Wydział Chemii

Akademia Ciekawej Chemii - 2016/2017

Lista dokumentów

Pierwszy wykład VIII cyklu ACCh

Wykład pozwoli zapoznać się słuchaczom z podstawowymi aspektami współczesnej chemii strukturalnej. Na wstępie wprowadzone będzie pojęcie atomu - indywiduum, na które składa się zestaw cząstek elementarnych. Kolejnym elementem będzie opis wiązania chemicznego, jako formy oddziaływania łączącego atomy w cząsteczki. Wreszcie przybliżone będą oddziaływania międzycząsteczkowe, które wpływają na strukturę makromolekuł (np. na strukturę drugorzędową białek) i kryształów molekularnych.
Istotną część wykładu będzie stanowiło przedstawienie możliwości współczesnej chemii strukturalnej. W tej części wykładu szczególny nacisk będzie położony na metody eksperymentalne oraz obliczeniowe pozwalające uzyskać informację o budowie cząsteczek. Zaprezentowane będą techniki dyfrakcji promieniowania X w kryształach,
w tym badania wykorzystujące synchrotrony - jedne z największych konstrukcji budowanych przez człowieka - oraz lasery RTG. Przedstawione będą również możliwości współczesnej chemii obliczeniowej wykorzystującej komputery dużej mocy obliczeniowej. Autor wykładu prowadzi badania wykorzystujące między innymi instalację MareNostrum, jeden z największych i najszybszych komputerów na świecie - ponad 10 tyś. procesorów. Wykład będzie ilustrowany wizualizacją wyników analizy rentgenograficznej.


Tytuł wykładu: "Struktura cząsteczek chemicznych - od atomu do makromolekuł"
Termin: 19 października 2016 - godz. 16.30 - 18.30.

Zobacz slajdy z pokazów.

Wykładowca - prof. nadzw. dr hab Marcin Palusiak

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Palusiak jest absolwentem łódzkiego Technikum Chemicznego. W roku 2001 ukończył studia chemiczne na Wydziale Chemii i Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego. W tym samym roku został asystentem w ówczesnej Katedrze Krystalografii (obecnie prowadzonej przez niego Katedrze Chemii Teoretycznej i Strukturalnej). W cztery lata później obronił pracę doktorską w dziedzinie chemii strukturalnej. W 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w specjalności fizyczna chemia organiczna. Od 2011 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył staże naukowe w kilku ośrodkach badawczych w kraju i za granicą, m.in. w Uniwersytecie Warszawskim, Instytucie Chemii Obliczeniowej w Gironie, Uniwersytecie w Ratyzbonie oraz Uniwersytecie w Amsterdamie (VU). Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki związanej z naturą wiązania chemicznego, słabymi oddziaływaniami wewnątrz i międzycząsteczkowymi, analizą topologiczną rozkładu gęstości elektronowej, efektami π-elektronowymi oraz aromatycznością. W swoich badaniach stosuje metody obliczeniowe bazujące na teorii kwantowo-chemicznej oraz techniki dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego w kryształach związków organicznych i metaloorganicznych. Jest autorem lub współautorem ponad 70 publikacji naukowych opublikowanych w pismach o zasięgu międzynarodowym oraz licznych wystąpień konferencyjnych w kraju i zagranicą.

Archiwum:


Zespół organizujący pracę ACCh:

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ

Prodziekan ds. studenckich,
Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki,
Koordynator Wydziałowy ds. ACCh
(email: robzak@chemia.uni.lodz.pl)

prof. dr hab.
Małgorzata Jóźwiak

Kierownik Zakładu Fizykochemii Roztworów
(e-mail: mjozwiak@uni.lodz.pl)

dr Paweł Urbaniak

Starszy wykładowca
(e-mail: pawelurb@chemia.uni.lodz.pl)

dr Anna Wrona-Piotrowicz

Adiunkt
(e-mail:
anna.wrona@chemia.uni.lodz.pl)

| Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego |