AKADEMIA CIEKAWEJ CHEMII

Wydział Chemii UŁ

Lista dokumentów

Szósty wykład cyklu ACCh

Podczas wykładu wyjaśnione zostaną podstawowe informacje dotyczące nanotechnologii. Przedstawione zostaną przykłady zastosowań osiągnięć nanotechnologii w życiu codziennym ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chorób nowotworowych.

Tytuł wykładu: "Jaki pożytek mamy z nanotechnologii? Nanomateriały w leczeniu chorób nowotworowych"
Termin: 25 marca 2020 - godz. 16.30 - 18.30.

 Wykłady Akademii Ciekawej Chemii są zawieszone do odwołania !


Wykładowca: prof. dr hab. Jarosław Grobelny

Prof. dr hab. Jarosław Grobelny, prof UŁ jest kierownikiem Katedry Technologii i Chemii Materiałów na Wydziale Chemii UŁ. Obecna działalność naukowa skupia sie wokół nastepujacych zagadnień:
- materiały do zastosowań biomedycznych i technologicznych
- synteza nanocząstek metalicznych
- charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek
- modyfikacja powierzchni nanocząstek
- wytwarzanie i charakterystyka układów cienkowarstwowych - organicznych i nanokompozytowych.
W latach 2004-2007 przebywał w National Institute of Standards and Technology na stażu podoktorskim. Wykonawca projektów badawczych krajowych oraz europejskich.
Pełne CV prof. Grobelnego

Piąty wykład cyklu ACCh

Zagadnienie wydłużenia czasu przydatności żywności do spożycia nurtuje ludzkość od zarania. Rozwój nauki pozwolił na wykorzystania do tego celu środków chemicznych obok istniejących metod fizycznych.
Podczas wykładu omówione zostaną dodatki do żywności, między innymi takie jak: barwniki, aromaty, substancje konserwujące, substancje wzmacniające smak i zapach. Pokrótce przedstawione zostaną różne metody konserwacji żywności: chłodzenie, usuwanie wody, fermentacja, marynowanie, peklowanie, dodawanie soli, czy cukru oraz użycie innych środków konserwujących.

Tytuł wykładu: "Chemia w życiu codziennym konserwacja żywności"
Termin: 26 lutego 2020 - godz. 16.30 - 18.30.


Zobacz prezentację do wykładu w pliku PDF.

Wykładowca: dr hab. Grażyna Chwatko

Dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ jest zatrudniona w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego od 1996. Pacę doktorską na temat "Wyznaczanie statusu redox tioli w osoczu krwi ludzkiej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej" obroniła w roku 2002. Roczny staż podoktorski, związany z badaniem biochemicznych aspektów aterogennego działania homocysteiny, odbyła w New Jersey Medical School, International Center for Public Health, Newark, USA. Jej zainteresowania naukowe obejmują opracowywanie nowych metody wykrywania i oznaczania związków siarki w próbkach biologicznych oraz zastosowanie tych metod do monitorowania przemian metabolicznych w organizmach, zarówno w stanach fizjologicznych jak i patologicznych.

Czwarty wykład cyklu ACCh

W czasie wykładu zaprezentowana została rola i znaczenie tlenu w chemii oraz w biochemii i funkcjonowaniu organizmów żywych. Przedstawiono formy alotropowe tlenu ich budowę elektronową i właściwości.
Zaprezentowano działanie "dobrego" i "złego" ozonu. Przedstawiono rolę tlenu w procesach przeniesienia energii. Omówiono fizykochemiczne podstawy procesu oddychania i wpływ ciśnienia cząstkowego tlenu na organizm oraz mechanizm przenoszenia tlenu. Omówiono procesy powstawania wolnych rodników w organizmie i przedstawiono ich działanie. Przedstawiono rolę i działanie antyoksydantów.

Tytuł wykładu: "Tlen pierwiastek życia czy zawsze?"
Termin: 8 styczenia 2020 - godz. 16.30 - 18.30.

Zobacz prezentację do wykładu w pliku PDF oraz opis pokazów wykonywanych przez członków Studenckiego Koła Naukowego Chemików UŁ.

Wykładowca: dr Paweł Krzyczmonik

Dr Paweł Krzyczmonik studia chemiczne ukończył na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, jest kierownikiem Pracowni Elektrochemii i Korozji na Wydziale Chemii UŁ. Odbył staże naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej Uniwersytetu Szeged (Węgry) i l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie w Montpellier (Francja). Swoje zainteresowania elektrochemią rozpoczynał od badań własności elektrochemicznych rodników nitroksylowych. Obecnie zajmuje się tematyką polimerów przewodzących i elektrod modyfikowanych, elektroanalizą związków biologicznie czynnych, takich jak neuroprzekaźniki, prowadzi badania nad nowymi typami biosensorów. Prowadzi wykłady i zajęcia z elektrochemii, wykłady dotyczące sensorów i biosensorów, zajęcia z analizy ilościowej z technologii informatycznej oraz seminaria specjalizacyjne. Sprawuje opiekę nad pracami licencjackimi, magisterskimi i doktorskimi. Jest członkiem International Society of Electrochemistry.

Trzeci wykład cyklu ACCh

W ramach proponowanego wykładu przedstawione zostaną informacje dotyczące rosnącej roli odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, tj. ogniw galwanicznych i paliwowych. Omówiona zostanie historia ich odkryć począwszy od ogniwa Volty aż po nowoczesne ogniwa litowe i litowo-jonowe oraz ogniwa paliwowe alkaliczne, z kwasem fosforowym, polimerowe, ze stopionymi węglanami i metanolowe. Zaprezentowane zostaną ich budowa, właściwości, zasada działania oraz potencjalne zastosowania w energetyce, transporcie i urządzeniach przenośnych.

Tytuł wykładu: "Od baterii z Bagdadu do nowoczesnych ogniw paliwowych"
Termin 1: 4 grudnia 2019 - godz. 16.30 - 18.30.
Termin 2: 11 grudnia 2019 - godz. 16.30 - 18.30.

Zobacz prezentację do wykładu w pliku PDF oraz opis pokazów wykonanych przez koło naukowe.

Wykładowca: dr Sławomir Domagała

Dr Sławomir Domagała pracuje w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki związanej z elektrokatalizą i elektroanalizą na chemicznie modyfikowanych elektrodach. W trakcie swojej pracy odbył kilka staży naukowo-dydaktycznych, m.in. na Uniwersytecie w Pawii (Włochy), Brnie (Czechy), Pardubicach (Czechy) i w Grazu (Austria).
W swojej działalności dydaktycznej dr S. Domagała prowadzi wykłady dotyczące podstaw chemii ogólnej i analitycznej, elektroanalizy, procesów elektrokatalitycznych oraz magazynowania i przetwarzania energii. Uczestniczy w zajęciach konwersatoryjnych i laboratoryjnych oraz sprawuje opiekę nad pracami magisterskimi i licencjackimi.

Drugi wykład cyklu ACCh

Co to jest ciekły kryształ? Jak można połączyć właściwości twardego kryształu i płynność cieczy w jednej substancji i co z tego wynika dla nowoczesnych technologii? Ciekły kryształ - dobrze znana nazwa materiałów stosowanych, jako składniki wyświetlaczy LCD w kalkulatorach, komputerach, telewizorach i wielu innych powszechnie używanych urządzeniach. Podczas wykładu zostaną wyjaśnione podstawowe zjawiska dotyczące tej ważnej grupy materiałów molekularnych. Zaprezentowane będą ich niektóre właściwości oraz przykłady zastosowań.


Tytuł wykładu: "Kolorowy świat ciekłych kryształów".
Termin 1: 13 listopada 2019 - godz. 16.30 - 18.30.
Termin 2: 20 listopada 2019 - godz. 16.30 - 18.30.

Wykładowcy: prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński wraz z dr. Szymonem Kapuścińskim
Zobacz slajdy z wykładu oraz opis wykonanych eksperymentów pokazowych.

Wykładowca nr 1 - prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński

Prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński pracuje w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej na Wydziale Chemii UŁ. Kieruje również Grupą Badawczą Materiałów Organicznych w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi i Wydziału Chemii w Middle Tennessee State University, USA. Obszar zainteresowań to projektowanie, synteza i badanie molekularnych materiałów organicznych, takich jak pochodne stabilnych rodników i klatek boranowych, o potencjalnym zastosowaniu w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, bateriach jonowych i ogniwach fotowoltaicznych.

Wykładowca nr 2 - dr Szymon Kapuściński

Dr Szymon Kapuściński jest adiunktem w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. W 2019 roku obronił rozprawę doktorską na temat "Samoorganizujących się materiałów paramagnetycznych opartych na rodniku 1,4-dihydrobenzo[e][1,2,4]triazyn-4-ylowym" wykonaną pod opieką prof. dr hab. inż. Piotra Kaszyńskiego. W czasie doktoratu odbył staż naukowy w Stanie Północna Karolina (NCSU, USA) oraz jest współautorem licznych prezentacji konferencyjnych i publikacji naukowych. Obszar zainteresowań to projektowanie, synteza oraz badania organicznych materiałów paramagnetycznych opartych na stabilnych rodnikach.

Pierwszy wykład z XI edycji ACCh

W wykładzie zostanie omówione zjawisko chiralności, jego sens fizyczny oraz wpływ na strukturę związków chemicznych, a także ich reaktywność oraz wykazywane właściwości biologiczne. Zostanie omówiona historia badań związków chiralnych, sposoby opisu ich struktury, czyli reguły służące do ustalania tzw. konfiguracji absolutnej oraz metody fizyko-chemiczne stosowane do oznaczania skręcalności właściwej stanowiącej miarę ich aktywności optycznej. Ponadto zostaną omówione i zilustrowane odpowiednimi przykładami podstawowe zasady prowadzenia tzw. reakcji asymetrycznych, których celem jest otrzymywanie w laboratorium związków optycznie czynnych. Wykład zaplanowany jest na ok. 60 min.; po wykładzie zaplanowana jest dyskusja (pytania ze strony uczestników ACCh mile widziane) oraz pokaz eksperymentów na żywo przeprowadzanych przez studentów Wydziału Chemii UŁ.

Tytuł wykladu: "Znaczenie odbicia lustrzanego w naturze"
Termin 1: 16 października 2019 - godz. 16.30 - 18.30.
Termin 2: 23 października 2019 - godz. 16.30 - 18.30.

Zobacz zdjęcia z inauguracji XI edycji ACCh i wykładu Profesora Mlostonia wygłoszonego w pierwszym terminie i w drugim terminie.
Poniżej można również zobaczyć film z fragmentem wykładu. Zobacz prezentację do wykładu w pliku PDF.
Odpowiedzi na pytania dotyczące wykładu.
Opis pokazów wykonanych przez koło naukowe.

Wykładowca: prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń

Profesor Grzegorz Mlostoń ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie Łódzkim w roku 1974 i został zatrudniony w Instytucie Chemii na Wydziale Mat-Fiz-Chem w tej samej uczelni. Pracę doktorską zatytułowaną "Reakcje fenylometylenu z iminami" przygotował pod opieką prof. Romulada Bartnika. Stopień doktora uzyskał w roku 1982. W latach 1983-1998 odbył wiele staży podoktorskich w zespołach zagranicznych, m.in. w grupie prof. Rolfa Huisgena na Ludwik-Maximilian University of Munich (Niemcy), profesora Heinza Heimgartnera na University of Zurich (Szwajcaria) oraz w zespole Laureata Nagrody Nobla Georga A. Olaha w Hydrocarbon Locker Institute w Los Angeles (USA). Ponadto zdobywał doświadczenie naukowe pracując w zespołach prof. Hansa Reissiga na Free University of Berlin (Niemcy) oraz prof. Petera S. Schreinera na Justus Liebig University of Giessen (Niemcy). Po uzyskaniu tytułu profesora nauk chemicznych, od roku 1998 jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1992-1993 był Prodziekanem Wydziału Mat-Fiz-Chem, a w latach 2012-2016 Dziekanem Wydziału Chemii. W roku 2012 został odznaczony Nagrodą Liebig Lecturship przez Niemieckie Towarzystwo Chemiczne. Ponadto otrzymał Medal im. Stanisława Kostaneckiego (rok 2013) oraz Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego (rok 2018) przyznawane przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. Zainteresowania naukowe prof. Grzegorz Mlostonia skupiają się na problemach nowoczesnej chemii organicznej, chemii związków heterocyklicznych i heteroatomowych, chemii organicznej związków siarki, chemii związków fluoroorganicznych, chemii reaktywnych związków przejściowych, syntezie asymetrycznej oraz mechanizmach reakcji organicznych ze szczególnym uwzględnieniem reakcji cykloaddycji. Wypromował 14 doktorów nauk chemicznych oraz był kierownikiem ponad 100 prac magisterskich i licencjackich przygotowanych w Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie kieruje grantami naukowymi realizowanymi we współpracy z partnerami zagranicznymi Beethoven-2 (NCN, Kraków) oraz Instiutspartnerschaft Jena-Łódź (Fundacja Aleksandra Humboldta, Bonn).

Projekt pn. Kształcenie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia eksperymentalne z chemii dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T173/18 z dnia 21.03.2019 r.

Archiwum:


Zespół organizujący prace ACCh:

prof. dr hab.
Małgorzata Józwiak

Przewodnicząca Rady Programowej ACCh,
Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Makromolekul
(e-mail: malgorzata.jozwiak@chemia.uni.lodz.pl)

dr Mariola Tkaczyk

Starszy wykładowca
(email: mariola.tkaczyk@chemia.uni.lodz.pl)

dr Paweł Urbaniak

Starszy wykładowca,
Opiekun Koła Naukowego Chemików,
(e-mail: pawel.urbaniak@chemia.uni.lodz.pl)

dr Anna Wrona-Piotrowicz

Adiunkt,
Opiekun Koła Naukowego Chemii Kosmetycznej
(e-mail:
anna.wrona@chemia.uni.lodz.pl)