Tytuł Projektu:

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i absolwentów: Monitoring środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych i chemometrii

Nazwa Beneficjenta:Uniwersytet Łódzki

Numer projektu: FSS/2014/HEI/W/0108

Wartość projektu: 382 034 PLN

Dofinansowanie z FSS: 343 731 PLN

Okres realizacji:1 stycznia 2015 r. - 31 marca 2016 r.

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych
Rozwój Polskich Uczelni
Podstawowym celem projektu jest stworzenie innowacyjnego modułu szkoleniowego: Monitoring środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych i chemometrii dla studentów i absolwentów Wydziału Chemii. Projekt skierowany jest do studentów studiów I stopnia oraz absolwentów studiów licencjackich. W ramach diagnozy obecnego stanu wiedzy grupy docelowej, przeprowadzono ankietę na II roku studiów I stopnia i studentów z tytułem licencjata (150 ankiet). Analiza ankiet wykazuje niewystarczającą wiedzę studentów o środowisku przyrodniczym, procesach w nim zachodzących, zagrożeniach przemian środowiska w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji. Wyniki ankiet wskazują również na brak wiedzy studentów w zakresie organizacji badań monitoringowych ´środowiska, zakresu tych badań, ich częstotliwości oraz wykorzystania nowoczesnych i innowacyjnych technik analitycznych. Moduł szkoleniowy jest odpowiedzią na uwagi pracodawców z Rady Biznesu Wydziału Chemii, którzy zauważyli braki w wiedzy podczas rozmów kwalifikacyjnych dotyczącej nowoczesnego monitoringu środowiska. Proponowany moduł pozwoli na zmianę sposobu kształcenia, pozwoli na pracę z innowacyjnymi urządzeniami i pozwoli lepiej przygotować absolwentów do zawodu. Dzięki temu podniesie się atrakcyjność i jakość kształcenia oraz wzbogaci oferta edukacyjna.