AKADEMIA CIEKAWEJ CHEMII

Wydział Chemii UŁ

Lista dokumentów

Siódmy wykład cyklu ACCh

Kompleksy (oczywiście te chemiczne) spotykamy częściej niż nam się wydaje. Towarzyszą nam w codziennym życiu, a nawet są wewnątrz nas. Gdzie? Zapraszamy na wykład! Oczywiście związki kompleksowe pojawiają się też, a jakże, w programie szkolnym.
Czym są związki kompleksowe? Jak są zbudowane Dlaczego powstają? Niektóre spośród nich są trwałe, niektóre wprost przeciwnie. Dlaczego? Czy cząsteczka związku kompleksowego musi posiadać jeden atom metalu? A może mogą istnieć kompleksy bez żadnego atomu metalu w cząsteczce? Gdzie znajdują zastosowanie?
Na te i inne pytania dotyczące kompleksów stara się odpowiedzieć prezentowany wykład.


Temat wykladu: "O kompleksach bez kompleksów"
Termin: 24 kwietnia 2019 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis doświadczeń pokazowych.

Wykładowca: dr Paweł Urbaniak

Dr Paweł Urbaniak - starszy wykładowca w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Chemików UŁ, a także sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej w Łodzi. Jego działalność dydaktyczna na uczelni to prowadzenie wykładów i laboratoriów z chemii nieorganicznej. Uczestniczy w popularyzacji nauki. Współpracuje z wieloma szkołami w Łodzi i w regionie łódzkim - prowadzi pokazy oraz zajęcia warsztatowe z chemii. Obszar działalności naukowej obejmuje szeroko pojętą chemię związków kompleksowych. Zajmuje się badaniem procesów powstawania połączeń kompleksowych pomiędzy jonami metali lub cząsteczkami organicznymi a makrocząsteczkami zarówno rozpuszczonymi jak i unieruchomionymi (immobilizowanymi) na powierzchniach metalicznych. Prowadzone przez niego prace obejmują także otrzymywanie powierzchni zdolnych do przyłączania jonów. W jego kręgu zainteresowań znajdują się też badania nad równowagami w roztworach polimerów oraz w innych niż woda rozpuszczalnikach.

Szósty wykład cyklu ACCh

Czym zajmuje się chemia supramolekularna? Jakie oddziaływania występują między cząsteczkami i jonami? Czy preorganizacja i samoorganizacja to umiejętności spotykane u organizmów żywych, a samochód, biblia czy kielich to tylko nazwy przedmiotów spotykanych na co dzień wokół nas? Proponowany wykład, oprócz odpowiedzi na zadane pytania, ma na celu zapoznanie słuchaczy z tematyką wiązań niekowalencyjnych i ich praktycznym zastosowaniem w projektowaniu i tworzeniu nowych materiałów dla różnych gałęzi przemysłu od farmaceutycznego do informatycznego włącznie. Otrzymane w procesach asocjacji czy samoorganizacji supramolekuły często tworzą fascynujące struktury przybierając kształty znanych z otoczenia przedmiotów lub też organizmów żywych.


Temat wykladu: "Chemia supramolekularna - Piękne cząsteczki"
Termin: 20 marca 2019 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu!

Wykładowca: dr Piotr Seliger

Dr Piotr Seliger ukończył studia na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją dotychczasową działalność naukową i zawodową związał z uczelnią macierzystą, w której w 1998 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Obecnie pracuje jako starszy wykładowca w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół chemii supramolekularnej - polegają na projektowaniu i syntezie układów makrocyklicznych (pochodnych eterów koronowych) o potencjalnym zastosowaniu w medycynie oraz badaniu ich zdolności do tworzenia wiązań koordynacyjnych z wybranymi jonami metali. Jako nauczyciel akademicki prowadzi wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej i analitycznej oraz zajęcia specjalistyczne z wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

Piąty wykład cyklu ACCh

W trakcie wykładu słuchacze zapoznają się z pojęciem enzymu i podziałem enzymów na poszczególne klasy. Przedstawione zostaną zalety stosowania enzymów w syntezie chemicznej oraz wybrane przykłady reakcji chemicznych katalizowanych enzymatycznie (w tym reakcji z zakresu syntezy asymetrycznej). Nie braknie również pewnych ciekawostek związanych z enzymami.


Temat wykladu: "Enzymy w chemii"
Termin: 27 lutego 2019 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis doświaczeń pokazowych.

Wykładowca - dr hab. Michał Rachwalski

Dr hab. Michał Rachwalski, prof. UŁ, jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej. Studia chemiczne ukończył na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w 2003 roku. Pracę doktorską wykonaną w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Kiełbasińskiego obronił z wyróżnieniem w 2008 roku. W 2012 roku odbył roczny staż podoktorski na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen (Holandia) pracując w grupie profesora Florisa Rutjesa. Stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych uzyskał w 2014 roku. Jego główne zainteresowania badawcze to synteza asymetryczna z wykorzystaniem chiralnych ligandów i organokatalizatorów, zastosowanie enzymów w syntezie organicznej, chemia azyrydyn oraz wykorzystanie techniki HPLC do rozdziału mieszanin.

Czwarty wykład cyklu ACCh

Chemia jako nauka empiryczna bazuje na obserwacji faktów doświadczalnych. Pojedynczy eksperyment nigdy nie daje jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. Jednak umiejętne wykonanie serii eksperymentów, odpowiednie ich opracowanie poprzez znalezienie określonych zależności i korelacji, daje szansę odpowiedzi na wiele trudnych pytań.
W ramach wykładu zostanie omówione zastosowanie funkcji liniowej do opisu wybranych zależności pomiędzy wielkościami fizykochemicznymi. Umiejętne wyznaczanie i interpretacja parametrów liniowej funkcji regresji, może być cennym źródłem wiedzy m.in. o oddziaływaniach międzycząsteczkowych, które determinują wszystkie zjawiska obserwowane w otaczającym nas świecie.


Temat wykladu: "Liniowy wzrost, spadek a może plateau?"
Termin: 16 stycznia 2019 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu.

Wykładowca - dr Mariola Tkaczyk

Dr Mariola Tkaczyk studia chemiczne ukończyła na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł doktora nauk chemicznych uzyskała w 1993 roku. Jest starszym wykładowcą w Katedrze Chemii Fizycznej. Jako nauczyciel akademicki od wielu lat wykłada chemię fizyczną i prowadzi zajęcia dydaktyczne związane z tym przedmiotem. W działalności naukowej wykorzystuje metody termochemiczne do badań oddziaływań w wodnych roztworach. Wiodącą tematykę jej zainteresowań naukowych stanowią badania prowadzone metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej nad właściwościami fizykochemicznymi i zjawiskami ograniczonej mieszalności w wodnych roztworach niejonowych amfifili, będących monoalkilowymi pochodnymi glikoli polioksyetylnowych.

Trzeci wykład cyklu ACCh

W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną związki chemiczne, które są wykorzystywane przez dobrze nam znane rośliny do zwalczania innych organizmów. Przedstawione zostaną podstawowe techniki walki roślin z mikroorganizmami, grzybami, zwierzętami, ludźmi oraz to w jaki sposób rośliny wpływają na inne rośliny. Omówione zostanie również wykorzystanie niektórych związków w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy medycynie ludowej.


Temat wykladu: "Wojna chemiczna w przyrodzie".
Termin: 12 grudnia 2018 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu, opis doświadczeń pokazowych oraz Instrukcje do doświadczeń pokazowych.

Wykładowca - dr Adam Pieczonka

Dr Adam Pieczonka ukończył Indywidualny Tok Studiów z kierunkiem wiodącym Chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w 2008 roku, natomiast w roku 2012 uzyskał stopień Doktora Nauk Chemicznych. W czasie studiów odbył liczne staże krajowe m.in. w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN oraz Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi, Politechnice Warszawskiej, jak również staż zagraniczny na Vanderbilt University w USA. Obecnie jest zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej na Wydziale Chemii UŁ. Jego działalność naukowa skupia się na syntezie azotowych związków heterocyklicznych oraz badaniu ich właściwości w zagadnieniach związanych z syntezą asymetryczną. Zainteresowania chemiczne dr Pieczonki skupiają się również na syntezie oraz wykorzystaniu związków o właściwościach luminescencyjnych. Dr Pieczonka prowadzi również ożywioną współpracę z Zakładem Genetyki Drobnoustrojów na Wydziale Biologii UŁ oraz Uniwersytetem Medycznym gdzie badane są właściwości biologiczne nowo otrzymanych układów, jak również z Bionanoparkiem w Łodzi gdzie prowadzone są badania na możliwościami wykorzystania związków w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLED).

Drugi wykład cyklu ACCh

Człowiek od zarania dziejów dążył do poznania tajemnicy długowieczności oraz zatrzymania procesów starzenia. Podobnie z pięknem, pojęcie to ewoluowało przez wieki ale zawsze było celem do którego dążyła ludzkość. Już od starożytności znano właściwości lecznicze i upiększające niektórych wyciągów roślinnych. Z wykładu dowiecie się jak zmieniały się kanony piękna oraz jakich roślin i związków chemicznych używano do poprawiania urody. Ponadto, dowiecie się jakie klasy związków chemicznych znalazły zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i jaka jest ich rola w kosmetykach. Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez kremów, mydeł, kosmetyków kolorowych itp. Czy zastanawialiście się czym różni się skład chemiczny szamponu do włosów, mydła w płynie i płynu do naczyń oraz czym są środki powierzchniowoczynne? Na to i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź na naszym wykładzie.Tytuł wykładu: "Krótka historia piękna; kosmetyki wczoraj i dziś".
Termin: 21 listopada 2018 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz slajdy z wykładu oraz opis wykonanych eksperymentów pokazowych.

Wykładowca nr 1 - dr Anna Wrona-Piotrowicz

Dr Anna Wrona-Piotrowicz jest adiunktem w Katedrze Chemii Organicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Studia chemiczne ukończyła na Wydziale Fizyki i Chemii UŁ. W roku 2008 obroniła pracę doktorską p.t. "Ferrocenylowe tioamidy i tiazole: synteza i reaktywność" wykonaną pod kierunkiem prof. Janusza Zakrzewskiego. W latach 2009-2010 odbyła staż naukowy na McMaster University w Hamilton ON (Kanada). Obecnie współpracuje m.in. z École Normale Supérieure de Cachan (Francja) i Wydziałem Chemicznym PŁ. Jako nauczyciel akademicki dr Anna Wrona-Piotrowicz prowadzi konwersatoria i laboratoria z chemii organicznej oraz z chemii i receptury kosmetyków. W Katedrze Chemii Organicznej prowadzi badania z zakresu chemii organicznej, metaloorganicznej, katalizy oraz syntezy materiałów o interesujących właściwościach fotofizycznych. Opiekun Naukowego Koła Chemii Kosmetycznej. Autor i współautor projektów popularyzujących naukę realizowanych w ramach Ścieżek Kopernika i Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.

Wykładowca nr 2 - dr Magdalena Ciechańska

Dr Magdalena Ciechańska studia chemiczne ukończyła na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2011 obroniła pracę doktorską p.t. "Modyfikacje układu 3-hydroksy-2,3-dihydro-1H-izoindol-1-onu z wykorzystaniem sec-butylolitu i pokrewnych reagentów" wykonaną pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Jóźwiaka, prof. UŁ. Jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Organicznej. Zainteresowania badawcze obejmują zastosowanie związków litoorganicznych w syntezie organicznej. Chemię izoindolu. Obecna działalność naukowa skupia się na syntezie i badaniach fotofizycznych nowych fluoroforów pirenowych. Jako nauczyciel akademicki Dr Magdalena Ciechańska prowadzi konwersatoria i laboratoria z chemii organicznej, chemii przemysłowej, chemii i receptury kosmetyków oraz chemii leków.

Pierwszy wykład X cyklu ACCh

Na wykładzie przedstawione zostaną typy równowag występujących w przyrodzie i chemii. Omówione również będą termodynamiczne podstawy równowagi reakcji chemicznych oraz przedyskutowany zostanie problem korzyści lub zagrożeń płynących z ustalenia się stanu równowagi.


Tytuł wykładu: "Czy równowaga w przyrodzie i w chemii jest korzystna?"
Termin: 17 października 2018 - godz. 16.30 - 18.30.

Zobacz slajdy z wykładu oraz opis wykonanych doświadczeń pokazowych.

Wykładowca - prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak

Prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak studia chemiczne ukończyła na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
W 2005 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Zaś w 2014 r otrzymała tytuł profesora nauk chemicznych.
Od 2017 roku zatrudniona jest na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracuje w Katedrze Chemii Fizycznej. Zajmuje się badaniem właściwości fizyko-chemicznych mieszanych wodno-organicznych rozpuszczalników (w szczególności właściwości hydrofilowo-hydrofobowych) oraz organiczno-organicznych mieszanin jak również roztworów substancji rozpuszczonych w tych mieszanych rozpuszczalnikach. Poza tym prowadziła badania procesu tworzenia kompleksów eterów koronowych i ich analogów z kationami metali w mieszanych wodno-organicznych rozpuszczalnikach.
Odbyła szereg staży naukowych we Włoszech.

Archiwum:


Zespół organizujący prace ACCh:

prof. dr hab.
Małgorzata Józwiak

Przewodnicząca Rady Programowej ACCh,
Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Makromolekul
(e-mail: malgorzata.jozwiak@chemia.uni.lodz.pl)

dr Mariola Tkaczyk

Starszy wykładowca
(email: mariola.tkaczyk@chemia.uni.lodz.pl)

dr Paweł Urbaniak

Starszy wykładowca,
Opiekun Koła Naukowego Chemików,
(e-mail: pawel.urbaniak@chemia.uni.lodz.pl)

dr Anna Wrona-Piotrowicz

Adiunkt,
Opiekun Koła Naukowego Chemii Kosmetycznej
(e-mail:
anna.wrona@chemia.uni.lodz.pl)