PROGRAM

10 bloków tematycznych. Wykłady - 58 godzin. Ćwiczenia 30 godzin. Laboratoria 71 godzin.

Czytaj...

REKRUTACJA

Dokumenty można składać osobiście lub listownie do kierownika studiów podyplomowych: Grażyny Chwatko, Katedra Chemii Środowiska ul. Pomorska 163/165, 90-236 Łódź

Czytaj...

TERMINARZ

Zajęcia odbywają się w sobotę od godziny 9.00, średnio co dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem...

Czytaj...

O studiach

Uczestnikami studiów mogą być osoby zatrudnione w laboratoriach analitycznych, farmaceutycznych, badawczo-rozwojowych, kontroli jakości, inspektoratach ochrony środowiska, jak również absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków chemicznych, farmaceutycznych, biologicznych i pokrewnych.

Uczestnikom studiów przedstawiona zostanie wiedza dotycząca praktycznych aspektów chromatografii cieczowej, gazowej, jak i technik elektromigracyjnych. Przekazane zostaną informacje z zakresu przygotowania próbek różnego pochodzenia (środowiskowe, biologiczne, farmaceutyczne) do analizy z wykorzystaniem technik separacyjnych.

 

Studia realizowane są na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

Studia jednoroczne, dwusemestralne trwające od października do czerwca, zgodnie z proponowanym harmonogramem zjazdów

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Udział w co najmniej 80% godzin programowych.
Zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę z I i II semestru.

Koszt studiów
4 800 PLN, możliwość opłaty w dwóch ratach.
30 PLN – opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.