznej. Pracuje również jako nauczyciel chemii w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego.

Pierwszy wykład cyklu ACCh

"Trujące leki, czyli spisek molekuł AD 2017", to sequel wykładu, który wygłosiłem na spotkaniu Akademii Ciekawej Chemii dnia 15 grudnia 2010 roku, pod tytułem "Trujące leki, czyli spisek molekuł?". Ponieważ, od czasu wygłoszenia tegoż wykładu minęło sporo lat, tegoroczna historia niewiele ma wspólnego ze swym poprzednikiem. Teza Paracelsusa, która w poprzednim wykładzie grała rolę główną, stanie się jedynie myślą w tle. Niewiedza, zaniedbanie, chęć zysku oto osoby dramatu. Przedstawię opowieść w czterech aktach i kilku odsłonach. Porozmawiamy o czasach dawnych i współczesnych, znajdziemy odpowiedź na pytanie, czy uczymy się na błędach. Czy aby na pewno czerpiemy naukę z historii? Czy unikamy już leków, których metabolity są bardziej toksyczne niż arszenik? A czy w ogóle wiemy, czy aspiryna jest bezpieczna? W jaki sposób zabija czad? Na te i inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedzi w czasie naszego spotkania.


Temat wykładu: Toksyczne leki, czyli zemsta molekuł.Oceń wykład
Termin: 18 paŸdziernika 2017 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu i film!!!

Wykładowca - dr hab. prof. UŁ Jarosław Lewkowski

Jarosław Lewkowski, urodzony w 1966 roku miłośnik Francji, francuskiej piosenki i poezji, para się badaniami naukowymi w dziedzinie chemii organicznej od blisko 30 lat.
W dziedzinie chemii, kształcił się na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorat, wykonywany pod kierunkiem profesora Romualda Skowrońskiego bronił w roku 1996, a w roku 2005, uzyskał stopień doktora habilitowanego. Stanowisko profesora nadzwyczajnego zajął w roku 2006. Odbył liczne staże w różnych naukowych ośrodkach Francji.
Zajmował się elektrosyntezą organiczną, związkami furanu pochodzącymi z biomasy, syntezą związków fosforoorganicznych, stereochemią i syntezą asymetryczną, zaś ostatnio jego zainteresowania ewoluowały w kierunku chemii bioorganicznej. Aktualnie zajmuje się badaniami nad fito- i ekotoksycznością połączeń aminofosfonowych.
Autor 80 prac naukowych, 10 artykułów popularnonaukowych i kilkunastu felietonów i artykułów kronikarskich. Od 10 lat wykłada chemię leków na Wydziale Chemii UŁ.
Żonaty, ma 5-letnią córkę. Uwielbia czytać frapujące książki z ukrytą myślą, słuchać muzyki obdarzonej tym czymś i toczyć długie dysputy na temat problemów tego świata. Artyści, którzy wywarli największy wpływ na jego życie, to: William Faulkner, Michał Bułhakow, Serge Gainsbourg, Raymond Chandler, Salvador Dali i Roger Waters.

Archiwum:


Zespół organizujący prace ACCh:

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ

Prodziekan ds. studenckich,
Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki,
Koordynator Wydziałowy ds. ACCh
(email: robzak@chemia.uni.lodz.pl)

prof. dr hab.
Małgorzata Józwiak

Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Makromolekul
(e-mail: mjozwiak@uni.lodz.pl)

dr Paweł Urbaniak

Starszy wykładowca,
Opiekun Koła Naukowego Chemików,
(e-mail: pawelurb@chemia.uni.lodz.pl)

dr Anna Wrona-Piotrowicz

Adiunkt,
Opiekun Koła Naukowego Chemii Kosmetycznej,
(e-mail:
anna.wrona@chemia.uni.lodz.pl)