AKADEMIA CIEKAWEJ CHEMII

Wydział Chemii UŁ

Lista dokumentów - XII edycja

Obecnie wykłady Akademii Ciekawej Chemii odbywają sie online, na żywo na platfornie "Teams".

Siódmy wykład cyklu ACCh

Czym jest atrament to chyba każdy wie, a czym jest "atrament sympatyczny"? W jaki sposób możemy domowym sposobem wytworzyć taki atrament i w jaki sposób go ujawnić? Czy to rzeczywiście sztuka tajemna czy jednak tylko wykorzystanie dobrze lub mniej znanych reakcji chemicznych. Co to jest steganografiai czym różni się od kryptografii?

Na te i inne pytania dotyczące trochę magicznej sztuki przekazywania pisemnych informacji tak by niewiele osób miało dostęp do ich treści postaram się odpowiedzieć na wykładzie

pod tytułem: "Atramenty sympatyczne"

na który serdecznie zapraszam w dniu 21 kwietnia 2021 - godz. 16.30 - 18.30.


Wykładowca: dr Piotr Seliger

Dr Piotr Seliger ukończył studia na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją dotychczasową działalność naukową i zawodową związał z uczelnią macierzystą, w której w 1998 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Obecnie pracuje jako starszy wykładowca w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół chemii supramolekularnej - polegają na projektowaniu i syntezie układów makrocyklicznych (pochodnych eterów koronowych) o potencjalnym zastosowaniu w medycynie oraz badaniu ich zdolności do tworzenia wiązań koordynacyjnych z wybranymi jonami metali. Jako nauczyciel akademicki prowadzi wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej, chemii nieorganicznej i analitycznej oraz zajęcia specjalistyczne z wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Czynnie uczestniczy w popularyzacji nauki. Współpracuje z wieloma szkołami w Łodzi i w regionie łódzkim - prowadzi wykłady, pokazy oraz zajęcia warsztatowe z chemii.

Szósty wykład cyklu ACCh

Kompleksy (oczywiście te chemiczne) spotykamy częściej niż nam się wydaje. Towarzyszą nam w codziennym życiu, a nawet są wewnątrz nas. Gdzie? Zapraszamy na wykład! Oczywiście związki kompleksowe pojawiają się też, a jakże, w programie szkolnym.
Czym są związki kompleksowe? Jak są zbudowane Dlaczego powstają? Niektóre spośród nich są trwałe, niektóre wprost przeciwnie. Dlaczego? Czy cząsteczka związku kompleksowego musi posiadać jeden atom metalu? A może mogą istnieć kompleksy bez żadnego atomu metalu w cząsteczce? Gdzie znajdują zastosowanie?
Na te i inne pytania dotyczące kompleksów stara się odpowiedzieć prezentowany wykład.


Temat wykladu: "O kompleksach bez kompleksów"
Termin: 24 marca 2021 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis doświadczeń pokazowych.

Wykładowca: dr Paweł Urbaniak

Dr Paweł Urbaniak - starszy wykładowca w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Chemików UŁ, a także sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej w Łodzi. Jego działalność dydaktyczna na uczelni to prowadzenie wykładów i laboratoriów z chemii nieorganicznej. Uczestniczy w popularyzacji nauki. Współpracuje z wieloma szkołami w Łodzi i w regionie łódzkim - prowadzi pokazy oraz zajęcia warsztatowe z chemii. Obszar działalności naukowej obejmuje szeroko pojętą chemię związków kompleksowych. Zajmuje się badaniem procesów powstawania połączeń kompleksowych pomiędzy jonami metali lub cząsteczkami organicznymi a makrocząsteczkami zarówno rozpuszczonymi jak i unieruchomionymi (immobilizowanymi) na powierzchniach metalicznych. Prowadzone przez niego prace obejmują także otrzymywanie powierzchni zdolnych do przyłączania jonów. W jego kręgu zainteresowań znajdują się też badania nad równowagami w roztworach polimerów oraz w innych niż woda rozpuszczalnikach.

Piąty wykład cyklu ACCh

Człowiek od zarania dziejów dążył do poznania tajemnicy długowieczności oraz zatrzymania procesów starzenia. Podobnie z pięknem, pojęcie to ewoluowało przez wieki ale zawsze było celem do którego dążyła ludzkość. Już od starożytności znano właściwości lecznicze i upiększające niektórych wyciągów roślinnych. Z wykładu dowiecie się jak zmieniały się kanony piękna oraz jakich roślin i związków chemicznych używano do poprawiania urody. Ponadto, dowiecie się jakie klasy związków chemicznych znalazły zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i jaka jest ich rola w kosmetykach. Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez kremów, mydeł, kosmetyków kolorowych itp. Czy zastanawialiście się czym różni się skład chemiczny szamponu do włosów, mydła w płynie i płynu do naczyń oraz czym są środki powierzchniowoczynne? Na to i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź na naszym wykładzie.

Tytuł wykładu: "Krótka historia piękna; kosmetyki wczoraj i dziś".
Termin: 3 marca 2021 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis wykonanych eksperymentów pokazowych.

Wykładowca nr 1 - dr Anna Wrona-Piotrowicz

Dr Anna Wrona-Piotrowicz jest adiunktem w Katedrze Chemii Organicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Studia chemiczne ukończyła na Wydziale Fizyki i Chemii UŁ. W roku 2008 obroniła pracę doktorską p.t. "Ferrocenylowe tioamidy i tiazole: synteza i reaktywność" wykonaną pod kierunkiem prof. Janusza Zakrzewskiego. W latach 2009-2010 odbyła staż naukowy na McMaster University w Hamilton ON (Kanada). Obecnie współpracuje m.in. z École Normale Supérieure de Cachan (Francja) i Wydziałem Chemicznym PŁ. Jako nauczyciel akademicki dr Anna Wrona-Piotrowicz prowadzi konwersatoria i laboratoria z chemii organicznej oraz z chemii i receptury kosmetyków. W Katedrze Chemii Organicznej prowadzi badania z zakresu chemii organicznej, metaloorganicznej, katalizy oraz syntezy materiałów o interesujących właściwościach fotofizycznych. Opiekun Naukowego Koła Chemii Kosmetycznej. Autor i współautor projektów popularyzujących naukę realizowanych w ramach Ścieżek Kopernika i Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.

Wykładowca nr 2 - dr Magdalena Ciechańska

Dr Magdalena Ciechańska studia chemiczne ukończyła na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2011 obroniła pracę doktorską p.t. "Modyfikacje układu 3-hydroksy-2,3-dihydro-1H-izoindol-1-onu z wykorzystaniem sec-butylolitu i pokrewnych reagentów" wykonaną pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Jóźwiaka, prof. UŁ. Jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Organicznej. Zainteresowania badawcze obejmują zastosowanie związków litoorganicznych w syntezie organicznej. Chemię izoindolu. Obecna działalność naukowa skupia się na syntezie i badaniach fotofizycznych nowych fluoroforów pirenowych. Jako nauczyciel akademicki Dr Magdalena Ciechańska prowadzi konwersatoria i laboratoria z chemii organicznej, chemii przemysłowej, chemii i receptury kosmetyków oraz chemii leków.

Czwarty wykład XII cyklu ACCh

Chromatografia cieczowa to nowoczesna technika analityczna powszechnie stosowana w wielu laboratoriach do badań mieszanin jednorodnych oraz do oczyszczania uzyskanych w syntezie związków. W ramach wykładu słuchacze zapoznają się z podstawami procesu chromatograficznego, znaczeniem chromatografii i istotą rozdzielania chromatograficznego. Omówiony zostanie krótki rys historyczny oraz podział technik chromatograficznych. Przedstawione zostaną przykłady separacji mieszanin prostych związków chemicznych.

Tytuł wykładu: "Chromatografia podstawa metod analizy laboratoryjnej."
Termin: 17 lutego 2021 - godz. 16.30 - 18.30.

Zobacz prezentację do wykładu w pliku PDF oraz opis pokazów w pliku PDF wykonywanych przez członków Studenckiego Koła Naukowego Chemików UŁ.

Wykładowca: dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ

Dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ jest zatrudniona w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego od 1996. Pacę doktorską na temat "Wyznaczanie statusu redox tioli w osoczu krwi ludzkiej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej" obroniła w roku 2002. Roczny staż podoktorski, związany z badaniem biochemicznych aspektów aterogennego działania homocysteiny, odbyła w New Jersey Medical School, International Center for Public Health, Newark, USA. Jej zainteresowania naukowe obejmują opracowywanie nowych metody wykrywania i oznaczania związków siarki w próbkach biologicznych oraz zastosowanie tych metod do monitorowania przemian metabolicznych w organizmach, zarówno w stanach fizjologicznych jak i patologicznych.

Trzeci wykład XII cyklu ACCh

Cukry są bardzo ważnymi i ciekawymi związkami pochodzenia naturalnego. Dodatkowo wpisują się w modną ostatnio tematykę surowców odnawialnych. Jednak jako obiekty badawcze stwarzają wiele trudności a praca z nimi do łatwych nie należy. Jej końcowy efekt może dać zarówno wiele satysfakcji jak i negatywnych emocji.
W wykładzie w sposób popularnonaukowy zostaną przedstawione informacje o tych skomplikowanych strukturach. Pokazane też zostaną inne, niż przekazywane z ojca na syna sposoby przekształcania znanego wszystkim disacharydu jakim jest sacharoza.


Tytuł wykładu: "Kilka słów o cukrach, czyli chemia słodkiego smaku"
Termin: 20 stycznia 2021 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis wykonanych doświadczeń pokazowych.

Wykładowca - dr hab. Stanisław Porwański, prof. UŁ

Dr hab. Stanisław Porwański prof. UŁ ukończył studia na Wydziale Matematyki-Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego z którym związał są działalność dydaktyczną i naukową od piątego roku studiów do dnia dzisiejszego. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej UŁ. We współpracy z uniwersytetami w Lyonie i Nancy (Francja) pracował nad syntezą pochodnych cukrów jako potencjalnych dodatków wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, perfumeryjnym jak i farmaceutycznym. Najnowsze badania koncentrują się nad funkcjonalizowaniem sacharydów w kierunku produktów o wysokiej wartości dodanej, czyli: organokatalizatorów, surfaktantów oraz makrocykli jako gospodarzy m.in leków w kompleksach typu gość-gospodarz.

Drugi wykład XII cyklu ACCh

Krystalografia jest nauką wiążącą wiele dziedzin i dyscyplin naukowych. Obszar jej badań pokrywa się z mineralogią, fizyką ciała stałego, chemią i materiałoznawstwem. Wykorzystywana jest w różnych dziedzinach przemysłu, np.: farmaceutycznym, kosmetycznym, czy spożywczym. Celem wykładu jest przedstawienie krystalografii, jako metody, pozwalającej na badanie struktury kryształu na poziomie atomowym. Podczas wykładu przedstawione będą także najważniejsze odkrycia wpływające na rozwój krystalografii oraz te, które jej zawdzięczamy.


Tytuł wykładu: "Niezwykły świat krystalografii"
Termin: 16 grudnia 2020 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis wykonanych doświadczeń pokazowych.

Wykładowca - dr hab. Małgorzata Domagała

Dr hab. Małgorzata Domagała ukończyła studia chemiczne na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją dotychczasową działalność naukową i zawodową związała z uczelnią macierzystą, obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Chemii Fizycznej. Jej główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół niekowalencyjnych oddziaływań wewnątrz- i międzycząsteczkowych w ciele stałym i w fazie gazowej. Metodyka prowadzonych badań oparta jest na dyfrakcji rentgenowskiej i obliczeniach kwantowo-mechanicznych. Prowadzi wykłady z chemii ciała stałego oraz zajęcia z krystalografii, chemii strukturalnej i teoretycznej oraz matematyki.

Pierwszy wykład XII cyklu ACCh

Na wykładzie przedstawione zostaną typy równowag występujących w przyrodzie i chemii. Omówione również będą termodynamiczne podstawy równowagi reakcji chemicznych oraz przedyskutowany zostanie problem korzyści lub zagrożeń płynących z ustalenia się stanu równowagi.


Tytuł wykładu: "Czy równowaga w przyrodzie i w chemii jest korzystna?"
Termin: 18 listopada 2020 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis wykonanych doświadczeń pokazowych.

Wykładowca - prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak

Prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak studia chemiczne ukończyła na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
W 2005 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Zaś w 2014 r otrzymała tytuł profesora nauk chemicznych.
Od 2017 roku zatrudniona jest na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracuje w Katedrze Chemii Fizycznej. Zajmuje się badaniem właściwości fizyko-chemicznych mieszanych wodno-organicznych rozpuszczalników (w szczególności właściwości hydrofilowo-hydrofobowych) oraz organiczno-organicznych mieszanin jak również roztworów substancji rozpuszczonych w tych mieszanych rozpuszczalnikach. Poza tym prowadziła badania procesu tworzenia kompleksów eterów koronowych i ich analogów z kationami metali w mieszanych wodno-organicznych rozpuszczalnikach.
Odbyła szereg staży naukowych we Włoszech.


Projekt pn. Kształcenie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia eksperymentalne z chemii dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T173/18 z dnia 21.03.2019 r.

Archiwum:


Zespół organizujący prace ACCh:

prof. dr hab.
Małgorzata Józwiak

Przewodnicząca Rady Programowej ACCh,
Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Makromolekul
(e-mail: malgorzata.jozwiak@chemia.uni.lodz.pl)

dr Mariola Tkaczyk

Starszy wykładowca
(e-mail: mariola.tkaczyk@chemia.uni.lodz.pl)

dr Paweł Urbaniak

Starszy wykładowca,
Opiekun Koła Naukowego Chemików,
(e-mail: pawel.urbaniak@chemia.uni.lodz.pl)

dr Anna Wrona-Piotrowicz

Adiunkt,
Opiekun Koła Naukowego Chemii Kosmetycznej
(e-mail:
anna.wrona@chemia.uni.lodz.pl)